Kohier 10e penning Andel 1553


[p.01]

Rijksarchief in Zuid Holland

Staten van Holland

1445 1572

inv. nr. 552


[p.02]

Andel

Quoyer vander tanxatie van den

landen leggende inden dorpe van

Andel inden lande van Althena

zoe well die verhuyert als die

bij den eijgenaers gebruyckt worden,

achtervolgende 't placcaet vanden

Ken? ma.t? van date den lesten

in meije anno vijfthienhondert

drye ende vijftich, gedaen

bij ons onder gescrevenen. Ende

die als nu bij Cornelis van Haeften

als procur[eur] vanden Grave van Hoorn

als heere vanden lande van Althenae,

overgelevert werden ende

dat onder die protestatie hier

achter gestelt ofte die apert

daer aff gemaect es, ofte

gemaect zall werdden.


Andel


Eerst de settinge gedaen vanden

opperste polder groot zijnde IIIc.LX

mergen aen mergentalen.


Item getaxeert bij schoudt


[p.03]

ende heemraeders tot Andel

vanden opperste polder, te weeten

drye hondert LX mergen d'een

doer d'ander, hophoeff, geseten,

huysen, boemgaerden, griendingen

ende andere t'samen geset ende

omgeslaeghen d'een doer d'ander

den mergen op twintich stuvers

ende van dese voerscreven

polder is wel die helft

die dit voerleden jaer meer

toegegaen hebben van oncosten

dan daer toecomen zijn mit

die vruchten.


I?a

Summa lateris beloept

IIIcLX R. guldens bedraecht

den thyenden pennynck zeven

ende dertich Rijns guldens.


[p.04]

Die weij in Andel, groot

sijnde hondert tseventich

merghen ende getanxeert

als hier naer volcht.


Item soo is bij schout

ende heemraedt voerscreven

getanxeert desen voerg[emelde]

polder, den merghen d'een doer

d'ander op twintich stuvers

facit aen gelt CLXX R. gl.


IIa

Bedraecht den thienden pennynck XVII R. gl.


Sincte Rombouts polder in

Andel groot zijnde LXXVII

mergen II 1/2 hondt


Item zoe is bij schoudt

ende heemraedt voerscreven


[p.05]

getanxeert desen voerscreven

polder d'een doer d'ander, hophoeff,

geseeten, huye, griendinghen

ende anders, den mergen op

twintich stuvers facit aen gelt LXXVII gl. X st.

IIIa

P[e]ter 1/2 hondt bedraecht den thienden

pennynck VII R. gl. XV st.


Andelrebroeck groot zijnde

LXVI margen I 1/2 hondt


Item dese voerg[emelde] polder is getaxe[er]t

bij schoudt ende hemraet voerss.

elcke mergen wel eenen gl. min

dan nyet nae die vruchten van desen

voerscreven jare


IIIIa.


Somma Nz.

[ somma laterus beloept in als

CCXLVII R. gul. X st.

p[e]ter 1/2 hont bedracht den Xen

pennynck XXIIII R.gl. XV st. ]


[p.06]

die uuterweerden gelegen in

beijde die Andelen


Item inden eersten buricx weerdt,

toebehorende den Kathuysers

van Wesel groot zijnde twintich

mergen ende is getanxeert den

mergen op vijff Rijns guldens

facit C R. gulden.


Bedraecht den thienden pennynck X R. gulden


Item den worp toebehoerende

meester Peter Wouterszoen

groot zijnde achthyen mergen

ende is getanxeert den mergen

op drie Rijns guldens, facit LIIII R. gul.

VIa

Bedraecht den thienden pennynck V R. gul. VIII st.


Item suydoertsweerdt groot zijnde


[p.07]

ongevelicht vijff merghen

off daeromtrent, ende

is getanxeert den mergen

op drie gl, facit XV R. gl.

VIIa.

Bedraecht den thyenden

pennynck I 1/2 R. gl.


Item eenen middelweert

geleghen midden in die

maes groot zijnde dat in

Andel gelegen is vijff mergen

off daeromtrent ende is

getanxeert den mergen op drye

Rijns gulden, facit XV R. gl.

VIIIa.

Bedraecht den thienden pennynck I 1/2 R. gl.


[ Somma laterus beloept in als? ?hondt

LXXXIIII Rijns gl. Bedraecht den Xe

pennynck XVIII R. XVIII st. ]


[p.08]

Item Merten van Rossem

een uuyterweertgen gelegen

boven den moelenwerff groot

zijnde I mergen


Item Wouter van IJsendoren

een weertgen groot zijnde V hont


Item Claes Dielis een

weertgen groot zijnde IIII hont


Item Cornelis Willemszoen

een weertgen groot zijnde II hont


Item Jan Gherytszoen den Coster

een weertgen groot zijnde V hont


[p.09]

Item Wijn Hanrickssen erffgen.

een weertgen groot zijnde VII hont


Item Jan Mathijszoen een

weertgen groot zijnde 1/2 mergen


Item dese zeven me?c?elen

beloopt vijff mergen II hont

ende is getanxeert den mergen

op III Rijns gulden, facit XVI R. gul.

IXa.

Bedraecht den thyenden pennynck XXXII st.


Summa summarus beloept in als

acht hondert zeven Rijns gulden.

?T.?lis

Bedracht den Xen pennynck tachtich

Rijns gulden XIIII 's jaers


Eijmbert Huberts.

Jan Gherytss., secretaris tot Andel, fbt?


[p.10]

Ick Cornelis van Beveren Claess. doe condt eenen ijeghelicken

ende certificert bij desen dat ick tot versoecke van mijnen

Heeren die borgemeesteren van Dordrecht, bijden anderen gesommeert

hebbe alle die partijen van penningen, verclaert in dese quiyeren

groet IIII bescreven bladeren papiers ende outgebrocht bij den

regeerders vanden dorpe van Andel inden lande van

Altena voirden thienden penninck, van allen den incomende

ende uuytgaende goeden des selffs dorps, ende dat ick

alle 't selve tot eenre somme bevinde te bedraghen van

tachtich ponden XV schellinghen van XL groeten Vlaems,

't pondt ende niet meer, naer mijne beste weetenscap, sonder

fraude. Des t'oirconde hebbe ick Cornelis van Beveren

voerscreven mijn gewoenlick handtscryft hier onder geset

op den XXVII november XVc. vijff ende vijfftich.


Cornelis van Beveren Claess.


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.

terug naar mijn homepage, of Andel pagina