Woudrichem RA87, 05-Feb-1718


bron: Woudrichem RA87 , 05-Feb-1718
[p.1]
Criminele rechtdagh den 5e feb. 1718

De Heer en Mr. Philip Dedel
bailliu der steede Woudrichem
ende lande van Altena, R.O., eij?[sse]?r
in? cas crimineel

contra

Jan Arijense Naijen, woonende tot
Andel inde voorss. lande van Altena,
althans gevangene op de
voor-poort alhier ter steede
alsoo ged[aagde].

Hanedoes, als procu[reur] van[de] selve eij[sse]r, sijt, dat den gevangene
heeft bekent, dat op den 9e decemb[er] lestleeden
zijnde gedaen seeckere prijseringe van desselfs
varcken, en hij gevangene thuijs gecomen zijnde
ende van die gedane sieringe hebbende gehoort,
hij gevangene daarop naer den deurw[aarder] Corns.
van Eeten, die 't selve weegens zijne m[eeste]rs hadde
geprijseert (ende naer een ander huys om
zulcx aldaer mede te doen) was gegaen, ende
aanden selven gesegt dat vermeende zijn varcken
wat te hoogh te hebben geprijseert, dat over het
selve, ende over het wederbrengen van het voorss.
varcken eenigh verschill was geweest, ende de voorn.
van Eeten hem gevangene verscheijde scheltwoorden
heeft toegesprooken. Dat hij gevangene ende
den voorn. van Eeten elkanderen hebben plaets
bescheijden om elkanderen naerder te spreeken
ende te attaqueeren. Dat hij gevangene te selven
plaats eerst met vuijsten met de voorn.
Corns. van Eeten heeft gevochten. Dat den voorn.
Corns. van Eeten bij sich hebbende een hond die
hem gevangene in zijn been, oft klederen beet, ende zij
daerop wederzijds los gecommen zijnde

[p.2]
alsdan met elkanderen met messen hebben
gevochten, ende wederzijts gequetst (waer op naer
verloop van twintigh daeghen de voorss. van Eeten
is coomen te overlijden). Ende alsoo alle 't selve
zijn zaeke van seer quaede gevolgen, die in een
landt van justitie niet behoort te werden geleden.

Soo doet den voorn. heer eij[sse]r  eijsch
conclud[eren] dat den gevangene
bij vonnis van schepenen deser steede
zal werden verklaert tot geene
bediening ofte ampts admissievell?.
Dat wijders hij gevangene zall
werden gebannen uijt den landen van
Holl[an]t, West-Vries[lan]t voor den tijt
van ses jaeren, ende daer enbooven
gemul?cteert in zijn gender
naer exigentie van zaeken.
Ende gecondemneert inde costen
en mi?sen van justitie, ofte tot
alsulcke andere mindere ofte
meerdere peijne als schepenen
naer rechten ende placcaeten
deser landen sullen bevinden te 
behooren.

[p.3]
Eijsch
den Hr. en Mr. Philip Dedel
bailliu deser steede
ende lande van Altena
R.O.
contra
Jan Arijense Naijen
woonende tot Andel,
gevangene, alsoo ged[aagd]e

A. Hanedoes, P[rocureu]r.


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
als u interesse hebt in dit document dan kunt u per email een scan bij mij opvragen/
if you are interested in this document you may request a scan by email.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA