Heusden Klooster120, 10-Jan-1487


bron: Heusden Klooster120 183, 184, 10-Jan-1487
bron: http://www.archieven.nl/ 
en:   http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&miadt=235&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&am
p;mires=0&micode=239&mizk_alle=andel

-------------
archief: 239 Kloosters Marienkroon en Mariendonk in Heusden, 1245 - 1631

regest 1460; 1487 januari 10
Schepenen van Woudrichem, Aart van Emmechoven en Dirk Keye Everardszn /
rechter van Andel Herman Jacobszn / heemraden Wouter Willemszn en Peter
Jacobszn, oorkonden, dat Aart Willem Aartszn overgedragen heeft aan Jan van
den Bosch, prior Mariendonk: 1 morgen in Andel, waarna prior deze morgen en
nog 2 1/2 morgen aldaar hem weer heeft overgedragen voor erfcijns van 5 schild
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 183
Gecancelleerd

zie scans 207 en 208
hierop linksmidden folionummer 183 in de originele hand
bestand: 239-120-105V.jpg en 239-120-106R.jpg

----------------------------
transcriptie f.105v
----------------------------
[latijn:] De qui?? scur? burgen?, aendel. Rede?pta su? a[n]no LXXXI

Wij Airt va[n] E[m]mechove[n]en[de] Dirc Keye Everaits sone scepen tot Woudrichem oirco[n]den mit desen brieve besegelt
mit
onsen segelen dat voir ons gecome[n] is H[er]ma[n] Jacobs sone als een richt[er] en[de] m..hem Wout[er] Willems soen
en[de] Pet[er] Jacobs soen
als hemeraders inden gericht van Andel en[de] brochten ons aen als aen scepen dat voir hen quaem Airt Willem Aerts soens
dro[e]ch op en[de] gaf ov[er] brueder Ja[n] va[n] den Busch prior va[n] den co[n]ve[n]t van su[n]te Marie[n] Donc buyten
Huesden ene m[er]ge[n] la[n]ts
gelegen in den gericht van Andel voirss. inden bijvinc dair Sters Wouterssoens erve is gelegen te naesten oestw[aar]t
en[de] Aert Willem Aert soens sone erve te naesten westw[aar]t, strecken[de] vander mid[d]elster weteringe totte[n]
aft[er] dijc toe.
En[de] dat hij dair op v[er]teech en[de] v[er]halmd[e] dair na op tot des cloesters en[de] co[n]ve[n]ts behoef v[oorss.]
en[de] dat Aert Wille[m] Aerts sone
voirss. uut den v[oor]ss. ene[n]m[er]gen lants geba[n]ne[n] waert en[de] brued[er] Ja[n] va[n]den Busch tot behoef des
cloest[ers] en[de] c[on]vents voirss.
dair in gevrijt ho[e] vo[n]nisse der heemraders wijsden en[de] recht is. En[de] dat voert qua[m] Aert Wille[m] Aerts
soen voirss. en[de]
geloefden de voirnoemden p[ri]or des co[n]ve[n]ts v[oor]ss. en[de] tot des cloest[ers] behoef dien voirsproke[n] ene[n]
m[er]gen lants te ware[n]
jair en[de] dach alsme[n] vrij eijgen erve sculdich is te ware[n] en[de] alle voircom[mer] en[de] alle voirplicht af te
doen die hij va[n] r[e]chs-
wege[n] sculdich is af te doen naden recht va[n] den lande va[n] Althena. Dit gedaen wesen[de] soe qua[m] die voirss.
prior mit
sijne[n] gecore[n] voecht die hem mette[n] r[e]cht geg[even] waert van wege[n] dat cloest[er] en[de] co[n]ve[n]ts en[de]
v[er]lijede den voirgenoe[m]den
Aert Wille[m] Arts sone dien voirss. probe[?] ene[n] m[er]gen lants e[nde] dair noch toe derdalve[n] m[er]gen lants
gelege[n] inden gericht
van Andel voirss. dair va[n]den twee m[er]gen lants Claes Willemsz. erve is gelege[n] te naeste[n] oestw[aar]t en[de]
La[m]b[re]cht Geritsz. en[de]
die voirss. Claes Willemss. erve te naesten westwart strecken[de] va[n] Adriae[n] Claesz. erve tott[en] middelste
weteringen toe.

[f.106R]
[potlood:] 106
en dair va[n] den halve[n] m[er]ge[n] lants He[n]ric Trots erve is gelege[n] te naesten oestwaert en[de] H[er]ma[n]
Gijsbrechs soens erve
te naesten westwairt strecken[de] va[n] He[n]ric Trotte[n] erve tot Airt Wille[m] Aertss. erve toe. Tot ene[n] rechten
erfthijns
alle jair erfelijcken om vijf scilden viertien stui[ver] voer den scilt gereke[n]t of payme[n]t dair voir also guet alle
jair de betalen erfelijc op Su[n]te Peters dach in zulle, dair den iersten dach der betalinge af wesen sal op su[n]te
Pe[te]rsdach in zulle nu naestcomen[de]. En[de] en betaelde me[n] alle jair erffelijc den voirss. cloester en[de]
co[n]ve[]nt op Su[n]te Pet[er]s-
dach in zullen niet, soe sal den voirss. prior of die gene die des mechtich is, den voirss. cloest[er] en[de]
co[n]ve[n]ts thijns mane[n]
of doen mane[n] metten zicht en[de] tween? thijns genoten va[n] b?ine? bans in Aert Wille[m]s soens of besitt des erfs
tege[n]-
woirdicheit of opt guet voirss. en betailde me[n] den voirss. cloest[er] en[de] c[on]ve[n]t hare[n] thijns bi[n]ne[n]
XIIII dagen dair
nae niet so mach den voirss. prior of die gene die des mechtich wesen sal va[n] den cloest[er] en[de] c[on]ve[n]t
voirnoe[m]t
dese voirss. ene[n] m[er]gen en[de] die voirg[enoemde] derdalve m[er]ge[n] lants aenvange[n] als hoir vrij eijgen goet
en[de] B?ere?  dat in
des cloest[er]s en[de] c[on]ve[n]ts oirber sond[er] yemo[n]ts voe[r?]d[er?] segge[n]. Mit alsulk[en[ voirwarden dat Airt
Wille[m] Arts sone dese
voirss. vijf scilden thans erflike rente[n] sal mogen aflosse[n] en[de] afquijte[n] tot alle[n] tijden als hem dat
gelieve[n] sal mit
tsestich scilden payme[n]t voirss. Geg[even] ?ij? duse[n]t vierhond[er]t seve[n] en[de] tachte[n]tich opte[n]
tie[n]de[n] dach in januario.
-------------------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA