Heusden RA318, 08-Aug-1544


bron: Heusden RA318 52, 52v, 08-Aug-1544
0322_T0318_052_1395.jpg
zie: http://salha.nl/archieven-en-collecties/archieven/archieven?mivast=128&mizig=210&miadt=128&miaet=1&
micode=0322&minr=5146263&miview=inv2
opgenomen vanwege mijn interesse in de naam Naaijen (Nouden is een oude vorm daarvan)
---
[scan nr. 52, f.52]

An[n]o XVc XLIIII (1544, met verwijzing naar 1395)

Wij Willem Jacobsz. van Kuijck en Rembout Godertssz. schepen[en] in Huesden tuygen
onder onse zegele[n] dat wij gesien hebben eenen schepenen brieff gans gave ende
ongecancelleert en ongeraseert die luyden[de] was van woorde te woerde aldus:

Wij Wouter vanden
Stael en[de] Claes Horden schepen in Huesden tugen onder onse zegele[n] dat Sijmoen Sijmoen
Sijmons z[oon]s zoon opdroech Didderick Zegerssen een hoffstatdt metter tim[m]meringe
die daer op staet liggende inden banne van Genderen tussen Yngram Vastraetszoon
noordwaert en[de] die strate alle om[m]e ende anderhalven mergen lants liggende inden
zelve banne op ten Voem tussen Claus Didderick Gheertruden soons z[oon] oistwaert en[de]
Jan Jan Nouden zoons zoon en[de] Godert Nouden z[oon] westwaert met dijck sloot mase
ende weteringe die daer metten recht toehoeren ende verteech daer op tot
Didderick Segers zoons [-zn-] behoeff voorss. als hem en geen rechte daer aen te
behouden. Ende geloofde hem dese voirss. hoffstadt metter tim[m]eringe die daer op
staet ende dese anderhalven mergen lants voirscreven te waren jaer ende dach
als een eijgen erve en[de] een volboden ende dat dat heeft met hem geloeft in
gesamenderhant Heijne Pape Janssoon van Doveren ende geloefden Didderick
Zegersz. alle voercom[m]er aff te doen die daer op is af comen mochte van Sijmoen
Sijmoen Sijmoens zoons z[oon] wegen voirss. dien sij metten rechte schuldich sijn aff
te doen. Hier nae is comen Didderick Segers zoon voirss. ende heeft dese voorss.
hoffstadt metter tim[m]eringe die daer op staet ende dese voirss. anderhalven
mergen lants met dijck sloot mase ende weteringe die daer metten rechte
toehoe[re]n Sijmoen Sijmoen Sijmoenszns. zoon voirss. weder opgedraegen tot
eenen rechten erffpacht als over twintich vatz goits weijts 's jaers erffelijcken
en[de] alle jaer te gelden op Sinte Geertrudendach. Mede geloofden Sijmoen
Zijmoen Sijmoens zoonszn. en[de] Heijne Pape Jansz. voir Didderick Segers zoon
voir dese voirss. hoffstadt metter tim[m]eringe die daer op steet ende den
anderhalven mergen lants voirss. altoes goet te maecken voer twintich
vaet goets weijts 's jaers erffelicken ende alle jaer te gelden op Sinte
Geertruden dach ende Sijmoen Sijmoen Sijmoens zoons zn. voirss. geloefde Heijne
Pape Janssoon voirss. schadeloos te houden. Gegeven int jair ons Heeren
darthien hondert ende vijff ende tnegentich op ten achtienden dach in Merte.

Gegeven int jaer ons Heeren vijftienhondert vier ende veertich opten
achten dach in augusto.

Duersteck

Dat Jan Corneliss. woonen[de] tot Dordrecht als mede erffgenamen van
Cornelis Aertsz. verteech op de halft vande twintich vaten weijts

[scan nr. 53, f.52v]
erffpacht begrepen inden brieve van vidimus die met desen deursteken is
mitsgad[er]s 't verloop d[aar]op verschenen tot Gertrudis LXXXII incluijs met
allen den voirwaerden die denselven brieff begrijpt tot behoeff van
Gerit Henricxsz. Blanckaert als hem aen de voirss. helft egeen recht
daer meer aen tebehouden ende geloofden hadde hij eenige com[m]er
daer op gemaict met hande oft met monde etc. Datum den Ven february
1584. Schepen[n] Mertten Jacobszn. van Wijck en[de] Roeloff Cornelisz. van
Golcom.

Duersteck

Dat Gerit Blanckaerts voirn. verteech op de brieven die met desen
deursteken sijn met allen den voirwaerden die deselve brieven begrijpende
sijn tot behoeff van Adriaen van Gemert Joostenzn. ende geloofden hadde
hij daer eenige com[m]er op gemaect met hande ofte met monde
dat hij hem dien com[m]er aff sal doen. Datum den IIen meert 1584
Schepen[en] Adriaen Mathijszn. ende Jacob Geerbrantsz.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA