Doeveren RA171, 18-Oct-1735


bron: Doeveren RA171 , 18-Oct-1735
Toegang 0108 Oud-rechterlijk archief Doeveren, inv. nr. 171,
Testament van Jan Meertense Boll en Huijbertje Blommert, 18-okt-1735.
---
[scan 1]
Berkel

Compareerde voor d'ondergeteecken-
de secretaris ende heemraden der heer-
lijckheijt van Doeveren Jan Meertense Boll
gesont van lighame, gaande ende staande,
dagelijcks bij de menschen converseerende,
ende Huijbertje Blommert, eghte luijden,
woonende tot Doeveren, eenigssints naarde
lighaamen siecklijck te bedde leggende, heb-
bende beijde hen volcomen verstant en
momorie gelijck voor d'ondergeteeckende
claar scheen ende bleeck, en hebbende uyt
deser werelt niet willen scheijden sonder
eerst en alvoorens vande tijdelijcke goederen
hen van Godt almagtig op deser werelt
verleent, te hebben gedisponeert, ende dat
uijt hunne eijgen vrijen wille, onbedwongen
ofte verleijt d'een van d'ander ofte van imant
ter werelt soo sij verclaarden, ende alvoren
daartoe te coomen soo beveelen sij henne
onsterfflijcke ziele als die uyt henne lig-
haamen sal coomen te scheijden, in de gena-
dige en barmhartige hande van Godt
almaghtigh en henne doode lighaamen
d'aarde met een eerlijcke begraaffenisse.
Mitsgaders revoceerende, casseerende,
doodt ende te niet doende, alle soodani-
ge testamenten als voor dato deses
gemaackt, gepasseert moghte sijn geweest,
comende nu tot de dispositie vande tijdelijke
goederen, hen als vooren verleent.

Eerstelijck soo verklaarden sij comparanten
in vollen eijgendom te maacken en
legateeren aan Handersken Uijtho-
ven, des eerste comparants moeder

[scan 2; linker blad]
seeckere vijff mergen weijlant met nogh
twee en eenen halve mergen weijlant
beijde geleegen op de Clijbergh onder
den dorpe van Eethen.

Verder verclaarden sij comparanten over ende
wederover te weeten den eerststervende den
langhst levende van henne beijde te stellen
en institueeren tot hennen eenige erfge-
naam in alle de verdere goederen soo
roerende als onroerende goederen die ten
scheijden vanden bedden sullen bevonden
werden, egeen gereserveert, omme de selve
te mogen verkoopen, belasten ofte beswa-
ren, transporteeren als of sij beijde nogh
in leven waren, en verder daar meede te doen
en te handelen den langhstlevende naar
sijn welgevallen.

Allen 't geene voorschreven staat verclaaren
sij testateuren te wesen haar testament,
lesten uyterste wille, willende [-dat-] ende
begeerende dat het selve effect sorteeren
sal 't sij als testament, codicil, donatie
intervivos vel causa mortis, ofte soo als
een iders lesten uijterstem willen in den
alderbeste forme kan ofte magh bestaan.
Alwaart soo datter eenige solemniteijten
naar reghten hier toe gerequireert waren
geommitteert ofte voorbijgegaan, de selve

[scan 2; rechter blad]
mits desen delogerende. Aldus gedaan ende
gepasseert ten huyse van de testateuren
ten overstaan van Arien van Batenburgh
en Arien Raybol, heemraden, dese beneffens mij
secretaris ende gemelte comparanten
hebben onderteijckent op den aghtiende
october een duysent seventienhondert vijff
en dartigh.

[was getekend]
-Jan Mertse Bol
-Huijbertje Blommert
-H. v. Batenburgh
-Arien Rooijbol
-Jan Boll, secretaris.

[scan 3]
Testament ofte
uijterste will, van
Jan Meertense Boll
en
Huijbertje Blommert
gepasseert den 18 octo[ber]
1735.

------
opgenomen omdat Huijbertje Blommert in 1714 in Andel gedoopt is.
Zie ook het volgende testament van Huijbertje in ditzelfde
archief (inv. nr. 179, jaar 1763) waarin zij een aantal kinderen met
naam noemt, en o.a. Corstiaan Cuup uit Andel als voogd benoemd.
(nog niet getranscribeerd):
https://salha.nl/bronnen/archieven/zoeken-in-de-
archieven?mivast=128&mizig=210&miadt=128&miaet=1&micode=0108&minr=5212420&miview=inv2
------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA