Berne Abdij_IIIF38, 17-Mar-1416


bron: Berne Abdij_IIIF38 nvt, 17-Mar-1416
bron: Abdij van Berne
digitaal in te zien bij het BHIC:
inventaris 2092, "Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857"
zie: https://proxy.archieven.nl/235/85651A09BB2844E48A78A4E47BBB447F
---
inv. nr. IIIF38 Akte van overdracht door Jan Vanden aan het klooster van
Berne van een cijns uit goederen in Andel, 1416

De samenvatting is gegeven als regest nr. 579:
1416 maart 17.
Schepenen van Woudrichem oorkonden, dat Jan Vanden, hiertoe gemachtigd door
de abt van Beern ten behoeve van een pitantie (aan het klooster van Berne
heeft overgedragen een cijns van 22 pond) uit een huis c.a. (te Andel),
deels niet, deels wel omgracht, en uit 5 morgen tussen de 2 weteringen
(in het gericht van Andel) krachtens de akte van 19 nov. 1369 (reg. nr.337),
hierbij geinsereerd.

zie: https://proxy.archieven.nl/235/615EC2DA362A44A69FAB70AD312B945D
---
ook gepubliceerd in:
K. Korteweg, Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
deel 2, (Utrecht 1948); nr.263.
---
transcript (JK):
---
[voorzijde]
... [W]illem Jan Noyden soens sone en[de] Willem Benoyt scepen tot Woudrichem orconden met desen brieve beseghelt met
onsen seghele[n]
... [gem]achticht van des abts weg[e] van Beern voer scepen tot Woudrichem, is comen met allen volcomenen recht en[de]
bi vonnisse
... tot behoef des abts va[n] Beern tot behoef des ghemeijns convents van Beern tot haerre pytansien behoef in een huus
... en[de] boomgaerden binnen graften en[de] buten graften en[de] met alle sinen toebehoeren. en[de] in vijf merghe[n]
lants gheleghe[n]
... [tus]schen de twee weteringhen na inhoudt des scepenbriefs va[n] Woudriche[m] daer Jan Vanden voerss. dat recht mede
heeft
... [soe] als hier nabescreve staet, dat is te weten: Wi Jan Aernt Wisschaerts sone van Hontwijc, Severijn Willems sone
... Woudriche[m] orconden met desen brieve beseghelt met onsen seghelen dat Melijs die Vos richter tot Andel, Wouter
Aernts
... Steesken Ricouts sone heemraet tot Andel aen ons brochten als aen scepen dat si daer over en[de] aen waren als
richter en[de] heemraet
... Andel opdroech en[de] gaf tot enen vrijen eijghendom den abt va[n] Bern tot behoef des ghemeijns convents va[n] Bern
tot haerre
...et gheleg[en] tot Andel met sinen boemgaerden, binnen graften en[de] butengraften en[de] met allen sine toebehoere[n]
daer Neude Willems sones
...nt van Boemel aen die ander side en[de] dat Didderic voerss. den voerghenoemden abt va[n] Beern tot behoef des
ghemeijns co[n]vents va[n] Bern
...oech en[de] gaf tot ene[n] vrijen eijghendom vijf merghen lants gheleg[en] inde[n] ghericht van Andel in den Bijvanc
tussche[n] die twee weteringhen
... aen die een side en[de] Neude Rutghers soene lant aen die ander side, en[de] daer op verteecg en[de] verhalmde daer
na op tot pytan-
... va[n] Bern. En[de] dat Didderic Neudensone voernoemt, joncvrouwe Heijlwich sijn wittighe wijf, joncvrouwe Ruswijnt
sijn dochter, en[de]
...den met ghesamender hand alse zakewoude den voerghenoemden abt va[n] Berne tot behoef der pytansie[n] des ghemeijns
co[n]vents va[n] Bern
... die voersproken vijf merghen lant in alle manieren als voerscr. staet te ware[n] jaer en[de] dach alse men erve
sculdich is te waren binne
...[ge]leg[en] sijn, en[de] alle voerplicht, en[de] alle voerco[m]mere af te doen. En[de] dat doe quam die abt van Berne
voernoemt, en[de] gaf den voerseijden
...goede weder tot enen rechten erftijnse elcs jaers om twee en[de] twijntich pont. En[de] te betalen alle jaer tot
Sinte Meertijnsmisse in den
...n daer na. En[de] waert zake dat hi hem sinen tijns niet en gave elcs haers toten voerghenoemden daghe der
betalinghe, soe mach die
...msien des ghemeijns co[n]vents van Berne die voersproken huus en[de] gheseet, en[de] boemghaerde en[de] vijf merghen
lants voerscr.
... [ge]meijns co[n]vents van Berne eijghen goet en[de] keren in haer orbaer sonder yemonts wedersegghen. Ghegheven int
jaer ons Heren
...tsestich des manendaechs na Sinte Lebuijns dach in den Wijntere. Welc huus, gheseet en[de] vijf merghen lants
voerscr. Jan van
... heeft voer scout en[de] voer scepen soe als recht is na inhoudt des briefs voerscr. tot behoef des abts van Berne
tot behoef des ghe-
...re pytansien behoef. Ghegheven int jaer ons Hee[re]n viertienhondert en[de] sestien opten seventienden dach in
meerte.

[keerzijde]
In Andel XXII Lb.
Solvit Ariaen Robbertszn. ende
Peter Jacobszn. Modo solv[it]
Peter Jacobszn.
[andere inkt en hand:] Willem Peterszn.
1416
---
notitie mbt datering geinsereerde akte:
St. Lebuyns dag is 12 november. In 1369 is dat op een maandag.  Dus de maandag daarna is 19 november.
---


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA