Heusden Klooster132, 28-Nov-1480


bron: Heusden Klooster132 1, 28-Nov-1480
bron: http://www.archieven.nl/ 
en:   http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&miadt=235&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&am
p;mires=0&micode=239&mizk_alle=andel

-------------
archief 239: Kloosters Marienkroon en Mariendonk in Heusden, 1245 - 1631

Regestnr 1339.
1339 1480 november 28
Schepenen van Woudrichem oorkonden, dat Herman Jacobszn, als rechter / Ocker Walenzn en
Aart Willem Aartsznszn, als heemraden van Andel, voor hen getuigen, dat Jan en Jacob
Peter Sporckmanszn, broeders, aan prior van Mariendonk buiten Heusden overgedragen hebben:
al hun landerijen onder Andel
Origineel (inventarisnr 132)
Met schepenzegels Adriaan Aart Colenznszn en Jan de Verte
Omvang: 1 charter

bestanden
239-0132-1339_1.jpg
239-0132-1339_2.jpg
--------------------------
transcriptie
--------------------------
Wij Adriaen Aert Colensoens sone ende Jan die Verte scepen tot Woudrichem oirconden met desen brie-
ve besegelt met onsen segelen dat voir ons quamen Herman Jacops sone als een richter en[de] met hem
Ocker Walensone ende Aert Willem Aerts soens sone als heemraders tot Andell, en[de] brachten ons aen
als aen scepenen dat voir hem gecomen sijn Jan ende Jacop Peter Sporckmans sonen gebrueders.
Ende droegen op en[de] gaven over die c[on]ve[n]t van Sinte Marien Donck buyten Huesden tot behoeff
des cloosters ende convents voirss. alle alsulcke landen als sij hebben mogen inden alm?gen gericht
van Andell na uutwijsinge der oude brieven die dat clooster en[de] convent voirss. van den voirss.
Jan en[de] Jacop daer van hebben. Ende dat sij daer op vertegen en[de] verhalmeden daer na op tot des
cloosters en[de] convents behoeff voirnoemt. En[de] dat Jan en[de] Jacop Petersz. Sporckmans buijden voirnoemt
daer uut gebannen worden ende die prior voirss. tot behoeff des cloosters en[de] co[n]vents va[n] Sunte Marie[n]-
Donck voirss. daer in ghevrijt hoe vo[n]nisse der heemraders wijsde en[de] recht is. Ende dat voort qua-
men Jan en[de] Jacop Peter Sporckmans sonen en[de] geloveden den voirsz, prior tot behoeff des convents en[de]
cloosters voirss. alle die voirss. landen die sij inden voirss. almgen gericht van Andel hebben moghen na uut-
wijsinge der oude brieve[n] die dat voirss. clooster en[de] convent daer van hem luijden hebbe[n] te waren jae[r]
en[de] dach alsmen [-..eij-] eijgen erve sculdich is te waren, en[de] alle voirco[m]mer en[de]alle voirplicht aff te
doen
die sij va[n] rechtswegen sijn sculdich aff te doen na den recht vanden lande van Althena. Ghegeven int
jaer ons Heeren dusent vier hondert en[de] tachtich op den acht en[de] twijntichsten dach in november.

[potlood (zegelnummers?): 484  435]
--------------------------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA