Gorinchem NA, 02-Jun-1710


bron: Gorinchem NA , 02-Jun-1710
   Den 2 juny 1710          Brouwer
   
   Compareerde
   de eersame [-Sijna Gijsberts-] Neeltie
   Jans Naijen, huijsvrouw van Jan van As,
   wonende tot Andel, mijn notaris
   bekent, sijnde gesont, haer verstant
   volcomen hebbende om van haere
   goederen te disponeren, soo uijtwendig
   bleecq. En verclaerde te revoceren,
   dood ende teniet te doen, het testament
   bij haer comp[aran]te neffens haeren voornoemde
   man gemaect ende gepasseert voor
   Adriaen Hanendoes, notaris binnen
   Woudrichem en sekere getuygen, op den
   22 augusti XVI-c vijf en tagtigh, des
   voormiddags ontrent twaelf ure.
   Begerende dat het selve, ende den inhoude
   vandien geen cragt sal hebben, maer
   bij dese gehouden werde voor gedood ende
   gecasseert, en disponerende van haere
   goederen de welke sij sal comen nae
   te laten, heeft de comp[aran]te tot haere
   eenige ende universele erfgenaemen
   verclaert en geinstitueert, haere vier
   kinderen, bij haren voorn. man verwekt
   genaemt Anna, Jenneke, Johanna Margrita
   ende Johan van As, ider even diep.
   
   [page 2]
   en bij overlijden fan imant van de selve,
   haer ofte sijne naelatende kint ofte
   kinderen, bij representatie in de ouders plaet[s],
   met volcomen regt van institutia en
   substitutie respective. Stellende de
   testatrice tot voogden en administrateuren
   over haer nae latende goederen
   [marge: en minderjarige erfgenamen] Johannes
   Naijen, getrouwt met Johanna Margrita
   van As, haer testatrices dogter, neffens
   den voorn. Johan [-Nayen-] van As, haren soon, als die tot sijnen
   trouw ofte mondigen daegen gecomen
   sal sijn, met magt dat den voorn. Jan
   Naijen een ofte meer voogden sal mogen
   assaumeren [?] tot dat Johan van As tot sijn
   trouw ofte mondigen dage sal gekomen sijn.
   Vande voorn. vooghdije en administratie
   extraherende en uijtsluijtende de heeren
   offic?aeren, schout en gerechte, en oppervoogden
   van Andel, en vande plaetse daer haer
   sterhuijs sal komen te vallen. Als mede
   alle bloetvoogden en naebestaende vand[en]
   voorm. kinderen, behoudens haer respect. Akke
   tvoorss. uijt de mont vande testatrice
   opgestelt, voorgelesen, en den sin en meeninge 
   bericht en uijtgelyt, verclaerde 't selve te wesen
   haeren vrijen onbedwongen testament
   en uyterste wil. Begerende dat die ser..?
   en onverbrekelick sal werden nae
   gecomen, 's sij als testament, legaet,
   
   [page 3]
   gifte ter saeke des doodts, ofte onder den
   levenden, soo het best nae rechte en
   costume deser lande sal konnen bestaen,
   al waert dat hier in niet waren
   geobserveert de behoorlicke slot-
   regule daer toe gerequireert houdende
   deselve voor in dese geinsereert.
   Aldus gepasseert voor mijn notaris
   ten overstaen van Jan van der Merckt, gerechts-
   bode, en Lauerent van Tesse roodig, als getuijgen,
   hier toe versogt in Gorinchem, ten daege
   voorss.
   -Neeltyen Jans Nayen
   Johan van der Merckt, gerechtsbode
   -L.V. Setterode, 1710
   Mijn present Mot[ari]s Pu[bliqu]e Brouwer. 


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
als u interesse hebt in dit document dan kunt u per email een scan bij mij opvragen/
if you are interested in this document you may request a scan by email.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA