Heusden Klooster120, 27-Apr-1472


bron: Heusden Klooster120 129, 27-Apr-1472
bron: http://www.archieven.nl/ 
en:   http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=1138342&a
mp;miview=inv2
-------------
archief: 239 Kloosters Marienkroon en Mariendonk in Heusden, 1245 - 1631

regest 1187; 1472 april 27
Richter en heemraden van Andel, Herman Jacobszn / Jan Lambrechtszn /
Jan Steeskenszn / Bryen Janszn / Dirk van Beek, oorkonden, dat Bartraat
Jan Molemansdr, en haar man en voogd Adriaan Janszn, en hun kinderen Jam
en Jacob Peter Sporckmans, geschonken hebben aan Dirk van den Bogaart,
keldermeester Mariendonk: 8 morgen min 1 hond onder Andel, die Peter
Sporkmans voornoemd volgens nieuwe dijkrecht had verdijkt
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 129
Gecancelleerd

Toegang 239, Inv.nr. 120

scan 153
p. 129
bestand: 239-120-078V.jpg

---------------------
transcriptie
---------------------
[bovenste regel valt van de foto af, laatste woord is Andel]

Ic Herma[n] Jacopsz. gewairt richt[er] inde[n] gericht va[n] Andel doe cond alle[n] lude[n] dat ic dair
over gestaen heb als een gewairt richt[er] tot Andel voirss. en[de] met mij Jan Lambrecht-
sz. en[de] Jan Steeskensz. Brijen Jansz. en[de] Dirck va[n] Beeck als heemraders inden ban va[n]
Andel, dat voer ons qua[m] Bartraet Jan Mole[n]mans docht[er] met hare[n] gecore[n] voecht
als Adriaen Jansz. hare[n] geechte[n] man en[de] met hem Jam en[de] Jacop Peter Sporckma[n]
geechte kijnder. En[de] hebben opgedragen en[de] ov[er]gegeve[n] een vrij ghift en[de] eijge[n]dom
van acht mergen lants een hont min die Peter Sporckma[n]s voirss. nade[n] recht
vand[en] nuwer dijcaessen hadde verdijct brueder Dircken vande[n] Bogaert kelner tot
behoef des c[on]vents va[n]sunte Ma[r]ien donck bute[n] Huesde[n], welc acht m[er]gen lants een
hont min gelegen sijn inden gericht va[n] Andel, dat is te wete[n] die helft va[n] ses
m[er]g[en] lants gemeijn met meister Dirck uten Weere oestw[aar]t gelegen H[er]man Jacops-
zn. erve en[de] westwart Ghijsbrecht Quekels erve nu ter tijt streckende va[n]d[en] [-mit-]
[-de-] mijddelst[en] weteri[n]ge totte[n] afterdijck toe. Noch ene[n] halve[n] m[er]g[en] [-lat-] lants dair
oestwairt aen is gelegen die Heilige Geest van Andel en[de] westwairt die selve
ses m[er]g[en] lants voirg[enoemd]. En[de] noch dorde[n] halve[n] m[er]gen daer oestw[aar]t aen is gele-
gen Dircks erve van Beeck en[de] westw[aar]t Arnt Ghijsbrechtszn. erve nu ter tijt strecken-
de va[n] Arnt Ghijsbrechtsz. erve voirss. tott[en] middelst[en] weteri[n]ge toe. Ende noch enen
m[er]g[en] lants dair oestw[aar]t aen is geleg[en] He[n]rick Steeske[n]szn.erve en[de] westw[aar]t Dircks
va[n] Beecks erve nu ter tijt streckende van Arnt Wille[m]szn. erve tott[en] middelst[en] we-
teri[n]ge toe. Noch vijf hont lants dair oestw[aar]t aen is geleg[en] Arnt Wille[m]szn. erve
voirss. en[de] westw[aar]t Arnt Ghijsbrechtszn. erve nu ter tijt strecken[de] va[n]den weitsloet
tot Dirck van Beecks erve toe. En[de] Bartraet voirss. mat hare[n] voirss. voecht en[de] Ja[n]
en[de] Jacop voirss. vertegen op dit voirss. erve gesamend[er]hant en[de] sij v[er]halmde[n] nu
dair optot brued[er] Dircks en[de] c[on]vents behoef als voirss. en[de] hoe vo[n]nissen der heem-
raders wijsden en[de] recht is. Voirt soe quame[n] Bertraet met hare[n] voecht Jan en[de]
Jacop voirs. en[de] geloefde[n] gesamend[er]hant brued[er] Dircke[n] voirss. tot des c[on]vents be-
hoef voirss. dit voirg[emelde] lant te ware[n] jaer en[de] dach alsme[n] vrij eijgen erve sculdig
is te waere[n] en[de] allen voirco[m]mer en[de] voirplicht af te doen nade[n] recht vanden
lande va[n] Altena. En[de] Bertraet met hare[n] voecht voirss. Jan en[de] Jacop voirss. word[en]
tot desen voirg[emelde] erve geba[n]ne[n] met recht. En[de] brued[er] Dirck voirss. wairt dair in
gevrijt tot behoef des c[on]vents voirss. hoe vo[n]nissen der heemraders wijsde[n] en[de]rec[ht]
is. In oirconde der waerheit soe hebbe[n] wij richt[er] en[de] Jan Lambrechtszn en[de] Jan Stee[s]-
kenszn. heemraders voirg[emeld] tot [-begeen-] begeerte[n] Brijen Janszn. en[de] Dircke va[n] Beeck
onse mede heemraders dese[n] brief besegelt met onsen segelen hier aen gehan-
gen int jaer ons He[re]n dusent vierhondert twe en[de] tseve[n]tich den XXVII sten
dach der maent va[n] aprill.

marge: [folio] 129

[dan volgt een latijns stuk in een andere hand, dat te maken heeft met Herpt,
 waarschijnlijk een andere akte]
 


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA