Delfshaven NA128, 19-Dec-1733


bron: Delfshaven NA128 721-723, 19-Dec-1733
bron: http://appl.gemeentearchief.rotterdam.nl/na/extern/zoeken.cfm?app_route=8
gevonden: 3-9-2012

Aktesoort   	machtiging
Datum 	  	19/12/1733
Archief   	DLFS Delfshaven
Inventarisnummer 3883
Aktenummer/Blz. 128/721
Notaris 	Nicolaas van der Vaart

Regest:

Jan Coster, meester-metselaar, machtigt Cornelis van Gammeren te Andel,
om, naast de regente van de diaconiearmen te Dordrecht, op Jacobus de 
Raade te Andel, te transporteren 14 hond land te Andel in het land van
Altena, in de polder 'Bijving", tussen het land van Dirk Belt en dat van
Willem de Veerman. 

----------------------------------------------------
18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
03.3.10. Archief van den notaris Nicolaas van der Vaart,
   geadmitteerd door het Hof van Holland 16 Februari 1705
inv nr. 3883   1732 Januari 28-1733 December 19
----------------------------------------------------
[f.721]
..3 st.   No.128   Kinschot   721

Op huijden den 19 decemb[er] 1733
compareerden voor mij Nicolaas van der Vaart
notaris bij den hoven van Holland geadmitteert
op delftshaven resideerende ten presentie van
de nabe[noemde] getuijgen, Jan Coster Mr. metselaar,
woonende alhier mij not[ari]s bekent, dewelke ver-
klaarde inden beste en kragtigste forme hem
doenelijk geconstitueert en magtig gemaakt
te hebbe zo hij doet bij deese, Cornelis van Gam-
meren, woonende tot Andel, speciael omme uijt
den naam ende van wegens hem comp[aran]t nee-
vens de regente van de diaconie arme der stad
Dordregt, ofte desselffs gemagtige, in vollen
en vrijen eijgendom te transporteren en over te
draagen aen en ten behoeve van Jacobus de Raade
meede woonende tot Andel, voor sodanigen geregte
en wethouderen, als sal werden vereijst, veertien
hond weij off hooijland, geleegen inden dorpe
van Andel lande van Altena, inde polder ge-
naamt den bijving, tussen het land van de
wed. van Dirk Belt, aan de eene, en het land
van Willem de Veerman, aan de andere zijde;
daar hem comp[aran]t de geregte helfft in is com-

[f.722]
peteerende, en neevens de voorn. regente
off haare gevolmagtigde quitantie van de
volle cooppenn[ingen] van dien ter somma van twin-
tig gulden te passeeren, bekennende hij const[ituan]t
sijn helfft vandien tot tien gulden reeds ont-
fange te hebbe; onder deese conditie dat de
agterstaande landpagte en alle de verloop,
verpondinge mitsgaders dijk en moolegelden
en ander verschotte sulle sijn en blijve voor
reekening van den coopers, mitsgaders van
de vrijwaaringe van't voorn. land te verbinde
sijn comp[aran]ts persoon en goedere als na regte
ende verders dien aangaande alles te doen ende
te verrigte, als sal werden vereijst; en hij
comp[aran]t selffs present sijnde soude kunnen ofte
moogen doen alwaar het dat indeese nog
nader en speciaelder last wierd vereijst als
voorn. staat, 't welk hier werd gehouden
voor geinsereert, beloovende voor goet en
van waarden te sullen houden, en doen hou-
den, 't geene bij den voorn. geconstitueerden uijt
kragte deeses [-sal werden-] gedaan en verrigt

[f.723]
sal werden, alles onder verband van sijn comp[aran]ts persoon
en goederen, tot subjectie als na regten
versoekende hier van acte in forma.

Aldus gedaan ende verleede tot Delfshaven
voorn[oem]t in presentie van Stephanus Riet-
mulder en Gerrit vander Zee als getuijgen
hiertoe versogt.

-Jan Koster
-S. Rietmulder
-dit merk + is gesteld door de voorn. Gerrit van der Zee
-N. van der Vaart 1733, not[ari]s.
----------------------------------------------------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA