LandVanAltena Rechtsbronnen181, 31-Oct-1388


bron: LandVanAltena Rechtsbronnen181 181, 31-Oct-1388
bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/  
-----------
regest 181:

Willem van Beieren, Heer van Altena, verbiedt het
visschen met korven in de Alm.

1388 October 31.

Willem van Beyeren, van Henegouwen, van Hollant, bi der ghenaden Goeds
greve van Oestervant ende heere van den lande van Altena, doen cont allen
luden, dat wi omme tgrote ghecroen, dat wi ghehoert hebben van onsen
goeden luden van Andel, van Ghiessen ende anderen luden die wateren doer
die Alme van zwaren verliese ende groten scade die si liden bi denghenen die
in der Almen pleghen te visschen mit korven ende kubben daer si den toeganc
omme pleghen te dammen ende te stoppen ende waterkeringhen te maken,
daer die laghe lande zeer bi verderft werden ende boer water qualicken omme
loesen mceghen ende omme dat te verhoeden dat onse goede lude ende
lande niet verderflicken ghemaect en werden, soe hebben wi ghegheven ende
gheven voer ons ende voer onsen nacomelinghen onsen goeden luden
voerscr. ende horen nacomelingen, dat men voertane in der Almen mit
ghenen korven visschen en zal, noch wi noch nyemand van onserweghen,
anders dan met netten. Ontbieden ende bevelen onsen rentmeyster van
onsen lande van Altena die nu is of namaels wesen zal dat si die Alme ende
visscherien daerin anders niet en verhueren dan voerscr. is. Ende waer si
yemant anders bevisschede dan voer ghescreven staet souden verboeren
jeghens ons die korve ende tien pont darenboven so dicke hl dat dede ende
onse rentmeyster ter waerheyt bevinden conde. Ende ommedat wi willen alle
dese punten vast ende ghestade ghehouden hebben, so hebben wi desen
brief beseghelt mit onsen zeghelc.
Gegheven in den Haghe op Alreheyligenavont int jaer ons Heren dusent
driehondert achte ende tachtich.

Afschr. - Leenkamer Holland, no. 51, 2e ged., fol. 9 verso.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA