De 6 velden bevatten:
akte nummer, datum, plaats, persoon 1, soort handeling, persoon 2
(ga naar de volledige tekst, of klik op de akte datum om direct naar de volledige tekst van de betreffende akte te gaan).
1 17-04-1638 Andel Huijbert Lambertss. ruijter onder de compaingie van sijne Genaede Graeff Wilhelm van Nassouw verkoopt aan Cathelijn Lambertsdr. sijne suster.
2 05-05-1638 De Werken Dirck Arienss onsse mede heemraet verkoopt aan Arien Floriss vande Stael
3 26-06-1638 De Werken Abraham Goorlen bekent een schuld aan Jan Anthoniss van Wevelinchoven, brouwer tot Gorinchem
4 26-06-1638 De Werken Abraham Goorlebekent een schuld aan Jan Anthoniss van Wevelinchoven, brouwer tot Gorinchem
5 21-01-1639 Andel Huijbert Henrixs, soldaet bijden coninck van Spangien, verkoopt aan Jan Henricx, sijne broeder
6 26-03-1639 Andel Floris Cornss. van Triest verkoopt aan Mr.Abraham Genius, predicant tot Andel
7 12-05-1639 De Werken Joris Servaess, verkoopt aan Jan Arienss Camerman, woonende tot Ippel
8 07-06-1639 De Werken Abraham Goorlen verkoopt aan Johan Anthonisse van Wevelinchoven,brouwer tot Gorcum
9 22-10-1639 De Werken Grietgen Stoffelsdr., wede. van Thonis Lommertss Brietincx, een recht van overpad wordt ingesteld over het land van Balthus Henricx
10 10-11-1639 Andel Corn. Huijbertss, woonende tot Brackel inden Bommelerweert, verkoopt aan Mels Seessen
11 10-11-1639 Andel Mels Seessen woonende tot OpAndel bekent een schuld aan Cornelis Huijbertss, woonen de tot Braeckel inde Bommeler-weert.
12 22-12-1639 Andel Jan van Tiel, schout tot Aelst, als last ende procuratie hebbende vanden Ed. Jonchr. Bernart Turck, heere tot Aelst verkoopt aan Dirck Mathijss van Thoor, woonende tot Gorinchem, broeder van Jacob Thijssen van Thoor, ende Aert Cornss. woonende tot wijck, broeder van Grietgen Cornelis, in haeren leven echte huijsvrou van sa. Jacob Thijss van Thoor, ende in dier qualite. voochde vanden naer gelaeten on-mondige kinderen vanden voorn. Jacob Thijss ende Grietgen Corns.dr., naementlijck Bastiaen Jacobss, Peeter Mathijs Jacobsoone, ende Jenneken Jacobsdr., mitsgaders vervangende ende haer sterckmakende voor Corn. Jacobss, wesen de den outsten soone vanden voorss Jacob ende Grietgen Corns.dr., die alreede tot sijnen jaeren gecoemen is, ende absent.
13 22-12-1639 Andel Dirck Thijss van Thoor, woonende tot Gorinchem. Broeder van Jacob Mathijss van Thoor sa:. Ende Aert Corns., woonende tot Wijck, broeder van Grietgen Corns.dr. in haren leven echte huijsvrou vanden voorn. Jacob Thijss sa:. Ende in dier qualite. voochden vanden naer gelaeten on-mondige weeskinder vande voorss Jacob Thijss ende Grietgen Corns. beyde sa: naementlijck Bastiaen Jacobss, Peeter ende Thijs Jacobszn. ende Jenneken Jacobsdr., mitsgaders vervangen de ende haer sterck makende voor Corn. Jacobss., outste soon, die alreeds tot sijne jaeren gecoemen is, tegenwoordich absent sijnde. verkopen aan Peeter Bastiaenss Bacx
14 09-05-1640 De Werken Michiel Willemss, woonende op Sleeuwijck verkoopt aan Jacob Arienss vanden Heuvel, woonende tot Werckendam
15 09-05-1640 De Werken Ewit Michielss woonende tot Werckendam verkoopt aan Wouter Bastiaenss ende Lambert Bastiaenss, mede beijde woonende tot Werckendam
16 13-05-1640 De Werken Meerten Pieterss. voor hem selven ende Arien Anthoniss. voor hem selven ende Henrick Cornss. Cooijevelder, voor hem selven, als mede voocht van sijne anderen on-mondighe broeders ende susters, te weeten Anneken Corns., Leendert Cornss. ende Marij Cornss. verkopen aan Anneken Daemen, woonende tot Werckendam
17 26-06-1640 Andel Mr.Peeter Adriaenss., Chirurgijn woonende tot Genderen, als man ende voocht van Maijcken Jans, sijne huijs vrouwe daer moeder aff was Teuntgen Jans inde Rib sa:. verkoopt aan Jan Jaspertss.
18 12-08-1640 De Werken Jan Dircxss. woonende in Scheluijnen verkoopt aan Jan Pauwelss., woonende inde Wercken ende Bastiaentgen Pauwels, woonende tot Werckendam,
19 06-02-1641 De Werken Goossen Janss Schrick, gem: schout vande Wercken voorss. als procura tie hebbende van Dirck van Slingelant, mitsgaders van Govert ende Arien van Slingelant, ende van Francois Snouck, als man ende voocht van Maria Slingelant, te samen kinderen ende erffgen. van Arien Dircxss. van Slingelant, ende Jenneken Dircx van Clootwijck, zijne huijsvrouw, henl. vader ende moeder zal. verkoopt aan Baltus Henricxz. ende Jan Pauwelss, Dirck Arienss, alle drie woonende inde Wercken, mitsgaders Adriaen Floriss vanden Stael, Drick Janss Gelders ende de kinderen van Jacob Floriss de Vries, met naemen Floris Jacobss, Arien Jacobss ende Jacob Jacobss, altesamen woonende tot Werckendam
20 01-04-1641 Andel Corn. Huijbertss, Mels Seessen als man ende voocht sijnder huijsvrouw Lijsken Huijbertsdr., Imbert Janss, als man ende voocht sijnder huijsvrow Neesken Lambertsdr., Bastiaen Aertss, als man ende voocht sijnder huijs vrouw Lijntgen Lambertsdr., ende Huijbert Lambertss voor hem selven ende mede als voocht ende hem sterckmaeckende voorde on-mondige weeskinderen van Jan Peeterss d'Hooch, bij hem verweckt bij Neeltgen Lamberts za:, sijn huijsvrouw doen hij leefde, alle als erffgen. van Dirck Lambertss. za: verkopen aan Jan Hermanss Cuijp
21 01-04-1641 Andel Jan Hermanss Cuijp, woonende tot Andel bekent een schuld aan Cornelis Huijbertss, Mels Seessen, als man ende voocht van Lijsken Huijberts, Imbert Janss als man ende voocht van Neesken Lambertsdr., Bastiaen Aertsz. als man ende voocht van Lijntgen Lambertsdr. ende Huijbert Lambertss voor hem selven, ende als voocht vande on-mondige wees kinderen van Jan Peeterss de Hooch verweckt aen Neeltgen Lambertsdr.
22 04-03-1642 Andel Jan Geerit Lambertss verkoopt aan Thonis Bastiaenss Bacx
23 04-03-1642 Andel Anthonis Bastiaenss Bacx verkoopt aan Jan Janss Naijen
24 04-03-1642 Andel Anthonis Bastiaens Bacx verkoopt aan Willem Janss van der Plas
25 08-03-1642 Andel Adriaen Michielss Bel verkoopt aan Govert Heijmanss in den naem van sijn schoon-moeder Maijcken van Uuijthoven
26 08-03-1642 Andel Maijcken Anthonis van Uuijthoven, laest wed. van za: Jacob Janss, geassisteert met Govert Heijmansz. hare gecooren voocht in desen verkoopt aan Adriaen Michielss. Bel
27 08-03-1642 Andel Willem Janss vander Plas verkoopt aan Govert heijmansz.
28 07-05-1642 Andel Aert Arienss voor d'een helft, ende Bastiaen ende Jan Aertsz. voor haer selven, ende haer sterck makende ende vervangende voor haeren suster Huijbertgen ende Ghijsbert Aerts haeren jongsten broeder absent, mitsgaders Adriaen Aerts altsamen kinderen vanden voorn. Aert Ariensz. voor die ander wederhelft verkopen aan Wm. Huijbertsz.
29 27-06-1642 De Werken den E. heere Christiaen Snellen, ambachtsheer tot werckendam speciaele procuratie hebbende van jouffrouw Maria Vrancken, wed. wijlen den E. heere Willem Snellen, sijne E. moeder verkoopt aan den E. Johan Vervoorn
30 26-03-1643 Andel Bartholemeus van der Muijr als last ende procuratie hebbende vanden eersame Henrick Rammelman voor hemselven ende man ende voocht van Jouffrouw Maria van Hoogen dorp, Z. verkoopt aan Adriaen Michelss Bel
31 26-03-1643 Andel Adriaen Michels Bel bekent een schuld aan den eersamen Henrick Rammelman, coopman binnen der stede Rotterdam
32 01-05-1643 Andel Bastiaen Aertss verkoopt aan Henrick Melss.
33 01-05-1643 Andel Bastiaen Aerts verkoopt aan Huijbert Anthoniss
34 29-04-1643 Andel Bartolomeus vanden Muijr, Notaris binnen der stede Gorinchem, als last ende procuratie hebbende van Ew. Henrick Rammelman verkoopt aan Willem Huijbertss ende Pauwels Goijerts
35 17-12-1643 Andel de E. Jouffer Maria Wagemans, woonende tot Andel voorss, weduwe wijlen vanden E. Capiteijn Du Buisson, geassisteert met Matheus Muijter, schout tot Giessen, haeren gecooren voocht in desen voor soo veel des noot sij, de voorschreven comparante vervangende, ende haer sterck makende voor Christoffel Benno van Kuiphuijssen, als man ende voocht van Jouffr. Maria du Buisson, ende Peter vanden Bogaert, als man ende voocht van Magdalena du Buisson, als mede voor Uldrick du Buisson. absent ofte overleden, ende Jouffr. Lowise du Buisson noch on-mondich, alle haeren comp.ten kinderen. verkopen aan Jan Dircxs Wolffs
36 17-12-1643 Andel Jan Dircxss Wolffs, woonende tot Giessen bekent een schuld aan E. Jouffr. Maria Wagemans, wed. wijlen E. Capiteijn Du Buisson, met haere kinderen
37 10-01-1650 Emmickhoven den wel Ed: Joncheer Mathijs van Asperen, heere van Heeswijck verkoopt aan Peeter Cornelisz. ende Anthonij Corns. van Hest, gebroeders woonende inden baronije van Breda
38 15-02-1650 Emmickhoven Pauwels Hallingh, woonende tot Dordrecht, als procuratie hebbende vande heere Johan Bordel, de heere Johan vanden Honart, de heere Mr. Johan Hallingh ende den heere Dijckgraeff Johan Hallingh, verkoopt aan Johan Anthonis van Wevelinchoven, brouwer ende borger tot Gorinchem, ende Arien Aertsz. Suijrmont, woonende opten Hil inden voorss. lande van Althena
39 15-02-1650 Emmickhoven Pauwels Hallingh, inden voorss qual. verkoopt aan Jan Anthoniss. van Wevelinchoven, brouwer ende borger binnen der stadt Gorinchem, Arien Aertsz. Suijrmont, woonende opten Hil inden verss. lande van Althena, ende Vrius Adriaents Dolo, Woonende tot Emmichoven voorss.
40 15-02-1650 Emmickhoven Vrius Adriaens. Dolo, woonende tot Emmichoven voorss., als procuratie hebbende van Maria vander Hage, lest weduwe vanden heer Anthonij Cloots, als moeder ende voochdesse van haer on-mondich dochterken geprocureert bijden voorn. Anthonij Cloots sa:, met naemen Catharina Cloots, geassisteert met Willem van Zijl, secrets. der stadt Gorinchem ende vanden lande van Arckel, haeren tegenwoordigen man ende gecooren voocht, in desen, ende Willem Ghijsbertsz. vanden Ha, als bijden voorn. Maria vanden Hage mede genoemineert, tot voocht over haere voorn. weeskint verkoopt aan Jan Anthonisz. van Wevelinchoven borger ende brouwer der voorss stadt Gorinchem ende Arien Aertsz. Suijrmont, woonende opden Hil inden voorss lande van Althena.
41 ??-??-???? ????? (fragment) ... Vinck wordt genoemd in naam van de gedaagde het betreft een rechtszaak over de nagelaten boedel van Aert Peetersz. Clompmaecker en Cornelia Dircx Schaep
(ga naar de volledige tekst)
(ga naar mijn bronnen pagina)