NoordBrabant Oorkonde, 12-Mar-1312


bron: NoordBrabant Oorkonde , 12-Mar-1312
Bron: Geertrui Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant, 
oorkonde nr. 1312.03.12. 
Deze oorkonde is momenteel niet online beschikbaar, maar zal op termijn
gepubliceerd worden op http://www.donb.nl/

gevonden op [pas op, deze pagina is niet meer beschikbaar]:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312
(gezocht naar het woord Andel in de regest tekst)
-----------------------
overlevering:
Origineel A. 's-Gravenhage, Nationaal Archief, archief heren van Altena, inv.nr. 80 (regest nr. 16).
-----------------------
literatuurverwijzing: Uitgaven en afbeelding a. OBREEN, Het slot te Rijswijk, 1948, afb. tegenover p. 82,
van A. - b. KORTEWEG, Rechtsbronnen Woudrichem, 1948, p. 38-39 (gedateerd 12 maart 1311), naar A. Regest 
MULLER, Regesta Hannonensia, 1882, p. 45. - KORTEWEG, Rechtsbronnen Woudrichem, 1948, nr. 47. - #, regest
nr. 16 (gedateerd in 1312).
-----------------------
regest
-----------------------
1312 maart 12,
Leenmannen van Gerard, heer van Horn, Altena en Perwez, oorkonden dat Vastraad Arnoudszoon van Giessen
ten overstaan van hen de gerechten van Giessen en Andel heeft opgedragen en afgestaan aan hun heer.
-----------------------
tekst
-----------------------
Wi Ian van Risewiic, riddre, Aert van Wtwiic, Henric van Emmekouen, Diederic van Anle, cnapen,
orconden dat wi daerover waren gheroepen van rechtsweghen alse te kenne alse man ons lieves heren
heren Gheraerds, here van Horne, van Althena ende van Perweis, dat Vastraet heren Aernoudssone
van Ghiesene quam met sinen moetwille ende maechtech sinre sinne ende droech op onsen here van
Horne vorseit die gherichten van Ghiesene ende van Anle, alsoe groet ende alsoe cleine alse Vastraet
vorseit of sine oudere hadden ende hilden van onsen here van Horne voerghenoemt of van sinen
ouderen, ende verteech daerop ende dede daeraf allet cherecht dat wi ende anders ons heren man
vorseit wiisden dat hi sculdech was te doene.
Ende omme de meerre sekerheit ende vestenisse van al desen vorscrievenen worden ende navolghende
in desen ieghenwordeghen brief, soe hebbe wi ghebeden Vastraede van Ghiesene vorseit dat hi desen
brief mede besegele met sinen segele in beghieden woerden. Ende ic Vastraet voerseit beghie ende lye
alle deser voerscrevenre voerwaerden ende navolghende in desen brief dat die waer siin ende ic noch
mine nacomelinghe minen here van Horne vorseit noch sinen nacomelinghen daeraf nummermeer niet
eisschen en selen noch en moghen met en ghenen witteleken rechte.
In orconscape ende in vestenissen alle deser voerghenoemder vorwaerden soe hebbe wi die
hiervore staen bescreven desen ieghenwordeghen brief open besegelt met onsen segelen.
Die waert ende ghegheven int iaer ons Heren doen men screef dusent drie hondert ende
elleve in sente Gregoriis daghe.
-----------------------
zie ook:
Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/

Deze transcriptie is op vele details anders
-----------
regest 47:
Leenmannen van Altena oorkonden, dat Vastraad van Giessen ten behoeve van den Heer van Altena
afstand deed van al zijn rechten op de gerechten van Giessen en Andel.

1311  Maart 12.

Wi Jan van Risewijc, riddre, Aert van Uutwijc, Henric van Emmekoven, Diederic de Borchgrave, 
Ghisebrecht van den Zande ende Diederic van Anle, cnapen, orconden, dat wi daerover waren,
gheroepen van rechtsweghen alse te kennen alse man ons lieves heren, heren Gheraerds, 
here van Horne, van Althena ende van Perweis, dat Vastraet, heren Aernoudssone van Ghiesene, 
quam met sinen moetwille ende machtech sijne sinne, encle droech op onsen here van Horne vorseit 
die gherichten van Ghiesene ende van Anle, alsoe groet ende alsoe cleine alse Vasteraet vorseit 
of sine oudere hadden ende hilden van onsen here van Horne voerghenoemt of van sinen ouderen, 
ende verteech daerop ende dede daeraf allet therecht, dat wi ende anders ons heren man vorseit 
wijssden dat hi sculdech was te doene. Ende omme de meerre sekerheit ende vestenisse van al 
desen vorscrevenen worden ende navolghende in desen jeghenwordeghen brief, soe hebbe wi ghebeden 
Vastraede van Ghiesene verseit, dat hi desen brief mede besegele met sinen segele in beghieden 
woerden. Ende ic Vastraet voerseit beghie ende lye alle deser voerscrevenre voerwaerden ende 
navolghende in desen brief, dat die waer sijn ende ic noch mine nacomelinghe minen here van 
Horne vorseit noch sinen nacomelinghen daeraf nummermeer niet eisschen en selen noch en 
moghen met enghenen witteleken rechte.

In orconscape ende in vestenissen alle deser voerghenoemder vorwaerden, soe hebbe wi, 
die hiervore staen bescreven, desen jeghenwordeghen brief open besegelt met onsen segelen; 
die waert ende ghegheven int jaer ons Heren, daer men screef dusent driehondert ende elleve, 
in sente Gregorysdaghe.

Met de uithangende zegels van Jan van Rijswijk, Aart van Uitwijk, Hendrik van Emmichoven en 
Diederik de Borchgrave in bruine was, alsmede die van Gisbrecht van den Zande, Diederik 
van Andel en Vastraad van Giessen in groene was.

Oorspr. - Archief Altena, no. 80.

Regest: Muller, Regesta Hannonensia, blz. 45.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA