Diakonierekening Andel 1650
(Andel, accounts of the deacons 1650)

(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)Diakonierekeningen van de Nederlands Hervormde Kerk te Andel 1650-1674.
Transcriptie door J. de Kloe, naar het origineel dat in bewaring is gegeven 
aan het Streekarchief van het land van Heusden en Altena.
---------------------------------------------------------------------
[f.1] Anno 1650
Reeckeninge ten bewijs van
het geene dat Jan Jaspers van
Mil als Diaken ontfangen 
heeft in den jare 1650 van den
eerste januarij tot den lesten 
december des selven jaers incluijs
-Januarius 1650
Op den eersten januarij ont-
fangen       0-14-0
op den 2      0-13-6
op den 9      0-17-0
op den 16      0-13-4
op den 23        0-16-0
op den 30      0-13-6
-Februarius
op den 6      0-10-8
op den 9      0-10-10
op den 13      0-10-6
op den 20      0-13-8
op den 27      0-8-8
-Martius
op den 6      1-1-8
op den 13      0-14-0
op den 20      0-10-12
op den 27      0-16-8
-Aprilis
op den 3      0-15-4
op den 10      0-9-8
op den 15      0-3-12
op den 17      2-0-4
op den 18        0-12-14
op den 29      0-18-0
-Maius
op den 1      0-11-2
op den 8      0-12-2
op den 15      0-14-0
(tussengevoegd:) 22 0-10-4
op den 26      0-13-12
op den 29      0-8-0
-Junius
op den 5      2-16-14
op den 6      0-8-2
op den 12      2-2-4
Op den selven dach van Hendrick
Melssen ontfangen hondert
vijfentwich guldens vier stuijvers
ses penningen van het gene hij
in sijne reeckeninghe als diaken
meer ontfangen als uutgegeven
hadde, soma:    125-4-6
Op den 14      0-17-14
op den 26      1-3-2
-Julius
op den 3      1-19-8
op den 10      0-9-6
op den 17      0-11-4
op den 29      0-9-12
op den 31      0-8-2
     lat: 154-13-8
[f1v]-augustus
op den 7      1-6-2
op den 14      0-9-6
op den 21      0-10-0
op den 28      0-9-0
noch ontfangen   0-10-0
-september
op den 9      0-7-0
op den XI      4-16-14
op den 18      0-8-12
op den 25      0-6-4
-october
op den 2      0-9-6
op den 9      1-11-10
op den 16      0-12-2
op den 23      0-19-14
op den 30      0-17-2
-november
op den 6      1-6-14
op den 7 ontfangen van
Arien Jansz. Naijen eenen
gulden eenen stuijver ses pen-
ninghen 't welck uut het
erfhuijs van Theun van
Wateringen gecomen was
soma      1-1-6
op den 13      1-7-6
op den 27      0-15-12
-december
op den 4      0-14-6
op den selfden dach van
Govert Heijmansz. ont-
fangen negen guldens negen
stuijvers penningen ende 
dat vanwegen de uutgel..(?)
van den thienden     9-9-2
op den XI      1-5-10
op den 18      0-13-0
op den 25      1-18-0
op den 26      0-10-4
op den 31 gehaelt het gelt
uut de Busschen die tot 
Andel inde herbergen hangen
tot Pieter Backs     1-3-0
tot Dirck Loijen     1-2-0
tot Anthonis Jansz. Hooch-
lant        11-16-0
tot Herman Helt, schout
tot Andel      3-13-0
somma totalis    17-14-0
Noch van Dingen Aertsdr. 
weduwe van Jan Geeritsz. zal.
ontfangen twaelf guldens
thien stuijvers ende dat van
wegen een jaer intrest 
over tweehondert guldens
blijckende bij de obligatie
die daervan is     12-10-0
   Lat: 62-10-10
[f.2] noch van Govert Heijmansz.
ontfangen ses guldens vijf
stuijvers ende dat van wegen
een jaer intrest van hondert
guldens. Soma     6-5-0
   Lat: 6-5-0
Bedraecht den ontfanck 
van den voorschreven
jaere somma totalus
twee hondert drie ende
twintich guldens
negen stuijvers twee
penninge, soma     223-9-2
Den ontfanck .....(?)
[f.2v.] Anno 1650
Reeckeninghe en bewijs
van den uitgeef des armen 
gelts 't welck ick, Jan 
Jaspersz., als diaken 
t' sedert den eersten januarij
1650 tot den lesten december
incluijs des selfden jaers
uitgegeven hebbe.
     1650
     Januarius
Op den 2 aen Fijtgen Theunisdr.
gegeven       0-15-0
aende selven g.     0-16-0
aen een passant     0-1-0
op den 16 aen fijtgen     0-15-0
op den 17 aen een passant   0-2-0
op den 19 aen een passant   0-4-0
op den 23 aen Fijen   0-15-0
op den 27 aen deselfde  0-5-0
     Februarius
Op den 2 aen Fijen    0-15-0
op den 3 aen een passant 0-1-0
op den 8 aen Fijen    0-14-0
op den XI aen een passant   0-1-0
op den 13 een passant  0-3-0
op den 15 aen Fijen   0-15-0
op den 17 aen een passant   0-5-0
op den 19 drie passanten 0-6-0
op den 20 aen Fijen   0-15-0
op den 23 een passant  0-5-0
op den 27 aen Fijen   0-15-0
     Martius
Op den 4 een passant     0-4-0
op den 6 aen Fijen    0-15-0
op den 8 twee passanten 0-10-0
op den 11 twee passanten 0-14-0
op den selfden twee passanten 0-3-0
op den 12 een passant  0-3-0
op den 13 Fijen     0-15-0
op den 14 twee passanten 0-4-0
op den 15 een passant  0(?)-2-0
op den 17 twee passanten 0-5-0
op den 19 een passant  0-2-0
op den 20 aen Fijen   0(?)-14-0
op den 21 voor Fijen gecocht
twee ponden vlas     0-14-0
op den 24 een passant  0-3-0
op den 27 aen Fijen   0-15-0
op den 30 een passant  0-1-0
     Aprilis
Op den 3 aen Fijen    0-14-0
op den 4 twee passanten 0-5-0
op den 6 voor Fijen gecocht
een tonne torfs     0-8-0
Op den 6 betaelt aen Anneken
Hubertsdr. sesthien stuijvers van
verscheijden waren die Fijen aldaer
gehaelt hadde    0-16-0
Later:       15-17-0
[f.3.] Op den 7 een passant    0-2-0
op den 8 een passant        0-6-0
op den 9 een passant        0-2-0
op den 12 aen Fijen      0-14-0
op den 14 een passant     0-2-0
op den 18 aen Anneken Hubertsdr.
betaelt eenen gulden twee stuij-
vers ses penningen voor verschijden
waren die Fije aldaer gehaelt
hadde, Soma       1-2-0
Op den 19 een passant     0-3-0
op den 20 aen Fijen      0-7-0
op den 22 een passant     0-5-0
op den 25 een passant     0-4-0
op den 28 aen Fijen      0-10-0
     Maius
op den 1 een passant        0-2-0
op den 5 twee passanten    2-0-0
op den 6 aen Fijen      0-12-0
op den 8 een passant        0-4-0
op den 12 aen Fijen      0-14-0
op den 13 aen een vrouw gegeven
eenen gulden der welckers broeder
van den Turck gevangen was
somma          1-0-0
op den 14 twee passanten   0-5-0
op den 15 een passant     0-3-0
op den 19 aen Fijen      0-14-0
op den 20 twee passanten   0-9-0
op den 21 een passant     0-3-0
op den 25 aen Fijen      0-12-0
op den 26 twee passanten   0-6-0
op den 28 een passant     0-3-0
op den 31 twee passanten   0-6-0
     Junius
op den 2 aen Fijen      0-12-0
op den 6 een passant        0-3-0
op den 8 twee passanten    0-4-0
op den 9 aen Fijen      0-14-0
op den 19 gegeven vijf guldens
tot onderstant van de noot
druftige kercken ende andere 
personen in Duytslant     5-0-0
Op den 19 aen Fijen      0-14-0
op den 26 aen Fijen      0-14-0
op den 29 een passant     0-4-0
     Julius
op den 3 aen Fijen      0-14-0
op den 10 aen deselfde    0-14-0
op den 13 een passant     0-3-0
op den 17 aen Fijen      0-14-0
op den 20 een passant     0-4-0
op den 24 aen Fijen      0-14-0
op den 28 een passant     0-2-0
op den 31 aen Fijen      0-14-0
Lat:        23-14-6
[f.3v.]  Augustus
Op den 3 een passant        0-2-0
op den 8 een passant        0-8-0
op den 7 aen Fijen      0-14-0
op den 14 aen deselfde    0-14-0
op den 21 aen deselfde    0-14-0
op den 26 een passant     0-4-0
op den 28 aen Fijen      0-14-0
     Septermber
Op den 1 gecocht voor Fijen
twaelf tonnen turfs welcke
van coopen. opgedragen beliepen
tsamen vier guldens derthien 
stuijvers soma      4-13-0
Op den 2 een passant        0-4-0
op den 4 aen Fijen      0-14-0
op den 8 een passant        0-3-0
op den XI aen Fijen      0-14-0
op den 14 een passant     0-2-0
op den 18 aen Fijen      0-14-0
op den 18 aen drie passanten    0-4-0
op den 21 een passant     0-3-0
op den 29 twee passanten   0-4-0
     October    
op den 2 aen Fijen      0-14-0
op den 5 een passant        0-4-0
op den 9 aen Fijen      0-14-0
op den 12 een passant     0-4-0
op den 14 een passant     0-3-0
op den 16 aen Fijen      0-14-0
op den 18 een passant     0-5-0
op den 23 aen Fijen      0-14-0
op den 30 aen Fijen      0-14-0
     November
Op den 1 aen [Pieter Backx](doorgehaald)
Anneke Huberts betaelt
twee guldens vier stuijvers
acht penningen en dat van
gehaelde waren die Fijen daer 
gehaelt hadde      2-4-8
Op den 1 aen Pieter Backs
betaelt sesthien stuijvers
vier penningen voor bier
dat Fije aldaer gehaelt hadde,
somma          0-16-4
Op den 3 een passant        0-4-0
op den 6 aen Fijen      0-14-0
op den 9 twee passanten    0-6-0
op den 13 aen Fijen      0-14-0
op den 15 een passant     0-5-0
op den 20 aen Fijen      0-14-0
op den 23 een passant     0-4-0
op den 27 aen Fijen      0-14-0
     December
op den 4 aen Fijen      0-14-0
op den XI aen deselfde    0-14-0
op den 18 aen Fijen      0-14-0
op den 26 aen Fijen      1-4-0
Lat:        25-18-12
[f.4.] Op den 28 een passant    0-3-0
noch aen Jan Jacobsz. betaelt
eenen gulden vijff stuijvers
voor eenige ende staecken
die Fije gehadt heeft       1-5-0
Lat.        1-8-0
De geheele somme des
uitgeefs van Jan Jaspersz.
als diaken is ses ende 
tsestich guldens achtien
stuijvers twee penningen
somma totalis      66-18-2
De ontfanck hier vooren
gebleeken bedraecht
ten somme van twee
hondert drie ende twintich
guldens negen stuijvers
twee penningen hier tegen
de uitgeef geliquideert
te welcke is ses ende 
t' sestich guldens achtien 
stuijvers twee penningen.
Blijckt meer ontfange
als uitgegeven te hebben
de somme van hondert
ses ende vijftich guldens
elf stuijvers, her.      156-11-0
Dese hondert ses ende 
vijftich guldens elf 
stuijvers heeft Jan Jaspers
aen Govert Heijmansz.
als diaken overgestelt
Noch vijf verschijden
obligaties aen gae. diaconie
Aldus gereeckent ende gesloten
in onse kerckelijcke ver-
gaderinge op den 7e jan.
165(1?) ten presentie
van ons ondergeschreven
   Abrahanus Genius, predicant
   Jan Jacobsenss, ouderling
   Jan Jansz. Naen, als diaken
   Adriaen Michgielsz. Bel
   Hendrick Melssen van Veen
   Govert Heijmanssz., als litmaeten


THE END. ( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)