Brielle NA1040, 02-Jul-1729


bron: Brielle NA1040 , 02-Jul-1729
Datum: 02/07/1729
Notaris: Cornelis van Ysendoorn
Aard van de akte: overeenkomst
Regest:
Maarten Mens wonende den Briel weduwnaar en erfgenaam van Maria van Andel en uit dien hoofde voor zich en nog als bij
akte van het Hof van Holland van 28/04/1729 geauthoriseerd om het interest van Aafje van Andel en Jan van Andel, beiden
minderjarig en met de voorsz. Maria van Andel kinderen van Arij Jans van Andel uit diens eerste huwelijk met Agnieta
Hoogland met relatie tot de goederen van de voorsz. 2 minderj. kinderen door versterf van ouders en grootouders
opgekomen zo in rechte als daar buiten alles waar te nemen ter eenre en Weijntje van Veen weduwe van Arij Jans van Andel
wonende Neerandel met haar broer Joost van Veen wonende Poederoijen in Gelderland ter andere stellen dat Arij en Agnieta
in gemeenschap van goederen gehuwd zijn geweest waaruit 3 kinderen werden geboren Maria, Aafje en Jan, vertegenwoordigd
door Maarten Mens en dat Agnieta Hoogland eerst is overleden zonder bij testament over haar goederen te hebben beschikt,
zodat de helft van de boedel op haar 3 kinderen was vererfd; dat Arij van Andel zonder enige staat of inventaris van de
boedel te hebben gemaakt op de boedel was blijven zitten en naderhand hertrouwd is met Weijntje van Veen mede in
gemeenschap van goederen zonder zijn voorkinderen hun moederlijk erfdeel te hebben bewezen en dat Arij uit zijn 2e
huwelijk eveneens 3 kinderen nalaat en zonder testament te hebben gemaakt is overleden en dat Weijntje in de boedel is
blijven zitten; dat bovendien de vader van Arij Jan Ariens van Andel was overleden na zijn zoon tot zijn erfgenamen
achterlatende ab intestato zijn dochter Pieternella voor de ene helft en zijn 6 kleinkinderen voor de andere helft en
dat Weijntje de voorsz. halve nalatenschap, na caveling en deling, onder zich heeft gehouden en mede ontvangen heeft het
slot van de rekening van de boedel van Jan Hoogland, de vader van Agnieta zonder dat er enige verantwoording tav de 3
voorkinderen van Arij van alle nalatenschappen was gedaan; dat Maarten meende gerechtigd te zijn om zijn vrouws
erfportie in alle boedels op te eisen en dat hij bij het Hof van Holland aangesteld was om de belangen van de 2
minderjarige kinderen waar te nemen; dat zij uiteindelijk hebben besloten de zaak in der minne te schikken. Maarten
ontvangt in zijn beide kwaliteiten 2 morgen weiland onder Neerandel op de Andelsewei genaamd de Middelste Hooikamp,
belend O de Heer Andelsesteeg, W Dirk Pus, Z Gijsbert Kraaij en N Kornelis de Smith en Jan de Smith; 3 morgen 2 hond zo
bouw- als weiland gelegen in de Opperstepolder onder Andel genaamd Waalekamp belast met 2 gld 10 st per jr tbv de kerk
van Giessen, belend O Dirk Pus en Anthony Matthijs Naaijen, Z de erfgenamen van Jan van Wevelingh en N de weduwe van
Willem de Vroe en ten laatste een griend in de voorsz. Opperstepolder van 5 hond, belend O en Z de Zoutendijk, W Joost
van Triest en N Dirk Pus belast met de helft van een erfpacht van 4 gld per jr tbv het Kerkelijk Comptoir van Holland,
welke goederen zijn gekomen uit de boedel van de grootvader paternel Jan Ariens van Andel alsmede 135 gld en nog een
groot aantal met name genoemde roerende goederen en een aantal stuks vee. Alle kosten op de processen en diverse akten
zullen door partijen elk voor de helft worden gedragen. Getuige Kornelis Smolders.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA