Poederooijen RA, 06-Jun-1708


bron: Poederooijen RA , 06-Jun-1708
   Compareerde voor schepenen Jan Matteusse
   Groenevelt ende Hendrick Leendertse, den
   persoon van Gijsbert Craaij, onse mede schepen,
   en heeft geconstitueert en volmagtigh gemaackt
   Jan van As, woonende tot Andel, om uijt 
   den naem en wegens hem comparant te compa-
   reren voorden Edelen Gerichte van Poe-
   deroijen, om aldaer waer te neemen sodanige
   termijnen van rechten als d'heer Peter
   Schoock, drossaert, op ende jegens den voorn.
   Craaij is eijsschende, ende verders alles te doen
   ende verrichten het geene dien aengaende soude
   mogen werden vereijst. Belovende hij compa-
   rant te sullen houden, en doen houden, voor
   goet en van waerde, al het geene bij den
   voorn. geconstitueerde uijt cragte deses sal
   werden gedaen. Actum Poederoijen den
   sesten junij 1708. En was get[ekend]:
   -Jan Matteusse Groenevelt
   -dit + merck stelt Hendrik Leendertse
   -me presente G. van den Berghe, subst[ituut] 
   Secret[ari]s
   
   
   
   Coram Jan Matteusse Groenevelt ende Hendrick 
   Leendertse.
   Peter Schoock, geauthoriseerde van d'Ed.
   Achtb. Magistraet des stadt Zalt Bommel,
   benevens Sr. Berent van Haften, quartiersman,
   beijde in naeme van de magistraat, borgerij
   ende gildens deses stadt. Ende hebben aen-
   spraecke gedaen op reede en onreede goede-
   ren van Gijsbert Craaij ende Johannes Naijen,
   voor onvoldoeninge van't aengenoomen
   werck vande haeven deses stadt, metten
   ....


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA