Brabant Verslagen_CDK, 24-Aug-1898


bron: Brabant Verslagen_CDK 1, 24-Aug-1898
handgeschreven verslag van bezoekjes aan Andel uit 1898, 1902, 1906,
1910, 1915, 1919, en 1923.
bron: http://www.brabantsarchief.nl/data/docs/cdk/andel.cdk1895.pdf
--------------------------
Andel door de ogen van de Commissaris van de Koningin
Tussen 1896 en 1925 was Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Commissaris
van de Koningin in Noord-Brabant. Een van zijn taken was het regelmatig 
bezoeken van alle gemeenten in de provincie. Van die werkbezoeken hield hij 
nauwkeurig verslag bij. In 1898 schreef hij het volgende:
--------------------------
[p1] Andel c.a.
Den 24e augustus 1898 bezocht ik deze gemeente. Aan
het "hotel van Andel" te Gorinchem liet ik mij halen door
een rijtuig van Sprengers te Sleeuwijk. Ik passeerde de
Merwede per stoomboot Gorinchem-Woudrichem; reed
toen van Woudrichem over Rijswijk en Giessen naar
Andel, van daar naar Veen, vervolgens naar Wijk
en eindelijk over Heusden, Oud-Heusden en Elshout
naar het station te Drunen.
Ik maakte van de gelegenheid gebruik, om de schut-
sluis te Andel te gaan zien, bestemd om de scheep-
vaart te onderhouden, als de rivier de Maas, na de
opening van den Nieuwen Maasmond zal zijn afge-
damd.
Op de grens van Giessen en Andel vond ik eene har-
monie, welke mij, onder geleide van een groote hoop
volk, naar het raadhuis te Andel bracht.
Op mijne audientie verscheen niemand dan de pre-
dikant Havinga, die mij vroeg of het niet moge-
lijk was, dat te Andel straatverlichting kwam;
de moraliteit en de algemeene veiligheid zouden
daarbij veel winnen. Hij wilde echter liever niet,
dat zijne demarche te dezer zake bekend werd.
Ik heb, toen ik later met B. en W. de politie besprak
hen gevraagd of straatverlichting niet wensche-
lijk zijn zou, waarop mij werd geantwoord, dat
zij hierover wel eens van gedachten hadden gewis-
self, zonder tot een resultaat te komen; ze zouden
deze zaak nu bij den Gemeenteraad ter sprake brengen.
Tusschen 1879 en 1885 heeft burgemeester van Ouwer-
kerk het beruchte conflict met den Andelschen ge-
meenteraad gehad, toen nl. de raadsleden weiger-
den zitting te nemen, omdat zij niet met den bur-
gemeester verkozen samen te werken, -welk con-
flict eindigde met de overwinning van den burgemeester.
De verhouding tusschen den burgemeester en de wet-
houders schijnt nu niet slecht; de 82 jarige wethouder
van Herwijnen was in der tijd een der felste tegen-
standers van den burgemeester; deze prees zijn wethouder

[p.2] Andel c.a.
nu zeer.
Burg[emeeste]r en weth[ouder]s hadden voor een ontbijt voor mij gezorgd,
hetwelk in eene herbergkamer moest genuttigd worden;
het raadhuis was daartoe nl. te klein.
De tweede wethouder, van Andel genaamd, woont op
"Het Hoff" te Andel; het schijnt een mooi huis te zijn;
door de vele boomen was het nu niet duidelijk te zien.
De harmonie deed mij weer uitgeleide tot de grens van
de gemeente Veen; de burgemeester reed in zijn rij-
tuig achter mij aan.
Die harmonie, die belangstelling van de zijde der be-
volking, kwam mij wel vreemd voor. Nergens in de
gemeenten langs de Maas beneden Heusden had
men op eenige wijze sympathie betoond, behalve het
uitsteken van vlaggen.

Administratie ter secretarie. Plaatselijke veror-
dening op de afkondiging der strafverordeningen
kon niet worden vertoond (art.172 gem. wet). Er
was geen register van beslissingen van B. en W.
op de aanvragen om vergunning krachtens de hin-
derwet. -Bij het bevolkingsregister, alphabetisch
ingericht, was een alphabetische namenklapper,
maar geen huizenregister.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA