LandVanAltena Rechtsbronnen174, 17-Aug-1387


bron: LandVanAltena Rechtsbronnen174 174, 17-Aug-1387
bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/  
-----------
regest 174:
Willem VI van Horne, heer van Altena, geeft Herbaren Jacobsz. een hofstede onder Andel 
in eigendom, die deze tot dusver in leen hield.

1387 Augustus 17.

Wi Willem, heere van Hoern, van Altena ende van Kurtersem, maken cont ende kenlijc allen luden, 
dat wi machtich ghemaect hebben ende maken Herberen Jacobs soen een vrie ghifte te gheven van 
eenre hofstat, ghelegen in den gherechte van Andel tusschen Jan Jans soens erve aen die 
oestside ende Dircs Wevers erve aen die westside, mit horen toebehoren, welc hofstat van 
ons houdende is tot enen rechten erfleen. Ende wi gheloven die vorghenoemde hofstat te 
waren voer allen denghenen die ten rechte comen willen.

In kennisse der waerheyt so hebben wi desen brief open beseghelt mit onsen zeghel. Gegheven 
int jaer ons Heren MCCC zeven ende tachtich, des Zaterdages na onser Vrouwendach assumptio.

Afschr. - opgeplakt strookje papier op los vel, met potlood genummerd (fol.) 40, achter in 
Leenkamer Holland, no. 51, 2e ged.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA