GrafelijkheidHolland ZH400, 22-Jul-1331


bron: GrafelijkheidHolland ZH400 , 22-Jul-1331
bron: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/RegistersVanDeHollandseGrafelijkheid1299-1345/oorkonde/ZH_400

hierin als getuige: Enghebrecht van Andels

regest:
Willem heer van Horn en Altena en rechters, schepenen, gezworen Raad en gemeente van de poort van Woudrichem beloven
graaf (Willem III) van Henegouwen en Holland te zullen vrijwaren wegens diens borgstelling voor hen bij goede lieden te
Brussel, aan wie zij een lijftocht hebben verkocht waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan het algemeen nut van
henzelf, de poort van Woudrichem en het land van Altena; de oorkonde wordt meebezegeld door vijf met name genoemde
personen.

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 72v, nr. 395 (primaire registratie).
Opschrift:

Woudrichem.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 56v-57r, nr. 391 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Willem here van Hoirne ende die stede van Woudrichem lossenisse.
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 519.

Wi Willem here van Horne ende van Althena ende wi rechtere, scepenen, ghesworen Raet ende alle die ghemeynte van der
porten van Woudrichem maken cond ende kenlijc al den ghenen die desen brief zelen zien of hoeren lesen dat wi ende
jeghelijc van ons voer al ghelovet hebben ende gheloven met desen selven brieve ende sien sculdich eenen hoeghen edelen
vourstec, onsen lieven here den grave van Heynegouwen ende van Hollant of sinen arfnamen of sinen nacomelinghe, quijt,
vri ende scadeloes te houden van allen ghelooeften ende verbonde die hie voer ons gheloeft heeft ende daer hi voer ons
verbonden is ane goede liede die te Brusselen porteren of portersen of wonende sien, als van lijftochte dien wi hem
vercoft hebben ghelijc den brieven spreken die die goede liede van Brusselen hebben op die lijftocht, welke brieve wi
hem beseghelt hebben met onsen zeghelen ende ghebeden hebben tebeseghelen onsen lieven here den grave voernoemt met ons,
die die brieve omme onsen wille beseghelt heeft; want wi hem ghetoent hebben ende gheproeft ende wel doen verstaen als
waer is dat wi dat ghelt sculdich, daer wi die lijftocht omme vercoft hebben ende dat wi daer of ghenomen hebben ende
wat wi daer toe ghedaen hebben, met goeden voerrade ghedaen hebben ende belacht hebben ende bekeert in onsen ghemeynen
oirbare profijt ende voirdeel ende in onse beste van ons heren van Hoerne ende van Althena ende van ons ghemeynre porten
van Woudrichem voerghenoemtk ende sghemeyns lands van Althena.

Ende om dat wi dese dinghen vast ende stade houden willen, zoe hebben wi dese brieve doen beseghelen met onsen zeghel in
ghetuchnisse der waerheden, ende hebbenm ghebeden eersamenn liede ende besceyden Enghebrecht van Andels, Vastrarde van
Ghiesene, Janne Borgreve, Emonde van Emmechoven ende Diederic van Cranendonch, want hem condich is dat wi dese lijftocht
vercoft hebben ende tghelt dat daer af comen es besecht ende bekeert hebben in sonderlinghe oirbaer ende profijt ende
openbare vordele ende beste van onse, onser ghemeynre port vorseit ende tslants van Althena, dat si hoer zeghelen te
zamen met dens onsen t hanghen ane dese brieve in ghetuchnisse der waerheyden. Ende wi Enghebrecht van Andels, Vastrard
van Ghiesen, Jan Borgreve, Emond van Emmekoven ende Diederijc van Cranendonch, want wi kenne ende ons kondich is dat
dese lijftocht vercoft es met goeden voerrade ende tghelt daer of wale ende bescedelijc belacht, bescolt ende bekeert es
in sonderlinghe ende ghemeenen orbare, profijt, voerdeel ende beste tsheren van Horne ende van Althena ons liefs heren,
der ghemeynre port van Woudrichem voerscreven ende tsghemeens lants van Althena, soe hebben wi om beden wille ons liefs
heren tsheren van Horne ende van Althena ende rechters, scepene, gheswoerne Raet ende alle der ghemeynten der porteren
van Woudrijchemz onse zeghelen zamen met den hore ghehanghen an desen brieve in kennissen ende stidicheyt der
waerheyden.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert dorticht ende een, in sente Marien dach Magdalenena.Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA