Gorinchem NA3974, 15-Aug-1629


bron: Gorinchem NA3974 , 15-Aug-1629
   Gorinchem R3974, 15-8-1629 (volgens Dave)
   -------------------------------
   Den ...
   Compareerde etc.
   Hendrick Dirx de Feyter, woonende tot Op Andel int lant
   van Althenae. Dewelcke heeft geconstitueert
   ende machtich gemaekt, sulcx hij doet mits desen, ...
   nout Exalto, procureur tot Gorinchem, specialijk en
   onwederroepelijk omme van sijnent wegen voor ...
   tot Merkerck, aen ende ten behoeve van Wijnant Ad....
   van de Graaf, brouwer tot Gorinchem in vrijen eijgen-
   domme over te dragen sekeren schultbrief van
   twaelff hondert K. gl. hooftsoms, met alle de ...
   tselve ... vandien, op den 19 meert 1629, ouden
   stijl, voor schepenen tot Merkerck gepasseert, mits ge...
   te bekennen daer van volcomelijk .... voldaen ende betaeld
   ... te sijn, de laesten penn. bij den eersten. Ende voorts alles
   te doen etc, in communij forma. Aldus verleden
   present Jan Adriaensz. ende Reijnier Scherp, burgers
   alhier, als getuijgen. 
   -Hendrick Dircksz. Fyter
   -R... Scharp?
   -bij mij Jan Ariensz. van der Graaff
   Mij t'oirconde, Kemp.


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA