Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 1600 en 1649


laatste toevoeging/last update: 05-Jan-2024
aantal bronnen/count: 179 (van in totaal 580)
Recent gewijzigd/Recent changes:

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: datum
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
HeusdenRA 3724-Jan-1600Jacob Geritss en Peeter Joosten, gadermeesters tot Genderen, contra Floris Corsten tot Aelborch, betreffende de omslag tot makinge van het hoofd tot Andel over 1599jaDave Pol en Remco van den Heuvel
HeusdenRA 3720-Mar-1600Gerit Janssz. van Tiel, woonende tot Eijl, eist 9 gulden wegens koop van een paard.jaDave Pol
HeusdenRA 3724-Apr-1600Gerit Adriaen Geritss. tot Wijck eist van Cornelis Willemss. van Wijck als rentmr van de goederen van de capittelaren of canonicken binnen Heusden, om hem schadeloos te stellen van alle scahde die Jan Thonisse tot Andel zal worden aangedaan door Jan van Rijswijk, vanwege niet een verheerwaard leen van een zekere Cooren tient tot Wijck ofte VeenjaDave Pol
WoudrichemRA 49507-Nov-1600Florijs Gerijtse Cant bekent 3 gulden onvangen te hebben van Gorijs VrankenjaBram de Jong?
HeusdenRA 3928-May-1601Adriaen Janssz. tot Andel, eist betaling van 22 gulden 10 stuivers over koop van haver van Adriaen Willemssz. tot DrongelenjaRemco van den Heuvel
UtrechtOudSynArch 4131602brief van Dithmarus Bleskenius, predikant te AndelneeGevonden op deze Website
HeusdenRA 33705-Mar-1602Grietken Diricx. van Andel, won. tot Giessen, als mede erfgen. van Diricxken Dirick van Andel dochter, in haar leven vrouw van Jan Adriaenssz. uuyt Broeck, haer sa. suster, verkoopt haar aandeel in de erfenis van haar zuster aan Wouter Adriaenssz. Bieshuevel, Steven Stevenssz., als man van Cornelisken Adriaensdr. en Adriana Adriaensdr, als erfgen. van voorss. Jan Adriaenssz. uuyten BroeckjaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 383411-Nov-1602Govert Petersz. vander Haer, won. te Gorinchem, eist betaling van een obligatie dd. 5-12-1601 van Sager Jaspers, won. tot Andel, en van Adriaen Petersz. Linnewever, won. tot GorinchemjaDave Pol die het weer had gehad van Remco van den Heuvel
HeusdenRA 33815-Jul-1603Anthonis Matheeussen, won. tot Andel, koopt het deel dat Aernt Pauwelssen, won. tot Veen, heeft in een geseetken te Veen gekomen van Alit Wouters, en verkoopt 2 mergen land te Veen aan Cornelis Claessen, won. tot Veen.jaDave Pol
HeusdenRA 4301-Dec-1603de burgemeesteren tot Wijck de anno 1598 eisen van Gerit Berwitssz. tot Veen en Thonis Teeuwen tot Andel, als man van de dochter van Jan Ariaenssz. Snijder, in sijnen leven geweest sijnde borgemeester tot Veen met den voorss. Gerit Berwitssz., bewijs et reliqua voor het geen zij hebben uitgegeven als borgemeester.jaDave Pol
HeusdenRA 33907-Apr-1604Margriet Dircx van Andel, wed. van Handrick Joosten, won. tot Giessen, mede namens haar dochter Jenneken Henricx, verkoopt 3 mergen land te VeenjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 43825-May-1604Cornelis Geritsz. van den Elshout, als last hebbende van Janneken Jansdr. Mes, wed. van Peeter Claesz., in zijn leven won. te Dordrecht, verkoopt een perceel land te Drongelen aan Aernt Peetersz. van Andel, schout in Besoijen.jaDave Pol
HeusdenRA 34003-Mar-1605Antonis Adriaenssz. genaempt den broeder, won. tot Aelborch, verkoopt twee mergen lants gelegen inden banne van Veen, inden Hanewaert, aan Aerdt Eeuwouts ende Marten Emontssz., beijde wonende tot Aelborch. Godert Pauwelssz. heeft de westelijke belending.jaDave Pol
GorinchemRA 339 (oud), RA 428 (nieuw)25-Apr-1605Jan Loijen te Andel transporteert aan de Capteijn der Artillerie te Gorcum Aerdt van Outheusden Heijmanss een huis te Gorcum op de Appeldijk.neeGevonden op deze Website
HeusdenRA 4720-Jun-1605Corn. Jansse Spiering wordt gedaagd tot betaling van 22-19-6 over den coop van halftuelte haveren het voorledene jaer 1604 gesayt bij Bastiaen Peter Bacx ende Gerit Janssz. van Tiel beyde woonende tot Andel op eenen camp lants gelegen onder WijckerbrouckjaDave Pol
HeusdenRA 24726-Aug-1605Huijbert Jansen, won. te Andel, als man van Beliken Claesdr., die volle nicht is van Lijsken Ariensdr., huisvrouw van Arien Ariensse de Jonge, won. tot Worcom. Heeft genaast dordalven mergen land te Veen, die genoemde Arien Ariensse de Jonge vanwege zijn huisvrouw had verkocht aan Joost Ariensse van Wijfflit, won. tot Veen, en dat al genaast was door ene Jan Joostenssen, tot Veen, die daar volgens hen niet toe gequalificeert was. jaDave Pol
HeusdenRA 24729-Aug-1605Huijbert Jansz., won. tot Andel, laat een los (naasting) door Jan Joosten verbieden, voor zover het Joost Adriaansz. aangaat.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA26-Feb-1606Digna Jansdr., wed. van Aert Blommert Aertsz., mede namens de erfg. van Aert Blommert, de erfg. van Huijbert Blommert, Jan Blommert, en zijn broers en zusters, tesamen erfg. van Handrick Blommert, machtigen Handrick Coobercxs, won. te Graeve, om land te verkopen.jaDave Pol
HeusdenRA 34113-Mar-1606 Hendrick Diricxsz. als man van Marie Janij, ook namens Jan Stevensz., Dirick Diricxsz. als man van Margreta Jansdr., Otto Henricx als man van Sijcken Segers van Emmichoven, ook names Wijnandt Matijsz. als man van Willemken Segers van Emmichoven, als erfg. van Sophia Cornelis, wed. van Seger Antonisz. za., verteegen op twee mergen lants inden banne van Heesbeen genaampt Vrouwe Lijsen camp, ten behoeve van Geret Jansz.jaDave Pol
HeusdenRA 5004-Aug-1606Joncker Aeriaen vander Merwede, transport hebbende van Joncker Wijnant Oudaert, contra Laurens ende Jan vander Voort gebroederen midtsgaders Merten Michielss. tot Veen en Hendrick Dircxss. van Andel als voochden van[de] naegelaten kinderen van Peter vander Voort als possessuer van een uuyterwaert genaemt de raperswaert, vanwege achterstallige renten over 1603, 1604 en 1605.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 5020-Oct-1606Marinus Adriaensz. tot Eijl, contra Dirick de Leest, woonen[de] tot Wijck.jaRemco van den Heuvel
GeertruidenbergRA 1913-Dec-1606machtiging door Jacob Michielsz. van der Stael, om voor de schout en het gerecht van Besoijen aan Aert Peetersz. van Andel te vesten in een huis of hofstad en landerijen, gelegen te Besoijen. neeGevonden op deze Website
HeusdenRA 5023-Dec-1606Marinus Ariensz. tot E?yl, contra Dirick de Leest tot WijckjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 4730-Dec-1606Otto Jansz. van Rijswijck met Peterken Jansdr. Jan van Rijswijck, als erfg. van Jan van Rijswijck haren vader, en Neeltjen wed. van Adriaen van Rijswijck, met haae kinderen als erfg. van Jan van Rijswijck den Ouden, haar grootvader, contra Dirck van Sevender, tot Andel, als oom en voocht van de weeskinderen van Gijsbert van Sevender en Maritgen, dr. van Aert Jan Adriaensdr., man van Hesick van Rijswijck dr. van Jan van Rijswijck den Ouden, en Adriaentgen Aertsdr., zuster van Maritgen, ende mede erfg.jaDave Pol
HeusdenRA 34126-Jan-1607Dirick Jacopsz., won. tot Wijck, voor zichzelf en voor sijne kynderen die hij verwect heeft bij Jenneken Adriaensdochter, geassisteert met Gerit Adriaensz., woonende tot Andel, als oom ende voocht der selver kynderen van 's moeders sijde, verteech op dordalff honden hoplants gelegen inden banne van Wijck.jaDave Pol
HeusdenRA 44026-Apr-1607Robbrecht van Bruegel, als man van Alit Goelincxdr, als mede erfg. van Goeling Willemsz. van Engelen, verkoopt 5 mergen land te Babilonienbroek met daarop de last van 't hooftgelt tot Andel, aan Ruwijn Bastiaensse, won. tot BabilonienbroekjaDave Pol
HeusdenRA 34216-Feb-1608Adriaen Adriaensz. won. tot Andel, man van Margreta Sebastiaens, verkoopt 6 honden land in de banne van Doveren op het Doernevelt, ten behoeve van Willem Cornelissz. van Hemert won. tot Wijck op ten BieshueveljaDave Pol
HollandHof_van 61702-May-1608Christoffel Dircxsz. won. te Andel contra Hendrick van Nispen, baljuw van Woudrichem en het land van Altena. Betreft aanklacht dat Goijaert Jansz., gem. schout te Andel, onterecht 2 paarden van Christoffel in beslag zou hebben willen nemen.jaDave Pol
HeusdenRA 34207-Nov-1608Handrick Willemssen, won. tot Andel, verkoopt de helft van 2 percelen land groot 6 mergen 4 hont te Drongelen, aan Adriaen Aertss. tot Drongelen. De wederhelft is van Sebastiaen Sebastiaenss. de voorss. Handrick Willemss. swager, Aert van Duijvevorden ende het gildelandt van DrongelenjaDave Pol
HeusdenRA 21331-Mar-1609Gerit Janssen Schipper, won. tot Veen als erfg. van Jan Sijmonsz. za., het weeskind van za. zijn broer Sijmon Janssen, en Mariken Jan Huygendr., die hertr. is met Merten Michielsz., contra de Jan Heijmansz. van Bockhoven, Seger Jansz. van Emmichoven Jan Loijen, beide won. te Giessen, en de toesienders van za. Willem Feesen. Eist inventaris van de nagelaten goederen en verdeling, omdat de erfg. van moeders zijde alles tot zich getrokken zouden hebben.jaDave Pol
HeusdenRA 25108-May-1609betreft rechtszaak van Jenneken dr. Anthoenis de Wilde wed. van Jan van Noort, contra de wed. Jans van Outhuesden tot Andel, en nog anderen. Schepenen benoemen 3 mannen omme int vriendlick te accorderen binnen den tijt van XIIII naestcommende dagenjaDave Pol
RotterdamNA 2625-Oct-1609Lenert Corneliss Keyser machtigt zijn cosijn Aeryaen Janss Cuyck, wonende te Heusden, om namens hem voor schout en schepenen van Heusden aan Govert Pouwelss, wonende in Andel in het Land van Altena, 2 morgen land gelegen in de banne van Veen, genaamd de Veense Slaege, over te dragen. neeGevonden op deze Website
GansoijenLeenhof 111-Dec-1609Dirck Thomassen wordt beleend na dode van Anneke Jans Lambrechtsdr., zijn vrouw, met 27 hond land te Besoyen, die Anneke waren aanbestorven vij dode van haar vader Jan Lambertsen.jaDave Pol
HeusdenRA 2991610Jenneke, dochter Antonis de Wilde, wed. wijlen Jans van Noort, ter eenre, contra de wed. Jhr. Jans van Outheusden tot Andel, en anderen, ter andere zijde.jaDave Pol
HeusdenRA 34402-Jun-1610Jacopsken Staesz. van Andel, won. tot 's Hertogenbosch, met haar voogd Staes Anthonisz. van Bocxsel, haeren soone, en uit naam van Jan Staesz. Andellius, uit kracht van een schriftelijke verklaring, verkopen seeckere hoofken liggende inden banne van Genderen, aan Aernt RuttenjaDave Pol
GorinchemNA 396928-Mar-1611Willem Otten van Tiel en Neesken Flooren, echtelieden, won. te OpAel, stellen hun testament op.jaDave Pol
DordrechtNA 1507-Oct-1611verklaring over een schuldbekentenis van 26 gulden voor leveren van een Koe aan za. Fop Pietersz. in leven schout tot Herp int land van Heusden. Getuige hierbij is o.a. Willem Cornelisz., schoute van Eel.jaRemco van den Heuvel
GorinchemRA 39691613huwelijkse voorwaarden tussen Daniel Heyns(?) en Adrianeken Adriaans dochter van AndeljaDave Pol
GorinchemNA 39691613erg slecht leesbare copie. Erfdeling waarbij Adriaenken Adriaens dochter van Andel een van de partijen isjaDave Pol
HeusdenRA 34722-Jan-1613 Antonis Adriaenss. won. tot Gammeren als man van Geertken dochter van Hendrick Staesz. van Andel za. ende Jenneken dochter Hendrick Staess. voorss. samenen erffg. van Hendrick Staesz. van Andel, verteegen op 1/4 part van een mergen land te GenderenjaDave Pol
GorinchemNA 396907-May-1613Daniel Willems Heyns en Adriaentgen Ariens van Andel, stellen huwelijkse voorwaarden op.jaDave Pol
RotterdamNA 1826-Sep-1613Langstlevenden testament van Jan van Hoogendorp en zijn vrouw Adriana Weelij. o.a. als voorwaarde wordt gesteld dat Jan als hij langstlevende is 23 morgen land te Andel "in het land van Altena onder Almkerk[?]" moet vermaken aan hun kinderen. Ook moet hij direct na haar dood 6 1/2 mergen land op Andel vermaken aan Lucas Weelij, haar broer, die haar overleden man Pieter Vroesen van hem had gekocht.neeGevonden op deze Website
HeusdenRA 34810-Mar-1614Mariken Jansdr., wed. van Robbert Petersz. van de Grient, Jan Brants, man van Hendricxken Robbendr., Jan en Peter van de Grient, en Lijsbet Robbendr. van den Grient, als kinderen en erfg. van Robbert Peetersz. van de Grient en Peeter Anthonis Robbertsz., en de onmondige Jan Thonis Robbertsz., verkopen 7 mergen land in de ban van Genderen, op den Voom, daer van de twee mergen ende twee hondt hooffgelt onder Andel subject zijn, aan Jan Hendrick Dingenssz., won. tot Genderen.jaDave Pol
HeusdenRA 6409-May-1614Govert Pauwelssen, won. tot Eijl, contra Gijsbert Handricxssen, man van Peterken Jans van Rijswijk, wegens betaling van 1/3 part van een obligatie van 50,- tlv de vader van Peterkenjavia Dave Pol van Remco van den Heuvel
GansoijenLeenhof 227-May-1615den scholtus van Besoijen, Arent Peterssz. van Andell en Cornelis Gerritssz. Ree?ns, van Waelwick, worden beleend met 19 hont land geheten de Steurkamp [te Besoijen?]jaDave Pol
Gansoijenleenboek 227-May-1615Arent Petersz. van Andel, scholtis van Besoijen, en Cornelis Dericksz. Heers, van Waelwick, worden beleend met 6 hont land te Besoijen, zoals zij het 5-2-1607 verkregen hadden door koop van juffr. Josine van Dorp, maar dat destijds niet was geregistreerd. Vervolgens verleid het op Mr. Johan van Andel op 9-9-1623.jaDave Pol
Gansoijenleenboek 227-May-1615Arent Petersz. van Andel, scholtis van Besoijen, en Cornelis Geritsz. Reers van Waelwick, worden beleend met 4 hont land te Besoijen, zoals zij het 5-2-1607 verkregen hadden door koop van juffr. Josine van Dorp, maar wat destijds niet was geregistreerd. Vervolgens verleid het op Mr. Johan van Andel [op 9-9-1623?].jaDave Pol
GorinchemRA 13816-Jun-1615Bruijn Huijbrechtsz. Spruijtenburch, won. te Andel, verklaart niets schuldig te zijn ten zake van schulden gemaakt staande het huwelijk met zijn eerdere huisvrouw Machtelt Jansdr.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 34927-Jun-1615 Jan Handrick Dingenss. won. tot Genderen verkoopt een morgen land te Genderen aan Johannes Andellius.jaDave Pol
HeusdenRA 34931-Oct-1615Aernt Jansz. won. tot NeerAndel, verkoopt een halve hont hopland te WijkjaRemco van den Heuvel
DordrechtNA 1103-Mar-1616Verklaring mbt levering van hop en lege biertonnen die niet doorging. Getuige hierbij is o.a. Willem Corneliss. schout tot Ael in 't land van Altena.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 6425-Apr-1616Govert Pauwelssen van Andel, contra Merten Michielssen, won. te Veen, over betaling van verdiend arbeidsloonjavia Dave Pol van Remco van den Heuvel
HeusdenRA 35029-Apr-1616 Gerit Aertsz. Block, won. tot Heesbeen, verklaart dat hij enige tijd geleden 14 hond land te OpAndel boven den souten dijck heeft verkocht, aen Jacop Jansz van Veen, woonende tot OpAndel. Hij heeft geen andere goederen in het land van Altena en stelt goederen te Veen als waarborg.jaDave Pol
HeusdenRA 35001-Jun-1616Aert Adriaenssen, won. tot Andel Altena, verkoopt eene huijsinge, ende hoffstadt groot omtrent vier honden lants soo hoplandt als boomgaert, staende ende gelegen inden dorpe van Drongelen, aan Anthonis Janssen de Haen, woonende jegenwoordich tot GenderenjaDave Pol
HeusdenRA 35030-Aug-1616Godert Adriaensz. van Druenen, won. tot OpAndel, als man ende getrout hebbende Jenne Dircx, voortijts wed[uwe] Gijsbert Jansz. tot Veen, verkoopt 3 mergen land te Veen in den Hannewaert, ten behoeve van Dirck Geritssz. wonende tot WijckjaDave Pol
HeusdenRA 35131-Jan-1617boedelscheiding tussen Dirck Brienenssen Poirter, woonende tot Veen, daer moeder aff was Lijntken Dircx dochter lest huijsvrouwe van Marten Michielssen, woonende mede aldaer, en Marten Michielssen, zijnen stieffvader, met Jenneken, Sijken, Anneken, ende Michiel Mertenssen, sijne halve susters ende broeder bijde voorss. Lijntken geprocreert. Hierin melding van 6 mergen lants, gelegen inden banne van OpAndel inden oppersten polder.jaDave Pol
GorinchemNA 396908-Mar-1617Geerit Adriaensz. Hollander, won. aan de Dussen, en Aentge Cornelisdr., lest wed. van Jouge Jan ?Janse? Goversz., won. onder Almkerk, stellen huwelijkse voorwaarden op.jaDave Pol
HeusdenRA 2591618Geraerdt Adriaenssen, won. tot OpAndel, eist onkostenvergoeding indien Jan Claessen ende Camerbewaerder niet voort gaet mette execu[tie] ende vercoopinge van zeeckere twee melck koeijen toecomende Franc[ois?] JorissenjaDave Pol
PoederoijenHeerlijkheid_ 522-Apr-1618Jacop Mathijsen, won. tot Andel, huurt een huis te Andel dat eigendom is van de heer van Poederoijen voor de tijd van 4 jaren, voor 25 gulden per jaar.jazelf gevonden en laten scannen op verzoek
GorinchemRA 139Jan-1619het stadsbestuur geeft decharge aan het bestuur van het oude mannenhuis voor het verkopen van een hophof te Andel genaamd den blaesbalck aan Aert Aertsz. Duyster, won. te Andel, welk tegenwoordig in bezit is van Hubrecht Verelst.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 35326-Feb-1619Laurens Arienss. Boom, won. te Doveren, verkoopt een huis te Doveren aan Joannes Staess. alias Andellius, bedienaer des Goddelijken Woordts.jaDave Pol
GansoijenLeenhof 211-Jul-1619Aerdt Janss. Colff wordt beleend met 2 hond land te Besoyen, onverdeeld gelegen in 9 en 4 hond land die Aert Anthonisse tbv Aart Peters van Andel heeft opgedragen.jaDave Pol
HeusdenRA 35404-Jan-1620[halve akte] hierin komt voor een schuldbrief van 200 gulden tlv Jan Lambertsz. van Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 35604-Jul-1620Huijbert Vijversz, won. in Babilonienbroeck, en Peter Clauwaert, won. aende Dussen, als manvan Peterken Vijversdr., verkopen ontrent negen hondt landts, gelegen tot Genderen inde Beemden, aan Jan Woutersz. van Duijsel, woonende tot Andel. jaDave Pol
DordrechtNA 261621inventaris van de nagelaten goederen van Grietken Anthonis de Wolf, in leven huisvrouw van Dirck Govertsz. Bitter, mandemaker, uitlandig en so wert geseijt overleden, ten bijwesen van Bastiaen Bastiaensz., won. tot Gorinchem, Aert Aertsz. won. tot Andel, Lambert Janssz. Bom, jegenwoordich in garnisoen leggende onder de compagnie vande heere van Kessel tot Heusden, als man van Beatricx Bastiaensdr., Teuntgen Bastiaensdr., huisvrouw van Jacques Vrancken, Maeijken Bastiaens, wed. van Henrick Willemsz., mede won. tot Andel, Adriaentgen Bastiaensdr., huisvrouw van Thonis P[ete]rsz., won. tot Heusden.jaGevonden op deze Website
ZuilichemRA 67216-May-1621Willemken Jans, wed. Mathijs Mertensz. won. te Zuilichem, belooft Margriet Dircksdr. wed. van za. Henrick Joostensz. om haar te vrijwaren van alle lasten op een perceel te Andel dat op 30-5-1620 is verkocht. Op 3-7-1621 wordt een aangepaste versie geregistreerd.jagevonden nav tip van A.J.Stasse
GorinchemNA 397408-Mar-1622Bastiaen ..., Lambert Jansz. Boom, Jaques Francken, en Adriaentgen ..., machtigen Aert Adriaensz., won. tot OpAndel, om een erfdeling te Eethen te Voltrekken.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397408-Mar-1622Aert Adriaenss., schipper tot Andel, genoemd als getuigejaGevonden op deze Website
HeusdenRA 35619-Aug-1622[halve akte] verkoop van land met de last van het hoofdgeld te AndeljaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 35621-Oct-1622Aerdt Adriaensz. woonende tot OpAndel, bekend een schuld van 200 gulden aan Huijbert Jansz. van[den] Heuvel, schout tot Veen, met als onderpand twee percelen te Eethen die voor 1/6 deel toekomen aan zijn huisvrouw Grietgen Bastiaensdr., die het weer had geerft van haar oude moeije Grietgen Anthoniszdr. de WolffjaDave Pol
GorinchemNA28-Oct-1622Daniel Willemsz. Heyns en Adriaentge van Andel Adriaensdr., E.L., won. te Gorinchem, stellen hun testament op.neeDave Pol
WoudrichemRA 137 (oud), RA 467 (tijdelijk)RA 1763 (nieuw)29-Jan-1623testament van Marieken Aert Willemsdr., wed. van Jan Anthonisse Kuijst, won. te Andelneezelf gevonden
sGrevelduinCapelleRA 39 (oud), RA 61 (nieuw)27-Feb-1623Dirck Dirckss. van Clootwijck en Jan Wouterss. van Duijsel, als man van Gertruijt Dircxdr. van Clootwijck, als mede erfgenamen van Adriaen Adriaenss. van Clootwijck, transporteren aan hun broeder Adriaen Dirckss. van Clootwijck den Ouden, hun gedeelte in een buitendijkse dell en in een binnendijkse delle. Verder transporteren op dezelfde dag Jan Wouterss, van Duijsel, Adriaen Dirckss. van Clootwijck als voogd over de onmondige weeskinderen van za. Peterken Dircxdr. van Clootwijck, geprocreert bij Timothee Wijckentoorn, een perceel moergronden aan Anthonis Govertss. Tot slot transporteren op dezelfde dag Adriaen Adriaenss. den Jongen, uit naam van Aentken Adriaensdr., weduwe van Dirck Ariaenss. van Clootwijck, volgens procuratie van 25-feb-1623 te Andel, een binnendijkse moerdelle aan haar zoon, grenzend aan de erfenis van Ariaen Dirckss. van Clootwijck den Ouden.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397414-Mar-1623Agatha van Schragen machtigt Jan Walravensz., burger tot Gorinchem, haar deel in een huis en land te OpAndel, op te dragen aan Abraham Bastiaensz.jaDave Pol
GorinchemNA 397427-Mar-1623Jacob Jansz., won. tot Andel, man van Neeltgen IJmbertsdr., verklaarde op verzoek van Hendrick Colff Hendrixz., dat hij met sijnen huisvrouwen broeders en zusters altijd een zeker rentje van 15,- per jaar heeft betaald.jaDave Pol
HeusdenRA 35728-Mar-1623Aerdt Adriaensz., won. tot OpAndel, als man van Grietgen Bastiaenssdr., die mede erfgename is van Margrete Thonisdr. de Wolff, hare sa. oude moeije, verkoopt 1/6 part van 3 percelen te Eethen, aan Jan Joosten Brouwer, won. tot EethenjaRemco van den Heuvel
SprangRA 5221-Apr-1623Margritta Willemss. Kels verkoopt een huis en geseet te Sprang aan Lambert Willemsz. voor 900 gulden, waarvan 300 gulden gereed, en daarna 50 gulden per jaar. De resterende hypotheek van 550 gulden wordt in 1624 verkocht aan Jan Wijnants. Die moet betalen aan Jan Peterss. Mandemaker, wonende te Besoijen, procuratie hebbende van Jan Jan Goossens, won. te Andel, en diens zusters kinderen, het versterf hebbende van David Janss. Met notities van de jaarlijkse aflossingen tot aan 1635. Met aangehecht een originele kwitantie van 21-7-1624.jaGevonden op deze Website
WaspikRA 5729-Jan-1624Adriaen Dircxss. van Clootwijck,met procuratie van zijn moeder Ariaenken Ariaenss. wed. van Dirck Arianss. van Clootwijk, gepasseert te Andel op 8 juni 1620, transporteert 5/7 deel van 2 percelen moergrond te Schravenduyn Waspick. het ene aan Jan Wouter Janss. cum suis en het andere aan Peeter Rommen. Betaald met een wilceur die is afgelost aan Jan Wouterss. van Duysel/van Eijl in 1632/1633.jazelf gevonden
HeusdenRA06-Feb-1624Vestiging van een tijns, o.a. op een perceel te Veen waarbij Jacob Jansz., won. tot Andel genoemd wordt in de belendingneeGevonden op deze Website
GorinchemNA26-Feb-1624Mathijs Jansz., als erfg. van Cornelis Jacobsz. Spankert, en Dirck Mathijsz., voor zichzelf en voor zijn zusters en broeders, machtigen Johan van Andel, advocaat, om de erfenis van Cornelis Spankert af te handelen.neeDave Pol
HeusdenRA 35812-Mar-1624Adriaen Jansz. de Voocht, won. tot Veen, bekend een schuld van 196 gulden 14 stuivers aan Aerdt Dircxsz. Veenaert en Jan Cornelisz. Spierinck, gewesene kerck- en heijlighe geest meesters tot Veen, over huur van enige kerklanden aldaar en het verloop op een schuldbrief dd.16-4-1619. Hieraan verbindt hij 3 percelen land te Veen. Afgelost ?30-5-1640 door Jan Goderts, won. tot Andel, die de obligatie heeft gekocht van Adriaen Jansz. de Hooch. jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 397416-Apr-1624Cornelis Blanckert, won. te Gorinchem, machtigt Cornelis Groen, om 3 rentbrieven te Heusden te verkopen. O.a. een van 1470 waarin Aleijt Jan Noijdenssoonsdr. wordt genoemd.neeDave Pol
ZuilichemRA 67227-Apr-1624Henrick Dircksz. Feijter belooft een tijns op een perceel te Brakel aan Wouter Princen.jazelf gevonden
HeusdenRA 35804-Jun-1624Bastiaen Bastiaensz. Mandemaker, borger tot Gorchem, Maeijcken Bastiaensdr. wed. van Henrick Willemsz. won. tot Andel, geassisteert met de voorss. Bastiaaen Bastiaensz. haaren broeder, Lambert Jansz. Boon als man van Beatrix Bastiaensdr., Jacques Francken de Ruijter, won. tot Middelburch, als man van Anthonia Bastiaensdr., Aerdt Adriaensz. won. tot OpAndel, als man van Grietgen Bastiaensdr., en Anthonis Petersz., borger binnen deser stede, als man van Adriaentgen Bastiaensdr., als erfgen. van 's vaders sijde van wijlen Grietgen Thonisdr. de Wolfs, haeren sa. respective oude moeije, in haer leven woonende tot Dordrechtt. Transporteren 3 percelen land te Eethen ten behoeve van Adriaen Willemsz. Klot, won. tot Eethen, als alleen erfgenaem van 's moederssijde van wijle de voorss. Grietgen Thonisdr.jaRemco van den Heuvel
SchiedamRA 60308-Jun-1624Abraham Genius, dienaar des Goddelijken Woord te Andel, geeft machtiging af om een huis te Schiedam te verkopenneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 397423-Dec-1624Joost Pleunen, soldaat onder capitein Deventer, en zijn broer Pieter Pleunen, machtigen Jan Dircxsz. Blockmaker en Willem Boudewijsz, Katz, om uit hun naam f. 70,- te ontvangen van Aert Adriaensz. Schipper, won. te AndeljaDave Pol
GorinchemNA 397006-May-1625Geridt Tonisz., Schrijnwerker, burger te Gorinchem, machtigt Huijbert Adriaensz. Veen, zijn schoonvader, om een huis te NeerAndel over te dragen aan Thomas Atkensen, die het genaast heeftneeDave Pol
GorinchemNA 397028-May-1625Schalck Claesz? van den Bosch, Jan Claesz. van den Bosch, Hubert Blommers, man van Judith Claess. van den Bosch, allen erfg. van Claes Janssz. van den Bosch en Mayke Euggenis van Da??, verklaren in te stemmen met de boedelscheiding zoals voorgeschreven in het testament van hun ouders.jaDave Pol
GorinchemNA 397423-Jun-1625Adriaen Lodewijcksz., schipper en burger te Gorinchem, als oom van de nagelaten kinderen van zijn broer Jan Lodewijxsz., .machtigt Antonis Mateusz., won. te NeerAndel, om de erfenis te verdelen met Emmeken Jansdr. van Hemert, wed. van de voorss. Jan Lodewijxsz.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA01-Nov-1625Dilia Jansdr., lest wed. van Aert Aertsz. Blommert, verklaart dat ook haar overleden zusters kindskinderen in plaats van hare overleden ouders sullen succederen, ad infinitum.neeDave Pol
WoudrichemRA 137 (oud), RA 467 (tijdelijk)RA 1763 (nieuw)02-Dec-1625Willem Huijbertsz., woonende tot OpAndel, en zijn huisvrouw Neltgen Goijersdr. stellen een langstlevenden testament op. jaDave Pol
GorinchemNA 397017-Feb-1626Aert Baerntsz. Tombrits, won. in het Andelerbroek, ter eener zijde, en Hendrick Dircxsz. van Schelluynen en diens broer Thielman Dirxsz. van Schelluynen, als erfg. van hun zuster Elisabeth Dircxs van Schelluynen, maken afspraken over de verkoop van onroerend goed uit de boedel tbv het voldoen van de schulden.jaDave Pol
ZuilichemRA 67324-Feb-1626Egbert (Eijmbert) Ariensz. van Wijfflit, Cornelis Jansz. en Arien Ariensz., allen won. tot Veen, dragen een perceel land te Aalst en 150 gulden over aan hun zwager Egbert Ariensz., nabuur te Aalst, nav het testament hun hun schoonouders Henrick Jansz. en Eelcken Jansdr. dd.4-12-1610.jaGevonden op deze Website
SVHresolutie 404-May-1626Anthonis van Andel en Jan Matthyssen, ossenweiders uit Besoijen, verzoeken ossen en koeien te mogen halen van land nabij Besoijen, Eethen En DrongelenneeGevonden op deze Website
SVHresolutie 2013-Aug-1626De ingezetenen van Andel mogen als voorheen per maand halen: anderhalve zak koren, eenzesde zak zout, twintig pond kaas, een half kinnetje haring, kruiden, suiker, zeep, kaarsen, pruimen, rozijnen, olie en dergelijke naar behoefte.neeGevonden op deze Website
SVHresolutie 203-May-1627Hendrick Dirxen Feiter mag zeven melkkoeien, vijf magere runderen en twee merries brengen van Poederoijen naar Andel.neeGevonden op deze Website
SVHresolutie 1720-May-1627Philips van Sevender mag twee merries naar Andel brengenneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 397401-Jun-1627Michiel Adriaensz. Bel, ouderling te Uitwijk, en Willem Boudewijnsz. Katz, brouwer te Gorinchem, hebben op verzoek van Abrahamus Torrentinus, predicant te Uitwijk, verklaard dat zij hem al 8 jaar kennen, en dat hij zich niet met eene Metgen Hendrix haar klederen heeft behoeven versetten, maar dat hij zijn rekeningen altijd op tijd betaald heeft.neeDave Pol
GorinchemNA 397401-Jun-1627Michiel Adriaansz. Bel, ouderling te Uitwijk, verklaart op verzoek van Abrahamus Torrentius, predicant te Uitwijk, dat hij er getuige bij was dat Jan Coenen, won. te Waarhuizen, ontkende dat hij de domine had aangesproken om zijn kind te laten dopen.neeDave Pol
GorinchemNA 397516-Aug-1627Huijbert Meeusz. van der Heijde, verkoopt aan Maria Cornelisdr., wed. van Wouter van Neercassel, al zijne verdiensten met een wagen met drie paarden in het leger van de prins van Oranje.neeDave Pol
SVHresolutie 902-Oct-1627Cornelis Janssen en Lenert Dirxen, wonend in Poederoijen, verzoeken hun gewas uit Andel in het Land van Altena te mogen halenneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 397427-Dec-1627Huybert Meeusz. van der Heijden en Jan Govertssen, beiden won. te Andel, verklaren op verzoek van Aerdt Adriaensz., schipper van Andel, dat die met 3 paarden tbv de legerdienst van Andel is weggereden.jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 36214-Mar-1628Peter Jansz. Peltener, won. tot Andel, verkoopt 2 percelen land te Eethen uit de erfenis van zijn moeder, aan Anthonis Jansz. won.te EethenjaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 397401-May-1628Huijbert Meeusz. van der Heyde, won. tot Andel, draagt over aan Maria Cornelisdr, wed. van Wouter van Neercassel Mathijsz., de som van 44,- die hij ten achteren is aan Aerdt Adriaensz. Schipper, won. te Andel, over de koop van 8 hoet en 9 vaten hoppe.neeDave Pol
HeusdenRA 461 (oud), RA 362 (nieuw)06-May-1628Gillis Petersz. won. tot OpAndel als vader en voocht van sijne weeskinderen bij hem verweckt aen Jacobsken Adriaensdr. ende Dirck Lambertsz. tot Veen als mede voocht van deselve weeskinderen, vertegen op 1/3 part in 1 mergen griend gelegen opde weijden inden banne van VeenjaDave Pol
HeusdenRA 36206-May-1628Gijsbert Berntsz. won. tot Aelborch verteech op achtalff hondtlandts inden banne van Genderen, metten last van 't hooftgelt onder den banne van AndeljaDave Pol
HeusdenRA 36209-May-1628Jennicken Jan Joostendr. wed.van Aerdt Huijgensz., won. tot Veen, geassisteert met Jan Jansen haeren broeder, en Dirck Willemsz. Poorter, man van Eemitghen Huijgendr., en mede voocht vande naergelaten weeskinderen vande voornoemde Aerdt Huijgen, vertegen op 2 mergen weijlandt leggende gemeen in vier mergen, waervan de wederhelft toecompt Dirck Willemsz. voornoemt, ende waervan eenen mergen gelegen is inden banne van OpAndel inde GeerjaDave Pol
Dussen_MuilkerkRA 1219-Feb-1629Bastiaentghen Dircxsdr. won. Termond, wed. van Emanuel Frere, draagt over tbv Jan Gheritsz., haren swagher, won. tot OpAndel, 1/5 part van 3 hond land en een half hond en een vierdelhonts lants gelegen in Muilkerk, gemeen met haar broeders ende susters met name Jan Gheeritsz. voorss. als man van Meltghen Dircxsdr., Jan en Jacob Dircxsz. en Pieterken Dircxdr., allen erfgenamen en kinderen van za. Dirck Jansz. Koens.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 36307-May-1629verkoop van land te Genderen met last van het hoofdgeld te AndeljaDave Pol
GorinchemNA 397415-Aug-1629Hendrick Dirx de Feyter, won. te OpAndel machtigt [Ar]nout exalto, om aan zekere schuldbrief over te dragen aan Wijnant Ad? van de Graaf, brouwer tot Gorinchem van 1200,-neeDave Pol
RotterdamNA 14115-Jan-1630Burger Wessels van Westerholt, koopman, verklaart op verzoek van capitein Joncker Alexander de Coninck, dat in 1625 ene Bastiaen Aryens van Opandel hem heeft benaderd om te bepleiten dat hij, Bastiaen Aryens, ontslag uit de dienst van capitein de Coninck zou mogen verkrijgen en dat deze hiermee heeft ingestemd mits Bastiaen Aryens zijn schulden zou hebben betaald en zijn roer.neeGevonden op deze Website
HeusdenRA 9021-Jan-1630Eeuwout Jansz., won. tot Wijck, eist dat Hendrick Dirxsz., won. tot Eijl, zekere 1/4 part moet ontruimen van een koije genaempt hackenkoij, gelegen tot Aelburch, die hij tot mei 1629 had gehuurd. jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 36423-Jan-1630Jan Govertsz., won. tot OpAndel, als man van Willemken Petersdr., verkoopt land te Doveren aan Wouter Adriaensz. Boon, won. tot DrongelenjaDave Pol en Remco van den Heuvel
RotterdamNA 26205-Feb-1630Lambert van Malburch als voogd over de kinderen van Dirck Aertsz van Malburch, machtigt Jan Dircxz de Wolff, won. te Woudrichem, om land te Andel te verkopenneezelf gevonden
HeusdenRA 35427-Feb-1630Adriaen Jansz. van Cuijck, verkoopt van een perceel land te Genderen met de last van het hoofdgeld te Andel, aan Jan Francken, won. tot GenderenjaDave Pol
HeusdenRA 9008-Mar-1630Henderick Dircxsz. Feijter, won. tot Andel, wordt aangeklaagd vanwege naasting van 3/4 part van een vogelkooi.jaRemco van den Heuvel
SVHresolutie 703-Apr-1630Heijmen Gysbrechsz. wonend te Andel, en anderen, verzoeken ter bebouwing van hun land enkele paarden te mogen uitvoeren.neeGevonden op deze Website
HeusdenRA 9022-Apr-1630Gerardt Jacobsz. den Goeden, won. tot Genderen, eist betaling[?] van Jan Woutersz. Timmerman, won. tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 36406-May-1630Willemken Jasparsdr. weduwe van Herman Pieck en haar kinderen verkopen een perceel land te Genderen aan Jan Woutersz. van Duijsel, won. tot AndeljaDave Pol
HeusdenRA 36408-May-1630Hendrick Dircxsz. de Feijter, won. te Andel, verkoopt een perceel land te Aalburg genaamd Hacken Kooije, aan Jan Cornelis Eijmertsz., secretaris tot WijckjaRemco van den Heuvek
HeusdenRA 9027-May-1630Adriaen Janss., won. tot Andel, als mede erfg. van Aert Pauwelss., in leven won. tot Veen, moet 5 stuivers betalen wegens achterstallige rentenjaDave Pol
GorinchemNA 397519-Jan-1631Peeter Jansz. van Deventer, won. te Buren, en Lijsbeth Jansdr. van Asperen, stellen een huwelijksvoorwaarden contract opjaDave Pol
HeusdenRA 36521-Jan-1631Adriaen Jansz., won. tot OpAndel, als man van Anthonia, dochter van wijlen Aerdt Pauwelsz., verkoopt een boomgaard groot ontrent een hondt gelegen inden banne van Veen, genaempt het paradijs, aan Imberdt Adriaensz. van Wijfflith, won. tot VeenjaDave Pol
HeusdenRA 36503-Mar-1631Eijmbert Adriaensz. van Wijfflith, won. tot Veen, koopt een perceel land. Een van de belenders is Jacob Jansen, won. tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van_ 69506-Jun-1631Het hof eist dat Emmeken Willemsdr., wed. van Willem Dircxz., won. te Wijk, bewijst hoe zij via vaderszijde verwant is aan de kinderen van Jenneken Dircks, vrouw van Thoenis Teeuwen, won. te Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 59729-Aug-1631verklaring omtrent verwantschap tussen Emmeken Willemsdr., lest weduwe van Adriaen Claesz. van Udenhout, en Jan Govertsz., zoon van Govert Jansz., in leven wonende tot Andel.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 397618-Nov-1631Seger van Emmechoven Jansz. stelt zijn testament opjaDave Pol
GorinchemNA 3975Dec-1631Cornelis Jacobsz. van der Veen, bekent ontvangen te hebben van Laurens Adriaansz., won. te Andel, 200,- voor aflossing van een rentbrief, met nog 65,- aan verlopen intrest. Ook machtigt hij Philips van Sevender, won. te Andel, om de rentbrief over te dragen.jaDave Pol
VeenNHkerk 11632Lijsken Jans dochter za., wed. van Aert Pauwelsen, met haren gecoren voocht Pauwels Aertsen haeren soon, heeft een schuldbrief overgenomen van Aert Diercxsen Veenaert ende Jan Cornelisen ?Pier?ngh, tbv de kerk van VeenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 125-Apr-1632Adriaen Jansen de Hooch, of nu Jan Goeijerss. tot Andel, moeten een rent aan de kerk van Veen betalen [over 1632-1639]jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 101-Oct-1632Jacob Jansen van Veen woonende tot Andel za. moet een rent betalen te Veen over de jaren 1632 t/m 1639 vanwege een perceel land te Veen.jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 101-Oct-1632Goeijert Pauwels zn. gewoont hebbende tot Andel ofte nu Adriaen Antonisen als getrout hebbende Mariken Goeijers dochter, moet diverse tijnsen te Veen betalenjaRemco van den Heuvel
Besoijendorpsbestuur 65530-Aug-1633de erfg. van Teunissken Willem Peetersdr. za., waaronder Anthonia Jansdr. won. tot Eijl, wed. van Marinus Ariaensz., verkopen twee weilanden te Besoijen. jaGevonden op deze Website
DordrechtNA 921-Mar-1634Cornelis Gerits, man van Pieterken Dircx, en Jan Geritsz., man van Neeltken Dircx, beiden won. tot Andel, mede namens Jacob Dricxsz. haerluijder huijsvrouwen broeder, en Jacob Jacobss. won. tot Raemsdonck, voor zichzelf en als oom ende bloetvoogt van de weeskinderen van Maijken Jacobsdr. geprocreert bij Bastiaen P[ete]rsz. ?Cor?te, won. tot Cappel, allen erffgenaemen van hun oudoom Michiel Pietersz. in leven schipper en burger deser stede, bekennen hun erfdeel van 1200 gulden te hebben ontvangen van Toontken Goverts, wed. van Michiel Pietersz. zoe?jaGevonden op deze Website
RaadVanStateResoluties 17506-May-1634Hierin vermeld dat de predicant van Andel is aangehaelt (gegijzeld) door de vijandt, als vergelding van het aanhalen van de pastoor van Oschneezelf gevonden
HardinxveldWeeskamer 110-Jun-1634Boedelscheiding van de nalatenschap van Pieter Teunisz. en za. Cundertgen Machielsdr. waarbij genoemd wordt Laurens Laurensz., won. tot Eeijll int lant van Althena.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397413-Jun-1634Hendrick Dircxs Feijter, schout tot Andel, machtigt Peter van Jonckholt, notaris te Gorinchem, om een schuld te bekennen aan Peter Jans Burchaem en Cornelis van der Lingen, van 600,-neeDave Pol
ZuidHollandSynode18-Jul-1634verzoek aan de Heren Raden van Staten om de onkosten wegens de gevangenschap van Do. Abraham Genius (predikant van Andel), die gevangen is te Breda, op het Land van Altena te mogen omslaan. Het wordt toegestaan. Do. Genius mag het in termijnen terug betalen na zijn vrijlating.neeGevonden op deze Website
HeusdenRA 5981635vermelding van Dierck Ghielissen ende Ghijsemaer Aertssen van Andel, schepenen tot Vlijmen.jaDave Pol
VeenNHkerk 11635Tonis ende Peeter Bacx, gebroeders woonende tot Andel, huren een griend te VeenjaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 397616-May-1636Teuntge Joostendr., wed. van Lambert Huybertsz., won. te OpAndel verklaart haar testament van 16 mei j.l. teniet te doen, en stelt een nieuw testament opjaGevonden op deze Website
RaadVanStateResoluties 17827-Nov-1637De predicant van Oisterwijk verzoekt terugbetaling van geleden schade van 2389 gulden omdat hij door de Spaansen te Breda gevangen is gezet, zoals dat ook is toegestaan aan o.a. de predikanten van Tilburg en Andel.neeGevonden op deze Website
ZuilichemRA 67410-Jul-1638Geurtgen Finemans, wed. van Wouter Princen verkoopt een tijnsbrief dd. 17-4-1624 aan Jan Woutersz. van Duijseljazelf gevonden
GorinchemNA 397631-Mar-1639Adriaen Adriaensz. Storm, oom en voogd van Maria en Elisabeth, onmondige weeskinderen van Jan Jansz. van Oordt en Beertge Adriaensdr. Storm, machtigt Franchoys Danckers, om namens hen het onroerend goed te beheren.jaDave Pol
Dussen-MuilkerkRA 1202-Apr-1639Jan Geeritsz, als man en voogd over Neeltgen Diercxdr, en Cornelis Geerits van Thiel, als man en voogd over Peeterken Diercxdr., dragen een perceel land over aan Cornelis Eeuwouts van Dijck.jaEimert van der Beek
HeusdenRA 10409-May-1639Fees Govertsz., tot Veen, contra Willem Huijbertsz., won. tot OpAndel, om 82 gulden 10 stuivers te betalen wegens leverantie van een merri peert.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 10423-Dec-1639Matthijs Cornelisz. van Gammeren, contra Gerardt Jacobsen de Goede en Wouter Janse van Loon tot Genderen, als borgen voor Peter Jansen, won. te Andel, wil betaling van 95,- vor levering van vruchten uit een boomgaard.jaRemco van den Heuvel
SprangRA 2226-Mar-1640Jacob Jacobs Wijten laat de helft van 27 bieen (bijen?) in beslagnemen die toebehoren aan Mr. Abraham [Genius], dienaer des godlijcken woorts tot Eijl of Andel int land van Altena.jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 10727-Jan-1642Henderik Thonisz. van Poederoijen, won. binnen deser stede, contra Adriaen Geritsz. Verheij, woonende tot AndeljaDave Pol
GorinchemNA 397620-Feb-1642IJmbert Jacobsz. van Veen, burger te Gorinchem, machtigt Adriaen Michielsz. Bel, sijn swaeger, won. te Andel, om land te Veen te verkopen aan Cornelis Jansz., won. te Veen.jaDave Pol, Remco van den Heuvel
GorinchemNA 398520-Mar-1642een aantal mensen in Gorinchem machtigen de heer Johan van Andel, docter in de rechten en advocaat voor den Hoove van Holland, om hen te verdedigen tegen een eventuele zaak die de erfg. van de heer pensionaris Weeresteijn za. tegen hen zouden beginnen.jaDave Pol
HeusdenRA 110 (oud), RA 107 (nieuw)05-Dec-1642Jan Otten van Rijswijck, won. tot Veen, eist betaling van Gilles Petersz. tot Andel, inden lande van Heusden gegoed ende geerft zijnde.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 397705-Jan-1643Bastiaen Abrahamsz., won. te Andel, en Adriaentgen Jacobs, zijn huisvrouw, stellen hun testament opneeGevonden op deze Website
RotterdamNA 15213-Feb-1643Hendrick Rammelman, coopman, machtigt Reinier Dammans, coopman, zijn zwager, om diverse landerijen te verkopen en te verhuren in het land van Heusden, o.a. te Andel in den Opperpolder en de Bivinck.neeGevonden op deze Website
VeenNHkerk 21644Jan Jacob Ariensz. won. tot Andel, moet 42 gulden betalen aan de kerk van Veen.jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 21644d'erfgenamen van Lijsken Aert Poulusz., en Adriaen Jans tot Andel, moeten een rent betalen aan de kerk van VeenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 201-Oct-1644Arien Antonisz., won. tot Andel, moet een tijns aan de kerk van Veen betalenjaRemco van den Heuvel
ZuilichemRA 67401-Nov-1644Jan Jansz., won. tot Eijl, verkoopt een perceel land te ZuilichemjaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397717-Jan-1645Jasper Jansz. van Peurssem, als erfg. van Jan Jasper van Peurssum en Adriaentjen Dircxdr., zijn vader en moeder, ook mede erfg. van zijn zuster Neesken Jans van Peurssum zal., ter eenre, en Johan Cornelis van Peussum, enig erfg. van Cornelis Jansz. van Peurssum, zijn vader, en mede erfg. van voorss. Neesken, zijn muije, verklaren de erfenis in vriendschap in forme van accoord gescheiden en gedeeld te hebben.neeDave Pol
sGrevelduinCapelleRA 42 (oud), RA 64 (nieuw)01-May-1645Jan Wouterssen van Duysel tot Andel in den lande van Altena, en vele anderen, worden genoemd als kinderen en kleinkinderen van Adriaentken Adriaens, hun moeder en grootmoeder za. Zij had 20-11-1623 haar testament opgemaakt te Cappel. Betreft opheffing van fideicommis op een perceel land.jaDave Pol
sGrevelduinCapelleRA 42 (oud), RA 64 (nieuw)01-May-1645Jan Wouterssen van Duysel tot Andel in den lande van Altena, en vele anderen, worden genoemd als kinderen en kleinkinderen van Adriaentken Adriaens, hun moeder en grootmoeder za. Zij had 20-11-1623 haar testament opgemaakt te Cappel. Betreft opheffing van fideicommis op een perceel land. (met bijbehorende copie procuraties)jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 37904-May-1645Claes Geraetsen Smitz, won. te Andel als man ende voocht van Maricken Andriesdr. ende Andries Andriesz. Timmerman tot Veen vanwege zijn belang in het land zoals genoemd in het testament van Maricken, verkopen land te Veen aan Cornelis Jansz. Coolhaes.jaDave Pol
HeusdenRA 37923-Jun-1645Adriaen Willemsz. ?Goirde?, verkoopt land te Veen aan Frederick Jansz., waarvan een van de belenders de erfg. van Godert Pauwelsz. zijn. jaDave Pol
HeusdenRA 38008-May-1646Huijbert IJmbertsz. woonende tot Andel als last ende procuratie hebbende van Hendricxken Hendricx sijne moeder, weduwe van wijlen IJmbert Adriaensz. van Wijfflith, zich sterck maeckende voor haer susteren ende broederen, verkopen een mergen land te Veen aan Dirck Willemsz. PoorterjaDave Pol
HeusdenRA 11101-Oct-1646Nr. Johan van der Hoven, eist 15 gulden van Arien Geritsz. Verheij, won. tot Andel, sijnde geerft in den lande van Heusden, over kosten voor het proces tegen de heer van AelstjaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 397708-Nov-1646Adriaentgen Veenaerds, wed. van Henrik Adriaensz. van Oosterhout, geassisteerd met Cornelis Jansz. Koolhaes, won. te Veen en Engbert Jacobsz. van Veen, won. in Schelluynen, heeft een meningsverschil over de boedelscheiding met de voogd over haar nog ongeboren kind, en haar schoonfamilie van Vliet, en belooft de uitspraak van twee advocaten te accepteren.jaRemco van den Heuvel
DalemRA 2203-May-1647Hubert Imbertsz, won. te Andel, man van Maijken Woutersdr. van den Biesheuvel, bekennen een schuld van 600,- aan Tielman van WevelinchovenjaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397715-May-1647Engbert/Imbert Jacobsz. van Veen, man van Grietgen Cornelisdr. Pauw, enig dochter en erfg. van za. Cornelis Jansz. overleden te Amsterdam, machtigt Johannes Kommerstein, apotecaris, won. te Amsterdam, om een graf met zerk te verkopen in de kerk te Amsterdam genoemd de Heijliger Stee.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11327-Jan-1648Matheeus Brienen, won. tot Andel, contra de erfg. van Tonisken Jacobsdr., wed. van Willem Willemsz. Scheerder, in haar leven won. te Wijk, ijst betaling van 304 gulden wegens verkoop van hop.jaRemco van den Heuvel
RotterdamNA 9610-Apr-1648Cornelis Janss van Montfoort, 34 jaar, constapel op het jacht van de heer van Opdam, op de wacht liggende voor het Peroysse veer, verklaart op verzoek van Jan van Bemmel, commandeur op bovengenoemd jacht, dat toen hij 19 febr. 1648 met anderen in Ael of Andel aan land was gegaan, gezien heeft, dat Van Bemmel een man die koninckx soldaet was, in hechtenis nam, die daarna wegliep, waarna hij op hem schoot.neeGevonden op deze Website
VeenNHkerk 208-Oct-1648de kerk van Veen betaalt aan Dirck Dircxsz. van Andel, als pachter ofte collecteur vande grove waren, voor de impost over diverse bouwmaterialen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11309-Nov-1648Willem Jansz. van der Plas, won. tot Andel, contra Willem Aertsz. Schouten, om te antwoorden op de eis van 24 augustus j.l.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11307-Dec-1648Mattheeus Ariensz., won. tot Eijl, contra Stijntgien Verdoorn, lest wed. van Michiel Jansz. Campen, won. tot Veen, om 7 gulden 10 stuivers te betalen wegens het niet terug geven van 3 goede hopzakken.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11323-Dec-1648Willem Jansz. van der Plas, won. tot Andel, contra Willem Aertsen Schouten, border en koopman van hout, won. te Heusden, om 91 gulden 10 stuivers te betalen wegens koop van 7 1/2 hoet hoppe.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 400109-Jul-1649Huijbert Willemsz. Blommert, won. te OpAndel, en Digna Willems van Weerdhuijsen, sluiten huwelijkse voorwaarden af.jaDave Pol
BergenOpZoomNA 7310-Aug-1649boedelscheiding tussen Bastiaen van Andel, sergeant van de compagnie van capt. Diederick van der Does, wedr. van Maijken Cornelisdr. van Bredae, en zijn 6 onmondige kinderen met name Arien, Cornelis, Gijsbrechtjen (die gebrekkelijk is), Pieter, Jan en Aernout. Hierin vermelding van 1/4 part van eeh huis gelegen te Andel, die Bastiaan was aanbestorven van zijn vader za. Arien Aeritssen.neezelf gevonden
UtrechtNA U036a00417-Aug-1649Emmerentiana Bogaerts, laatst wed. van Joost vander Nijpoort, als lijftochteresse van za. haar zoon Wouter Both, machtigt haar neef Sr. Johan vander Nijpoort om de schuld te innen van 124-15-0 van de kerkmeesters van Neer-Andel vanwege het gieten van een nieuwe klok, volgens de obligatie van mei 1633.jaGevonden op deze Website
RotterdamNA 21020-Aug-1649Tijs Dircx van Toir van Gorcum, jonggeselle, 21 jaar die als soldaat met het schip Delft vanaf Delft naar Oostindien vaart, benoemt tot zijn erfgenaam de zoon van zijn vaders broer Pieter Jacobs van Toir van Heel (=Andel?) die als quartiermeester dient onder capiteyn Abram Jans Brouwer of anders diens zuster Janneken Jacobs van Toir te Vianen met een legaat ad 6 gulden voor zijn moeders zusters Willemtgen Dirckx te Gorcum.jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 482 (oud), RA 383 (nieuw)09-Oct-1649Jaspar Dielisz., won. te Eethen, Peter Jansz. van Gelder, won. te Veen, als man van Herbertgen Dielisdr, Adriaen Jansz. van Nus, man van Maeijken Gillisdr, en Sesse? Petersz. van Gammeren, won. te Wijck, man van Adriaentgen Gillisdr., tezamen kinderen en erfg. van wijlen Gillis Peters, in leven won. te Andel, vertegen op anderhalf hond land te Veen, tbv Adriaen Anthonisz. Verhoeven.jaRemco van den Heuvel

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina