Transcriptie van het lidmaten boek van Babilonienbroek, 1610-1656.
door: J. de Kloe, Zaltbommel, 2008.
met dank aan Ben van Rijswijk en Dave Pol voor het beschikbaar stellen van een deel van de fotos.

[p.1, voorblad]
Babylonienbroek en Hille 
Nederduits Gereformeerde Gemeente 
Lidmaten+attestatie 
1610-1738 

[p.2 mist omdat ik de paginering van Ben van Rijswijk aanhoudt hier] 

[p.3] boven f.38, onder f.1 
1610. Van  de namen der ledematen van het begin der reformatie 
ende dan nae volgenden. 
Aerdt Gertsoon van Hagh-oordt, met Maijken Cornlillis sijnen huijsvrouwe 
Jan Jorijs, met sijnen huijsvrouwe, Jan Cornillis sijne swaegher, 
ende Neelken Jans sijnen huijsvrouwe. Jorijs Jansoon sone van Jan Jorijs 
jongh-ghesell. Item Japeecksche, dochter van Jan Jorijs. 
Item Jan Mertensoon, Bastiaen Gertsoon den Jonghsten. 
Item Cornillis Jansoon Donck, met Lijsken Teijs, sijns huijsvrouwe. 
Item Cornillis Adriaensoon Hollander, met Hendrijxsche Thuwness zijne 
huijsvrouwe. 
Franck Jansoon, met Christincken sijnen huijsvrouwe. 
Jan Hermansoon, Thuwnken Reijer, huijsvrouwe van Gossen Bommers. 
Bastiaen Gertsoon den Jonghsten sijne huijsvrouwe. Item Cornillis Perters. 
op den Hill. Viver Fransoon. Maijken Jans de huijsvrouwe van 
Jan Hermansoon. Bastiaen Gertsoon den Ouden sijnen huijsvrouwe, met 
name Feijke Jans. Bastiaen Gertsoon haeren man. Janneken Andries 
huijsvrouwe van Jacob Peters Brabander. Wilhem Aerdtsoon 
Scholmeester van den Broeck, ende den Hill, met Maijke Aerdts 
sijnen huijsvrouwe. Aerdt Wilhemsoon sijnen sone, naderhandt onsen 
Scholmeester. Barbeke Thuwness, afghevallen. Item Gerrijke Lucas 
Ariaen Aedtsoon Suyrmondt. Joannes ?Udonis Scholmester bij ons 
Wilhem Harmansoon. Emmeken Samuels, huysvrouwe van Aerdt Gertsen 
van Hagh-oort. Mijn beijde dochters. Der nae mijn sone 
David de Pijre. Item Pluwn Jacobsz. Item IJven Meeutsen, 
ende Gertsche Francken, zijne huijsvrouw. Klouwer Petersoon, met 
Thuwness Jacobsz. Dijrijck Meeuwssoon. Hendrijck Fonck 
met Baetken, zijne huysvrouwe. Cornillis Ariensoon Kleijn. 
Item Metken, de huijsvrouwe van M. Jan Scholmeester. 
Oock Meyken Nenninx, huysvrouwe van Franck Jansoon. 
Aerdt Gertsoon van Hagh-oordt. Cornillis Ariensoon met Hendricxe 
sijne huysvrouwe. Item Wilhem Harmansoon huysvrouwe dije van 
Dronghel[en] is. Item Bastiaen van Aldenburch. Klouwer Petersoon 
huysvrouwe. 

Tot ledematen aengenomen. 
den 6 julij db?. Daniel Jacobs. Ende met attestatie van Dussen aengekomen Neeltien Cornelis Capiteij[n] 
den 12 oct[o]b[er] d.b?. Adriaen Willemssen Kogge. 
Willem Ariensen van Gammeren 
Adriaen Cornelis Stam 
Daem Theunissen 
Idem, Arien Cornelissen Hollander 

[p.4] onder f.2
Register der ledematen 

Wij hebben voor het eerstmael het H. Adtvondtmael 
des Heeren bedient op den dach Christij geboorte 
an[n]o Domini 1610. Ende voor ledematen zijn aengheno- 
men dese navolghende persoonen. 

Eerst ende voormaels heeft Aerdt Gerartsoon vertoont 
ende overghelevert zijne getuyghenisse, waer uut dat het 
blijckt dat hij ende zijne huijsvrouwe vann oudts bel- 
i[j]denisse des geloofs gedaen hebbende, waeren alsdan 
aengenomen voor ledematen der gemeijnte in de gemeynte 
tot Heusden, ende zijne huysvrouwe tot Uutwijck. 

Desquelicx oock heeft Jan Jorissoon sijne getuygenisse 
vertoondt, waer uut dat het blijckt dat hij met zijne 
huysvrouwe zijn van oudts voor ledematen aenghenomen 
in de gemeijnte van Bijerlandt. 

Desquelijcxs mede oock vertoondt goede getuijgenisse 
van zijne kijnderen, dat sij oock leden der gemeijnte zijn. 
Eerst Jan Cornijllissoon ende Nelken Jans, echte 
luyden, Joris Jansoon, jongh gheselle, ende Jacobken 
Jans dochter. 

Inquelixs werdt mede vertoont de getuijghenisse 
van Jan Martensoon. Ende Bastiaen Gerritsoon den 
Jonghe, aenghenomen voor ledematen in de gemeijnte 
tot Uutwijck. 

Dese navolghende hebben in onsen 
gemeijnte belidenisse haers geloofs 
ghedaen. 

Cornijllis Jansoon Donck, met Lijsken Theijsen sijn 
huijsvrouwe, den 29 dach novembrij 1610. 

Item den 1e dach aprijllis 1611 heeft Cornillis Adriaenssoon 
met zijn huijsvrouwe op den 2 dach belijddenisse haers 
gheloofs ghedaen. 

Item den eersten dach aprillijs 1611 heeft Franck 
Jansoon met Christine sijns huysvrouwe, belijdden- 
isse haers gheloofs ghedaen. 

Desquelixs oock Jan Harmensoon, Thunesken Reijers 
de huysvrouwe van Gosen Thunesoon, mede oock de 
huysvrouwe van Bastiaen Geeritsoon den Jonghen 
ende Cornijllis Pietersoon, woonende op den Hill. 

Item oock op den 2e dach aprijllis dede belijdenisse des 
gheloofs Viver Fransoon. 

Item den 1e dach octobrij 1611 heeft Maijken 
de huysvrouwe van Jan Hermansoon, belijdenisse haers 
gheloofs ghedaen ende voor ledemaet der ghemeijnte 
aenghenomen. 

[p.5]
Name der ledemanten 
ende van de ledemaeken 

Item op den eersten dach maij 1611, hebben de ledematen 
met den predicant de name des Heeren aengheroepen ende 
daer na gecommen door veelheydt der stemme[n] tot verkijesinge 
van ouderlinghen ende dyaekenen. 
Ende zijn vercooren tot ouderlinghen Viver Fransoon 
ende Aerdt Geraertsoon. 
Tot dyakenen Bastiaen Geraertsoon den Jonghen 
ende Franck Jansoon. 
Ende na dat sij in de kercke tot drije mael toe 
van den predijchstoel de gemeijnte voorghesteldt zijn, ofte 
iemandt ware dewelcke soude weten teghen haer leere ende 
leven iets te spreken soudet moghen aendienen. 
So ist datter niets ende is voortghecommen; hebben wij se 
op den pijnxster dacht 1611 openbaerlijcken in den dienst 
bevestighet. 

Den 24 dach decembrij 1611 Feijke Jans huys- 
vrouwe van Bastiaen Gherritsoon den Ouden na 
vertooninghe van goede ghetuyghenisse dat sij aen 
de Dussen voor ledemaet der ghemeijnte is aenghe- 
nomen gheweest, ende van haere eerlijcken wandel, 
is sij voor sulcxs bij ons bekendt ende voor sulcxs 
ontfanghen. 

Item den selfven dach heeft Bastiaen Gherritsoon 
voorseijdt belijddenisse zijns gheloofs ghedaen ende is 
aenghenom[en] voor lijdtmaet der ghemeijnte. 

[marge: van de attestatie] 
Jan Jorissoon met Maijken Jans zijne huysvrouwe, zijnde uut 
onser gemeijnte na Gorkum vertrocken, ende hebben haer l[ieder] 
attestatie van ons begheert, dewelcke haer l[ieden] den 18e dach aprillis 
1612 wert ghegeven, betuyghenden dat sij van ghesonden gheloven 
ende Godtsalighen wandel zijn, soo langhe sij bij ons ghewoont hebben. 

[marge: van attestatien] 
Joris Jansz. Hovenich vertrocken zijnde van den Hill 
aen den Dussen, heeft op den sevensten dach ooctobrij 
duysent ses hondert ende twaelff, versocht zijn attestatie 
die hem oock vergunt hebben. 

Janneken Andries huysvrouw van Jacob Pietersz. 
gheseyt Brabander, van den Hill, tot Meeuwen vertrocken 
zijnde, heeft haere attestatie begheert, dewelcke op 
de sesten dach ooctobrij duysent ses hondert ende 
twaelff vergunt is. 

[marge: die ten adtvontmael hun afghesondert hebben] 
Tunesken Reijers huysvrouwe van Gossen den 
Bommer heeft op den paesch dach 1612, ende op den 
sevenste dach ooctobris duysent ses hondert ende 
twaelff ghefalliert ten adtvontmael te co[m]men niet 
teghenstaende daer toe vermaendt zijnde. Sij haer excuse 
nemende van het groott miscontentement van haeren 
man. 

[p.6] boven f.2, onder f.3 
Van de lidtmaeten 

[marge: ter adtvondtmael niet gheweest] 
Bastiaen Gherritsoon den Jonghen, uut swaricheijt als 
hij seijde te hebben in zijn consciencie, heeft op den 
sevenden dach ooctobrij duysent ses hondert [en 12] ten adt- 
vontmaelen niet geco[m]men. 

Cornillis Jansz. Donck is in den maendt februarij 1613 
van de ghehoorsamheijt ende ordonnantie der ?G.m. Staeten 
ende der ghereformeerde kercke afgheweeken, mits 
dat hij bij de papen in het pausdom tot Walwijcx 
zijn huysvrou heeft ghetrouwt, ende hem oeffende in de Roomsche 
religie. 

Dese 's voorschrev[en] Cornillis Jansz. Donck continuerende 
in de exercitije van die Roomsche religie hebben wij 
op den kersdach in den jaer duysent ses hondert ende 
derthien, ende op den paeschdach in den jaere duysent 
ses hondert veerthien in onsen publicque vergadering 
voorghedraeghen van de ghemeijnte begherende voor 
hem te bidden dat Godt de heere beliefve zijne 
genade te bewijssen op dat hij van zijn val mach 
opstaen. 

Item op den sevenendtwijntichsten dach aprijllis 
duysent ses hondert ende veerthien hebben wij 
in onsn kerckelijcken vergaderinghe, achtervol- 
gende het versoeck van Wilhem Aertsoon school- 
meester, met hem in rekeninghe ghetreden den 
welcken Wilhem Aertsoon hem voor ghecontenteert houdt, 
te behouden voor zijn salarium van dije arme kijnderen 
gheleert te hebben, ende voor dat hij in zijn huijs 
schoolle heeft ghehouden, de somme van thien 
guldens ende sestijen stuyvers, dit alsoo besloten 
in de teghenwoordicheijt van den predicant David 
de Pijre, Viver Fransoon van Os, ouderlingh, 
Aerdt Ghertsoon van Haghoort, ouderlingh, Cornillis 
Ariaensz., dijakenen, Franck Jansoon, Bastiaen 
Gheritsoon den Jonghen, Jan Hermansoon, lede- 
maeten, ende Wilhem Anthonisz., secretarius. 

Wilhem Aerdtsz. Schoolmeester, met zijn huysvrouw 
Mayken Aerdts, zijn in den jaere duysent ses hondert 
ende neghenthien bij ons met der wooninghe gecom[m]en 
s? mits desen ons verthoonde attestatie van den dienaeren 
des woordts tot Eeten, ende Meeuwen, hoe dat sij luyden 
aldan in leven ghedraeghen hebben. Zijn daerom op den 
derden dach ooctobrij 1614 van ons tot lijdtmaeten 
onser ghemeijnte aengenomen, doch op den sesten dach 
ooctobrij 1614 het H. adtvontmael onses heere tot deel 
ende, zijn ter oorsake dijn geen ende maer zijn vodderije van den 

[p.7]
van den H. Taeffel des Heeren alle beyde haer selven daer 
van onthouden. 

Aerdt Wilhemsoon heeft bij ons den tijt van seven jaeren 
schoolmeester geweest, is in den jaere 1619 van ons 
vertrocken, heeft van ons zijne attestatie van leven, 
gheloofve, ende wandel # ontfanghen, dien hem vergunt 
is gheweest. Is ter oorsaeke zijns houwelijcks 
op Meeuwen vertrocken 
[geen marge aantekening voor # aanwezig! JK] 

Onsen kerckelijcke vergaderinghe hebben wij 
op den vijerden dach decembrij 1619 gehouden. 

Na aenroepinghe des heeren H.name is voor eerst 
afghevraecht oft het niet noodich ende waer onsen 
broeders Cornillis Ariensoon aen te spreken, om 
van hem vriendelijcken te begheren, in Godes huys 
comende, aldaer te verschijnen met een testament 
te minste met eenen psalm boeck. 

Item Aert Ghertsoon van Haghoort aen te spreken 
op dat hij zijne sonen beweghen ende belasten oock 
mede met psalm boecken, in de ghemeijnte Christij te 
comen, ende mede singhen, welcken dinghen seer 
noodich zijn, ende ter eere Godts streckende. 

Item oock seer noodijch ende goedt gevonden van de 
huysghenooten des gheloofss te versoecken, dat sij 
in haere famillie onder haere kijnderen, den Heidel- 
berchsche cathecismum nederlantsche confessie 
ende het oordeel des nationaele Sijnode binnen 
Dordrecht gehouden 1619, haer famillie daerin onder- 
wijsen ende haere kynderen in scherpen. 

Is oock aenghemercht om den broeders, de kerckdienaeren 
des landts van Heusden, in haere vergaderinghe versamelt, 
te vraeghen, so dat eenighe swaricheijt viel, in den 
scholdienst, van sommighe ouders onwillich toe 
te laeten, haere kijnderen te laeten leeren, sodanighe 
stucken des schoolmeesters opgheleijt, hoe dat men 
hem in sodanighen swaricheijt sal hebben te [ge]draghen. 

De vergaderinghe heeft oock goedt gevonden, dat 
men dije voorschreven broeders sal voordraeghen 
die ongheregheltheden van schoolkinderen, ontrent 
St. Thomas adtvont, in dat sij haeren scholmeester 
uut der schole sluyten, ende daer na alst hun te 
passe compt, dertelijcken te gaen terren. 

[p.8] onder f.4v
Eijndelijcken na het lesen van verscheijden capittels 
uut de Heylighe Schrifture, ende een gebeth van 
danck segghingh tot Godt, is de vergaderinghe 
ghescheijden. 

Op den 25e dach junij 1623 na drije sondachsche 
proclamatien zijn tot ouderlingh ende diaeken 
openbaerlijck in dese ende over dese gemeijnte 
bevesticht gheweest tot ouderlingh Cornillis 
Ariensoon ende tot dijaeken Aerdt Gertsoon 
van Haghoort. 

Desen voorgenoempden persoonen, in haere voor- 
gaende ampt den een tot een ouderlingh zijnde, 
den andere een dijaeken, zijn met ghemeijne adtvijs 
ende lof daer over ghetrocken, verandert in bedien- 
inghen, om daer door de broederen onder malcanderen 
te soulageeren. 

[marge: van de opneminghe eens lidtmaet] 
Tot Paeschen in den jaere 1625 is tot lijdtmaet 
van de kercke Jesu Christi opgenomen Wilhem 
Haermensoon. 

[marge: van het sterfven eens lijdtmaet, ende zijne begraefvenisse] 
Op den 23e dach aprillis 1625 is Bastiaen 
Ghertsoon den Jongsten begraefve gheweest. 

Op den 23e dach decembrijs 1625 is tot 
lidtmaet van de kercke Jesu Christi opghe- 
nomen Barbeque Thunes, de moeder 
van Maijken, huysvrouwe van Philips de 
Kleermaeker. 

[marge: begraefv.] 
Item op den 21 dach junij 1612 werdt 
Lijssken Snijders, huysvrouwe van Cornillis 
Jansen Donck begraefven. 

[marge: van een lidtmaet die bij ons uyt een andere gemeynte bij gecomen is] 
Op den XI ooctobrijs 1626 is Gerriken Lucas 
van Uuttenbroeck, met goede getuijgenisse van de 
gemeijnte Christij aen den Dussen bij ons tot een 
lijdtmaet opgenomen. 

[p.9] boven f.4, onder f.5 
Tot paeschen in den jaere 1627 is Arien 
Aerdtsoon Suirmondt, na voorgaende belijdenisse 
des ghelooffs, tot een lijdtmaet Jesu Christi 
opgenomen. 

Joannes Udonis van Emden op desen yeghenwordighe 
tijt schoolmeester tot Babylonnien Broeck, ende van 
den Hill, heeft ons op den 22 septembris 1627 
zijne kerckelijke testimonium verthoont, getuygende 
den dinaer des H. Evangeliums Mathias 
Waltherus tot Est ende Meteren, dat den verschreven 
Joannes den school ende kerckendienst, hem daer in 
heeft eerlijck gedraghen, oock in zijn leven ende wandel 
professie doende van de christelijck gereformeerde 
religie, van Arnhem met sich brenghende goede 
attestatie, tot Est verthoont, ende daerom als 
een lijdtmaet der gemeynte christi aengenomen, ende 
met hun gecommuniceert. Hierom is hij oock bij ons 
uyt cracht deser getuygenisse aengenomen op den 
dach als vooren. 

Op den 29 dach aprill 1628 in den paesche weke 
den predicant met Cornillis Ariensoon ouderlijnck, 
hebben Wilhem Haermansoon in den hoff van Eelke 
Jans van Gendt, onderweesen ende vermandt van 
dat hij hem hadde verloopen met de kijnderen deses 
wereldts op den vasteladtvont sondachs, 
smansdachs, dijnsdach, gansen getrocken ende 
anderen lijchtverdicheden gebruycht, verder dat hij 
sedert dijn tijt dat hij met Elken ghewoont hadde 
niet vele tot het gehoor van Godes woordt was 
gecomen. Waer door den heere onteert werdt, de 
vromen gheaerghert, om welcken oorsaecke will hij 
voor desen maelen, ten Adtvondtmaele des heeren 
niet ende mochte com[m]en, hem vermaenende den heeren 
om verghevenisse biddende, ende tot teecken van een 
goedt berouw hij soude nu voortaen alle sondaeghen 
Godes heyligh woordt co[m]men hooren, dewelcke hij 
belooffde te doen. 

Wilhem Haermensoon in alle dese tijden tot den 19e 
junij 1628, heeft noch niet bethoont de teecken 
van waere berouw, twee mael ter kercke heeft 
hij gecomen, op den selfven dach heb ick hem aenge- 
sproken ende vermaent, seijde mij hij wouwde dat 
hij hem 

[p.10]
hadden quade raede van haere kijnderen oftfangen
waer de oorsaecke van haere vercrijginghe, als ist
schoon dat sij daer van niet weten ende wilden, dit seijde sij.

Barbeque Thunes en heeft in den tijt van hare beproefinghe
niet na gecomen haeren voorgaende belofte, maer veel meer de
contratie verthoont haer den meesten tijt absenterende van het
gehoor van Godes Heijlmaeckende woordt, ende op den bededach
niet verschenen en niet geloven den Heeren aen te roepen voor sijne Vaderlijcken
seghens over het belegh van den stadt van 's Hertoghenbos. Dewelcke 
zijn dinghen streeckende tot verachtinghe van den suijvere Godes dienst.
Hierin hebben wij na rijpe consideratie in onsen kercke rade goedt
bevonden (de willen dat wij vernaemen oock dat sij met haeren man tot
der misse was gaende, haer openbaerlijck op den 8en dach july
1629 op den dach van des Heeren adtvondtmael, te suspendeeren
van het gebruijck der selfve tot dijnen stondt dat sij openbaerlijcken
bethoont voor Godt de Heeren een hertelijck leedtwesen ende berouw
van haeren sonden, ende van die groote schandael ende arghernisse
die se de gemeijnte des heeren heeft aenghedaen.

Op den 4e dach ooctobris 1629, den predicant met Franck Jansoon
hebben wij onsen ledemaeten gaen besoecken, onder anderen hebben wij Wilhem Har-
mensoon niet t'huys gevonden, niets connende hem spreken van weghen
sijne langhe absenteringhe van het adtvontmael des Heeren, uijt oorsaecke
rijsenden van vleeschelijcke consideratien, die dese persoon in zijn herte was woedende.

Op den 5e dach vondt ick hem op straete, hem aensegghende dat wij tot
zijne huijse gheweest waeren, maer hem niet vindende, ghingen wij deur
hem biddende dat hem geliefden morghen in de predicatie te comen, beloofden
mij, hij soude't doen, maer hij ende quam niet.

Item op den 20e dach decembris 1629, hebben wij den predicant ende
Franck Jansoon, ouderlingh, tot Wilhem Haermensoon huijsen gheweest
ende hem aenghesproken van weghen zijne langhe na latinghe in 't ver-
toonen van leedtschap, ende berouts, van voorgaende aerghernisse gegheven,
om also wederom hem te begheven tot den H. adtvondtmaelen des Heere,
heeft ons voor andtw[oord] gegheven, dat hij tot den H. adtvondtmaels des
Heeren hem niet begheven will, om dat hij 't niet nacomene ende can, van
het gene dat daer vereijscht wordt.
Hebben hem ghevraecht off hij te in des duijvels netten is verwerrel
is ?tordt? dat hij daer uyt niet ende can geraeken. Seijden teghen hem oock dat
de recht van Godes kercke sal moeten over hem gaen, dat hij daerom den
Heere bidde, dat hem gheliefve waerachtighe berouw ende leedtwesen zijner
sonden te gheven.

Tot dien eijnde hebben wij op den 25e dach decembris 1629, een
openbaer gebeth tot Godt de Heere in onsen ghemeijnte voor hem gedaen.

Van de aengenomen ledemaeten.
Op den 23en dach decembris 1629 zijn Emmeken Samuels, huijsvrouwe van
Aerdt Gertsoon van Haghoort, met Maijken Ariens, dochter van Emmeken
Samuels, bij ons door haere goede attestatie van de gemeijnte van den
Dussen, tot lidtmaeten in onsen gemeijnte aenghenomen.

Op den 17e meerte 1630, na openbaringhe belijdenisse des gheloofs
vier sondaghen na malcanderen, gedaen voor den gantsche ghemeijnte,
zijn tot ledemaeten der kercke Christi opgenomen onser beijde
dochteren Maijken ende Janneken [du Pierre].

[p.11]
Item op den 29e dach meerte 1630, na belijdenisse des gheloofs
zijn tot ledemaeten aenghenomen, onser sone David D.D.P. [Davidsz. du Pierre]
Item Pauwen Jacobsz., IJven Meeuwsoon, ende op den 31e dach
zijnde den paesdach van weghen de siechte heeft Geertken Franken
niet connen verschijnen op den 29 dach, is daerom op den 31e dach
na voorgaende examinatie tot een ledemaet der kercke J[esu] Ch[risti].
aengenomen.

Van de suspencie van Wilhem Harmensoon, ghewesen
lidemaet van den gereformeerden kercke Jesu Christi.

Op den 7e dach julij 1630 hebben wij door des Heeren genade bij ons het
Heijlighe Adtvondtmael des Heeren gehouden, ende op den selfven tijt met goede
rijpe resolutie daer op genomen in onsen kercke raede besloten dat op
dese voorsz. dach men souden Wilhem Hermansoon openbaerlijk suspenderen
van het Heijlighe Adtvondtmael, om de redenen vooren verhaelt, ende
noch mede als het gene dat verhaelt staet; want hij besoecht seer
weijnich het huijs des Heeren, om zijn H[eilige] woorden te hooren, gheen teecken
van berouw bethoonnden. Heb[b]en ghevonden alsulke oorsaeck genoech
om hem van H[eilig] adtvondtmael des Heeren t'onthouden. Dewelck op den
voorschreven dach openbaerlijcken gheschiet is, doen? wel also sonder den
particularitheijten zijner misdaeden int geheel kendtbaer te maecken
hem also lastenden tot dat den Heere gheliefven in zijne herten waere ende
oprecht berouw te wecken.

Op den 22e dach decembris 1630, na belijdenisse des gheloofs zijn opgenomen
tot lijdtmaeten des Heeren Jesu Christi, Klouwer Petersoon, met Thunes Jacobsz.,
den een woonende in Babylinien Broeck, ende den anderen op den Hill.

Vertreeck eens lijdtmaet.
Maijken Ariens Potter, heeft van ons op den 26 dach septembris 1613
van haer godtsalich comportement een attestatie van ons ontfangen.

Aenghenomen lijdtmaet.
Op den 19e dach decembris 1633, na belijdenisse des ghelooffs, is aenghenomen
tot lijdtmaet Jesu Christij, Dijrijck Meeuwsoon, woonende op den midt-
graeve.
Hendrijck Fonck, met Baetken, zijne huijsvrouwe.

Na dat sij op den 12e dach aprill haeren attestatie, die goedt ende
deuchdelijk is van oprecht gheloove belijdende, ende daer neffens van
goftsalighen wandel, ons hebben verthoont; Uuyt den ghemijnte Jesu Christi
tot Ghijssen, in den lande van Altena, ons overghelevert, zijn bij ons
voor sulcx aengenomen ende ontfangen.

Aengenomen lidt-maedt, op den 14e dach aprill
1634, na belijdenisse des ghelooffs is tot een lijdtmaet der ghe-
meijnte Jesu Christi aenghenomen, Cornillis Ariensoon K?lijnen.

Op den 6e dach aprill 1635, goeden vrijdach ghenoempt, opghenomen tot
een lijdtmaet van Godts kercke, Metken, nu Jan Scholmeester
huijsvrouwe.

Bastiaen Hendrixsoon Aldenburch, op den sevensten dach
ooctobris 1635, heeft ons overghelevert een heerlijcke attestatie
van den predicant, met namen Petrus Bijsgerius, uyt den name van
de kercken raedt aldaer [marge: namelijck van den Duijssen],
van den ghesonthijt zijns ghelooffs, ende
Godssalijcheijt des levens. Waer uijt bewesen wordt dat hij een lijdtmaet
der kerck Jesu Christi is, voor sulx hebben wij hem aenghenomen, ende
op den 8e dach der selfven maendt ooctob[er] 1635, heeft hij met ons
aen Christi H[eiligen] Taefel der adtvontmaels gecommuniceert.

[p.12] boven f.42, onder f.7 
Franchoysche ledemaet. 

Soldaet onder de compagnie van Mons[ieu]r De Moytin op den XI 
dach van decemb[er] 1637 heeft beghert te moghen ten adtvontmael 
in de kercke Jesu Christi tot Hamburch, naderhandt in sonde 
vervallen zijnde, in dat hij zijns huijsvrouwe verliet, ?ende doe hij met 
der waerheyt verstaen hebbende van het overlijden sijnder verlaeten 
huijsvrouwe, heeft een anderen ghetrouwt binnen Uuytrecht, met namen 
Grijtken Jacobs, weduwe van Simon Estenet, op den 18e feb. 1629, 
ghelijck het blijcht bij de attestatie hem verleent van den kercken- 
raeden van de Duuytschen ghemeynte tot Uuytrecht den  17/27 martij 
1638, onderteekent Joannes Breijn, dinaer des H. Evangelij op 
dijen tijt, Scriba. 

[p.13]
Aennemen lijdtmaet.
Op den vijerden dach meij 1636, heeft Maijken Nanninx, huijsvrouwen van
Franck Jansoon tot Heusden, belijdenisse haers gheloofs, uyt oorsaeck
dat ick gheweesen was binnen heusden van weghen den troublen van den
Meijerije van den Bosch ghedaen. Ende op dijn dach is sij tot een lijdtmaet
Jesu Christi aenghenomen, ende den selfven dach deelachtich gheweest van
het Heijlighen adtvont-mael des Heeren.

Aenghenomen lijdtmaet.
Op den vijerden dach septembris 1636, binnen Heusden in den tijt mijnder
afwijckinghe, heeft Mayken Jans, huijsvrouwe van Dijrijck Meeutsen,
belijdenisse haer ghelooffs ghedaen, ende tot een lijdtmaet Jesu Christu
opghenomen.

Vertreeck van M. Jan Scholmeester
met zijne huysvrouw Metken,
't welck is gheschiet in den maendt augustus 1636, heeft gheen attestatie
den kercke, noch niet ontfangen. Heeft op den twijntijchsten dach septemb[er]
duijsent ses hondert ses ende dertijch tot Heusden bij mij gheweest, na voorgaende
ondervraghinghe, bij die van den kercken raeden, heb ick hem na ende
achtervolgende die Christelijcke liefde, ende voor sijn huijsvrouwe, op den
een ende twijntijchsten dach septemb[er] jaer Christi als vooren vermeldt
binnen Heusden, van mijne ghemeijnte afgheweken zijnde, van weghen den
troublen van den Mejerije van den s'Hertoghen-Bos, hem ghegheven.

Wilhem Harmansoon.
Op den 18e dach augusti 1637, is hij bij gecomen, in mijnen vlucht
tot Heusden, versoeckende te moghen wederom aenghenomen wesen
tot participatie van het Heijlighen Adtvondtmael des Heeren, ende
sedert dijn tijt, van weghen den vergrijpinghe van den sonden zijnen jeucht,
is hij altijts nerstich gheweest, om Godes Heijlighen woordt te
hooren, ende heeft hem stichtelijcken ghedraeghen. Aengaende sijnen
vergrijpingjen om welcker wille hij van 't genieten des Heijlighen Adt-
vondtmaels wierdt opghehouden, bekendt sijne schuldt, begherende
van sijnen Godt verghe[ve]nisse der selfven, ende den genen die hij souden
moghen onstichtet hebben, dat se moghen nu door sijn leedtwesen
ghebetert, ende ghestijchtet werden, so dat Wilhem Harmansoon
aenmerckende sijne goede dispositien, werdt op een nieuw aenghenomen
om met de reste van Godes kijnderen het Heijlighe Adtvontmael
onses Heeren t'ontfanghen.

Vertreeck eens lijdtmaet door de doodt, ende een
ouderlinck, zijnde Cornillis Ariensoon Hollander.
Op den 18e dach novemb[er] 1638, is hij sieck gheworden
ende in twee mael 24 uren ghesondt ende doot. Dit is
een faute, hij is op den 18 dach voorschreven ghestorfven,
ende op den 21 dach der selfve maendt begraven.

Meijken Nenning, huysvrouwe van Franck Jansoon,
lidtmaet van onse ghemeijnte.
Sij is op den eersten dach decemb[er] 1637 ghestorfven in de
kraem, ende op den 3e dach decemb[er] begraven.

[p.14]
Ledemaeten

Maijken Jacobs ende Vrouwelinck Herreken, haeren dochter, sij hebben
op den sestienden dach aprill duysent ses hondert neghen ende dertijch
ons voortgebracht een attestatie van de gemeijnte van Besoijen, onderteekent
van den dienaer des H. Evangelij Jeremias Heckius, verthoonende
hen sij aldaer zijn gecomen, met een vroomen attestatie van de gemeijnte
r?ade tot Bruijnesse in Zeelandt, ende volgens dese getuijgenisse werden
sij van de gemeijnte Christi tot Besoijen tot ledemaeten aengenomen.
Ende waeren dijen sedert dijn tijt tot Besoijen, ha?? vroom dragende
beijde ?? ghehoor van Godts H. woordt, ende ghebruijck des H. Adtvont-
mael, voor sulx hebben wij dije voorghemelde persoonen aengenomen.

Op den 22e dach aprill 1639.
Na belijdenisse des ghelooffs, zijn tot ledemaeten Christi aenge-
nomen mijn Swaeger Dijrijck van Kloodtwijck,
ende Grijtken Teeuwen, huijsvrouwe va[n] Klouwer Petersoon.

Vertreeck van Wilhem Harmansoon,
met sijnen huijsvrouwe tot Dringelen
aen 't Broecksche Sluijs.
Volgens sijn versoeck hebben wij op den 23 dach jullij 1639 haer
luijden een kerckelijcke attestatie verleent.

Gozen Adriaensz. Scholmeester tot Babylonnien Broeck
met Meijken Hermans zijne huijsvrouwe, na dat sij vertoont
hebben, haere eerlijcken kerckelijcken attestatie; dat sij ledematen
zijn van de gereformeerde kercke Jesu Christi tot Spranghe, zijn van
ons op den 18e dach decemb[er] 1639, bij ons in sodanigen qualitheijt
in onsen gemeijnte ontfangen.

Jan Woutersz. van Wijck, aengenomen scholmeester tot Babylon[ien]
Broeck, heeft onsen verthoont een kerckelijcke attestatie van den
predicant D. Velde tot Veen, getuijgende dat hij woonachtich
is geweest tot Veen, heeft nu ende dan hem latende vijnden in het
gehoor van Godes H. Woordt, doch geen ledemaet zijnde van den gere-
formeerde kercke Jesu Christi, over sulx beloovende met der tijt
hem in de gemeijnte Jesu Christi te begeven; tot Veen woonende
heeft hij hem stichtelijck gedragen, hierom hebben wij hem aengenomen
tot dienst van onse kercke, gelijck een vroom scholmeester sulx
toe staet, hem oock in de gemeijnte J. Christi te begheven.
-Jan Wouwtersoon, scholmeester tot Babijlonnien-
 Broeck.
Na dat hij voor ons den kercke-rade belijdenisse zijnes ghelooffs
heeft gedaen, hij is op den 29e dach meerte 1641 tot een ledemaet
van de kercke Jesu Christi opgenomen.

Bastiaen Hendrixsoon Alden Burch
Aensiende dat hij van selfs op verscheijden maelen vijer off vijff rijsen
van het Heijlich Adtvont mael des Heeren hem afgehouden heeft, ende
ondertusschen seer selden tot het ghehoor van Godts Heijlich woort
bij ons niet ende verschijnt, ende daer toe verscheijde maelen van ons
vermandt zijnde geweest, om bij onsen kercken rade te verschijnen,
heeft hem tot noch toe onsen versoeck niet na gecommen, hebben
wij goedt gevonden op den 29e dach meerte 1641 een algemeijn gebet
op den Paesch dach des laetste dach meerte 1641 voor hem te
doen, op dat de Heere hem geliefve te geven een verstandich ende
ghewillich herte.

[p.15]
Ledemaeten

Ende naderhandt oock op den dach, ofte dagen des houders
van het Heijlich Adtvontmaels des Heeren voor hem biddende,
sonder in allen desen tijden sijne name te noemen.

Item op den 20e dach aprill 1642 op den paesdach, ende houdens
des Heeren Adtvontmaels, hebben wij goedt gevonden in onsen
kercken rade wederom een gebeth tot den Heren [te] doen, ende sijnen
name de ghemeijnte kenbaer te maecken, volgens de ordeninge
de kercke, in sijnode nationalis beraempt tot Dordrecht in den
jaren 1578. Maer in alle dese middelen hebben wij niet gevonden
dat den Heeren sijn herte beweeght, om de gemeijnte Christi dien hij
vererghert heeft contentement te gheven, den goeden Godt will sijne
zijele genadich wesen.

Also eenighen onruste gevallen was, tusschen Arien Artsoon Zuijrmondt
ende Thuwnes Jacobsz. respective ledemaeten onser gemeijnte,
beijde woonachtich op den Hill, zijn bij ons alle beijde verschenen
in onsen kercken rade op den 5 jullij duijsent ses hondert twee ende
veertijch, in de tegenwordicheijt van den predicant, Aert Gertsoon
van Hagh-oordt ouderlingh, ende Klouwer Petersoon dijaken.
Haeren verschill was, dat Arien Aerdtsoon voorgemelt seker landt
van Thuwnes Jacobsz. boven vermeldt gecocht hadde, ende dat
Thuwnes Jacobsz. swaricheijt maechte te leveren, van wegen de
onwillicheijt van sijns huijsvrouwe. Soo heeft Arien Aerdtsoon Suijr-
mondt, hem vreedtsaem gehouden, was te vreden van den koop
des landts afstant te doen, met conditie dat Thuwnes Jacobsz.
sal de armen vereeren tot danck naerheijt de somma van twijntich
guldens. Eijndelijck is besloten dat den voorgemelten Thuwnes
Jacobsz. sal geven tot een vereeringhe aen de armen elff guldens,
dewelcke ?om Arien Aertsoon, toeghestempt heeft, oock heeft
Thuwnes Jacobsz., met handt tastinghe aen Arien Aerdtsoon
bedancht van wweghen de ontslaghinghe van den koop des landts,
ende vriendelijck van ons gescheijden, op den dach als boven vermeldt
den dach van onsen bereijdinghe tot des Heeren H. Adtvontmael
van den welcke Godt almachtich sij de eere gegheven.

Aengenomen lidt-maet

Na dat Jorijs Jacobsoon van Dalen, eenen tijt langh van over
het jaer schole heeft gehouden, ende een voorleser is gheweest
in onser gemeijnte, op hope dat hij door Godes genade hem in de
ghemeijnte Jesu Christi tot een lidtmaet soude worden aenge-
nomen, soo ist dat hij op den vijerden dach ooctobris 1642 na
voorgaende belijdenisse zijns gheloofs, ende aenroepinghe des
Heeren Namen, tot een lidtmaet deser gemeijnte is aengenomen.

Bastiaen Hendrixsz. Aldenburch.

Op den vijerden dach ooctobris 1642 in onsen kercken-raede hebben
wij goedt gevonden, hem aen te dienen, dat wij hem onthouden van het
Heijlich adtvontmael des Heeren, ter oorsaecke dat hij niet end soecht
wederop te rechte de offentie ende aerghernisse, die hij de ghemeijnte
Godts aenhoudt te geven, in dat hij gheen nersticheijt end doet om Godts
woordt te hooren; ende van selfs van den eersten af hem absenteert
van het H. adtvontmael des Heeren, weijgherende te verschijnen
voor den predicant, ende zijne kercken rade. Aerdt Gertsoon van
Hagh-oort ouderlingh, is van ons gebeden, wanneer Bastiaen Hendrix
dijaken hem te gemoete kompt, hem sulcx aen te dienen, ende den predicant met
Klouwer Petersoon van gelijcke te doen, om dat hij selden te huijs is.

[p.16]
Jan Wouwtersoon Metselaer, alsoo wij predicant, ende ouderling
Aerdt Gertsoon van Hagoordt, in de visitatie der ledemaeten in den
jan. 1642 voor den tijt van Christi geboorte dach, hebben hem
aenghesproken, seijde 1e dat hij wel gemoet was, om het adtvont-
mael des Heeren te genieten, seijde ick tot hem, dewille dat hij
in den winter tijt schole was houdenden, ghelijck hij doe op den
Hill sulx was oeffende, hij moste van de kercke hier ten lande
ende onses Classes voor goedt erkent werden, met onderteekening
van cathecismi, nederlandtsche confessie, ende het oordeel
boechsche der nationaele sijnodij tot Dordrecht berampt,
bij naem dat onwerdich aen ghinck na de Cappel sonder ijets
te spreken, absenteerde van selfs van het gebruijck des Heeren
adtvont mael, ende van het gehoor bij ons van predicatie des
H. woorden Godts. Wij spraken hem wederom voor Paeschen in
den jaere 1643, bethoonde hem onbeleeft tegen ons, in welcken
staet zijnde, wij vertrocken van hem. Soo dat hij tot meij
bij desen voorgemelten jaere [-tot meij-] aen de Dussen is gaen
woonen, met sijnen familien.

Verkiesinghe der ouderlinghen, ende dijakenen

Aerdt Gertsoon van Hagh-oordt, na dat hij leest fol. 12

Jan Wouwtersoon Metselaer.

Op den 24e dach december 1643 heeft Dirixsche Phylips
dochter bij ons geweest, versoeckende voor haeren oom Jan
Wouwtersz. voor gemelt, een kerckelijcke attestatie die ick
geschreven, ende gelanght hebbe; Dat in getuijgende van den tijt
dat hij bij ons tot een lidtmaet der gemeijnte (na voorgaende
belijdenisse zijns gelooffs) wierdt aengenomen, ende bij ons het
Heijlijch adtvontmael des Heeren genootten heeft, ende bij
ons den scholdienst, met den aenkleven van dien, vervoordert heeft,
ende dat na in den jaere 1643 tot meij aen de Duijssen
met sijn famillie vertrocken.

Aengenomen lijdt-maeten

Op den 24e dach decembre 1643, na belijdenisse des Christe-
lijcken gheloofs zijn aengenomen, mijn ondertrouwde wijve Sophia
Gerrits Hollanders, ende Adrianken Jan Hermansz.dochter.

Januarij den eersten dach 1644.

Hebbe ick in onse kercke van Babijlonnien Broeck, de in-
woonders, met eeltelijck regierders van onse dorpen van 't
Broeck, ende den Hill voorgelesen, ende voor gestelt, die
requesten van de gecommiteerden van't parlement van Enghellan[d]
engaende den bedroefden toestant van vele duijsenden armen
protestanten in het konninckrijcke van IJerlandt, aen die
Ed. Gr. Mog. Staeten van Hollandt ende West Vrieslandt
gepresenteert, met haere Ed. Mog. resolutie gedateert den
17 ooctobre 1643 om te mogen versoecken een collecte
in de kercken, off andersints, ten behoefven als vooren. 10
[laatste regel valt deels van de foto] hebben opdijen tijt aenge-
[???]

[p.17]
Van Dijrixse Jans Ponten van Dronghelen

Op den 23e dach junij 1644, ick ende onsen ouderlingh Jan Hermansz.
van Dalen hebben wij onsen ledemaeten gaen besoecken, ende onder anderen
de voorghemelten Dijrixse dienst maecht van Cornillis Cornillis, ende
Maijken Thuwnes, anghehoort hebbende dat sij den lijdtmaet is van de
gereformeerde kercke Jesu Christi, haer niet thuijs vindende, hebben
wij versocht van Cornillis Cornillisz., dat hem geliefde Dijrixsche
Jansd. te segghen, dat wij tot dien eijnde daer gecomen waeren, op dat wij
haer aenspraeck souden doen, ende bij aldien dat sij ten adtvont maelen
wouden comen, is van noodde dat hij den kerckelijcke attestatie van den
gemeijnte tot desen soude brenghen, dewelcke van Cornillis Cornillis
is gheschiet, maer de dochter en is niet verschenen, ter contrarie
op den 3e dach july 1644 is sij tot den adtvont-maele tot Eeten gegaen
op den selfven tijt dat wij oock het H. advtont-maele des Heeren bedient
hebben.
In den eersten naest volgende weeke sijnde ten huijse van Cornillis
Cornillis, hebbe ick de dochter aengesprocken, haer ondervraegenden
de redenen van haeren absentie, sij gaeff mij tot een andtwoorde dat
D. Rotarius, predicant tot Eeten, hadde haer gheseeght, dat sij noch
een jaer soude insien, daer op ghaeff ick tot een andtwoorde neen, den
ordeninghe van de kercke Jesu Christi brenght dat mede, dat een ijder lidt-
maet woonende bij haere Herder ende ghemeijnte, behoore aldaer het H.
andtvont-mael, in die plaetse te ontfangen, om alle confusie, ende
disorden te schouwen, ende een ijder Herder heeft die bijsonder soorghe, over
sijne eijghen schaepen, sij beloofde mijn in de naestcommende reijse des
houdens des Heere Adtvontmaels, bij ons met een kerckelijcke attestatie
te voorschijn comen.

Jan Wouwtersz. Metselaer

Op den selfven dach voorgemelt onser visitatie, hebben wij oock Maijken
zijns huijsvrouwe aenghesproken, die selfven redene oock gebruijckenden, dat
haer gheliefde sulx haeren man aen te dienen, maer Jan Wouwtersz.
en is niet verschenen, noch oock in't ghehoor van Godes H. woordt niet
gheweest.

Aengenomen lidtmaet.

Op den 29e dach septembre 1644, Derixsche Jans dochter
van Dronghelen, een lidtmaet zijnde van de gereformeerde kercke
Jesu Christi [-zijnde-], woonende bij Cornillis Cornillisz. Hollander,
is bij ons met goede kerckelijcke attestatie van den ghemeente
van Eeten, ende Drongelen, onderteeckent van den E. dienaer Jesu Christi
aldaer, tot het H. gebruijck des Heeren H. Adtvont-mael bij ons
toegelaeten, ende aengenomen.

De violentie van Jan Ariensz. in't Broeck, tegen Jan
Hermansz. van Dalem.

Op den 17e dach septembre 1644, heeft Jan Hermansz., ende Jan
Ariensz. twijstijch gheweest den een tegen den anderen, van weghen den
rij padt op de gheerdijck. Jan Ariensz. met beijde zijnen groottsten
sonen, in den tuijn zijnde, hebben t'samentlijcke Jan Hermansz., met eijsen
vorck, ende anderen instrumenten gheslaeghen, ghestooten, ende ghesmeten,
den rechter arm van Jan Hermansz. blou gheslaegen, zijn zijde
seer ghedaen. Op den selfven dach heeft Jan Hermansz. sijnen noodt aen den
Ed. Heeren van Eeten, ende van Meeuwen gedaen, wijen die schult heeft
end kan ick niet oordelen.
Item op den 29e dach septembre 1644 heeft Wilhem Anthoni, se-
cretari bij mij gheweest, om te besien off wij die twee partijen konden
soo verder branghen, tot mijnnelijcken versoeninghen. Jan Hermansz. soude
alst schijnt dar toe gebracht werden (behoudens dat buijten den landt
Heeren sijne gerechtich[eid]) den secretatius is op den selfven tijt bij Jan
Ariensz. gegaen, mar Jan Ariensz. was mijnder beweecht tot

[p.18] [fol.] 9
versoeninghe, als Jan Hermansz. Verder op den 26, 27 dach
septembre 1644, iss er een paep bij Hubert Viven geweest van 't
klooster van Baern. Hubert Viven heeft desen paep ghetoont den
heer Dijck, ende plaetse van twijst. Den paep vraeghde tegen Huberth
Viven, waer soude hij moeten uuijtrijden? Huberth seijde aen de suijdt zijde
gunder aen de meulen.

Jan Wouwtersoon Metselaer. Op den 27e dach ooctobris
1644 is hij bij mijn gecoomen, het licht maer onsteken zijnde, mij vraegende
in de tegenwordicheijt van mijnen huijsvrouws, waerom dat ick hem altoos
tegen hem was, hij hadde op den Hill geweest. Sij wouwde hem
tot geen scholmeester aennemen, om dat ick sulx verboden hadde.
Ick sijde dat ick sulx niet end dede, maer onder dese conditie
hij moste eerst de kercke Godts contentement gheven, in de onder-
teekeninghe van het formulier, die alle gereformeerde scholmeesters
doen in classen, ende alle behoorlijcke gehoorsamheijt bewijssen
aen den predicant, ende kercke regierders, 't welck hij niet end
dede, want hij van selfs absenteerde van het Heijlich Adtvontmael
des Heeren, ende van 't gehoor van Godes H. woordt. Ende soo hij
wouwde wederom bij ons kerckelijcke attestatie ons brenghen, ende
anderen woorden gebruijchte ick streeckende tot zijn behoudenisse,
hij stelde hen seer inportuijn, ende onbeleeft, mij injuvierende
ende beschuldinghe, dat ick was een gheveijnst persoon hem soeckende
het broodt uuijt sijnen monde te nemen, van wegen dat in't metselen
van mijn huijs op den Heuvel, anderen metselaers hadde ick
genomen. Ende in onsen t'samen sprekinghe seijde hij, soo ick en
hadde een haelfve mijle van hier ick soude u wat anders
seggen, in desen indispositie vertrock hij van ons, niet erkennende
de deucht die ick hem hadde gedaen, hem tot een scholmeester
bij ons in't Broeck te maecken. Ende so hij getrouwelijcke mijne
raedt hadde ghevolght, ick achte seijde ick tot hem ghij soude
noch bij ons eene scholmeester wesen.

Jan Wouwtersoon Metselaer ende scholmeester,
hij is bij ons gecomen, met sijne kerckelijcke attestatie van
de gemeijnte aen de Duijssen op den 24e dach decembris
1644. Ende volgens zijne attestatie van ons tot het advont-
mael toegelaeten, t'welcke op den dach van Christi geboorte 1644
van hem geschiet is.

Lijsken Jans huijsvrouwe van Jan Thunesz. kleermaeker
in Babijlonnien, sij heeft
op den den 14e dach aprillis 1645, na belijdenisse des ghelooffs haer in
de gemeijnte Jesu Christi begeven, ende met ons op den 16e dach aprill
op den paeschdach ten adtvontmael geweest.

Dijrixse Jans, jonghe dochter van Drongelen, lijdtmaet,
heeft in den jaere 1644 tot Cornillis Cornillis Hollander ghewoont, ende
haer L. gedient tot meij dach 1645, haer Christelijck , ende vroom gedraegen
is in dijn tijt van ons, met goede kerckelijcke attestatie vertrocken, om tot
Oijen te gaen woonen.


[p.19] 
Jan Wouwtersen Metselaer, van ons 
te meij vertroocken aen de Duyssen. 

[int] Jaer onses Heeren 1645 heeft op den 18e decemb[er] 
1645 zijne kerckelijcke attestatie commen haelen 
waer in getuijcht wierdt dat op den 24e dach decembrus 1644 
hij met een kerckelijke attestatie van de gemeijnte van de 
Duyssen bij ons verschenen, ende met ons op den Christ dach 
1644 het H. adtvondt mael des Heeren ontfangen heeft, ende 
niet meer. Aengaende zijn wandel ende leven hebben niet ge- 
hoort dat hij seer oncristelijck heeft gedraegen, waer uijt hij soude 
mogen afgheweert werden van de ghemijnschap des lichaems 
Jesu Christi in het H. gebruijck des Heeren H. adtvontmael, 
biddende de gemeijnte Jesu Christi aen de Duyssen voor sulx 
te willen erkennen, hij is van ons getrocken met sijne famillie 
te meij 1645. 

Aelken [-Aerdts-] Ariens Suijrmondt; met Hendrixsche Mauw- 
rits, dienende bij Arien Aerdtsz. Suijr-mondt. 

Na dat het belijdenisse haers gelooffs, gedaen hebben op 
den 30e dach martij 1646, zijn tot ledemaeten der gemeijnte 
Jesu Christi bij ons opgenomen. 

van IJven Meeuwsoon, fol.10-a:b. 

Op den 2e dach aprill 1646 is hij verschenen voor onsen kercke raedt, 
Jan Hermansz., ouderling, Pluwn Jacobsz., dijaken. Item Klouwer Petersz. 
oudt dijaken, met hem gehandelt van wegen de schuldt aen onse dijakenie 
schuldich, eerst van de somme van drije hondert guld[en] met het interest 
van dien. Item van een obligatie van hondert vijfftich guldens van de welcke 
Klouwer Petersz. daer van is borghen geworden, heeft ons op dien tijt over- 
gelanght, den obligatie van twee end dertijch pondt grootte vlamsch, dien 
obligatie sal zijn cracht hebben om die te ontfangen op den eersten dach 
meij duijsent ses hondert seven end veertijch, meijnende alsdan zijn obligatie 
van hondert vijfftich carol[us] guldens af te leggen, met het interest van 
dien, ende oock het interrest van dien andere somme van drije hondert carolus 
guld[en] voor den jaere duijsent ses hondert ses end veertijch, in soodanighen 
maniere dat hij heeft noch te betaelen, uuijt cracht van sijne rekeninghe. 
Eerst met mij int particulier gehouden op den een en twijntichsten dach 
martij sesstien hondert ses end veertijch, ende daer na voor onsen kercken 
rade op den dach voorgemelt present die persoon boven genoempt, dewelcke 
de inhoudt is desen van den obligatie van twee hondert carol[us] guldens 
van twee jaeren verloopen sesstien hondert vijff end veertijch incluys, af- 
gerekent uuijt die somme van twee end dertich pondt groot vlamsch een obligatie 
sprekende op Aerdt Willemse Rogge van een ruijn peerdt gecocht van IJven Meeuwsen Bommer, ende hem gelevert op den eersten dach meij sestien hondert vijff end veertich. 
Item oock heeft IJven Meeuwsz. Bommer afgerekent het interest 
van een somme van hondert carol[us] guld[en] verloopen oock van twee jaren, 
sestien hondert vijff end veertich incluijs. Item oock van die hondert end 
vijfftich carolis guldens het interrest van dien voor twee jaeren duijsent ses 
hondert vijff end veertich incluijs. Dese drije voorgemelten obligaties beloopen 
in Croijs geldt van die [-twee-] [-drije-] twee voorgemelte jaeren sestien hondert vijff end 
veertich incluijs, somme ses end vijfftig[-uld-] guldens vijff st. ses end 
vijfftich gulden vijff stuijvers. Het blijft noch te betaelen van het interrest 
den voorgemelte drije obligaties de somme van veerthien guld[en] vijff st. 
dien hij belooft heeft met de eersten te voldoen, 't welck is geschiet 
op den sevensten dach novembre duijsent ses hondert ses ende 
veertijch, van twee jaeren verloopen duijsent ses hondert vijer 
end veertijch end vijff end veertich incluijs. IJven Meeuwsoon 
heeft oock belooft die obligatie vooren vermelt van twee end 
dertijch pondt grootte vlamsch alleen te vervoorderen dat betaelt 
mach weerden. 

[p.20] 
van Pluwn Jacobsz., diaken gevangenisse 

Op den 16e dach aprill duijsent ses hondert ses end veertijch, heeft 
den gouverneur, off commandeur van Wouwdrichem, ende Lovensteijn 
sijne soldaten, op dien nacht des voorgemelden dach, wesende mandach, op den 
Hill gesonden, ende Pluwn Jacobsz. van sijn bedde gehaelt, ende op 
Lovensteijn, in den herberghe gevangen gestelt, ende met een schilwacht 
bewaert. 

Op den 22 dach, soo hebbe wij mijn persoon ende Arien Aerdtsoon Suijr-mondt, 
wesende op den sondach op den namijddach na den godesdienst ons begeven 
na Wouwdrichem, ende onderwegen heeft een van Pluwn Jacobsz. op den 
langhen camp ons onthaelt ende gelanght een appointement van haere 
Ed. Moge. den raedt van Staten aen mijn Heer Trescon, hem ordinerden 
dat hij Pluwn Jacobsz. sal los laeten, ten mijnste op suffisante borghen 
hem namelijcke den commandeur Trescon ordineerende bijnnen den tijt van 
thien daghen in den Haghe hem te commen verandwoorden voor haeren Ed. 
Mogentheijt, in sodanighe voeghen dat mijn heer Trescon na dat wij op den 
23e dach hem hadde gesprocken, Pluwn Jacobsz. ontlost op suffisante 
borghe, dewelcke zijn Arien Aerdtsz. Suijrmondt, ende Thuwnes Jacobsz., hun 
wederom aenbienende te compareeren, het sal geschieden mijn heer Trescon 
troog dien selfven dagh om sijnen eijghen affairen na den Haghe. 

Kerckelijke attestatie van Maria Ariens Suijrmondt 
1647, van de gemeijnte Jesu Christi tot Breda, dato den 12 
aprill 1647. Welcke kerckelijcke attestatie wel luijdt van gesonde 
gheloove; van eerbaere handel, ende wandele, nerstijch aenhoorderster 
van Godes H. woordt, ende gebruijck der H. Sacrament des Heeren 
Adtvontmaels, ende andere oeffeninghen der waere Godtsalicheyt. 
Ende voor sulx is sij bij ons aengenomen tot een lidtmaet 
der kercke Jesu Christi onder ons. 

Van meester Jan Wouwtersoon Metselaer, en lidtmaet 
van Godes kercke, ende sijnen huijsvrouwe Katharina, met 
het gantsche huijsgesin. 

Op den 29e dach augusti 1647, sijn bij ons kom[m]en woonen, in Arien 
Cornillis Hollander huijs. Ende op den 5e dach ooctober heeft 
Jan Wouwtersoon Tenrijen, met sijne huijsvrouwe Cathelina 
Joosten Verhoeve, ons overgelevert, haere kerckelijcke attestatie 
van haeren stichtelijcke leven ende wandelen, ende dat sij alle beijde 
lidt-maeten zijn van de gereformeerde kercke Jesu Christi ende 
aen den Duijssen, sulx hebben beleeft, volgens haere goede 
attestatie op den 5 ooctober 1647. Alsoo is luijdende ende van 
den E. predicant D. Arnoldus Genius, in den namen van den 
kercken-raet oock onder teeckent, voor sodanighen hebben wij 
die selfve in onser gemeijnte aengenomen. 

IJven Meeuwsz. Bommer, 1647. 

Heeft als noch niet volcommentlijcke onser dijakonie voldaen 
van het interrest der somme vijer hondert vijfftijch guldens, 
is ons noch schuldich van den jaere duijsent ses hondert 
vijer end veertijch, vijff end veertijch, ses end veertich, ende 
duijsent ses hondert seven end veertijch inckluijs, die obligatie 
van hondert twee ende dertijch guldens, rustende ende sprekende 
op den persoon van Aerdt Willemsz. Rogge niet voldaen. 

[p.21] linksboven: fol. 25 
Ende uuijt oorsaecke dat Aerdt Willemsz. Rogghe voorgemelt 
IJven Meeuwsz. niet end heeft voldaen, soo blijft IJven Meeuwsz. 
onser dijakenie verbonden om te voldoen het interrest van 
die vijer hondert vijfftijch guldens, voor de jaeren aen die anderen 
zijde vermelt. Anders hebben wij de obligatie niet aenghenomen. 

Op de neghensten dach februarie 1648 hebben wij in onsen kercken rade 
voor goedt gevonden dat wij onsen drije, den predicant, Klouwer 
Petersz., ouderlingh, Arien Aerdtsz. Suurmondt [-op den-] dijaken, 
op den derthiende dach deser maendt feb.  ons te vervoeghen bij 
IJven Meeuwsz. Bommer, ende met hem te spreken van onsen somme 
van vijer hondert vijfftijch guldens, met het interest van dien 
dat hem beliefve soude ons te voldoen, de somme int geheel 
op te legghen met het interest van dien, off die [te] [h]ijpotikeeren op sijn 
onbeswaerde goederen, soo niet met recht aenspreeken. 

Aengenomen lijdt-maet 

Op den 4e dach jullij 1648, na voorgaende belijdenisse 
des ghelooffs, is Maijken Jans, huijsvrouwe van Wilhem 
Jansz. Kijvijt,, schouwt van den Hill, tot een lijdtmaet 
der gemeijnte Jesu Christi aengenomen. 

Aengecomen lijdtmaet: te weten 
Janneken Cornelisen, huijsvrouwe van Arien Aerdtsz. 
Suijr mondt, sij is bij ons gecomen van den doorpe van 
Waspijck, in den langhe straete, met een vrome kercke- 
lijcke attestatie, van dat sij is lidtmaet, ghesondt in 't 
geloove, vrom van handel ende wandel, soo veel als't 
den herder aldaer, met de zijne bekent was, ende voor soo 
danighe hebben wij dese vrome vrouwe op den 3e dach 
jullij 1649 aengenomen, met handt tastinghe, ende 
goddelijck toe wenschinghe. 

Jan Thuwnesz. Cleermaecker, met sijne huijs- 
vrouwe, die een lidtmaet van Christi gemeijnte 
is, met haere famillie. 

Sij zijn van ons vertroocken op den 7e dach junij 1650, op 
Eeten, om aldaer te woonen. 

M[r] Andries Adriaensz. van Beeck, s[ch]olmeester 
te Rijswijck, ende Lijsbeth Meeuwsz. sijne 
huijsvrouwe. 

Op den 16 dach meij 1651 zijn bij ons gecomen om den 
scholdienst te bedienen, hebben ons vertoont haere kercke- 
lijcke attestatie van de gereformeerde kercke tot Rijswijck, 
de welcke wel luijdt dat sij alle beijde lijdtmaeten Jesu 
Christi zijn, stichtelijcke in leven ende wandelen, ende gesondt in den 
gelooven, overlulx op den 2e dach jullij 1651 zijn sij van 
ons aengenomen tot lijdt-maeten onser ghemeijnte. 

Dese voorgenoemde persoonen zijn van ons vertrocken 
ende hebben van ons genomen op den 
20 dach no[v]embre 1652 een kerckelijcke 
attestatie. 

[p.22] boven [f] 41 

Name der ledemaeten 

[linker kolom] 
-Aerdt Gertsoon van Haeghoordt met Maijken zijne huijsvrouwe. 
-Jan Jorisoon, met sijne huijsvrouwe 
-Jan Cornillisoon, met sijne huijsvrouwe 
-Jorijs Jansoon, met sijne suster Japeecksche 
-Jan Maertensoon 
-Bastiaen Gertsoon den Jonghsten 
-Cornillis Jansoon Donck met sijne huijsvrouwe 
-Cornillis Ariensoon Holl[ander] met sijne huijsvrouwe Hendrixsche 
-Franck Jansoon, met sijne huijsvrouwe, eerste, tweede 
-Jan Hermansoon 
-Thunken Reijers 
-de huijsvrouwe van den Jonghe Bastiaen 
-Cornillis Petersoon 
-Viver Fransoon van Os 
-Maijke de huijsvrouwe van Jan Hermansoon 
-Feijken Jans, de huijsvrouwe van Bastiaen Gertsoon den Ouden 
-Bastiaen Gertsoon den Ouden 
-Janneken Andries 
-Wilhem Aerdtsoon met sijne huijsvrouwe 
-Aerdt Wilhemsoon, zijne sone 
-Wilhem Harmensoon 
-Barbeque Thuwnes 
-Geeriken Lucas 
-Arien Aerdtsoon Suijrmondt 
-Joannes Udonis 
-Emmeke Samuels Potter 
-Maijke Ariens Suijrmondt 
-David Davidis de Pijre 
-Maijke Davids de Pijre 
-Janneke Davids de Pijre 
-Pluwn Jacobsz. 
-IJven Meeuwtsoon, met zijne huijsvrouw Gertsche 
-Klouwer Petersoon, met sijne huijsvr. 
-Thuwnes Jacobsz. 
-Dijrijck Meeuwtsoon 

[rechterkolom] 
-Hendrijck Fonck, met Baetken zijne huijsvrouwe 
-Cornillis Ariensoon Kleijn 
-Metken M[r] Jans Scholmeester zijne huijsvrouwe. Gestorfven. 
-Mayken Jans, huijsvrouw van Dijrijck Meeuwsoon. Gestorfven. 
-de huijsvrouwe van IJven Meeuwsz. 
-Gerritke Francke 
-Sophia Gerrits, des predicants huijsvrouwe 
-Adriaenke Jans van Dalem 
-Lijsken Jans, huijsvrouwe van Jan Tuwnes Kleer-maecker 
-Jan Wouwtersz. Metselaer 
-Dijrijck van Kloodtwijck, mijn swaeger 
-Jacob Gerritsz. Hollander, mijn swaeger 
-Hendrixsche Mauwrits 
-Aelke Ariens Suijr-mondt 
-Jorijs Jacobsz. Scholmeester 
-Batken, weduwe van Hendrijck Fonck 
-Cornillis Gertsz. Hollander 
-Vrouwelijng, huijsvrouwe van Peter Jansz. Kleermaecker 
-Janneken Cornillisen, huijsvrouwe van Arien Aerdtsz. Suyrmondt 

Den 9 april [16]56 tot lidmaten aengenomen 
-Anneken Teunissen, huijsvrouwe van Cornelis Geretssen Hollander 
-Cornelia Jacobs. 
-Leentien Clauwerts 
-Maijken Clouwerts 

vide fol. 50. 

[einde van deze bewerking]

Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.

terug naar mijn homepage, Andel pagina, of