Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 0000 en 1399


laatste toevoeging/last update: 22-Jun-2024
aantal bronnen/count: 37 (van in totaal 581)
Recent gewijzigd/Recent changes:
20230821:gewijzigd Heusden_RA318_13950318.html

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: datum
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
LaureshamensisCodex0850Balderik schenkt onroerend goed aan de abdij van Lorsch, daaronder ook een hofstede met hoeve te Andel ("in villa Analo mansum cum huba")jaGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 21212verdrag tussen Dirk van Altena en Jan van Heusden. Wilhelmus de Anle is getuigeneeGevonden op deze Website
DenBoschObituarium 11240vermelding van IJda van Andel als vrouw van Jan van Arkel, met een dochter IJda gehuwd met ridder Gooswijn Cnode (overl. 1306), en een kleinzoon Jan van ArkelneeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde21-Mar-1259Willem I, heer van Altena, erkent dat hij de tienden van Woudrichem [Woldrichem] en Andel [Alle] en de helft van die van Giessen [Gesen] uit gunst en niet rechtens houdt van proost, deken en kapittel van St.-Salvator te UtrechtneeGevonden op deze Website
GroesbeekCollectie13-Oct-1263Heer Willem [Hornes] van Altena ontvangt van Otto graaf van Gelre de tiende van Rodengoije etc. in leen. Een van de getuigen is Egidius de Anle [Andel]neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde01-Aug-1272Dirk III, heer van Altena, verklaart deken en kapittel van St.-Salvator te Utrecht niets in de weg te zullen leggen bij de verkoop van de tiend van Woudrichem, Giessen en Andel.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde23-Jun-1309Deken en kapittel van Sint-Pieter te Utrecht geven ver Aleid van Putten en Strijen de halve tienden van Uitalm (Neer-Andel) in erfpacht.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde07-Jun-1310Vastraad Arnoudszn. van Giessen doet afstand doet van alle goederen en rechten met uitzondering van Poederoijen, in ruil waarvoor Gerard, heer van Horn en Altena, Vastraad beleent met de rechtspraak te Giessen en Andel tot een bedrag van tien schelling.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde28-Nov-1311Elizabeth, vrouwe van Heemskerk, vermaakt haar roerende en onroerende goederen aan diverse personen en instellingen, waaronder 200 pond zwarte Tournooisen gevestigd op goed te Andel.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde12-Mar-1312Leenmannen van Gerard, heer van Horn, Altena en Perwez, oorkonden dat Vastraad Arnoudszoon van Giessen ten overstaan van hen de gerechten van Giessen en Andel heeft opgedragen en afgestaan aan hun heer.neeGevonden op deze Website
Groesbeekcollectie28-Apr-1329Claes van Arkel, ridder, en zijn vrouw Lysbeth, krijgen toestemming tot verkoop van 8 morgen land die zij in leen hield, gelegen in het gerecht van Dijle (Andel)neeGevonden op deze Website
GrafelijkheidHollandZH 40022-Jul-1331Willem heer van Horn en Altena en rechters, schepenen, gezworen Raad en gemeente van de poort van Woudrichem beloven graaf (Willem III) van Henegouwen en Holland te zullen vrijwaren wegens diens borgstelling voor hen bij goede lieden te Brussel, aan wie zij een lijftocht hebben verkocht waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan het algemeen nut van henzelf, de poort van Woudrichem en het land van Altena. De oorkonde wordt meebezegeld door vijf met name genoemde personen, waaronder Enghebrecht van Andel.neeGevonden op deze Website
DenBoschKroniek Peter_van_Os1362Arnoldus de Waderle de Andel (Arnoud van Waalre van Andel) genoemd als schepen te 's-HertogenboschneeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 76009-Nov-1362akte waarin Brustinus de Andel getuige isneeGevonden op deze Website
TongerloCharter 78507-Feb-1367Bij evictie voor Brustinus de Andel, en anderen wordt wegens een cijns van 40 groten, staande op een huis, schuur en tuin te Oisterwijk verkocht door Brustinus de Andel namens Franco van Ghestel aan Petrus zoon van Johannes Stert.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 785b13-Apr-1367Petrus Stert zoon van Johannes Stert heeft overgedragen aan Franconis de Ghestel een huis, schuur en tuin te Oisterwijk naast het huis van wijlen Berthe de Woude oostwaarts, verkregen van Brustinus de Andel namens Franco van Ghestel.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 787a18-Sep-1367akte met daarin Bruusten van Andel als schepen in Oesterwijc.neeGevonden op deze Website
DenBoschKroniek Peter_van_Os26-Feb-1369Johannes de Andel (Jan van Andel) genoemd als schepen te 's-HertogenboschneeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 13924-Jun-1369Willem VI van Horne, heer van Altena, geeft aan Vastraet van Giessen verscheidene goederen in leen, waaronder dat veere tot Andel tusschen Veenregraven ende die kerc van Rijswijc.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 14019-Nov-1369Diederik Noudenz. van Andel draagt over aan de abdij van Berne een huis met erf en boomgaard en vijf morgen land onder Andel, waarna hij de goederen in rechten erftijns krijgtneeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 14125-Nov-1369Willem, natuurlijke zoon van Hugeman van Poederoyen, en Gerard, zoon van Diederik Noudenz. van Andel, bekrachtigen de verkoop door laatstgenoemde aan de abdij van Berne van een erftijns uit onroerende goederen te Andel op 19-11-1369neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 798ab12-Dec-1369twee akten waarin Bruusten van Andel schepen in Oesterwijc is.neeGevonden op deze Website
DenBoschKroniek Peter_van_Os1376Arnoldus de Andel (Arnoud van Andel) genoemd als schepen te 's-HertogenboschneeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 839b09-Sep-1376Bruusten van Andel geeft aan Jan Bac Berthouts zoen van Westilborch een jaarlijkse erfcijns van 40 groten penningen te betalen door Willem vanden Gheyn op sint Thomas uit twee stukken beemd in de parochie van Westilborch tussen goed van voornoemde Bruusten en tussen de Veedijc, welke twee stukken beemd Willem van Bruusten voor deze erfcijns verkregen had in schepenbrieven van OesterwijcneeGevonden op deze Website
HollandGraven 114925-Nov-1377Akte van bevestiging door schepenen van Heusden van de overdracht door Wouter Marienz. van Andel van drie morgen land in Veen aan hertog Albert.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 84514-Jan-1378Hubrecht en Ghisebrecht Bac, gebroeders, met Vrancken van Ghestel en Bruysten van Andel aan de ene kant en Henric van Broechoven met Arnt Heynen en Lonis van Langvelt, aan de andere zijde komen overeen dat de weg die Ghisebrecht tot heden bezit en waarover onenigheid ontstaan is blijft van genoemde Ghisebrecht.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 86919-Jul-1380Johannes van Dijk (de Aggere), schildknaap (armiger), uit het Luikse diocees, heeft verkocht aan heer Johannes van Ghestel, investiet van Tilborch ook voor heer Bertholdus zoon van Bruisten van Andel, regulier kanunnik in het convent van Tongerlo en na hun dood aan dit convent een erfpacht van 5 mud rogge Tilburgse maat op Lichtmis in de voorraadschuur (promptuarium) van de heren van Tongerlo te leveren uit twee windmolens, de ene te Velthof, de andere te Orle.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 15701-Apr-1382Deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht en Hendrik van Andel verklaren te zijn overeengekomen, dat de kapel te NeerAndel voortaan een parochiekerk zal zijn.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 15803-Apr-1382Bisschop Floris van Utrecht maakt de kapel te Neer-Andel, met toestemming van deken en kappittel van Oudmunster, de kerk te Giessen en Hendrik van Andel, tezamen patronen der kapel, tot een afzonderlijke parochiekerk en institueert Gerardus Bloeme, tot dusver rector [pastoor] van de kapel als rector van de nieuwe parochiekerk.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 15904-Apr-1382Hendrik van Andel draagt aan Jacob uter Coken 14 hont land in eigendom over. Waarna Hendrik van Andel en Steesken Dirkszoon van Andel aan Jacob Uter Coken, ten behoeve van het Kapittel van Oudmunster, de pastoorsprebende en de kerk te Giessen, ieder een hofstede in eigendom overdroegen, die ze vervolgens wederom in rechten erftijns kregen.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 91729-Jul-1385Jan zoon van wijlen Bruusten van Andel heeft verkocht aan Vranck van Ghestel zoon van wijlen Willem van Ghestel een beemd van 3 bunder in de parochie Westilborch bij Qualen.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 17305-Jul-1387Willem van Beieren, heer van Altena, geeft aan Arend van Giessen het geheele veer te Andel en een uiterwaard in leen.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 17417-Aug-1387Willem VI van Horne, heer van Altena, geeft Herbaren Jacobsz. een hofstede onder Andel in eigendom, die deze tot dusver in leen hield.neeGevonden op deze Website
Groesbeekcollectie1388Jan van Ghiessen als eerst opgedragen hebbende en zijn hem 12 morgen te Andel ten eigen gegeven.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 93516-Jul-1388Franco van Ghestel zoon van wijlen Willelmus van Ghestel draagt over aan zijn broer heer Johannes van Ghestel, investiet van de kerk van Tilburg een weide van 3 bunder gelegen in de parochie Westilburg bij Qualen Wyel tussen Johannes Bac Berthouds en tussen Bertholdus zoon van genoemde Johannes Bac, door Franco gekocht van Johannes zoon van wijlen Bruystinus van Andel.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 18131-Oct-1388Willem van Beieren, Heer van Altena, verbiedt het visschen met korven in de Alm op verzoek van de goeden luden van Andel en anderenneeGevonden op deze Website
HeusdenRA 31818-Mar-1395afschrift in 1544 van een akte van 1395: Sijmoen Sijmoen Sijmons zoons zoon en Heijne Pape Janssoon vestigen een tijns tbv van Didderick Zegerssen op een hofstad en land te Genderen. Als belendingen worden genoemd Jan Jan Nouden zoons zoon en Godert Nouden zoon. Vervolgens twee overdrachten hiervan in 1584.neeKlik hier voor deze akte

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina