LandVanAltena Rechtsbronnen159, 04-Apr-1382


bron: LandVanAltena Rechtsbronnen159 159, 04-Apr-1382
bron voor transcriptie: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/  

Het origineel berust bij het Utrechts Archief,
archief nr. 223, Kapittel van Oudmunster te Utrecht
inv. nr. 774. Transportbrieven van 14 hont land en een hofstad te Andel
onder reserve van erftins voor de papelijke prove te Giesen, 1382 april 4.

Een scan van het origineel is in te zien op de website van
het Utrechts Archief
https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5BAB0A534642E0534701000A17FD

-----------
regest 159:
De rechter van Andel oorkondt, dat, ten overstaan van hem en heemraden, 1e. Hendrik van Andel 
aan Jacob uter Coken veertien hont land in eigendom overdroeg; 2e. Hendrik van Andel en 
Steesken Dirkszoon van Andel aan Jacob Uter Coken, ten behoeve van het Kapittel van Oudmunster, 
de pastoorsprebende en de kerk te Giessen, ieder een hofstede in eigendom overdroegen, welke 
hofsteden de voormalige eigenaars vervolgens wederom in rechten erftins kregen. Hendrik en 
Steesken van Andel beloofden Jacob uter Coken q.q. gedurende jaar en dag te vrijwaren.
 
1382 April 4.

Ic Herberen Jacobs soen, richter tot Andel, doe kont ende kenlijc allen luden, die desen brief 
zullen zien of horen lesen, dat ic daer over gheroepen was van rechts weghen, als een ghewaert 
richter tot Andel ende met mi Neude Willems soen, Roeloef Melijs soen, Jan Todeman ende 
Ricout Steeskens soen, als heemraders tot Andel, daer Heynric van Andel gaf Jacob uter Coken 
een vrie ghifte van viertien hont lands, gheleghen in die afterste henghemenghe tusschen 
Jacob Hermans soen lant oestwaert ende Bruusten sVoghets soen lant weestwaert, alsoe groet 
ende alsoe cleyne alsi daer gheleghen sijn. Voert soe quam dese vorscreven Heynric ende gaf 
desen vorss. Jacob een vrie ghifte van eenre hoefstaet, gheleghen an den dijc tusschen 
Lisebete Danckaerts hoefstact oestwaert ende Willem Metten soens hoefstact weestwaert, 
tot behoef des capittels van Oudemonster ende der papenliker proven ende der kerken te Ghyesen. 
Voert soe quam dese voerss. Jacob van des capittels weghen vorss. ende van der papenliker 
proven ende kerken van Ghiesen weghen ende gaf desen vorss. Heynric dese vorss. hoefstaet 
weder tot enen rechten eerftijns om anderhalf pont goets ghelds sjaers, te betalen tot sente 
Petersmisse in den Zulle. Voert soe gheloefde Heynric vorss. dit vorss. erve ende hoefstaet 
te waren jaer ende dach alse men erve sculdich is te waren binnen den banne van Andel, ende 
af te doen alle vorplicht. Voert soe quam Steeskcn Dirx socn van Andel ende gaf een vrie 
ghyfte van eenre hoefstat, gheleghen tot Andel tusschen Jacobs Jacobs soens kynderen lant 
oostwaert ende erfghenamen Jans van Vlimen weestwaert, Jacob uter Koken tot behoef des 
capittels van Oudemonster ende der papenliker proven ende der kerken behoef van Ghyesen. 
Voert soe quam dese voerss. Jacob van des capittels ende der papenliker proven ende der 
kerken weghen vorss. ende gaf Steesken vorss. dese vorss. hoefstaet weder tot enen rechten 
eerftijns, om twee pont goeds ghelds sjaers, te betalen tot sente Petersmisse in den Zulle. 
Voert soe gheloefde dese vorss. Steesken dese voerss. hoefstaet te waren jaer ende dach, 
alse men erve sculdich is te waren binnen den banne van Andel, ende af te doen alle voerplicht. 
Want wi, Neude, Roeloef, Jan Todeman ende Ricout Stceskens soen, heemraders vorss., ghenen 
seghel en hebben, soe hebben wi ghebeden Herberen Jacobs soen voerss., dat hij desen brief 
over ons beseghelen wil.

Ende ic, Herberen voerss., om beden wil der heemraet vorss., ende in orconden der waerheyt, 
soe heb ic desen brief open beseghelt met minen seghel. Ghegheven int jaer ons Heren dusent 
driehondert tweentachtentich, up den goeden Vridach.

Met uithangend zegel in gele was.

Oorspr. - Rijksarchief te Utrecht; Oudmunster, 1e afd., no. 1038.

Litt.: inleiding, blz. 87; 95, noot 1.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA