Gorinchem NA4068, 30-May-1701


bron: Gorinchem NA4068 586 587, 30-May-1701
zie scans 586 en 587 op https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RZ-PCHY?i=585&cat=40125
---
[scan 586; rechts]

Den 30 meij 1701

Compareerde etc.
Tijs Janse Naije, woonende tot Andel
in den lande van Althena, en bekende
voor hem ende sijne erffgenamen wel
ende deuchtelicke schuldich te wesen
aen ende ten behoeve van de Hr. Piter
Roos, bedinaer des Goddelicken woort
inde gemeente tot Andel voornt.,
de somme van ses hondert gulden
van twintich stuijv[ers] het stuck,
tersaeke geleende en hem comp[aran]t
op huijde ten dancke aengetelde
penningen. Renuntierende de exceptie
de non numerate pecunia, den effecte
van dien bericht en uijtgelijt. Belovende
de voorn. som van ses hondert guld[en]
wederom te geven aen den voorn.
heer Piter Roos ofte wettige toonder
deses, heden over een jaer, ofte tot
allen tijde daer nae mits drie maenden
voor den verschijndach werdende
gewaerschout, met den intrest vandien
tegen ses gulden van ider hondert
in 't jaer, maer den intrest betalende
jaerlicx ten verschijndaege ofte binnen
ses weken daer nae, te mogen
volstaen met vijff guld[en] van ider 
hondert in 't jaer, terekenen van dato
deses en daerin jaerlix continuerende

[scan 587; links]

tot de volle voldoeninge ende affloss[ing]
toe. Compareerde mede Dirck
Janse Naije, wonende tot Poedero[yen],
en Jan van As, wonende tot Andel,
en constitueerde haer borge voor
den voorn. Tijs Janse Naijen, en geheele
inhoude deses, renuntierende de
benefitie ordinus excussionis ende
devisionis, beduijdende dat de
borge, ofte een vande selve, voor
't geheel verbonde ende aen
sprekelick is, verbindende de comp[aranten]
soo principale als borge, daer voor
haere respective persoonen en goederen,
die onderwerpende alle heeren hoven
rechten en rechter[en], en specialick
den hove van Hollant, tevreden sijnde
de comp[aran]ten haer gewillich in de
inhoude deses te laten condemneren
bij den voorn. hove ofte hoogenraedt
van hollant, constitueerende tot dien
eijnde Johannes Ruijl, ende Johannes
Huijsens, procur[eur]s voor den voorn. hove
en hoogenraede, ofte haere successeurs,
den eene om de condemnatie te
versoeken, en den andere om daer in
te consenteren, belovende de rato
onder verbant en submissie als voor

[scan 587; rechts]

Aldus gepasseert voor mijn notaris ten over
staen van Helmich Brouwer ende
Koenraed van Erckelens als
getuijgen hier toe versocht in Gorinchem
ten daegen ten daege voorss.

-Matthijs Janssen Naije, 1701
-D.J. Naijen
-Jan van As, 1701
-Helmich Brouwer
-Koenraet van Eerkelles
Mijn present not[ari]s pu[bliqu]e
Brouwer
---
het uitreksel door A.I. Grabowsky op hogenda.nl luidt:
---
30-5-1701 Gorcum NA 4068
Tijs Janse NAIJE wonende te Andel verklaart schuldig te zijn aan Heer Pieter DE ROOS predikant te 
Andel 600 gulden als lening.
Dirck Janse NAIJE wonende te Pouderoijen en Jan VAN AS wonende te Andel stellen zich borg.
---


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA