Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 1500 en 1599


laatste toevoeging/last update: 05-Jan-2024
aantal bronnen/count: 143 (van in totaal 580)
Recent gewijzigd/Recent changes:
20230821:gewijzigd Roermond_GA402_15121220.html

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: datum
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
GansoijenLeenhof 129-Jan-1503Wyllem Korstiaens Hals, voogd van Antonis Jacops van Drongelen, wordt beleend met de helft van 7 morgen land te OeyenjaDave Pol
GansoijenLeenhof 116-Mar-1506Willem vander Meer, priester, draagt 3 morgen land te Gellinchem over aan Jan Heymanss. Getuige is o.a. Jan Ottens die FeijterjaDave Pol
RoermondGA 40220-Dec-1512Claes Aertsz. die Smit verkoopt huis en land te Op-Andel aan Gielis Aertsz.jaKlik hier voor deze akte
BerneAbdij_van IVD627-Dec-1516Akte van belening door de abt van Claas Arntszoon van der Sluise in eerste instantie en vervolgens Jan Willemssen met 4 hont en Arnt Janssen met 3 hont land in die Langeweij in Andel. Twee gelijktijdige afschriften.jaGevonden op deze Website
HollandHof_van 370207-Sep-1519vermelding van Maerten Hack van Bom[m]el pastoer van Andel ende Aert PouwelsjaRemco van den Heuvel
NederhemertRA1528Gijsbert van Tiel gelooft Joncker Lubbert Torck 300,- op toekomende korsmisse.jaDave Pol?
LandVanAltenaRechtsbronnen 38016-Aug-1538Voor schepenen van Woudrichem verklaren eenige schouten uit het land van Altena, waaronder Huybert Woutersz. schout tot Andel, dat de ingelanden aan den graaf van Horne, als heer van Altena, een bede toegestaan hebben van vier stuivers 's jaars op elk morgen land, voor den tijd van acht jaren.neeGevonden op deze Website
GorinchemRA 6916-Jul-1544Cornelis Claess., won. te Andel, stelt zich borg voor Herman Huberts, won. te Andel, voor 8 hond land te Andel die dezelfde Herman Huberts, als vader van Adriana, zijn onmondige dochter, voor zijn dochter heeft gekochtjaBen van Rijswijk
HeusdenRA 31808-Aug-1544afschrift in 1544 van een akte van 1395: Sijmoen Sijmoen Sijmons zoons zoon en Heijne Pape Janssoon vestigen een tijns tbv van Didderick Zegerssen op een hofstad en land te Genderen. Als belendingen worden genoemd Jan Jan Nouden zoons zoon en Godert Nouden zoon. Vervolgens twee overdrachten hiervan in 1584.jaGevonden op deze Website
BredaSA 000808-Nov-1545Willem Willemsz., won. tot Ael in den lande van Althena, en zijn vrouw Alijt Joost Willemssdr., verkopen hun gedeelte in een huis en een stuk weiland (te Breda?) aan lancelot van WijtflietjaGevonden op deze Website
GenderenKohier1546Ermgaert Jacops weduwe met Staes Meussz. haer soon, moet betalen voor een geseetjaGevonden op deze Website
RoermondGA 40214-Apr-1546overdracht voor richter en heemraden van Andel door Cornelia, weduwe van Jan Mathijsz. aan Frans Caell Dircksz., namens zijn moeder Claesken, weduwe van Geryt van Gendt, van 4 schilden grondrenten gaande uit een huis c.a. te Op-Andel, met retroactum van 1512, 1546 april 14.jaGevonden op deze Website
NederhemertRA 20125-Apr-1549Anthonis Boon, gelooft Pauwels Jansz. t.b.v. zijn kinderen, verwekt bij Mechtelt Jans Thonissedr., zijn huisvrouw, 4-10-0 per jaarjaDave Pol
Den_Haagx x13-Jan-1554Lyonis van Weijborch stelt zijn testament opjaFred van Wijburg
HeusdenOA BI_15020-Jul-1554brief van Corstiaen Heyman Voochsz., poorter te Heusden, waarin hij protesteert tegen een arrest op een schuld op naam van Fees Joostenz., won. tot Andel, door Willem Jacobsz., won. tot Kuyk jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 73830-Jan-1556Jannen Woutersz. van Wijck wordt beleend door de abt van Berne met 8 hond land te Andel.jaDave Pol
GorinchemRA 12407-Oct-1557Fedde Peterssen, won. te Franeker in Vrieslandt, machtigt Splinter van Voorn, om namens hem op te treden tegen de wed. van Cornelis, in leven weerd in de Rib te Aeyl.jaBen van Rijswijk
SintMichielsGestelNA 4328-Jan-1558verklaring onder eede mbt een testament, waarin o.a. optreedt Willem Willems van Andel, pastoor van Gestel, oud ca. 34 jaar.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4319-Mar-1558Jan, zoon van wijlen Claes Janssen, belooft 40 gulden te betalen aan Willem Wilems van den Andel en Adriaen Luenis van Heeze, ten behoeve van Theodricus die Leuwe.neeGevonden op deze Website
BrusselRaadVanBrabant 61406-Jul-1558Alyt Gielis weduwe van wijlen Mr. Cornelis van Andel in zijn leven stadhouder van de markgraaf van Bergen op Zoom tegen een zekere Jacques van Breen neeGevonden op deze Website
HollandHof_van 167406-Nov-1558Cornelia Willemsdr. wed. van Hubrecht Woutersz., in zijn leven schout tot Andel, protesteert tegen een vonnis, gewezen door de heemraden van Andel, ten voordeel van Engbrecht Hubrechtsz.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 167411-Nov-1558Enbert Hubertsz. als schout te Andel, en Herman Jansz. en Cornelis Rijckensz. als heemraeders aldaer, getuigen dat Engbert Hubertsz., schout te Andel, Herman Hubertsz. en A?tma Huberts dochter, een volmacht gegeven hebben aan Jan Jansz., schout te Veen en Roeloff Willemsz.. Deze laatste twee, elk namens hun vrouwen die kinderen zijn van wijlen Hbrecht Woutersz., in leven schout te Andel, constitueerde op en jegens Cornelia, weduwe van den selven Hubrecht en haar dochter.jaRemco van den Heuvel
GorinchemRA 12526-Aug-1559Cornelis Petersz. won. te OpAndel bekend een schuld van 200 gulden tbv Jan Mathijsz. Poirter tot 's Herthogenbosch.jaRemco van den Heuvel
SintMichielsGestelRA 4308-Nov-1559heer Willem Willems van Andel legt een verklaring af over een schietincidentneeGevonden op deze Website
GorinchemRA 130-607-Sep-1560Jan Vogelsanck Goossenssz. en Goossen Lambertssz. beiden ingesetene poorteren van Gorinchem stellen zich borg voor Frans Peter Ottenssz. wegens de vruchten op het land van anderhalve morgen en anderhalf hont land op Oisterwijck in den lande van Arckel, uit krachte van een vangbrief bij hem rechtelijk gewonnen op Cornelis Petersz., won int landt van Altena als tot Andel aende Ribbe.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 21205-Dec-1560Wouter Jacopsz. van Andel wordt veroordeeld 5 gulden te betalen aan Ariaen Paep van CappeljaDave Pol
SintMichielsGestelRA 4327-Nov-1561verklaring over huwelijkse voorwaarden, met daarin eenverwijzing naar een testament opgesteld 4 januari 1560 opgemaakt voor Willem Willems van Andel als vicecureit van de kerk van GestelneeGevonden op deze Website
HollandHof_van_ 374916-Sep-1563Roeloff Dircxsz. van Andel, won. te Veen, als voogd van het weeskind van Joost Roeloffsz., eist een eis(?) van Joost Floriss., won. te MeeuwenjaDave Pol
SintMichielsGestelRA 4308-Jan-1564verkoop akte met daarin verwijzing naar een testament opgemaakt door heer Willem van Andel kapelaan te Gestel d.d. 28 december 1558neeGevonden op deze Website
Uitwijkleenhof09-Oct-1564Cornelis Jan Niclaessz., woenen[de] te Giessen, als man ende voicht van IJtken Dirick Janssoens oudtste dochter ontfangt achttalff hont lants gelegen inde ban van Andel te leen.jaDave Pol
Uitwijkleenhof09-Oct-1564Cornelis Jan Lijclaessen, woonende tot Giessen als voogd vam IJtken [-van-] Dirick Janssz. oudtste dochter achtalff hont lants gelegen inden ban van AndeljaDave Pol
SintMichielsGestelRA 4331-Mar-1565heer Willem Willems van Andel, kapelaan in de kerk van Gestel, roept schepenen op om een verklaring over tienden af te leggenneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4307-Aug-1565opnieuw vaststellen van een pacht waarvan het bewijs niet teruggevonden is, o.a. met toestemming van kapelaan heer Willem (=van Andel)neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4325-Feb-1566verklaring over een testament o.a. door heer Willem Willems van Andel, kapelaan in de parochiekerk van Gestel oud ca. 42 jaar.neeGevonden op deze Website
BredaSA 47128-Oct-1566Willem Willem Aertz zone tot Andel, als man van Aleijde Joost Willems dochter, verkoopt aan Lanceloten van Wijfliet, onze mede schepen, 1/3 deel van een chijnsbrief van 6 gulden 10 stuivers, die Aleijde was aangekomen bij testamente van haar oom Gheriden Adriaen Druyts zoine.jaGevonden op deze Website
HollandHof_van 377108-Apr-1567Idem (Dirck Dircxz. Poorter tot Gorcum) eist betaling wegens levering van tarwe aan Anthonis Jan Cuystens, won. tot OpAndel.jaDave Pol
HollandHof_van 377113-Jun-1567Wolfganck Willemsz. te OpAndel wordt gedaagd een obligatie te betalen.jaDave Pol
HollandHof_van 377105-Jul-1567Dirck Dircxz. Poorter tot Gorcum eist betaling van een obligatie van Wolff[g]anck Willemsz. tot OpAndeljaDave Pol
BredaSA 47214-Nov-1567Clare Frans Adriaen Druyts dochter, en haar man Jacques de Maelgy, verkopen 1/3 deel van een chijnsbrief van 6 gulden en 10 stuivers, die Claren was aangekomen bij testamenta van haar oom Gherit Adriaen Druyts zone, aan Lanceloten van Wijfliet, onze mede schepen.jaGevonden op deze Website
HollandHof_van 168119-Dec-1567Engebrecht Hubrechtsz., schout van Andel, Jan Janssz. schout van Veen, namens zijn vrouw, die kinderen zijn van Hubrecht Woutersz., geven een machtiging wegens een proces voor degrote rade tot Mechelen tegen Adriaen Goessenssz., als man van Ande.jaRemco van den Heuvel
SintMichielsGestelRA 4420-Dec-1567verkoop met daarin verwijzing naar huwelijkse voorwaarden opgemaakt door heer Willem Willems van Andel d.d. 1559 op 8 mei. neeGevonden op deze Website
HollandHof_van 37711568Adr[iaa]n Goessensz., won. tot Waelw[ijk] als man van Cornelia van der Weteringhe als moeder van Willemke[n] haar dochter, geprocreert bij wijlen Huybrecht Woutersz., eist brieven van constitutie van Claes Gillisz., wone. tot Opael in het lant van AlthenajaDave Pol
HollandHof_van 37711568Adr[iaa]n Goessensz., won. tot Waelw[ijk] als man van Cornelia van der Weteringhe als moeder van Willemke[n] haar dochter, geprocreert bij wijlen Huybrecht Woutersz., eist brieven van constitutie van Claes Gillisz., wone. tot Opael in het lant van AlthenajaDave Pol
HollandHof_van 37711568Cornelis Lambrechtsz. backer tot Leijden eist betaling van 28-6-8 van Jan Berwitsz. alias Jan Hoppecoep won. tot Andel in de lande van Althenae.jaDave Pol
SintMichielsGestelRA 4403-Feb-1568Hadewijch wettige dochter van Jan Jan Dircks machtigt meester Baneldo die in de stad Den Bosch woont en meester Willem Willems van Andel kapelaan in GestelneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4405-Jun-1568heer Willem Willems van Andel, kapelaan in de kerk van Gemonde, oud ca. 44 jaar, legt met anderen een verklaring af over het bijleggen van een ruzie.neeGevonden op deze Website
BredaSA 47313-Nov-1568De voogden van Lantslot Adriaenss. Franchois zone, met consent van de weesmeesters van Antwerpen, verkopen 1/3 deel van een chijnsbrief van 6 gulden 10 stuivers aan Lanceloten van Wijfliet, onze mede schepen, om daarmee Lansloten Adriaenss. in d'ambacht vande passement werckers te helpen ende zijn gereetschap daertoe dienende te coopen. Van de resterende 2/3 delen is de helft door Willem Willem Aerts zone tot Andel won. int lant van Althena, als man van Aleijde Joost Willems dochter, al eerder aan Lanceloten van Wijfliet overgedragen.jaGevonden op deze Website
SintMichielsgestelRA 4431-Dec-1568verkoop van een huis te Gestel, nabij de kerk daar, b.p. (belend aan?) de gemeijnte, (en) heer Willems van AndelneeGevonden op deze Website
Groesbeekcollectie27-Jan-1569lenen van geconfisqueerde heerlijkheid van Altena: Glimmer van Ryswijk te Worcum 2 morgen 5 hont te Andel.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4408-Aug-1569heer Willem zoon wijlen Willem Goijaerts van Andel, verder Ermgaerdt en Adriana zijn zusters als kinderen van wijlen genoemde Willem met de voogden van deze Ermgaert en Adriana, machtigen hierbij Arnden zoon wijlen Willem ArntsneeGevonden op deze Website
GrafelijkheidsRekenkamer 50801-Dec-1569Dierick de Roedere wordt aangesteld tot schout te Andel na het overlijden van de vorige schout Engelbrecht Huybrechtsz.jaBen van Rijswijk
HollandHof_van 377528-Apr-1570Segher Loijen van Emmichoven als hoge waarsman van Giessen en Andel in 1569 contra Jan Gerritsz. Loeff van GenderenjaDave Pol
HollandHof_van 377529-May-1570Cornelis Heijnricksz. won. tot Veen daagt van een groot aantal mensen, waaronder enkele te te Andel: Claes Gillisz., Jan Gillisz. en Aert Gillisz., gebroeders, won. te Andel, Lambert Thonissoen, Jan Huybertssz. en Heijnrick Dircxsz. den Boer, mede won. tot AndeljaDave Pol
HollandHof_van 377621-Oct-1570Cornelis Aertsz., won. tot Opael, man van Geertruijt Anthonisdr., wordt gegijseld op een peijne van 25 gouden realen, door Jan van Gooten Heijndricxsz. den ouden tot GorchumjaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 377617-Nov-1570Lauris Kemp Aertsz., poorter tot Gorchum eist betaling van een obligatie van Jan Splintersz. won omtrent Op-Andel.jaRemco van den Heuvel
BredaBisschArch 4811571de kerkmeesters Cornelis Willems en Dirck Hendricx verklaren wat de jaarlijkse inkomsten zijn van de pastoor van Opandel,1571.neeGevonden op deze Website
Den_BoschRA 192309-Jun-1571Jan Gerits en Gerit Gerits, beiden won. te OpAel, ooms van vaderszijde, zijn mede voogd over Peterken, onmondige dochter van Servaes Gerits. Peterken erft 1/12 deel van een huis in Den Bosch dat wordt verkocht.neeGevonden op deze Website
HollandHof_van 377805-Oct-1571Maritgen Jacobsdr., won. te OpAndel, eist een betaling van Ghijsbert Jacobsz. van Wena, won. aan de Nieuwe GiessenjaDave Pol
HeusdenRA 22013-Oct-1571Cornelis Willemsz., won. te Andel, verklaart f. 6,- ontvangen te hebben wegens de Andelse dijk van het land gelegen te GenderenjaDave Pol en Remco van den Heuvel
HollandHof_van 377810-Nov-1571Dirck vanden Hovel Janssz., won. te Den Bosch, contra Anthonis Jansz. Kuijsten, won. tot Ael in den lande van Althena.jaDave Pol
HeusdenMarienkroon 911572Claes de Smet van Andel is voogt van het weeskind van Aert Jansz de Blinde, die een cijns met pinksteren te Veen moet betalen.jaGevonden op deze Website
NoordBrabantColl_RA 1627-Mar-1572Joncker Johan Pieck, ambachtsheer van Giessen, stelt zijn testament op, en legateert goederen aan zijn onmondige kinderen Heijnrick (oudste zoon) en Johanna Pieck, waaronder enkele percelen te Andel en Het Hof te Andel. Verder stelt hij voogden aan over zijn kinderen, en treft een voorziening voor zijn vrouw Joncfrou Marie van Boechorst.jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 9951573Bet[aald[ Cornelis Willemsz. tot Andel ende Eijnbert Willemsz. van 't maecken vanden dijck tot Andel anderhlaff roeden inden Gendersse slach de anno LXXIIjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 409 (oud), RA 310 (nieuw)25-Apr-1575Jan van Rijswijck Jansse draagt zijn recht op 7 hond land te Andel en een rentbrief over op zijn zoon Govaerdt Jansse van Rijswijck.jaBen van Rijswijk en Dave Pol
BredaBisschArch 4851576Akte waarbij Laurentius Metsius, bisschop van 's Hertogenbosch, priester Reinboldus Ketelaer aanstelt tot rector van de vicarie (altaar) van O.L.Vrouw in de kerk van Eethen op voordracht van de edele heer Joannes van Werdenborch met aantekening van de pastoor van Genderen, Franciscus Eustachius van Andel,dat hij genoemde aanstelling in zijn kerk (nabuurkerk) heeft bekend gemaakt.neeGevonden op deze Website
GorinchemRA 9216-Feb-1576Agnies Merten Colinsdr., tegenwoordig vrouw van Segher Bacx, ter ener zijde, en Anthonis Adriaenssen, gemachtigd door Gheerit Willemsz., Segher Willemsdr. en de kinderen van Adriaan Willemsen, genaamd Willemken en Adriaentge, en de kinderen van Cornelis Willemssen, genaamd Aerdt, Adriaentgen en Mayke, tezamen erfg. van Sijmon Willemssen, in leven gehuwd geweest met Agnies Colinsdr., ter andere zijde, verdelen de nagelaten boedel.jaBen van Rijswijk
HeusdenRA 22401-Mar-1576Lijsken, wed. van Dierck Gijsbertsz., uit Andel, betaalt 38 gl. die nog resteert van Jacob Janssen, ook won. te Andel, aan Sebastiaan van WarendorpjaDave Pol
HeusdenRA 22402-Apr-1576Adriaen Hendricksz. tot Veen, als erfg. van Cornelis Dircksz. van Andel, eist van Adriaen van Rijswijck Jansz., won. tot Wijck, 6 gulden en 1 stuiver, vanwege een schuld die overgebleven is over leverantie van haver door Cornelis Dircksz. van AndeljaBen van Rijswijk
HeusdenRA 22407-May-1576Cornelis Willemssz. tot Baerdwijck, spreekt aan o.a. Claes de Smit to Andel, als navolger en erfg. van Jan Aertsz. de Smit, in leven won. te BaardwijckjaDave Pol
HeusdenRA 22406-Jun-1576Lambert Huybertsz., als gemachtigde van Jan Huybertsz. tot Veen, eist diverse betalingen voor weijen van koeien van Jan Adriaen Jacobsz. uijten Broeck, nu won. te Veen, als erfg. van Wouter Huijgen. Ook noch eist hij geld omdat de gearresteerde erfg. is van Aentken, wed. van Dierck van Andel.jaDave Pol
HeusdenRA 22403-Jul-1576Cornelis Willemssz. tot Baerdwijck heeft andermael rechts gegeert op o.a. Claes de Smit tot Andel, alle als erffg. ende navolger van Jan Jan Aertsz. Smits.jaDave Pol
HeusdenRA 22411-Jul-1576Joachim Geritsz. tot Andel heeft geconstitueert Jacob JanssenjaDave Pol
HeusdenRA 22413-Aug-1576Lambert Huijbertsz. als gemachtigde van de erfg. van Jan Huygen tot Veen laat beslag leggen op de goederen van Mariken, wed. van Henrick Boren tot AndeljaDave Pol
HeusdenRA 22405-Oct-1576Lambert Huijbertsz. als gemachtigde van d'erffg. van Jan Huijgenz., in leven won. tot Veen, vervolcht de wed[uw]e ende erffg. van Henrick Boeren won. tot Andel. jaDave Pol
HeusdenRA 22529-Dec-1576Aert Mateusz. tot Wijck vervolgt Huijbert Jansz., schout tot Baardwijk, o.a. vanwege 15 stuivers voorgeschoten geld die zijn betaald aan een sergeant van een compagnie soldaten te AndeljaDave Pol
Uitwijkleenhof03-Jun-1577Jan Corn[eli]sz. woenen[de] tot Ghijesen, ontvangt te leen van[den] ambochtsheerlijcheijt van Uuytwijck, achtalff hont lants gelegen inden ban van Andel uuyt naem ende als voocht van zijn moeder.jaDave Pol
HeusdenRA 31202-Nov-1577verkoop van land te Babilonienbroek grenzend aan Andel aan Adriaen Jan Jacobsz.jaDave Pol
HeusdenRA 22521-Jan-1578Jan Huybertsz., schout tot Veen, neemt goederen in beslag van IJmert Willemssz. won. tot Andel, en van Antonis Antonisz. tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 22521-Feb-1578Jan Huijbertsz, schout te Veen, laat goederen in beslagnemen van IJmert Willemsz. won te Andel en van Anthonis Antonisz. won. te AndeljaDave Pol
HeusdenRA 22507-Apr-1578Jan Huijbertsz., schout te Veen, eist 50 gulden en een bed van 15 gulden van Toenis Toenisz. won te Andel, zoals hem was beloofdjaDave Pol
HeusdenRA 33223-Apr-1578Evert van Voirt stelt tot waarborg voor dordalven mergen land te OpAndel, die is verkocht aan dhr Philips Lanschot, won. te Leijden, een perceel van 23 mergen tot Veen. En nog 3 morgen land tot Veen gecomen van Jan Willemsz. de Wael.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 22514-Jul-1578Neesken, weduwe Aert Thoniss. laat beslag leggen op de goederen van de erffg. van Jan Aersz. Authuesden in sijnen leven woonende tot Veen en van Claes die Smit tot AndeljaDave Pol
HeusdenRA 22514-Jul-1578Lambert Huybertsz. als gemachtigde van Jacob Geerbrants en Willem Vrancken heeft goederen bezet van Jan Janssz. van Rijswijck tot Veen. Dezelfde heeft van wege Neesken, weduwe Aert Thonissz. de goederen bezet van de erfg. van Jan Aertsz. Authuesden in sijne leven woonende tot Veen, en van Claes die Smit tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 22527-Aug-1578Neesken, wed. Aert Thonisz. eist 15 gulden van de erfg. van Jan Aertsz. tot Autheusden, in leven gew. hebbend te Veen, en mede Claes die Smith, won. te Andel, zoals Jan Aertsz. had beloofd te betalen Aert Thonissz.jaDave Pol
HeusdenRA 22509-Nov-1578Jan Anthonissz. tot Eijl draagt 23 gulden die Meeus Beynensz. won. tot Druenen als momber ende voocht van Geriken Thijsdr. hem schuldig is, over op Philips CrekeljaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 103 (oud), RA 338 (tijdelijk)RA 578 (nieuw)28-Feb-1579Nicolaes Anthonisz., grechtsbode tot Woudrichem, heeft op verzoek van Dirck van Zevender, schout tot Giessen, een perceel van anderhalve mergen in het Endevelt onder Giessen laten veilen dat het Heyligen Geest Altaer tot Giessen toebehoorde, wegens niet betaalde polder lasten, zo verklaren Segher Loeyensz. van Emmechoven, als hooge waarsman van Andel en Giessen, en J?an Cornelisz. als waarsman van het Endevelt. Steven Jacopsz. als gemachtigt schout van Giessen heeft de 3 zondagse geboden gedaan. Dirck van Zevender mijnt het land.jaDave Pol
WoudrichemRA 57809-Mar-1579Jan Mathijss. verzoekt prijsinge van een huis, geseet en boomgaard gelegen te OpAndel toebehorende Joachim Geritss.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57806-Sep-1579Dirck Geritss. won. in Gorcum, constitueert en gelooft docter d'Amel van Broickhuijsen wo. tot Utrecht van onbetaalde renten die hij ten achteren is op 4 mergen land te Andel, gekomen zijnde van Jan Aertss. Borg is Wouter Roeloffss.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57806-Sep-1579Dirck van Zevender, schout, Jan Ymbertss., Willem Lambertss., Henrick Joestenz., Jan Wille[m]ss., en Henrick Aertss. heemraden tot Giesen, Goyert Janss. schout, Jan Corneliss., Aert Ymberss. en Jan Cornelissen, heemraden tot Andel, machtigen mr. Jan Bamelroij in de zaak tegen de geerffden van Emmechoven en Waarthuisen, Andel- ende Giesenbroek.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57819-Sep-1579Jan Mathijssen. won. op ten Hill geeft Jacop Jansz. won. te Andel toestemming om een hophof, geseet en boomgaard te Andel te mogen verkopen die hij Jan Matthijssen met recht opgewonnen hadjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57809-Nov-1579Gijsbert Aeriaensz. van Herwijnen verkoopt aan Anthonie Adriaensz. van Andel, won. tot Gorinchem, zijn verkregen recht op een betaling van 43 gulden waartoe Willem Willemsz., won. te Andel, veroordeeld is.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57812-Dec-1579Govert Jansz., schout te Andnel, laat een perceel land te Andel veilen dat was afgericht van Henrick Boeren nav een inrijdende schouw. Het wordt gekocht door Aert IJmbertsz.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57814-Jan-1580Joachim Geritss. van Andel belooft 6 gulden te betalen aan Huijbrecht van Zevender over verwonnen schultjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57831-Jan-1580Jan Corneliss. won. te Giessen, draagt over aan Seger van Emmickhoeven, mede won. te Giessen, een rentbrief op een geseet en 1 mergen land te Andel, gekomen van Aert Aertsz. PoorterjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57804-Feb-1580Gheerit Willemsz., als waarsman van de Oppersten polder in Andel, Wouter Roeloffsz., als waersman van Sint Rombouts polder, en Cornelis Jansz. van Emechoven, als waarsman van de banne van de Weij, verklaren ten onrechte gegijseld geweest te zijn door Roeloff van Wissel stadthouder van 's Heeren weghen, ten huise van Claes van Eijck binnen Woudrichem, vanwege klachten door geerfden over onbehoorlijk malen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 274 (oud), RA 0227 (nieuw)11-Mar-1580Lambert Huijbertsz. als gemachtigde van Jan Adriaensz. Panner tot Veen eist van Jan Berntsz. de Snijer, woonende tot Andel, "off soo hij met recht genoempt is", 40 pond guldens.neezelf gevonden
WoudrichemRA 57816-Mar-1580Floris Ottensz. als gemachtigde van Jan Barwaert verzoekt prijsinge van zekere opstaken gelegen tot Andel toebehorende Aert Janss. den DuysterenjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57820-Mar-1580Willem Willemsz. heeft afgericht van Thonis Adriaenss. van Andel 2 mergen land in Giessen op de Wei vanwege 19 gulden resterende penningenjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57822-Mar-1580Lambrecht Jacopss. won. te Andel, transporteert tbv Gijsbert Rutgers, won. te Utrecht, van een geseet en boomgaard die Cornelis Willemsz. za. genomen hadde, en verhuurt had aan Lambert Wouters voor 12 gulden per jaar.jaRemco van den Heuvel
AltenaPolder_Oudland 10412-Apr-1580Ghowert Janssen, scholtis tot Andel, bekend een schuld van 15 gulden aan toonderjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57813-Apr-1580Jan Tuelinck Gijsbrechtss. als gemachtigde van Henrick van Loosen verzoekt prijsinge van20 hont land te Andel wegens een rentebrief van 25 guldenjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57823-Apr-1580op verzoek van de erfg. van Geerit Rijcke wordt geveild een huis en erf groot 4 hont gelegen tot OpAndel, aangevangen van de erfg. van Jan Veenaerts, zo de gerechtsbode en Goeyert Janss. als schout van Andel verklaren. En is gekocht door Huybrecht van Zevender voor 70 gulden tbv Aert Gielisz. en Dirck Adriens beiden als man van haarluider huisvrouwen en als erfg. van Jan Veennaerts. voorss.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 103 (oud), RA 338 (tijdelijk)RA 578 (nieuw)30-Jun-1580de schepenen van Woudrichem verklaren, op verzoek van de erfg. van Geertruijt Brienendr, za. huisvrouw van Glimer van Rijswijk, dat Jan Tuelinck Gijsbrechtsz., burgemeester te Woudrichem, heeft gezegt dat Merten Jansz., schepen, f. 500,- onder zijn beheer heeft gehad die toebehoorde aan de genoemde erfg.jaBen van Rijswijk
HollandHof_van 380131-Oct-1580Juffr. Anna van Outheusden, wed. van Mr. Arnoult Koebel, in zijn leven ontfanger generael vd staten van Holland eist van Jr. Floris van Outheusden, won. tot Ael inden Rib int lant van Althenae een bedrag van 573 gulden wegens slot van rekeningejaDave Pol
HeusdenRA 2751581Godert Pauwels van Veen, wonende tot Andel. zijn broer was Huijbert Pauwels die gehuwd was met Cornelia Adriaensdr. van Uijtwijck.jaDave Pol
HeusdenRA 2751581Govert Jansen, eertijts schout tot Andel.jaDave Pol
HeusdenRA 275 (oud), RA 228 (nieuw)11-Feb-1581Godert Pauwelsz. van Veen, won. tot Andel, als voocht van het weeskyndt van Huybert Pauwelsz. zijnen broeder, verweckt bij Cornelia Ariaensdr. van Uuytwijck, heeft geconstitueert Lamb[er]t Huybertsz.jaDave Pol
HeusdenRA 31715-Nov-1583Jan Doedijn Adriaenss., schout tot Genderen, belooft de erfg. van Staes Meeussen van Andel, schadeloos te houden van 7 gulden jaarlijks die de drie dochteren van zaliger Seger Meerlants jaerlijks heffende zijn. jaDave Pol
HeusdenRA 417 (oud), RA 318 (nieuw)01-Aug-1584Jan Cornelis, tot Andel, en anderen, transporteren land te Veen aan Jan Huijberts van den HueveljaDave Pol
HeusdenRA 417 (oud), RA 318 (nieuw)01-Aug-1584Jan Petersz., Wolff Willemssen, Adriaen Geritsz. als vader van zijn weeskind verwekt bij Mariken Willemsdr., Godert Adriaenssen als man van Jenneken Dircxdr., eertijts weduwe van Ghijsbert Janssen, Wouter Aertsz. als man van Jenneken Reijers, Jan Cornelisz. tot Andel en Seger Tonisz. als man van Fijcken Cornelisdr., voor zichzelf, en namens Seger Janssen van Emechoven, en Jenneken Cornelisdr., weduwe van Steven Jacopsz., verkopen 7 hond land te Veen aan Jan Huijbertsz. van den HueveljaDave Pol
HeusdenRA 417 (oud), RA 318 (nieuw)01-Aug-1584Jan Petersz., Wolff Willemssen, Adriaen Geritsz. als vader van zijn weeskind verwekt bij Marieken Willemsdr., Godert Adriaenssen als man van Jenneken Dircx., eertijts weduwe van Ghijsbert Janssen, Wouter Aertsz. als man van Jenneken Reijers, Jan Cornelisz. tot Andel en Seger Tonisz. als man van Fijcken Cornelisdr., voor zichzelf, en namens Seger Janssen van Emechoven, en Jenneken Cornelisdr., weduwe van Steven Jacopsz., verkopen een geseet metter timmeringe daar op staande te Veen aan Jan DircxjaDave Pol
HeusdenRA 22931-Oct-1585Godert Pauwelsz. tot Veen machtigt Lambert Huybersz.jaDave Pol
GorinchemRA 9825-Jan-1586Adriaen Gheritsz. eist[?] van Wouter Roelofsz. tot Andel leverantie van hop.jaBen van Rijswijk
HeusdenRA 32115-Mar-1587Adriana Mertensdr. van Gent, verteeg op elftalf hont land in Babilonienbrouck aan Jan Buys Joostenz., belent noortwaert op totten banne van Andel toe.jaDave Pol
ZaltbommelRA 9902-Dec-1587Mathijs Jansz. de Cloeck bekent zijn erfdeel ontvangen te hebben van Gerit Rutgersz. zoals nagelaten door hun oom te Ael in het land van Altena (naam niet genoemd).jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 220b29-Oct-1588Goevert Jansz., indertijd schout tot Andel, en Theuw Gijsbertsz., heemraad te Andel, geven een verklaring over de afhandeling van de erfenis 13 jaar geleden van de weeskinderen van Cornelis Willemsz.jaBen van Rijswijk
HeusdenRA 32431-Jan-1590Jan Feessoon woonende tot Andel, verteech op de helft van vijftalven mergen lants ombedeijlt gelegen inden banne van Veen opden Swaeshoevel tot behoeff van Gijsbert Janss. MoljaDave Pol
GeertruidenbergRA 1404-Sep-1590verklaring dat de dorpen Opeijl en Nedereijl, Rijswijk en Uitwijk in het Land van Altena zes of zeven jaar geinundeerd zijn geweest en er niemand binnen die dorpen woont en er zodoende geen contributiegelden geheven konden worden.neeGevonden op deze Website
HeusdenRA 32422-Dec-1590Joachim Geritsz., van Andel, draagt zijn deel over van de erfenis van za. Neeltken Gerit Aertsdr., zijn wijfs suster, aan Adriaen Joostenz. tot Veen, gelegen in de banne van Veen of elders.jaDave Pol
Den_HaagRA15-Jun-1592Hendrik Aartsz. van Baardwijk, Peter Adriaansz. Cock en Goyaard Gijsbertsz., erfg. van Elisabeth Aartsdr, gehuwd geweest met Klaas Jacobsz. Smit, dragen verschillende percelen land te Andel over op Huibert Jansz., Jan Jansz. en Jacobje Klaasdr., wed. van Willem Hendriksz., erfg. van Klaas Jacobsz. SmitneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4530-Jan-1593Er wordt verklaard dat het huis dat eerder toehoorde aan heer Willem Willems van Andel, in zijn tijd pastoor van Gestel, dat stond nabij het kerkhof daar bij die kerk, omstreeks 12 of 13 jaar geleden is afgebrand door troepen van de vijand van Zijne MajesteitneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4502-Mar-1593boedelscheiding waarin heer Willem van Andel eerder pastoor van deze kerk 62 gulden krijgt. In marge: Deze 62 gulden zijn vandaag (20 juli 1626) voldaan aan de secretaris tbv Joris van Gemmich man Catarina dochter Peter de Visser en aan Margriet diens vrouw van wie de tante de zuster van heer Willem van Andel was.neeGevonden op deze Website
HollandHof_van 8I15-Jul-1593Adriaen Gerritsz. van Andel, won. te Veen, verzoekt om teruggave van een perceel land te Andel dat door Claes Anthonisz. Verdool als substituut van Livinus de Thollenaer, in zijn leven dijckgraeff van den lande van Althenae en schout tot Andel, gedurende de inundatie van de voorss. landen ingewonnen en bij executie verkocht is, en dat nu in bezit is van Stoffel Dircxsz., won. in Op-Andel.jaRemco van den Heuvel
SintMichielsGestelRA 4511-Jul-1594verklaring over betaling van de maaltijden tijdens de tiendverpachtingen. De pastoor in funktie, destijds heer Willem van Andel, heeft steeds twee derde ervan betaald. neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4512-Nov-1594Ermgardt en Adriana gezusters en wettige dochters van wijlen Willem Goijaerts door deze Willem verwekt bij diens vrouw Elisabeth, machtigen hierbij Jan zoon wijlen Anthonis Kuijsten zijnde hun neef, om namens hen percelen te verkopen die ze na dood van hun halfbroer Willem Willem Aerts hebben geerfd. Het betreft diverse percelen land te Neerandel in de Opperste Polder.neeGevonden op deze Website
Eethen_MeeuwenLeenhof28-Feb-1595Jenneken Hanricksdr., wed. van Jan Mathijssoen op ten Hil, met Gijsbert Janssoen tot Eijll, dragen een leen over op Jan Mertensz. won. tot Gorcum, van een morgen land op den HilljaDave Pol
HeusdenRA 32901-May-1595Peter van Voordt, won. te Andel, uit naam van zijn vader Everaert van Voort, won. te Steenbergen, heeft 23 mergen land te Veen verbonden als waarborg voor de verkoop van 20 mergen land te Werchoven aan Jan Sweeren laeckencooper en borger te Utrecht. jaDave Pol
HeusdenRA 9951596Jan Anthonisse Kuijst als waertsman tot Andel ontvangt een betalingjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 33023-Apr-1596Godert Pauwelsz. genoemd in belending te Veen bij een verkoopjaDave Pol
HollandHof_van 170024-Sep-1596Lijsken Jansdr., won. tot Ael constitueert Mr. Adriaen de Jong Dirksz.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 59507-Dec-1596Vijver Fransz. van Os en Adriaen Jaspersz., beiden wonend te Babilonienbroek, verklaren tijdens een ondervraging door Nicolaes Blankaert, ontvanger der geestelijke gearresteerde goederen, dat door oorlogshandelingen het dorp en de landerijen van Babilonienbroek tussen 1583 en 1592 verlaten zijn. Verder dat er door dijkdoorbraken in 1594 onder OpAndel en 1595 ontrent Woudrichem zeer weinig profijt van de landen gewonnen is.jaDave Pol
SintMichielsGestelRA 4519-Feb-1597Hubrecht zoon wijlen Anthonis Dirck van de Steen en belooft als schuldenaar op onderpand van zijn persoon en bezit 57 gulden aan Adriaen Leonis van Heeze ten behoeve van Emken en Adriaentgen dochters van Willem van AndelneeGevonden op deze Website
UtrechtOudMunster 75129-Sep-1597Gooyert Jansz., gem. schout tot Andel, oud ca. 73 jaar, en Wouter Roeloffsz., heemraet tot Rijswijk, oud ca. 46 jaar, en Matheus Ghijsbertsz., heemraet te Andel, oud ca. 83 jaar, verklaren dat de hoffstadt van Dirk van Zevender te Neer-Andel altijd vrij is geweest van de krijtende tiend. En dat dit ook al zo was in de tijd dat de ouden IJmert van Andel, de jonge IJmert van Andel en Cornelis van Andel eigenaar waren.jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 9951598Godert Janss. schout tot Andel en Stoffel Dircxss. tot Andel ontvangen gelden vanwege land te Andel dat aan Adriaen Walen heeft toebehoord. Huijbert Janss. heeft het in huur gehad en krijgt compensatie. Ook Hendrick Dircxss. als waertsman van den Oppersten polder krijgt geld.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 8I17-Jun-1598Het kapittel van Oud-Munster te Utrecht eist achterstallige betaling van tienden te Neer-Andel van Jan Anthoenisz. Cuyst over diverse percelen, die hij al 5 of 6 jaar weigert te betalen. Bovendien gebruikt deze Jan de hoeve genaamd "Het Hof" en weigert daarover de crijtende of beest-thiende te betalen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 28705-Nov-1598vermelding op 5 nov. 1598 van Adriaen Geritssen van Andel, gecondempneerde, wonende tot Veen.jaDave Pol
Uitwijkleenhof05-Dec-1598Maria Jansdr., vrouw van Henrick Diercksz., beleend met 8 1/2 hont land te Andel, bij dode van haar broer Pieter Jansz.jaDave Pol
GorinchemRA 10806-Jan-1599Thijs Janssen, won. tot Eijl, heeft de huur in beslag genomen die Aerdt Heijmansz. schuldig zal worden aan Thonis Joestenssen, tot Brakel, tot een bedrag van 54 gulden.jaBen van Rijswijk
HeusdenRA 432 (oud), RA 333 (nieuw)29-Jan-1599Robbert Peeterssen vande Grient, won. tot Herpt, verkoopt 4 mergen land te Genderen genaamd Godscalx campken, metten dijck liggende tot Andel inden Gelderschen (=Genderse!) slach boven de Ribbe, aan Jan Pauwelssen, won. tot AelborchjaDave Pol, Hans van de Griend
GansoijenLeenhof 205-Mar-1599Jacob Woutersz. van Zuijdewijn (onmondig) wordt beleend met 2 hond land te Besoijen, onverdeeld gelegen met 9 hont en 4 hont door Aert Anthonisz. aan Aerdt Petersz. van Andel overgedragen. Jan Willemssz. tot Bardwijck doet hulde namens dit kind.jaDave Pol
GansoijenLeenhof 210-Sep-1599Aerdt Anthonisse draagt 9 hond land te Besoyen en nog de helft van 4 hont land, aan Aerdt Peeters van AndeljaDave Pol
GansoijenLeenhof 210-Sep-1599Aerdt Peetersz. van Andel wordt beleend met 4 hont land te Besoijen.jaDave Pol
HeusdenRA 33428-Oct-1599Floris Jansz. Tuelinck, won. tot Almkerck, voor zichzelf en vanwege zijn weeskinderen verwekt bij Handrixken Cornelis Joosten,zijn overleden huysvrouwe,verkoopt land te Veen aan Govert Pauwelssen van VeenjaDave Pol

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina