Gelder boek_Codex_diplomaticus_neerlandicus, 1410


bron: Gelder boek_Codex_diplomaticus_neerlandicus diverse, 1410
bron: gebreken v Hertog van Gelder tegen die van Holland 1410,
      n.a.v. de Vrede van 1408
in: codex diplomaticus Neerlandicus.

beschikbaar via:
https://books.google.nl/books?id=ZYRXAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl

------------------------
Andel wordt genoemd op (volgens index op p.498)
p.126, 163, 379, 390, 396, 458, 460
------------------------
p.126
[betreft gevangen genomen knechten]
Item tpunte neest dair nae volgende ende aengaende: Also
item Kyckebast ........ gecomen tot Andel etc.

------------------------
p.163+164
Ende vanden xxvij coyen tot Andel genomen, die scape,
seuten ende anders salmen doen gelijc die scade van Culen-
borch, Hukelem ende Amersfoirde ende voir gescr. staet. c cro-
nen vanden coyen ende vande schute ende schape vi cronen.

Item vanden ymboil dat Marye Neuden, Dirc van Driel op
gelove te bewaren gaf etc., salmen Dirc hoir weder doen keren
was hij lijt van hoir ontfangen.

------------------------
p.378+379+380

Scade, die ons liefs genedigen heren ondersaten van Hollant
geleden hebben inden lande van Athena na der zoenen van-
den Arkelschen, die gebuert ende gebrocht is doir den
landen van Gelre.

Ierst worden Steefken Heinr. van Andel genomen ij peerde
uyt Monniken lant, dair hem af ontboden is van heymeliken
vrienden, datmen hem gheern dair af geven wil vij of viij
gul., alsoe ver als hij swighen wil ende den scade niet en
wil aenbrengen, ende die ij peerde waren wel weert vj nobel.

Item Dirc Tielkenz. wart genomen vanden corenweert, die
tegen Andel Leghz een voelpeert, dat wael weert was iij nobel.

Item Heinrysken tAnkel worden genomen vanden selven
weert twe mery peerde, die wail wert waren v nobel.

Item Gerit Willemsz. ende Willem van Oeyen worden tAn-
del genomen twee scuten, die te samen wail weert waren
iiij nobel.

Item Jacob Claisz. tAndel worden genomen upten Middel-
weert een coe ende iij meryen, die te samen wael weert waren
xiij 1/2 nobel.

Item up die selve tijt worden Jacob Woutersz. tAndel ge-
nomen ij vollren, die wail weert waren vij nobel.

Item op die selve tijt wairt Rutgert Laurensz. tAndel van
den selve Middelweert genomen enen os, die wael weer was
iiij Holl. gulden.

Item Mary Dirc Noydenz. wijf tAndel wart up die selve
tijt genomen een mery, die wail weert was iij nobel.

...

Item Jan Kuyst tot Giesen worden genomen upten Middel-
weert ij voel, die gevuert worden upten huse tot Oeyen, ende
Jan Kuyst seynde lude van Poederoeyen nae om te coepen ende
die heer van Arkel en woudse niet laten vercopen, ende die
waren wael weert vi nobel.

...

Item den coster van Andel worden genomen uyter Monniken
lant ende upten Middelweert j jong voullen van iij jaren ende
j veerse, die tot Oeyen gevuert worden, die wael waert waren
te samen iiij nobel.

------------------------
p.390
Item op dat Steefken Heinrich van Andell genomen soulden
sijn worden ij perde, antworden wi, want he niet en noemt
wie die perde genomen hebben, so en is men hem dairomme
enghene richtinge schuldich te doen, doch als hi schrijft in
sijnre aenspraken dat hoen van heymeliken vrunden ontboden
is, dat men hem gerne gheve, indien hi swigen woulde vij of
vij gul., daerop seggen wi voirt, dat hi die heymelike vriende
noeme, woenen sij in lande onss genedigen here, off is hi der
mechtich, men sall sij also goet doin halden dat sij seggen soi-
len, wan hem dat gekomen is, ende asdan sall onse genedige
heer oich gerne voirt toe doin doin, dat hem nae uytwisinge
der swoenen geburt.

------------------------
p.396
Inden yersten worden Steefken Heynrix soen genomen uyter
Monic lant ij perde, daer hem aff ontboden soude sijn van hey-
meliken vrienden, als hij schrijft dat men hem voer die perde
gerne geven wil vij of xiij gul., al so verre als hij swigen wil
ende den schade niet aenbrenghen, ende die ij perde weren
wael weert vi nobel, daer die amptman op antwoerdt, dat men
Steefken Heynrix soin van Andel also goet heb, dat hij die
heymelike vriende noem, die hem dat gelt geboden hebben,
ende weert sake dat die vriende woenden in den ampt van
Boemelrewert off den Tielrewert, so mucht hem die amptman
the vorder the besceide helpen.

------------------------
p.400
Item Dirck Mychielssoen ende Steefken Steefkens soin van
Braekel saeten tot Andel ende teerden dair, worden sij over-
vallen, also dat sij hem weerden, des vinck Brienen van Wey-
berch dese voirg. ondersaeten mijns ghenedigen heren van
Gelre ende saeten aldair xiiij dagen inden stock, ende en connen
nyet quyt ghewerden mitten broeken, die sij mit recht ghe-
broeckt hebben, die sij bieden te gelden.

------------------------
p.458
Opgaven betreffende de door de 5 kapittelen van Utrecht gele-
dene schade aan hunnen goederen in Gelderland.
Kapittel van den Dom.
De tienden te Andel ende Hervelt hadden in pacht Willam
Hoeyk en Heinric die Ruter om 75 oude schilden, die zij
nummer betaalden.
[JdK n.b. dit is waarschijnlijk Andelst]

------------------------
p.460
... tienden te Andel ende te Hervelt ...
[JdK n.b. dit is waarschijnlijk Andelst]

------------------------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA