Uytheemsche dooden in het begraafboek van Babilonienbroek (1610-1652)

[merk op dat de foliering in dit boek erg chaotisch is. Er lopen zeker 3 verschillende nummeringen door elkaar. Na het scan nummer vermeldt ik de op de pagina voorkomende folio nummers, en of het een linker of rechter bladzijde is om iets duidelijker te krijgen of er pagina's missen of niet. Ook heb ik na de scans van Ben van Rijswijk die Dave Pol mij stuurde, dit boek zelf nog eens gefotografeerd (omdat het niet compleet was), zodat na het scan nummer ook een fotonummer is toegevoegd.]

-------

scan 25, foto 2225, f13v [links]

-------

van de uytheemsche dooden, ende anderen


1625

Item op den 3e dach augusty 1625 is in de Meeu[w]tschen kermissen Jan van Oordt

den geheelen dach op zijn schoonvader, Hendricx Sas genaempt, op hem

wachtende ende loerende, om in zijn leven schadelijck te quetsen, off dooden,

is van zijn schoon vader voornoempt doodt gesteken, ende 's anderdeachs tot

Meeuwen begraefven.


1625

Item den 21e dach octobris 1625, so wordt vertelt dat de drossaert van

Heusden, J. Merwe souden wesen ghestorfven.


1624

Item op den 9 dach septembris 1624 D. Hellius, predicant tot

Alburg, begraefven gheweest.


1620

Item op den 23e dach marti off dair ontrent 1620 is den schouwt van den Dussen,

Staelen genaempt, gestorfven.


1620

Item op het eynde van den jaeren 1620 off beghin van den jaere 1621

is Joannes Seroijen van den peste tot Heusden ghestorfven, hij was

aldaer predicant.


1619

In de derde weeke juny 1619, is Jaquemijncke Quekers tot

Ardenburch gestorven, mijn huysvrouwe was aldaer teghenwordich.


1618

Item op den 8 dach marti 1618 is Thunes Aerdtsoon secretari[s]

vader begreven.


1618

Op den 30 dach july 162[?]8 is de drossart van Heusden, J. Spirinck,

ghestorfven, ende daer nae op den 9e dach septembry is Ghertken Moer,

Thunes Aerdtsoon huysvrouwen gestorven, ende op den XI dach begraefven


1616

Item op den 20 dach merte 1616 is Jacobus Snoeck predicant

tot Wijck ende Aelburch gestorfven, ende op den 24 dach tot Wijck

begraeven.


1613

Item op den 29e dach aprillis 1613 is Maximilianus deHoorn,

gouverneur tot Heusden, tot Bruyssel gestorfven, ende op den 10 dach

mei bijnen Heusden begraven.


1612

Item op den 30e dach july is Nycollays Blanckaert, drossart van

Heusden, begraeven.


1630

Item in den beghijn van den maendt septembrus 1630 is mijn vrouwe

van Kessel, vrouwe van Herwijnen, gestorfven.


1630

Item op den 6e dach septembris 1630 is M. Lambertes, secretaris

tot Heusden, begraven.


1630

Item op den 20 dach ooctobris 1630 in der nacht oft op den morghen stondt

van den 21 dach is Jodocus Gheijsterang, dinaer des H. evangeli tot Gorckum,

ghestorfven, ende op den 24 dach begraeven.


1630

Item op den 21 dach augusty 1630 is Joannes Petri, dinaer des H. evangeli

tot Werckendam, begraeven.


1617

Item op den 13 dach novembris 1617 Petrus Leravius dienaer des H. evang[eli]

tot Gorckum, gestorfven, ende op den 19 dach werdt hij begraeven. dese voors.

13e dach novemb[er] 1617 was tot Gorckum S[in]te Mertens dach mar[k]dt.


1615

Item op den 5e dach feb. 1615 is Nycollays Petersoon, dinaer des H.

evangeli tot Heusden gestorfven, ende op den 10 dach begraeven.


1615

Item op den 30 dach augusty 1615 is Joost van Rijswijck baillu van

den lande van Altena ghestorfven, op den 2 dach septemb[er] 1615 begraeven.


1610

Item op den 10 off 20 dach ooctobris 1610 is den predicant tot Ooster-

wijck bij? Gorckum, na huys gaende, door een wijndt meuwlen [=windmolen!] doodt

gheslaghen, met name Plattevoet


1621

Item op den 12 dach jully 1621 is zijn hoocheijt Albertus van Oostenrijk,

hertoch van Brabant, tot Bruyssel gestorfven, in den jaere van de expiratie

van den treves, den 9 aprillis van dat selfven jair.


1622

Op het laetsten van den maendt decembris 1621, oft het beghijn van den maendt

jannuario 1622, is Joannes Serijen van den Peste ghestorfven ende aldaer

begraeven tot Heusden, alwaer hij een dienaer der kercke Christi was.

[dit lijkt dezelfde als die in 1620 hierboven genoemd wordt!]


[folio] 13v


-------

scan 26, foto 2226, f.14/148 [rechts]

-------

[folio] 148

1626

Op den 20e dach decembris 1626 is mons. de

Fama, gouverneur tot Heusden, binnen Heusden in den

heere ontslaepen ende aldaer in den beghin van de maendt jan. b[egraven].


1627

Op den 16e dach january 1627 heeft men aen de

Dussen Geerith den Hollander begraefven, ende is

tot Gorckum gestorfven.


1626

Een weinich tijts voor kersmiss van den jaere 1626 is

Abraham ten Haghe, schout tot Worckum, van

een quetsure zin been gebrocken, door holende paerden

geschiet, daer van gestorfven, ende tot Worckum begraefven.


1627

Item op den 25 dach febr. 1627 is Sweer E?lders

tot Meeuwen gestorfven zijnde, begraefven.


1629

Item in de tweede week van de maendt junio 1629, is onsen

neeff Nycollays de Messeman ghestorfven, ende op het eijnde der selfver

weeke tot Mildeburg in Zeelandt begraefven.


1629

In de pinxster weeke dewelcke quam in junio off daer omtrent, is

Joannes Palludanes off Maresch tot Leijde ghestorfven ende begraeven.


1629

Item op den 25 dach juny 1629 is Peterken Peter Klouwe huysvrouwe

aen de Duyssen begraeven.


1629

Op den vijerde dach jully 1629 is Jacob Jansoon, Jan Cornillis Potter

van Eeten schoonsone begraefven.


1629

Item op den 7 dach septembris 1629 is de predicants huysvrouw

tot Eeten binnen Heusden ghestorfven, Janneken genaempt, ende op den

9 dach septembris 1629 tot Heusden begraeven.


1629

Op den 18 dach novembris 1629 is Maijken, weduwe van den scholmeester

tot Eeten gheweest, de weduwe tot Genderen woonende gestorfven ende

op den voorsch. dach begraeven.


1628

Item op den derden dach mei of daer ontrent 1628 is Waelwijn Jansen

tot Heusden gestorfven ende aldaer begraefven.


1630

Item op den 30 dach jannuari 1630 is de heere van Waelwijck

in de jacht gheweest (met den heere van Druynen ende met de heere

van Oudtheusden), [-in zijn koetse thuys rijdende, doodt bevonden-],

commende gereden van Tylburch, bij de heere commissaris die daer

vergaedert waeren van weghen de meijerij van Den Bos, hoogh gedroncken

hebbende, onder weghen in zijn coetse gestorfven, ende op den [-derde-] tweede

dach tusschen 6 off 7 uyre in de nacht [-begraefven-] tot Waelwijck

bij de kerck begraefven.


1629

Op het laetsten augusty 1629 off het beghin van september

is Anthonius Duyck, pensionaris van Hollandt, gestorfven.


1625

Item op den 23e dach aprillis 1625 is Prins Mauwritius tusschen de

dri off vyer uyre gestorfven.


1625

Item op den 10 of 11 dach july 1625 is den heer van Kessel tot

Bommel zijnde, buyten de Gammer[se] poorte in zijn hooft gheschoten, den corts

daer nae gestorfven. Den scheute onverhoets gheschiet.


1625

Op de laetsten dach july 1625 is [begraven] Jan de Vos, tot Terhors woonende,

weijnich daeghen zijnde gestorfven.


[folio] 14


-------

[f.14v is niet aanwezig in het copie boek, wellicht een lege pagina]

-------

scan 27, foto 2227, f.15/149 [rechts]

-------

[folio] 149

Van de uytheemsche dooden


1630

Op den 18 dach novembris 1630 werdt de oude Wilde die over de hondert jaeren oudt zijnde

begraeven tot Bysoyen, soo ick wel bedencken.


1630

Item op den 14 dach decembris 1630 is Gertken Dirix, huysvrouw van Jan Wouwtersen

in barensnoodt zijnde gebonden, gestorfven ende op die dach tot Eijl begraeven


1630

Ontrent den selfven tijt den ouden Pletz, ghewesen schout tot Eeten, gestorfven ende

begraeven.


1631

Item op den vijfden dach jannuarius 1630[?] is Baerten Frana tot Dronghelen gestorfven,

tot Eeten begraeven.


1631

Op den 9 dach jannuaris 1630 volghens de sentencie over Thunes Claysson den selfde

dach over hem ghesproken, met den swaerde ghestraft te worden, dat de doodt naevolght,

heeft ten scherprichter in sijne officie ghestruickelt met dri slaghen, noch daer naer

met saghen het hooft van den lichaem niet afghesondert, heeft over sulx het

leven noch behouden, waer uyt als commotie tot Eeten van den volcke uytghesproken

den scherprichter gheschoten, ende bij de scheute noch een steke waer deur ghekweeten

ende ghewoent.


1631

Item op den 25e dach jannuary 1631 heeft onsen goeden Godt uyt desen wereldt ontrent

een ure in der nacht, mijne lieve huysvrouwe gehaelt, ende op den 27e dach den selfve

maendt in de coor van onsen kerck begraefven.


Item op den 4e dach feb. 1631 is Neelken Thuness Menneels huysvrouw tot Meeuwen

begraeven.


1631

Item op den 22e dach feb. 1631 is Elcke Capyteijns aen den Dussen begraeven.


1631

Item op den 19e dach marti 1631 is Philips Eg?bertsoon tot Meeuwen

ghestorven, aldaer begraeven.


1631

Item op den vyerden dach aprill 1631 ontrent de seven off acht ure in den adtvont stont

is Lucas Petersoon in den heeren ontslapen, ende op den 9 dach der selfvde maendt

aen de Dussen in de kercke voor den predickstoel begraeven.


1631

Item op den 7 dach aprill 1632 is den schouwt van Andel tot Andel off

Aeijl begraefven.


1631

Item op den 24 dach aprill 1632 is Jan Cornillis Potter tot

Eeten huysvrouwe begraeven.


1631

Item op den 5 dach meij 1631 is Jacob Thunesoon, schouwt tot Eeten, begraeven.


1631

Item op den 15 dach augusti 1631 is Hendrijck Gheijsteranus, predicant tot

Arckel, tot Gorckum begraeven.

Ende twee off dri daghen van te vooren Aerdt Sijmonsoon.


1631

Item op den 16 dach september 1631 Meechelke de huysvrouw van David Snoeck tot

Leijden gestorfven.


1631

Mijn dochter Maijken was op den 12 novembris 1631 tot Heusden ende hoorde

seggen van Anna Oliviers dat David Snoeck was oock ghestorfven.


1631

Item op den 23 dach augusti 1631 is onse broeder Jacob de Queken tot Callijs

ghestorfven.


1632

Item op den 17 dach jannuari 1632 is Zegher Jansoon van Emmengkhove begraefven.


1632

Item op den 18 dach jannuari 1632 Elsken Hermans man tot Bockhoven begraeven.


1632

Item op den 20e dach jannuari 1632 is Eijcken Baijen tot den Dussen begraeven.


1632

Item op den 1e dach [-feb-] merte 1632 is Schalck Jansoon Smith aen den Dussen

begraeven.


1632

Item op den 9?e dach [-feb-] meerte 1632 is Anneken Jans Timmerman tot

Meeuwen begraeven.


1632

Item op den 7e dach juny 1632 ontfinghen wi teijnde [tijding] dat graeve Ernst van

Nassau voor [-Strallen-] in zin hooft met een meusquet schute gheschoten wierdt

daer van ghestorfven, tot Roermonde gheschoten.


[folio 15]


-------

scan 28, foto 2228, f.15v [links]

-------

van de dooden, de vrempden begraefvenissen


1632

Item oock op de 7e dach juny 1632 ontfinghen wi oock tidinghe int het

in[n]emen van Venloo, Strallen ende Reurmunde, den collonel Balvaert

ghebleven is.


Item op den 22e dach juny 1632, off daer ontrent, Roelandt van den Wael tot

Heusden begraeven.


1633

Op den derden dach feb. 1633, so ick hebbe vernomen, is begraefven tot Gorckum,

onse eerw. medebroeder D. Allutarius, dinaer H. Grift tot

Gorckum.


1633

Item oock begraeven, so ick hebbe verstaen, op den 8 feb. 1633,

onsen werde godtsalighe suster in den Heere Christo Mayken Staelen

tot Gorchum.


1633

Op den 26 feb. 1633 Peter Klouwer van de Duyssen van de kynderen pocken

ghestorfven zijnde, begraeven.


1633

Item op den derde marty 1633 Paulus Gillesoon van Dronghelen van de

kynderen pocken ghestorfven zijnde, begraeven.


1633

Item op den 25 dach augusti 1633 is Wilhem des drossaerts van Heusden

dinaer tot Heusden, onthooft van weghen een doodtslach begaen, ende

op dijn selfven dach, met het lichaem van den gene die hij doodt ghesteken

hadde op kerckhooff tot Heusden begraeven.


Item op den 25 dach augusti 1633 is Anneken Ieuwens weduwe van

Roelandt van der Wall begraven tot Heusden.


1633

Op den 10 dach decembris 1633 heeft een partie soldaeten op den Hill

een partije soldaeten van de reduyten malcanderen ghemoet ende

van weghen dat sij maelcanderen niet wel ende kenden gaeven sij vijer [vuur]

op den een van de reduyten, in zijn hooft gheschoten zijnde, is op

den Hill den 12 decemb. 1633 ghestorfven.


1633, novembris 1633

Op het laetste van de maendt novembris 1633 off daer ontrent is

den Herthoginne van Brabant ghestorfven.


1634

Martius 1634 den 15 dach werdt beschijcht dat Bernaerd

Uytten Int soude begraeven werden, na dat hij aen weijnijch daghen sieck

gheweest is.


1633, Aprilis 14 dach, 1633

's naegts ontrent 2 uyre is Jonckvrouw Festus ghestorfven van den kancker, sondachs daer naer

begraeven.


1634,

September den 27 dach, is Christophel Fransen tot

Heusden begraeven.


1635

Op den 18 dach juny 1635 na dat den procureur Heemskerck tot Heusden

een langhe duyrighe beroertheijt ende zijn bedde heeft moeten houden

is hij op den voorschreven dach begraeven.


1635, augusti op den derden dach, 1635

Is den Lieuwtenant Colloneel, ende Commandeur tot Heusden, M. de Forest

ghestorfven.


Januari den vijfften dach 1636 is Geerith

Herbertsoon tot Werdthuysen, vader van Aerdt Gertsoon Koijman, begraeven.


1636

In den maendt jullio 1636 is Joannes Wijckenloon

met sijn gantsche famillie tot Craevecoeur van de peste ghestorfven.


1636

Joncker Jacob Leeffdal ghestofven

nadat hij langhe sieck is gheweest, het schijnt van de teeringhe, is hij op den

26 dach septembris 1636 tot Meeuwen begraefven.


1637

Lamberth Jares tot Heusden een oudt regierder

na dat hij langhen sieck gheweest is, is hij op den 26 dach jannuari

1637 begraeven.


-------

scan 29, foto 2229, f16/65/150 [rechts]

-------

[folio] 150

Den vrempden begraefvenissen


1636

Gerrith Gerritsoon, veerman

van Heusden op Gorckum op den laetsten dach decembris 1636

ontrent Podroijen zijnde, heeft een touwe van het schip teghens

zijn lijff gheslaeghen, ende over boort gheworpen, ende verdronck.

Zin lichaem is niet ghevonden gheweest. [later genoteerd] Dair na gevonden.


1637

Dyryck van Lydt tot Heusden,

na dat hij ontrent acht daeghen boven de aerde bewaert is geweest.

Hij is op den tweeden dach marti 1637 begraeven.


Van den Roomschen Keyser

Op den 15e dach feb. 1637 ouden still is hij binnen Weenen in Oostenrijck

ghestorfven.


1637

Abraham van den Velde

Op den 30 dach juny 1637 heeft het jonghste ende laetsten kyndt

van D. Abraham van den Velde begraefven, hebbende ghehadt een

lanckduyrighen siechte, ende den vader tot Breda ghevanghen zijnde,

wordt vertelt dat hij kranck siech is.


1637

Den drossaerts van Heusden huysvrouwe C?haspart van Eijcken

op den X dach julli 1637 van den pest ghestorven, ende den dochter

corts oock ghevolght, ende op den XII fach begraefven.


1637

Arien Gertsoon van Haegenoordt

Op den 23e dach novembris 1637 is hij van den kancker,in die een

zijde van sijn aenghesicht hebbende, ghestorfven


1638

Cornillis Blanckaert

Op den 13e dach feb. 1638 Cornillis Blanckaert tot Wijck ghestorfven

is hi op den voorschreven dach tot Heusden bij zijns vaders graff

begraeven.


1638

Arien Lambertsoon int Hert op den ouden vysse maerdt [=vismarkt]

Is op eenen sondach den 7sten dach martij 1638 na dat hij van zijn hooft

gecomen was, ende met sijns kinderen ghegheten hadde, seer subytelyck

ghestorfven, ende op den 9 dach begraeven.


1638

Mauwritius Frederick van Nassau, sone van Graeff Wilhem,

Gouverneur tot Heusden op den 19e dach juny 1638, is aen zijn moeder tijdinge

gecommen dat haeren sone, ontrent de schansen te Andtwerpe in eenen

schertmeutsel teghens den vijandt gheschoten wordt, ende op den 20e dach

is zijn doodt lijchaem bij zijn vrouw moeder gebracht. Hij is op den

eersten dach jully 1638 in de koor van de tempel tot Heusden begrae-

ven.


1638

Maijken Ariens Kloodtwijck

huysvrouwe woonende tot Uytwijck is sij op den XX dach augusty 1638

als gheseijdt is, van brandende kortse ghestorfven.


1638

Graeff Jan van Nassau, dienende den konnynck van Spangien,

den prince cardinael, int het ontset van St. Oman, van den konnynck

van Vranckrijck belegert, is graeff Jan daer voor zeer ghequetst ghe-

weest, ende in den eerste weeke augusti is alhier tot Heusden bij de gra-

vinne van Nassau tijdinghe gecomen, dat hij ghestorfen was, ende naderhandt

in de courante dat hij was binnen Audenarde van k?oor?t melizoen ghestorfven

ende tot Bruyssel in de Jesuiten kloohster begraven.


fol. 65.

[folio] 16

-------

foto 2230, f17/65/148 [rechts]

-------

Memoirie van het sterfven der luijden

buijten onsen dorpen ende van haere begravenisse.


1638, Peterken Lucas

Op het laetste van den ma[e]ndt septembris of te het begin van

den ma[en]ndt ooctobris 1638, is Peterken Lucas tot Uuijtwijck

ghestorfven.


1638, Jonckvrouwe L?aster Hove

Is op den 16 dach ooctobris 1638 ofte daer ontrent ghestorfven.


1638, M. Jan Anthoni, Sirugijn,

Hij is op den 27e dach ooctobris 1638 van de pest ghestorfven, ende

zijn kijndt 's daechs te vooren, sonder dat men hoorde, dat de pest in eenighe

anderen hu[i]ssen tot Heusden was.


1638, Den ouden schouwt van Waelwijck.

Op den 9e dach decemb[er] 1638, na dat hij weijnijch daghen

zijeck gheleghen heeft, is hij op den voorschreven dach begraeven.


1639, M. Jan van Ameronghen tot Heusden in het landt

van Beloften.

Op den 22e dach feb. [-13-] 1639 was ick tot Heusden, ende vant

aldaer dat hij was ghestorfven, ende noch niet begraven.


1639, Den schouwt van Uutwijck.

Op den 23e dach feb. 1639, werdt ons gheseyt dat hij was ghe-

storfven.


1639, Jan de Bever, onse neef zalig.

Doe ick tot Leijden was, op den 18.19.20 dach meij 1639, heb

ick verstaen van onsen cousijn Jan le Seck, ende van Janneken

van den Cruyce zijne huijsvrouwe, onse nichte, van het overlijden van

onse L. cousijn Jan de Bever, dewelcke gestorfven is ontrent den

maendt augusti 1638.


1639, Wilhelm Heemskerck
Item op den 30e dach meij 1639, was ick tot Heusden ende vandt aldaer

dat Wilhem Hemskerck, procureur, was ghestorfven, ende in den selfvighen

weeke begraeven.


1640, Cornillis van der Wolff, secretarius van de Heeren

Staten van Hollandt, ende Westvrieslandt.

Den Heere drossaert van Heusden Gaspar van Eijck op den

19 dach martij 1640 heeft mij geseijdt, dat den heer secretarius

was gestorfven.


1640, Jan Daneelsoon.

Die is op den 20e dach martij 1640 's advonts ontrent den seven

ure gestorfven.


1640, Arien Jacobsoon tot Meeuwen op den dijck.

Op den 19e dach jullij 1640 van den kancker in sijn hals gestorfven, ende

op desen voorschreven dach begraven, alwaer ick op de begravenisse genoodt

zijnde, ben geweest.


1640, Graeff Hendrijck van Nassau Casmirus, gouverneur van

vrieslant etc.

is den 12 dach jullij in St. Anna Schans deser wereldt overleden van de

quetsuijre vercregen tot St. Jans Steen bij Hulst. Den kloeck ende

voorsichtich heere, diens doodt alomme in dese landen seer beklaeght werd.

Het doode ligchaem is den 14 deser van [restje onleesbaar, valt van de copie.]

-------

foto 2231, f17v [links]

-------

Begravenisse der vrempden.


1641, op den 29e dach jannuarij 1641 Godtschalk van Kuijck binnen

heusden begraven.


1641, Den graef van Strafford vice-Roy in IJrelandt

Ter doodt gheexecuteert op den 22 dach meij 1641 nieuwen still,

op den Tour hill, met den Bill. Sijn ouderdoom hij ghijnck in zijn

49e jaer.


1641, Wilhem Hendrix Hoeck, scholmeester tot Heusden

ende constabel.

In junio 1641 op het laetst van den maendt, doe hij sadt

ende schreeff, is een koghel uuijt Kennepper huijs voort gecomen

die hem het hooft ende sijnen arm weech genomen heeft.


1641, Grouwelijcken moordt gheschiet tot Dronghelen

op den [-28-] 27 dach augusti 1641 tusschen twee gebroeders twee-

lingen zijnde, oudt ontrent thien ende elf jaren,

sonen van Jan Hendrijcxsoon Bol, met een mes stekende in den

buijck dat de darmen vijelen op de voeten van den ghewonden,

dat hij den volgende nacht daer van is ghestorfven, oft 's daechs

daer na.


1641, Aelken kusten in den kraem gestorfven.

Op den 13e dach ooctob. 1641 mijnen dienst tot Engelen gedaen

hebbende, ben ick dijn selfven dach na den 's Hertogen-Bos gereijst,

ende op den 14e dach gestaen over de begraevenisse van de voorge-

melten huysvrouwe van M?eten?.


1641, Den heer van Somerdijch Franchoijs Aerdtsoon

op den 27e dach decemb[er] 1641 is overleden den heer van Somer-

dijck; sijn hoogheijt ende den jongen prins hebben hem in sijn

siecte twee mael besocht.


1642, D.D. Festus Hommius

op den 8e dach jully 1642 heeft domminus Rotarius

geseeght dat D. Festus was gestorfven, ende dat hij op den 9e dach

jully 1642 soude werde begraven.


1642, Graeff Wilhem van Nassau, eertijts gouverneur van

Heusden, daer na tot Sluijs in Vlanderen.

In het legher tusschen Rinberck, ende Orsoij, is aldaer op sijne bedde door

krancheijt gestorfven, ende aen anderen persoon, die men seeght soude zijne dochter

tot een huijsvrouwe hebben gehadt, zijn op den 27e dach jully 1642 tot

Heusden, in den nacht begraven.


1642, Maghdel[e]na Cornillis tot Heusden.

Ontrent den sondach den 22 dach decemb[er] 1642 is sij

na een lanck duijrende siechte gestorfven, ende in den heer

ontslaepen.


1641, Prince Cardinael.

Op den 9e dach november 1641 nae een langh-duijrende

ziecte is hij tot Bruijsel gestorfven.


1642, Den Cardinael Richelieu.

Is op den 13e dach decembr[i]s 1642 tot Parijs in de

Sorbonne kercke gevoert, ende op dien dach begraeven.

-------

foto 2232, f18/66 [rechts]

-------

Begravenissen der vreempden.


1643, op den 3e dach meij 1643 Gaspaert van Dijck, drossaert der

stadt Heusden, ende landen van dien, oock mede dijck-grave,

commissaris van de monsteringhe, castijleijn, ende schouwt

van Heusden, op den voorghemelten dach gestorfven, werdt gheseijt

dat hij op den 10e dach der selfven maendt ende jare sal werden

begraven. Hij heeft in veele jaren grootte besoeckinge geleden,

den heere door peste heeft zijne huijsvrouw, ende ettelijke kijnderen

verlooren, daerna zijn been gebrocken, , uuijt den welcke den voor-

gaende gesonden ganck niet end heeft gecreghen, men heeft hem

in een stoel moeten dragen.


1643, Konnijnck van Vranckrijck, den courantier

Joost Broersz. Schrijft:

Dat een expresse is gesonden aen den prince van Orangien dat den

konnijnck op den 10e dach meij 1643 Godtvruchtich in den Heeren

ontslapen is.


1643, Eenen Connijnck van Spangien soldaet.

Op den 18e dach septemb[e]r 1643, na dat hij van prince van

Orangien soldaet op de Hilsche steede geschoten wierdt, hij is

op den voorschreven dach van dije van den Hill op ons

kerck-hoff begraven. Heerlijck end wel, dese soldaet heeft

aen onse zijde ghedient, met goedt paspoort uuijt den dienst ghescheijden, na-

der handt nam hij dienst onder den konnijnck van Spangien, dat hij

gheweest is ontrent drije weelen, zijne moeder ende huijsvrouwe woonen

tot 's Hertogen-Bos, sij hebben op de begravenisse gheweest ende de

oncosten betaelt.


1643, D. Roseus, dijnaer des H. evangelij tot

Gorckum.

Hij is op den 28e dach off daer ontrent 1643, op den morgen stont

bij den Heere ontslaepen, na latende den bedroefde weduwe in haere

memoirie ende verstant, werdt gheseeght dat hij op den woensdach

den 30e dach der selfvighen maendt ende jaer, wierdt begraeven.

Octobre.


1643, In ooctobre 1643.

De tweeden mandach hielden wij onse ordinaeria classis, ende

op dijen tijt is D. Arnoldus Mennijgius predicant tot Herpt,

ende Hedichuijsen, in den Heere ontslaepen.


1644, D. Wilhem Gors-man, predicant tot Bardtwijck.

Op den 6e dach meij 1644, na dat hij een langhe tijt van de Heere

met waeter besocht is geweest, isnhij gestorfven.


1644, Anthonie den Metselaer van Tilburch.

Op den 4e dach jully 1644 is bij ons de tijdinghe gecomen, hij aen den stroom-

kant zijnde, zijne huijsvrouwe, die hij ontrent 8 off 10 daghen getrouwt hebben

ghesmeten heeft, ende sij comende aen gheen zijde, de kercke van Op Eijl, zijnde haere

beijde handen, tegen haer aensichte houdende ende bedeckende in de Maze

haer selfve verdroncken heeft. Het schijnt door dese daet, dat den duijvel in de

sonde van onverduldicheijt, heeft doen vallen.


1645, Viver Jacobsz., soldaet

Na dat hij voor ruijter tot dienst van de gevr?ierde Nederlanden hadde

gedient, is hij eijndelijck overgeloopen, in den dienst van den koninck


-------

foto 2233, f18v [links]

-------

Begravenisse der vreempden.


Van Spaengien, ende oversulx van prince van Orangien soldaten dickwils

vervolght, ende nagejaecht, is hij op den 17e dach aprill 1645

met sijn partien op het slot van Rijswijck bij Wouwdrijchem op den tweede

sondach sijnde, betrapt ende gevonden, ende op dien selfven dach

buijten het slot van Rijswijck, van de soldaten van Wouwdrijchem, en

na dat hij hem ter weer stelde, door sijn rugge geschoten, dat door

zijn borst uuijt quam, mors doodt geschoten, ende het doode lichaem is

op dien selfvigen dach, na Wouwdrichem gebracht, ende buijten de poorte

nedergheleeght, ende op den 21 dach aprill 1645 aen de noordt zijde

van onse kerck-hoff begraven.


1645, Michiel Baelden.

Op den 26e dach aprill 1645 de sone van den v?. ontfanger in

Schelperoort heeft mij vertelt van de doodt van den v?. Michiel

Baelden, ontrent geleden twee maenden, aen sijne taefel sittende is

in eene hert vangh gebleven.


1645, Timon Bernsoon, timmerman woonende tot Uuijtwijck,

sijne sone die is op den 9e dach junij 1645.

In onse dorp gecomen; met een anderen met hem, tot Jan Buijs-

sone hadde tot Vlimmen eenen armen frans man, die met

zeven ommeghinck, elendelijcken vermoordt, niet vermoordt; maer

ghequetst.


1646, D. Joannes Emminghoven, predicant tot Alburch.

Na dat hij eene langhen tijt van den Heere, met een vrempd accijdent

besocht is gheweest, is hiij op den 2e dach jannuarij 1646 in den

Heere ontslapen, op den 9e dach begraven, daer alle broeders des rinx waren

genoodt.


1646, Marijcke Schalcken, aen die Duijssen.

Sij is op den 7e dach jannuarij 1646 begraeven.


1646, Den heer van Eeten ende van Meeuwen.

Desen goeden heer op den sevensten dach jannuarij 1646 tegen den

adtvont is hij na dat hij op den mijddach noch aen sijne taefel sijn noen mael

met sijn volck, [-mijddach mael-] gehouden hadde, in sijne stoel gestorfven,

off in zijne kleederen, op den schoot van zijnen knecht. Het was doen sondach.

Hij is op den 12e dach wesende vrijdach op den adtvont ontrant ses

off seven uren, in den kercke van Meeuwen begraven.


Op den 12e dach feb. 1646 is Joncker Rozier bij zijne moeder

ende broeder vergheselschapt, met 15 off sestien menschen, oom ende

neven. Op den 13e dach wasser op het slot grootte onruste. Joncker Rosier

gaeff den drossaert eenen slach. Op den 14e dach waeren beijden de dorpen van

Eeten ende van Meeuwen op haere ghewe?re?, ende op dien dach dese dedense

sij monsteren voor het slot, end quamen dien selfvighen dach wederom

te huijs.


1646, De schouwt van Wijck.

Op den 15e dach aprill 1646, na dat hij een wille tijts met siechte is

bevanghen geweest, is hij op de voorgemelten dach begraeven, als mij is

aengedient.


1646, De schouwt van Sprangh.

Op den 6e dach junij na dat hij een weijnijch tijts sieck is geweest,

is hij gestorfven, ende op desen voorghemelten dach begraven.


-------

foto 2234, f19/67 [rechts]

-------

Begraevenisse der vrempden.


1646, D. Vinckius, met Cornelia zijn huijsvrouwe in den kraem bedde

zijnde op den eersten dach decembri 1646, heeft de Heere haers kijndt

gehaelt, ende op den 3e dach als ick hebbe gehoort tot Meeuwen begraven.


1647, D. Abrahamus van de Velde, predicant tot Veen.

Die is tusschen den XIe ende XIIe dach in aprill 1647 in de

nacht in den Heere ontslaepen, ende op den 14e dach palm sondach

begraeven.


1647, Sijne princelijcke hoogheijt van Orangien Hendrijck Frederijck

van Nassau.

Is op den thienden meij 1647 is den lijck uuijt den Haegh tot Delft

gebracht, ende aldaer op dien selfven dach, op den keijserlijcke magnificx

in het graf van sijne E?d?t?s vader begraeven, na dat hij ontrent

twee end twijntijch jaeren dese ghevierde Nederlanden als overste

onder de hooghe mogende staeten gedient heeft.


1647, Joost Aerdtsz. Wildeman, woonende aen de Duijssen, met sijne

weduwe.

Op den 22 dach meij 1647 tegens den adtvont bevangen zijnde

van den dranck, daer hij geweest was in het gheselschap van Cadeijck

t'huijs commende bij de hoghe brugghe aen gene zijde van het

slot van de Duijssen, is hij in het waeter gevallen, ende te huijs

gebracht zijnde, is hij gestorfven ende op den 26e dach meij 1647

aen die Duijssen begraeven.


1647, D. Marsillius Rotarius, predicant tot Eeten, met sijne

huijsvrouw.

Sij hebben hebben op den laetsten dach junij 1647 haeren dochter Margrieta

tot Eeten in de kercke begraeven, van predicanten op de begravenisse

zijn geweest D. Hallus ende ick, van Scholmeesters M. Hendrijck

ende M. Jacob, respective scholmeesters tot Eeten ende Meeuwen.

D. Vinckius, predicant tot Meeuwen, hij is op de begravenisse

genoott geweest, niet verschenen.


1647, De heer van Brakel gevonden vermoordt in een bosch.

De welcke alsoo staet vermelt in de courante bij Broer Jansz.

Date den 13e julij anno 1647 nombre 28. Joncheer Anthonis

van Aeswijn, in sijn leven heere tot Brakel, Sterckenburch,

Wesenthorst, ende Kemmena, etc. is op den eersten julij nieuwen

still 1647 in het bosch van Sterckenburg, in't gestichte van

Uuttrecht gevonden vermoort; daer over de heeren staten van den

lande van Uuttrecht sullen doen geven ende betaelen tot een

praemie ofte vereeringhe de somme van drije duijsent guldens,

aen, voor, ofte ten behoeve van den genen die de voorsz. Moordt, ende

enorme feijt aen den persoon van den meer-gemelte heere van Brakel

etc. begaen, eerst sal uuijt brenghen ofte openbaren, sulcx dat hij

de handt-dadighe ofte medeplichtighe, ofte een van de selfven te

voorschijn sal weten te brenghen, ende effectueeren, dat die komen

te vallen ofte geraecken in handen van justicie, mitsgaders

dat den name van den aenbrengher secreet sal woorden gehouden

etc. Als breeder inde gedruchte publicatie te lesen is.


-------

foto 2235, f19v [links]

-------

Begravenisse der vrempden.


1647, Jan Jansz. Kamerbewaerder tot 's Hertogen-

bos.

Op den 7e dach ooctober 1647 heeft Jan Wouwtersz.

Timmerman tot Andel, mij verclaert dat hij was gestorfven,

ende dat een anderen kamer bewaerder in sijne plaetse was

vercooren. Maer naderhandt heb ick verstaen dat het een ander

geweest is.


1647, Peter Wouwtersoon de Vries onsen cosijn tot

Vlissinghe, in sijn leven aldaer constable.

Op den XI dach november 1647 ontfingh ick eenen brief

van onsen oude nichte Maijken van Barthens van den 3e off den

5e dach ooctober 1647, dat haren lieven man, onsen kosijn

Peter Wouwtersz. de Vries, op den 16e dach september 1647

in den Heere was ontslaepen.


1648, Thuwnes Gorden van Cappel.

Na dat hij ontrent acht daghen van den Heere is besocht

geweest met siechte is hij op den 5e dach jannuarij 1648 op den

dach des Heeren gestorfven ende op den 9e dach begraven.


1648, Sijne huijsvrouw Gertken Maertens.

Op dijen tijt oock sieck geworden, ende op den 12e dach op den

dach des Heeren gestorfven, ontrent den ach ure 's morgens op

den 14e dach jannuarij 1648 begraven.


1648, Aelke Gordens, Andries Secretarius huijsvrouw woonende

op Lappe-gat, suster van Thuwnes Gorden

zaligher voorghemelt.

Sij is in dese tijt oock gestorfven, ende op den 15e dach off

daer ontrent begraven.


1648, Dijrijck Gossen, smith tot Heusden.

Op den 13e dach aprill den tweeden paesdach

tot Heusden begraefven, niet langhe sieck geweest.


1648, D. Meander geweest predicant aen de [-D-]Gijijssen

ende nu geweest immeritus. Gijssen landt van

Altena.

Op den 12e dach septembris 1648 is hij in den Heere ontslapen

ende op den 15e dach der selfver maendt begraven.


1648, De schouwt van Bijsoijen, Kolf.

Hij is op den 27e dach september 1648 begraeven, op den

dach des Heeren sijnde.


1649, D. Marsillius predicant tot Eeten, met

Cordulla zijne huijsvrouwe.

Sij hebben op den 22e dach aprill 1649 haeren dochter

de oudste op een na, ontrent 10 jaeren van ouderdom van

de kijnderen pocken gestorfven begraven. Van predicanten

op de begravenisse waeren D. Gallus met David de

Pijre, van scholmeesters, van Meeuwen, item van Eeten.


-------

foto 2236, f20/68 [rechts]

-------

Begravenisse der vrempden buijten onsen

dorpen.


Op den 20e dach jully is Maijken Jacobs, de

weduwe van onsen broeder zalig. Abraham van de Velde, predi-

cant gheweest tot Veen, begraven.


1649, Anneken Ouwerschie tot Heusden.

Op den 12e dach decembris 1649 heeft den Heere haer uuijt dese

boose wereldt in sijne hemelsche Conninkrijck gehaelt, ende als

ick verstae, sal sij op den 19e dach decembris 1649, sondach

zijnde, begraven sal werden.


1650, Janneke Hollander, huijsvrouwe van

Arien Hubersz. tot Meeuwen.

Na dat sij een wille tijts sieck gheweest sij, is sij eijndelijck

ghestorfven, ende op den 23e dach meij 1650 begraven.


1650, D. Schevenhuijsen, dienaer des H. Evangelij

tot heusden.

Onse E. broeder D. Ambrosius Schevenhuijsen, na dat hij

8 off negen daghen van den Heere met siechte besocht is

geweest, is eijndelijck gestorfven, ende op den 18e dach junij

1650 tot Heusden begraven.


1650, Neelken Moeij tot Sprangh.

Op den 5e dach augusti 1650 na dat sij verscheijden jaeren

met een vrempt accident van den Heere besocht is geweest, is

eijndelijck gestorfven, ende op den voorghemelten dach begraven.


1650, Onsen cosijn Bastiaen Oolen van den Hoeck,

in leven woonende in Oudt Beijerlandt.

Volgens het schrijvens van sijnen sone Leenaert B. van den

Hoeck is zijne vader uuijt deser wereldt op den 17e dach

octobris 1650 verscheijden, ende de moeder na het af-

sterfven van haeren man is een wille tijts sieck gheweest.


1650, Onsen medebroeder D. Duthenius, dienaer des

H. Evangelij tot Wouwdrijchem.

Hebben wij verstaen dat hij op den 25e dach novembrijs

was bij den Heere ontslapen. 1650.


1650, Arien Andriesz. van Dronghelen.

Op den 27e dach decembris 1650 wierdt hij begraven

tot Eeten, in zijn leven een Godt-salich man.


1652, Wilhem Jansoon van Campen, woonachtich

tot Eeten.

Om sijne misdaet der dijverije van peerden is hij tot Meeuwen

van de justicie ghecondempneert om aen de galge te sterfven.

De welcke op den 12e dach martij 1652 is geschiet.


-------

foto 2237, f20v [links]

-------

Van de doodt ende begravenisse der vrempden.


1652, Op den 18e dach martij 1652 isser een droevighe geschie-

denisse geschiet in de persoon van de persoon van de

rendt meester van de D. M. Fockenlaer tot Heusden. Hij

commende na huijs is overwegen van oudt Heusden na

de stede van Heusden commende verdroncken, bij de poort

poorte van oudt Heusden, ende op den 24 daer na

begraven.


-------

[einde]

-------Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.

terug naar mijn homepage, Andel pagina, of