Dalem RA, 05-May-1656


bron: Dalem RA , 05-May-1656
[opgenomen omdat leden van deze Hollander/de Pierre familie
 ook te Andel gewoond hebben]

Coram Hendrick van Neercassel en[de] Hendrick van Wevelinchoven
den 5 may 1656, scepen[en] in Dalem.

Compareerde Peeter Geeritsz. Hollander, inwoonder
der verss. Heerlijcheyt en[de] bekende voor hem, sijnen erven
ende nakomelingen well en[de] deugdelijck schuldich
te wesen aen [den] eerw[aarden] Do[mine] Johannis de Bruyn
predicant des Goddelijcken woordt[s] en[de] Broeck
en[de] Hille, hem sijnen erven, nacomelingen ofte sijne
actie met recht verkregen hebbenden een jaerlijxe
losrentge van vijftien Ka[rolus] Gul[den] 't sjaers, waer van
het eerste jaer rentge verschenen ende ove[r]comen
sall wesen den 5 maij 1657, ende soo alle jaer eeuw[ig]-
lijck en[de] erffelijck verschijnen den vijfden may, tot te
volle en[de] effectuele aflossinge toe. Welcke
aflossinge hij comp[arant] sal mogen doen met 250 gul[den]
hooftsom[me], yeder gul[den] ad XX st[uivers] ['t] stuck, en[de] dat met
alle verscenen en[de] onbetaelde rentgen van
dien, ter tijden der aflossinge verschenen en[de] ove[r]comen
sullen wesen. Stellende hij comp[aran]t hier onder tot een
speciael hypotheeck ofte onderpant, seeckere
achtalve mergen lants gelegen in Hooch Dalem
oostwaerd de Heer Adr[iaen] Hugo van Rijck, ende
westwaerd de erff[genamen] van Herman Jochumsz. van 
Mourick ofte wie alom[m]e daer naest met recht
geland soude mogen wesen, en[de] specialijck sijn per-
soon, die andere goederen, roerende en[de] onroerende, hebbende
en[de] verkrijgen[de], om[m]e bij foute van betalingen verss.
capitale hooft som[m]e metten verloopen van dien
daer aen soo wel buyten als binnen vacantien
te mogen verhaelen, sonder argelist.

[marge:]

Den 27 may 1661, is op desen brief afgelost bij
Peeter Geeritsz. Hollander, aen Dom[ine] Johannis de Bruyn,
op reken[inge] van het capitael, een hondert vijftich gul[den].

Noch op den 22 junij 1664 bij den voorn. Hollander
aen Dom[ine] de Bruyn afgelost op rek[ening]
vijftich gul[den], sulcx dat noch rest aen het capitael
vijftich gul[den].

Den 5/15 feb. 1666 is dese resteren[de]
vijftich gulden afgelost bij den voorn. Hollander,
aen Sijtken Geeritsdr., wed. van Dom[ine] David de Pier,
over koop van het goet inden brief 
vermelt, gelijck mijn is gebleecken, daeromme alhier
gecasseert op huijden den 19 feb. 1666 ouden stijl.

Bij mij secrt[ari]s Adr. van Wevelinchoven, 1666.


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
als u interesse hebt in dit document dan kunt u per email een scan bij mij opvragen/
if you are interested in this document you may request a scan by email.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA