Utrecht NAU203a3, 24-Oct-1748


bron: Utrecht NAU203a3 , 24-Oct-1748
[p.1]
N.48
Op Huijden den
24en october des
jaers 17c agt en
veertig compareerde
voor mij Albertus van Broek

[p.2]
Notaris 's Hoofs
van Utrecht etc.
en voor de nabenoem-
de getuijgen hier
toe verzogt

[p.3]
juff[rouw]e Allegonda Verbeek, woonagtig
alhier, mij notaris bekend,
dewelke verklaerde te constitueren
en magtig te maken, de heer
Willem Stam, schepen tot Andel
in den lande van Altena,
specialijk om in name en wegens
haer comp[ara]nte te vorderen, en
ontfangen van Jan Berkenbos,
zodanige huren of agterstallige
pagten als denzelven verschuldigt
is van zekere vijf mergen
lands gelegen aen de Dussen-
Munsterkerk, genaemt de Geer,
haer comparante als eenige
erfgenane testamentair van
de heer Willibrordus Kemp,
in leven pastoor alhier, compe-
terende. Gemelde penningen
ontfangen hebbende, daer voor
te quiteren, en voor alle
namaninge te caveren, bij

[p.4]
onwilligheijd, regtsmiddelen
te gebruijken, dezelve te
vervolgen tot sententie incluis,
die ter behoorlijken executie te
doen stellen [-en dezelve te ver-
volgen tot sententie incluis-] ten
dien eijnde een of meer procureurs
ad lites te substitueren, en
voorts alles meerder te doen hande-
len en verrigten wat sij compa-
rante, zelfs praesent zijnde,
zoude konnen, of mogen doen,
alware 't dat daer toe nader en
speciaelder last dan deze is
vereijscht wierde, houdende dezelve
als hier inne gestelt.

Aldus gedaen en gepasseert binnen
Utrecht ter praesentie van
Willem Ernst Veltgen en Jan
Klemme als getuijgen.

-Alegonda Verbeek
-J. Klemme
-W.E. Veltgen
-A.v.Broek, not[ari]s


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA