DenHaag HofvanHolland, 09-Apr-1745


bron: DenHaag HofvanHolland , 09-Apr-1745
Deze akte is gepubliceerd in het boek:

Jodoci Schomakeri JCti,
Selecta CONSILIA RESPONSA JURIS Tam ad resolutionem questionum juris 
dubii propofitarum ....
Dat is Uitgelezene INSTRUCTOIRE en DECISOIRE CONSULTATIENEN ADVISEN,
Dienende, zo tot resolutie van geproponeerde quaestien
van regten als decisie van dezelve voor voorname Vierscharen des
Furftendoms Gelre en Graaffchaps Zutphen meerendeels geventileert,
en, afzonderlyk en gezamemlyk, met vermaarde Regtsgeleerden en Cou-
stumiers, opgestelt, verzamelt en in 't licht gegeven, met een kort
begryp en inhoud voor yeder Advys, als ook met een regifter der za-
ken, 't eindes 't werk voorzien en vermeerdert,
Door Mr. JOOST SCHOMAKER, Adv.
VYFDE DEEL.

Te ZUTPHEN, HENRICUS VAN BULDEREN, Boekverkoper, 1765.

[p.662, 663, 664]
In der zaeke hangende voor den Hove van Holland tusschen Mr Steven Harbert 
De Groulard, Heere van Surestre, Secretaris der Hoofdstad s' Hertogenbosch
eerst Impetrant van mandement van arrest poenaal en rau actie en nu Eysscher
in rau actie, ter eenre, ende Mr. Johan Christiaan Swaen, Heer van Pouderoyen,
voor zig zelfs, en als in huwelyk hebbende Elizabeth Cornelia Edzarda Chenel,
en dus mede in quatiteit als Erfgenaam van haar Vader, Lambert Chenel, eerst
Gedaagde, en nu Verweerder in t voorsz. cas ter andere zyde.

't Voorsz Hoff, met rype deliberatie van Raede deurgezien,
ende overwogen hebbende alle het gunt ter materie dienende
is; Doende recht in den naeme ende van wegen de Hoge Ove-
righeid ende Graeffelykheid van Holland, Zeeland ende Vries-
land, gelet op de praesentatie van den Verweerder by Conclu-
sie van Andwoord op den 18. February 1739, mitsgaders
op de contrapraesentatie, van wegens den Eysfcher by Conclu-
sie van Replicq op den 21. April 1739. ter Rolle van dezen
Hove gedaan, verklaard den Eysscher alleenlyk en met seclu-
sie van den Verweerder, soo in zyne prive, als in zyne voors.
qualiteit, geregtigt tot de onverscheide geregte helfte van en
met het Vissers Gild van Woudrichem, of desselfs regt verkre-
gen hebbende gemeene Visserye in de Maze tusschen de bei-
de oevers van de swarte dammen van 't Huis van Pouderoy-
en af tot Emmekens veer toe; en condemneert den Verweer-
der, syne handen daar van te trekken en te houden, en den
Eysscher daar mede te laten gewerden, als met zyn vry eygen
goed.
Verklaard wyders den Eysfcher alleenlyk en met seclusie
van den Verweerder, soo in zyn prive, als in zyne voors.
qualiteit, geregtigt tot 't Veer van Andel op Pouderoyen, con-
demneert den Verweerder zyn hand daar van te trekken en te
houden, en den Eysscher daar mede te laten gewerden, als
met zyn vry eygen goed, als mede aan den Eysscher te An-
del te doen behoorlyke reekening en bewys van de admini-
stratie, dewelke de Verweerder, soo in zyn prive, als in zyne
voors. qualiteit, off desselfs gemelte Schoonvaeder, Lambert
Chenel, van 't voors. Veer zedert den jaare 1714. heeft ge-
had, en aan den Eyssr. te betaalen de helfte van hetgeene
de Verweerder by sloote van dezelve reekening zoude mogen
werden bevonden schuldig te zyn, des dat den Eysscher, in-
gevalle de Verweerder by sloote van de voors. reekening mog-
te te boven komen, gehouden zal zyn den Verweerder te vol-
doen de helfte van dien, condemneert Parthyen hinc inde tot
nakoming en voldoening van het geene voors. is.
Ontseyt den Eysscher zynen verderen Eysch ende Conclusie,
op ende jegens den Verweerder in deesen gedaan en genoomen,
en compenseert de costen van deesen processe, omme reede-
nen, den Hove daar toe moverende, condemneert niettemin
den Verweerder in de coften van de zegels, ter somme van
veertig gulden en twaalf stuyvers, 't zegel tot de sententie
daar inne begreepen.

Gedaan in den Hage by de Heeren ende Mrs. Cornelis Gerrit
Fagel, Petrus Moris, Pieter Graafland, Carel Vitriarius, Jo-
han Diederick Van Slingeland, Daniel Beukelaar, en Pieter Meer-
man, Raadsluyden van Holland, ende gepronuntieert den 9.
April 1745.

Onder stond
Accordeert met de originele sententie
By my
was getekend
H.C.J. VAN EVERSDYCK. 


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA