Gorinchem NA4071, 09-May-1707


bron: Gorinchem NA4071 , 09-May-1707
   den 9 meij 1707         Brouwer
   
   Compareerde etc.
   Juffr. Jacomina Dewith, wed. van de Hr.
   Petrus Noordingh, in sijn leven predikant tot
   Aalstmeer, woonende tot Eijl inden landen
   van Althena en heeft geconstitueert ende
   volmagtigh gemaekt, soo als sij doet bij desen
   de Hr. Johan Noortdingh, haer comp[a]r[ant]s soon,
   woonende tot Rochelle, specialik om uijt
   haer comp[aran]ts naam en van haeren twegen
   te ontfange van de Hr. Daniel Soutijn, als
   geinstitueerde erfgenaam van sal[ige]r Catarin[a]
   Noortdingh. [-gewesen huijsvrou van den voorn-]
   [-Hr. Soutijn-] ende gewese soons dogter vande
   comp[aran]te de somme van ses dusent gulden
   met de behoorlicke intresse vandien. Dewelke
   de voorn. Catharina Noordingh aan de comp[aran]te
   heeft gelegateert volgens haar testament
   gepass[eer]t voor den not[ari]s Ferdinandus Fabri,
   in 's Gravenhaegen en sekere getuijge op den
   20 meert 1699 en bij de voorn. Catharina
   Noordingh met de doot gecomfirmeert en
   welke voldoeninge der voorsz. somme den
   voorn. Hr. Soutijn heeft geaccepteert te
   voldoen volgens bekende wissel van de comp[arante]
   van den 24 januarij en 5 april 1707 respec[tivelijk].
   Compareerde mede juffr. Cornelia Noordingh
   meerderjarige dogter en heeft meede geconsti[tueert]
   den voorn. Hr. Johan Noordingh om uijt haeren
   naam te ontfangen van den voorn. Hr. Soutijn
   alle de cleedere van linne en wolle en sijde
   tot den lijve vande voorn. testatrice aen
   haer comp[aran]te gelegateert, volgens het voorn.
   testament. [-...-]
   Q[uitan]tie van den ontfangh te passeeren en bij
   
   [page 2]
   onwillige betalinge den voornoemde
   Hr. Soutijn met middele van regte daer 
   toe te constringeeren met magt om een
   ander in den geconstitueerdens plaets ad
   negotia ende procu[reu]r ad lites te substitueeren
   en generalick tersaeke voorsz. alles te doen
   ende te verrigten tgunt den comp[arant]e present
   sijnde soude conne ofte mogen doen, alwae[rt]
   dat de saeke naderlast als voorsz. staat
   vereijschte houdende tselve voor in desen
   geinsereert. Belovende alle tgunt bij den
   geconstitueerde ofte desselfs gesubstitueerde
   uijt cragte deses sal werde gedaen te houden
   voor vast, bondigh ende van waerde, onder
   varbant van haer comp[arant]es persoon en goede[ren]
   die onderwerpende alle heere hove regten
   en regteren, en specialik den ed. hoven van
   Hollant. Aldus gepass[eer]t voor mijn nots.
   ten overstaan van Govert van Vosbergen
   en Johan Bollaan, als getuijge.
   -Jacomina de Wit
   -Cornelia Noordingh
   -G.v.Vosbergen, 1707
   -J. Bollaen
   Mijn present N. Pub. Brouwer


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA