NoordBrabant Oorkonde, 28-Nov-1311


bron: NoordBrabant Oorkonde , 28-Nov-1311
Bron: Geertrui Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant, 
oorkonde nr. 1311.11.28. 
Deze oorkonde is momenteel niet online beschikbaar, maar zal op termijn
gepubliceerd worden op http://www.donb.nl/

gevonden op [pas op, deze pagina is niet meer beschikbaar]:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312
(gezocht naar het woord Andel in de regest tekst)
-----------------------
literatuurverwijzing: Uitgaven a. MATTHAEUS, Andreae Alciati (1708), p. 504-506. - b. MATTHAEUS, Andreae Alciati (1740),
p. 350-352, nr. VIII.
-----------------------
regest
-----------------------
1311 november 28,
Elizabeth, vrouwe van Heemskerk, vermaakt haar roerende en onroerende goederen aan diverse personen en instellingen,
waaronder 200 pond zwarte Tournooisen gevestigd op goed te Andel, waaruit de Jacobijnen te 's-Hertogenbosch 4 pond
zullen krijgen; het Minderbroederklooster te 's-Hertogenbosch krijgt een van haar vijf brevieren.
-----------------------
tekst
-----------------------
In den name des Vaders, des Soons, des Heyligen geests, amen. Ick, Elisabeth, vrouwe van
Heemskercke make condt allen luyden die desen brieff sullen sien of hooren lesen, dat ick, machtich
mynre vyf sinnen, mit groter voordachticheyd, om oirbaer ende salicheden mynre sielen, heb gemaakt
myn testament in deser manieren als hier na bescreven staet, dat ick wille ende begeere dat myn
erfgenamen volgen ende stede houden.
Ten eersten geve ick twee hondert pont swarter Tornoysen uyt mynen goede tot Andels, in
dusdaniger manieren dat die commandeur van Sinte Catharinen tUtrecht sal opbeuren XX pont gelts
jaerlicx van den voerseyden goeden, int myne erfgenamen hem geven twee hondert pont van rente of
van gelde teerst datter of incompt. En daer sal die voerseyde commandeur af leggen vyftich pont in
den stocke of in de kiste van den grooten aflaet, tot oorbaer ende helpe des heyligen lants. Dat ander
gelt datter overblyft van den CC pont, oft dat van der renten voorseyt compt boven die vyftich pont
voerseyt, dat set ick in die commandeurs hant ter armen behoef mynre zielen oirbaer mede te doen.
Voort geve ick ter papelycker proeven ter Ouder Kercken in Huysen, voor myn siele ende voor myn
ouders sielen, wat so boven seventien pont gelts jaerlycks comt van mynen goede in
Maldrickerbroeck. Welcke XVII pont gelts ick hebbe gegeven Diderick van Hokelem, mynen broeder,
uyt den voorsprokenen goede. Geveelt oock hierna dat men dat goet vercoopen soude, so sel
Diederick, mynen broeder voorseyt, tevoren uytnemen van den gelde datter of compt hondert pont
ende vyftich. Dat ander gelt dat dairof overblijft dat sal blyven ter papelycker provene ter Ouder
Kercke in Huysen.
Voort bewyse ick enen knape van Aken elf marck Brabantsche van myns heren myns vaders weghen,
die hy hem sculdich was ende bleef, die bewyse ick hem te betalen ende te nemen van der eerster
renten deder comt van mynen goede te Jamerlo.
Voort beset ick den Jacopynen te Nymmeghen drie pont, den Witten Vrouwen te Nymmeghen drie
pont, den Jacopynen tUtrecht seven pont mynre memorie mede te doen, den Jacopynen ten Bosch vier
pont.
Voort besette ick myn breviaris vyf conventen van den Minnebroederen, tot Utrecht, te Deventer, te
Cleve, ten Bosch, te Harderwyk.
Voort geve ick Marchtelde, mynre nichten, Johans Leckers suster, vyftich pont aen een peerle die
myne erfgenamen ledigen mogen voor vyftich pont.
Voort geve ick Alidt, myne suster, myne mantel cleder, Tillen, mynre joncfrouwe, myne meghede
cleder, beyde een wardecors ende een rock van mynen witten clederen, den prior van den Jacopynen
tUtrecht mynen gouden caproen mitten voeder, mynre voester myn verschte curte mengde wardecors
mit enen groenen rocke, Heylwige myne scarlakens clederen, een wardecors ende een rock,
Margarieten van Oirschot ende Margarieten van Zeslick myne mantel van scarlaecken sonden vouder
ende mynen bonten pels.
Voert beset ick haren Diderick van Huysen XX pont sijnre dochter mede te mannen.
Voort Henrick ende Diederick, mynre suster kinderen, haer lycke XX pont.
Eenre Lysbet uter Marsche twee koyen.
Voert myne nye beste clederen ende myne bonte clocke geve ick ter kercken van Heemskercke ende
ter capellen mede te tymmeren, Aechtekyn, mynre maecht, myne blauwe wardecors, Jacob, mynen
knape, twee die beste merryen, Studenael een coeye, den Jacopynen ende den Witte Broederen te
Haerlem myne bonte deecken ende myne cullect.
Voert, waert saecke dat dit testament niet al betaelt mocht worden, so wil ick dattet aen hem allen
gebrecke, persoon persoons gelycke.
Voert, waert sake dat myn erfgenamen dit voorsprokene testament niet uyt en wolden reycken als
voerseyt is ende dairane leet deden dat myn testamentoeren myn testament niet voldoen en conden, so
bid ick enen edel man ende enen mogenden, mynen lieven heere den grave van Gelre, dat hy mynre
sielen vrient wesen wil ende sijn, ende hy myn testamentoren also machtich make dat sy myne
testament voldoen mogen van mynen goede. Ende so set ick al myn goet, leen ende eygen, in myns
heeren hant des graven van Gelre voorseyt mit desen selven brieve, ont myn testament vol ende al
gedaen wert.
Omdat ick wil dat dit testament voerseyt stade ende vast blyve, so heb ick, Lysbet
voergenoemt, myn segel aen desen brief gehangen tenen oerconde alle der stucken die hier voers.
staen. Ende bidde eerbaer luden broeder Jacob van Denemarcken, den commandeur van Sinte
Catharynen, haren Graerd van Heemskercke, mynen heere, mynen manne, haren Dideric van Huysen,
ridders, ende Johan Lecker, knape, die ick tot myne testamentoers kiese, dat sy haer segel mitten
mynen aen desen brieff willen hangen. Ende wy, testamentoren voergenoempt, om beden wille veren
Elizabethe voerseyt, hangen onse segelen aen desen brieff mit horen segelle tenen oercunde alle den
stucken die hiervoor bescreven staen, die voor ons gesciet sijn.
Ghegheven in den jare ons Heeren M CCC ende elve, des sonnendachs voor St. Andries dach
des apostels.
Al dat hierboven gescreven staet dat geloven wy, Elisabeth ende testamentoren voergenoemt.
-----------------------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA