Gorinchem NA4103, 30-Aug-1700


bron: Gorinchem NA4103 , 30-Aug-1700
   Den 30 augusty 1700
   
   compareerden 
   Dirk Janss. Naije, woonende tot Poedroijen als
   principaal, ende Matthijs Janse Naije, woonende
   tot Andel, inden lande van Althena, als
   borg en mede principaal, onder renuntiatie
   vande benefitien ordinis et exdissiones, den effect
   vandien hem uijtgelegt, en bekende sij comp.
   wel en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten
   behoeve van dhr. Johan Boon, procu[reu]r voorden
   rade van Brabant in S'Hage, de somme van
   vijftien hondert Car. gl. spruijtende uijt saack
   van deugdelijck geleende penn. bij den eerste
   comparant, in presentie van ons notaris en
   getuijgen opt passeren deses ontfangen, renuntie-
   rende derhalven d'exeptie van onaangetelde
   gelde, en beloofden sij comparanten d'voorss. somme
   van vijftien hondert gl. cap. aan de voorn. heer
   Johan Boon, ofte den wettelijcken houder deses,
   wederom te sullen restitueren, op leggen en
   betalen, heden over twee jaren, metten intrest
   vandien, tegens vier gl. vant hondert int jaar, te rekenen
   van dato deses af tot de volle en effectuele
   aflossingh toe. Sonder eenige penn. langer op
   intrest te mogen houden dan met believe
   alsvoren. Ende [-in cas van-] bij langer continuatie
   den anderen in cas van opssegginge ofte 
   aflossinge ses weecken voorden verschijndag te
   waarschuwen, tot voldoeningh vanden inhoud
   
   [page 2]
   dese verbinden sij comparanten hare respective 
   persoonen en goederen, hebbende en vercrijgende,
   geene uijtgesondert. D'selve onderwerpende alle
   heeren hoven regten en regteren, en specialijk
   den Ed. hove van Hollant. Te vreden sijnde sij
   comparanten haar bij [-den voorss-] welgemelde hove ofte
   hoogen rade in Hollant, tot voldoening vande inhout deses, goetwilliglijk te
   laten condemneren, daar toe onwederroepelijk
   constituerende Matthijs Stipel, Johan Ruijll,
   Willem Breur en David van der Werve,
   procu[reu]rs voor meergemelten hove en hoogen rade,
   d'eene omme d'voorss. condemnatie te versoecken
   en d'andere omme daarinne te censenteren
   respective, gelovende sij comp[aran]ten voor goet
   vast en van weerden te sullen houden en doen
   houden, alle 't gene bij d'voorn. procu[reu]rs ofte elk
   van hen int bysonder in cragte deser sal werden
   gedaan en verrigt, onder verbant alsvoren. Aldus
   gedaan en gepasseert binnen Goringhem
   voorss., ten overstaan en presentie van
   Martinus Mekern, clerq, en Jan van Harken, borgvalsier[?],
   als getuijgen van geloove, hiertoe versogt,
   
            D.J.Naijen,    Matthijs Janssen Naije, 1700
   
   Mart Mekern, 1700,      Jan van Harten
   
            Mij t'oirconde, J.B?. Steenis, Nots. Publ. 1700.

---
uitreksel door A.I. Grabowsky op hogenda:
---
30-8-1700 Gorcum NA 4103
Dirck Janss NAIJE principael en wonende te Pouderoijen en Matthijs Janss NAIJE
als borg wonende te Andel, etc.
---


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA