Gorinchem NA4071, 25-May-1708


bron: Gorinchem NA4071 , 25-May-1708
   Den 25 meij 1708          Brouwer
   Compareerde
   Juffr. Cornelia Noordinge, wonende
   tot Andel inden lande van Althena,
   en verclaerde geconstitueert
   ende volmachtigh gemaeckt
   te hebbe, soo als sij doet bij dese,
   de Hr. Jan Cotrel, notaris ende
   procu[reu]r tot Middelborgh, specialik
   om uijt haer comp[aran]ts naem ende
   van haren tweegen te vorderen
   van de Hr. Daniel Soutijn, wonende
   tot Middelborgh voorn.
   als geinstitueerde eenige erffgenamen
   van Juffr. Catarina Noordingh,
   gewesen broers dochter van de
   comp[aran]te, alle de cleederen, soo
   linne, wolle, als sijde, tot de
   lijve van de voorn. juffr. Catarina
   Noordigng hebbende behoort, en die
   bij haer naegelate sijn en [-die bij-]
   [welken..?] aen de comp[aran]te sijn gemaeckt
   en gelegateert, volgens haer
   testament gepasseert voor den notaris
   Ferdinandus Fabri en sekere getuijgen
   in 's Gravenhaege, op den 21 september
   1699, bij haer met de dood ge-
   confirmeert, en in cas van wijgeringe
   
   [page 2]
   den voorn. heer Soutijn met middele
   van justitie en rechte tot de
   overleveringe vande voornoemde
   cleeren te constingeren, daer
   over citatas, eijsch en conclusie
   te soemeren, daer van te dine
   en alle daegen en termijne
   waer te nemen en te vervolge
   ten uyt eijnde van de saek
   het voordeligst vonnis te doen
   executeren en generalik alles
   te doen en te verichte tgunt de
   comp[aran]te present sijnde soude
   konnen ofte mogen doen, alwaert
   dat de saek naeder sigt als
   vooren staet vereyschte houdende
   't selve voor in dese ge insereert.
   Aldus gepasseert voor mijn nots.
   te overstaen van Gijbert van
   Vosbergen ende Leendert van
   Tetteroode, als getuygen hier
   toe versocht, ten daege voorss.
   -Cornelia Noordingh
   -G.v.Vosbergen, 1708
   -L.v.Tatenroode, 1708
   Mijn present N. Pub. Brouwer


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA