LandVanAltena Rechtsbronnen157, 01-Apr-1382


bron: LandVanAltena Rechtsbronnen157 157, 01-Apr-1382
bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/  
-----------
regest 157:
Deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht en Hendrik van Andel verklaren te zijn overeengekomen,
dat de kapel te NeerAndel voortaan een parochiekerk zal zijn. Het hun gezamenlijk toekomende
patronaatsrecht zal in dier voege worden uitgeoefend, dat deken en kapittel en de heer van Andel
om beurten een priester zullen aanwijzen.

1382 April 1.

Wij, deken ende capitel der kerken van Oudemunster tUtrecht ende Henric van Andle, knape, maken 
cont ende kenlic allen luden, dat wi om ghemene oorbaer ende nootzake overdraghen sijn van der 
capellen tot Uutandle, als dat die voerss. capelle voertaen een kerspelkerke wesen zel, daertoe 
behoren zel dat derp tot Uutandele mit alle sinen toebehoren alst gheleghen is. Ende wanneer her 
Gherijt Bloem, die nu die eerste cureyt wesen zel van den vorss. kerken, oflivich wert of die 
voerseyde kerke oflaet, zo zellen wi, deken ende capitel vorss. enen goeden man, die ons 
ghenueghet, kiesen ende dien goeden man dien zellen wi, deken ende capitel ende Henric voorss. 
tesamen presenteren. Ende wanneer dat dan die voerscr. kerke daer naest open valt, zo zel ic 
Henric voorss. enen goeden man kiesen, dien mi ghenueghet, ende dien goeden man zellen wi, deken 
ende capitel ende Henric vorss. dan tesamen presenteren. Ende voertaen zellen wi in ewighen tiden 
alternatis vicibus kiesen ende presenteren in allen manyeren als vorss. is. Voert, wanneer enich 
cureyt deser vorss. kerke permuteren wil, die zel consent nemen van ons, deken ende capitel 
ende Henric vorss. ghemeenlic. Ende overmits des consents ende der permutacien en zel die naeste 
ghifter nyet ververret wesen zijns rechts van der ghifte der vorss. kerke, als dieghene stervet 
of oflaet, die overmits dier permutacien die vorss. kerke ghecreghen heeft. Voert wanneer enich 
man tot deser vorss. kerke presenteert wert ende een institucie vercrighet van der vorss. kerken,
zo zel hi ons, deken ende capitel, ende Henric voerss. copien van zijnre presentacien, 
proclamacien ende institucie gheven op sinen cost, als wi se van hem eyschende zijn. Ende als ic,
Henric vorss., oflivich werde, zo zel tot ewighen daghen een, mijn oudste naeste manlike erfnaem 
alleen, mit den vorss. heren ghifter wesen van der vorss. kerken, in allen manyeren als vorss. is.

Alle dese vorss. vorwaerde gheloven wi, deken ende capitel ende Henric voerss., voer ons ende voer
onse nacomelinghe vast ende stade te houden ende nyet te verbreken. In kennisse der wareyt hebbe 
wi, deken ende capitel ende Henric voerghenoemt, desen brief bezeghelt mit onsen zeghelen. Deser 
brieve zijn twe sprekende alleens ghegheven int jaer ons Heren dusent dryehondert twe ende 
tachtich, opten eersten dach van Aprille.

Met uithangende zegels van deken en kapittel van Oudmunster en van Henric van Andel in bruine was.

Oorspr. - Rijksarchief te Utrecht, Oudmunster, 1e afd., no. 1035.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA