Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 1650 en 1699


laatste toevoeging/last update: 05-Jan-2024
aantal bronnen/count: 142 (van in totaal 580)
Recent gewijzigd/Recent changes:
20240105:toegevoegd Nederhemert_RA293_16520118.html

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: datum
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
HeusdenRA 38414-Feb-1650Adriaen Anthonis Teeuwen, won. te Andel, bekend een schuld van 600,- aan Jan Jansen van den Heuvel, won. te Veen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 38415-Feb-1650Cornelis Jansz. Cock, won. te Wijck, leent 340-10-0 van Sr. Daniel van BerlecomjaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 398823-May-1650Herman Melisz., Jacob Lambrechtsz. Snoek, beide won. te Sleeuwijck, Aelbert Aertsz. Spijcker, Jan Thielmans Pieck, Michiel Roelen, Jan Otten Feijter, Willem van der Plas, Jan Jansz. Naeijen, Matheus Ariens, won. tot Andel, leggen een verklaring af over het recht van naasting in het land van AltenajaDave Pol
GorinchemRA 56619-Jun-1651Hendrick Laurenss, won. te Andel, zoon van Grietge Adriaensdr., won. te Andel, wed. van Laurens Laurenss za, wordt gemachtigd om zijn moeders deel in de erfenis van zijn oom Dirck Adriaenss Koijman za., in zijn leven gew. hebbende te Eteren(?) en overl. te Asperen, te verkopenneezelf gevonden
DalemRA 2201-Aug-1651Arien Woutersz. Biesheuvel, won. tot Veen, en Grietgen Woutersdr, won. te Gorinchem, broer en zuster, verklaren op verzoek van Huybert Imertsz., man van Maeijcken Wautersdr., dat 2 morgen land te Dalem die op 1-aug-1651 is getransporteerd, bij lotinge ten deel is gevallen aan Maeijken Wouters, vrouw van Huijbert Imersz.neeDave Pol
NederhemertRA 268 (oud), RA 293 (nieuw)18-Jan-1652boedelrekening van de weduwe van Dirk van Genderen. Hierin o.a. 6 mergen land te Genderen belast met dijk te AndelneeDave Pol
HeusdenRA 11705-Feb-1652Anthonis Jansz. Hooghlandt, herbergier te Andel, eist 17 gulden 17 stuivers van Gabriel Cornelisz. won. op de Haerstege onder Hedichuijsen, wegens verteringe gedaan te zijnen huize.jaDave Pol
GorinchemRA 70013-May-1652Testament van Pieter Pieterssen Gansman den Oude, won. te Waardhuizen. Erfgenamen zijn zijn kinderen Janneken Pieters, Aentgen Pieters, Neesken Pieters, Haesken Pieters, Jaepken Pieters, Pieter Pieters. en Roeloff Pieters, en Huijbert Carels eenige zoon van zijn overleden dochter Lijsbet Pieters.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11724-Jun-1652Anneken Ariensdr. wed. van Jan Cornelisz. Spierinck, won. te Eijll, eist 80 gulden betaling van Jan Jacobsz. won. tot Wijck wegens lanthuurjaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 400312-Jul-1652Willem Geeritsz. van Weerthuijsen, alias Koeijman, machtigt Cornelis Tonisz. Potter, jm. van Den Dussen, won. in West Vlaanderen, om van Cornelis de Bruijn, won. te Waalwijk, het bedrag te ontvangen dat hij nog moet krijgen vanwege leverantie van beesten.jaDave Pol
HeusdenRA 11729-Jul-1652Ds. Cornelis Poudroijen, predicant tot Crevecoeur, eist 90 gulden van Peter Bastiaensz. Bacx, won. te Andel, en te Veen in het land van Heusden geerft, vanwege een uitspraak over de erfenis van de ouders van de eiserjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 485 (oud), RA 386 (nieuw)17-Sep-1652de voor en na kinderen van Anna van Loon, in eerste verwekt bij Lenert Jansz. van de Poll, in tweede verwekt bij Jan Willems Poorter, verkopen land te Wijk en Elshout aan Jan Willems Poorter voornoemdjaRonald Spiering en Dave Pol
GorinchemNA 401523-Oct-1652Susanna van Zevender, won. te Andel, stelt haar testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 401510-Mar-1653Floris Cornelisz. van Trist, won.tot Eijl, belooft nooit meer te molesteren, de covelschuijt die Jan Dingemans en Claes Jansz., beide won. te Rijswijk, hebben verkocht aan Jan Anthonisz. en Sander Jansz., beide won. te 's Hertogenbosch.jaDave Pol
AlmkerkRA 2414-Feb-1654Peeter Janss. van Dijck, won. tot Waerhuijsen transporteert op Cornelis Anthoniss. Potter woonende in Haerlebeeck in Westvlaenderen 11 hont lants te Waerthuijsen, gemijn leggende met gelijcke elff hont lants competerende Huijbert Wilmsz. Blommert, woonende tot OpAndell.jaDave Pol
GorinchemNA 400316-Mar-1654Willem Geeritsz. van Weerthuijsen Koijman, won. te Giessen, machtigt Cornelis Anthonisz. Potter, zijn neef, om van Frans Cornelisz. Potter, won. te Andel, 28 ponden Vlaems vanwege leverantie van 2 paardenjaDave Pol en Remco van den Heuvel
GorinchemNA 397901-Jun-1654Susanna van Zevender, won. te Andel, stelt haar testament op.jaDave Pol
DelftNA 1964D01-Oct-1654Juffrouw Maria Duits van der Coele, wed. van dhr. Justinus van den Brouck, stelt 48 morgen land in Andelrebrouck tot onderpand, voor een schuld van 1200,-jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 38913-Feb-1655IJmbert Bastiaensz., won. te Wijck, bekend een schuld van 900,- aan Anneke Adriaensdr., wed. van Jan Cornelisz. Spiering, won. te Andel. [merk op dat de 2e helft van de akte mist, dus de precieze datum heb ik niet. Dat datum van de vorige akte is 13 feb. 1655.]javia Ronald Spiering van Remco van den Heuvel
HeusdenRA 38902-Sep-1655Claes Adriaensz., won. te Andel, verteeg op 5 hond land te Veen t.b.v. ...jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 4891656Tielman Fransse Walraven, borger binnen Heusden. Hij leende f.100,- aan Cornelis Florissen van Trist te Andel.jaDave Pol
HeusdenRA 489 (oud), RA 390 (nieuw)26-Jan-1656Cornelis Florisz. van Trist, won. te Andel, bekent een schuld van 100,- aan Tielman Fransz. Walraven, borger alhier, en verbindt hieraan anderhalve morgen land te Babilonienbroek. Joost Dircxsz. Gratum, borger alhier, stelt zich borg.jaDave Pol
GorinchemNA 400406-Mar-1656Peeterken Jacobsdr. Buijs, won. te Elshout bij Heusden, huisvrouw van Jan Bastiaensz., ziekelijk etc., maakt haar testament opneeDave Pol
DalemRA05-May-1656Peeter Geeritsz. Hollander, won. te Dalem, bekend een schuld aan Do. Johannis de Bruyn, predicant van Broeck en Hille, van een losrente van 15,- per jaar, af te lossen met 250,-. Aflossing o.a. in 1666 aan Sijtken Geeritsdr., wed. van Do. David de Pier,jaDave Pol
HeusdenRA 11913-Nov-1656Huybert Jansz. Spieringh en Jan Jansz. Spieringh, beide won. te Veen, en de wed. van Dirck Spieringh, als erfg. van hun vader Jan Cornelisz. Spieringh, die in leven borg was gebleven voor wijlen Lijsbet Jansdr., wed. van Aerdt Pauwels, en Pauwels Aertsz., die 100 gulden hadden gelooft aan sa. Roeland van de Walle, contra Bastiaen Jansz., wedr. van Lijntgen Aert Pauwels, won. te Veen, en Thonisken Aerdt Pauwels, wed. van Arien Jans, won. te Eijl, ieder voor een derde part van de voorn. Lijsbet Jansdr.. Eisen betaling van 2/3 part van 100 gulden en de interest daar op.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 400122-May-1657Jan Jansz. van Amerongen als voogd over de kinderen en erfg. van Willem Bruijstensz. van Dijk, stelt een inventaris op van de nagelaten goederenneeDave Pol
GorinchemNA 400703-Oct-1657Jan Ariensz. en Cornelis Floren, beiden won. in het land van Altena, dragen over op Anthonis Terlauw, een obligatie van 488,- t.l.v. Jan Jansz. van Oirt, won. te HagoortjaDave Pol
GorinchemNA 399019-Mar-1658Aanbesteding van een watermolen bij Dalem. Een van de aannemers is Gielis Aertsz. van Andel, timmerman, won. te WoudrichemjaRemco van den Heuvel
AlmkerkRA 2411-May-1660Maeijken Otten de Feijter, wed. van za. Jacob Ariense Dalm geassisteert met Dirck Hendricksz. Vromen haren jegenwoordigen man, verkopen aan Jan ende Corstiaen Thonisse Groenenberch, secr[etari]s ende schoolmr. tot Uutwijck, seeckere acht hont lants inden banne van[den] Duijl onder waerthuijsen,jaDave Pol
AlmkerkRA 2424-May-1660Huijbert Calopse, won. in Babiloonienbroeck, bekent een schuld van 58-9-0 aan Willem Huybertse, won. tot Almkerk, en verbindt hieraan seeckere helft van een huijs ende de helft van 2 mergen lants tot WaerthuijsenjaDave Pol
HeusdenRA 9951661Adriaentgen Jansdr. weduwe van za. Govaert Heijmanss. Rosa woonende tot Andel, als beschadichde borge voor za. Adriaentgen Andriesdr. tot Drongelen overleden, bezit een obliatie aan de erfg. van gemelte Adriaentgen Andriesdr., tlv de heer penningmr. Johan de With tot WoudrichemjaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 400718-Jan-1661Henrick van Neercassel, heeft een huis en hof gekocht van Marijken Otten de Feijter, won. te Uitwijk, en verklaart dat het binnen 8 jaar teruggekocht mag worden, mits alle schulden worden afbetaald.neeDave Pol
VeenNHkerk 31662Jan Jansen tot Andel betaalt 40 gulden aan de kerk van Veen voor pacht van landjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 12527-Feb-16624 hont land te Wijk, eigendom van de erfg. van Cornelis Gerardtsen en Lijntgen Thonisdr., (waaronder de erfg. van Tonisken Cornelisdr, in leven huisvrouw van Jan Jansz. van Besoijen, tot Andel), wordt nu ten onrechte gebruikt door Sweer Bastiaensz. Bouman, won. tot Wijk. De erfg. eisen dat hij het land verlaat.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 398004-Apr-1662Jasper Henricksz. van Herrelaer, wedr., won. tot Veen, en Anneke Teunis Bax, wed., won. tot Eijl, stellen een huwelijksvoorwaarden contract opjaDave Pol
RotterdamNA 38727-May-1662Heindrickie en Anneken, dochters van Dirck Jansz Loyer en van wijlen Janneken Jans, uit Teil in het Land van Altena bij Worcum en nu won. alhier, machtigen hun vader namens hen en hun zusters Pietertge en Teuntge, als erfg. van hun moeder een boomgaard en huiste verkopen.neeGevonden op deze Website
GorinchemNA19-Aug-1662Lammert Peetersz. Rottarij, en Judith Jans Rosa, E.L., stellen hun testament op. Judith ligt ziek te bedde.neeDave Pol
GorinchemNA 403401-Dec-1662Jan Jansz. linnen wever tot Eyl, 40 jaar oud, verklaart op verzoek van Henr. Wi[llems?], won. aan de Steene Heul, dat hij 50 ellen linnen heeft gedeeld in 1/3 part (17 ellen) en de rest, en meegegeven aan Maijken Ariens.neeDave Pol
HeusdenRA 39722-Oct-1663Jan Santijnen leent 300,- gulden van Jan van Schaickenraedt, borger en bakker te Heusden. Paulus Godertsz. won te Andel wordt genoemd in een belending.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 39819-Mar-1664Jenneken Davitsdr. du Pierre, lest wed. van Herman de Helt, in sijn leven schout ende secretaris tot Andel, verkoopt 9 hond land te Babilonienbroek aan Cornelis Geeritssen Hollander en Fijcken Geeritsdr., wed. van domine Davit du Pierre, in sijn leven predicant in Babilonienbroek en Den Hill.jaDave Pol en Remco van den Heuvel
GorinchemNA 398021-May-1664Susanna van Zevender, won. tot Andel, stelt haar testament opjaDave Pol
GorinchemNA 401809-Jun-1664Aelbert Aertse van der Linde en Mariken de Groot, E.L., won. te OpEijl, beiden gezond, stellen hun testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 400813-Jun-1664Gijsbert Abrahamsz., j.m. won. tot Eijl, en Lijsbeth Jansdr., wed. van Antonis Jansz. Hooghlandt, stellen hun huwelijkse voorwaarden op.neeDave Pol
HeusdenRA 12828-Jul-1664Govert Joosten van Drunen, won. te Babilonienbroek, contra Wouter van der Plas, won. te Andel, eist 39,- betaling van de vruchten uit de boomgaard van Aelbert Aertssen, die recentelijk gearresteerd is. Govert had dit bedrag tegoed van de broer za. van Wouter.jaRemco van den Heuvel
UtrechtNA17-Oct-1664Procuratie tot het voeren van proces inzake een plecht van f 1.000,- ten laste van Canutus Keurck en Lucretia van Staeckenbroeck, echtelieden. Betreft een rentbrief met als onderpand 48 mergen land in de Andelerbroek. De rentbrief is van 14-8-1647, en getransporteerd op 4-9-1661.jazelf gevonden
HeusdenRA 39915-Oct-1665Teuntje Ariens, wed. van Arien Janse Naeijen, won. te OpEyl, en haar kinderen, bekennen een schuld van 300 gulden aan Anneken Buermans, wed. van Johan Rietvelt, won. te Gorinchem. Onderpand is 11 hond weiland te Veen.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 401312-Feb-1666Arien Henricksz. Feijter, won. te Alkmaar, machtigt Mr. Gabriel Hanedoes, advocaat te Woudrichem, om f.69-12-0 te ontvangen van Adriaentjen Jans., wed. van Govert Heijmansz. Rosa, won. te AndelneeDave Pol
GorinchemNA 401015-Feb-1666Henrick Florisz. van Trist, jm. won. tot Andel, 22 jaar oud, stelt zijn testament op.neeDave Pol
WoudrichemRA 116 (oud), RA 407 (tijdelijk)RA 596 (nieuw)02-Apr-1666Theuntgen Aerts, wed. van Adriaen Jansz. Naijen, en haar kinderen, bekennen een schuld van 475 gulden tbv Johan de Wit, penningmr. der dijckagie des lants van Althenae, waarvan het hypotheek te Andel ligtjazelf gevonden
WoudrichemRA 116 (oud), RA 407 (tijdelijk)RA 596 (nieuw)09-Apr-1666Theuntgen Aerts, wed. van Adriaen Jansz. Naijen, en haar kinderen, bekennen een schuld van 950 gulden tbv Mecheltien Hellebrants van Ruijven, wed. van Hendrick van Oostrum, waarvan het hypotheek te Andel ligtjazelf gevonden
WoudrichemRA 168 (oud), RA 2339 (tijdelijk)RA 231 (nieuw)1667Leendert van Benschop, man van Anna Buermans, eist van Cornelis Teunisse Teuwe en Tijs Jansen Naije tot Andel, als erfg. van za. Teunis Teeuwen, dat de borgen van een stipulatiebrief van hun last worden ontslagen.jazelf gevonden
GorinchemNA26-Jan-1667Sophia Gerardsdr., won. in 't Broek, wed. van Ds. Davidt de Pier, in zijn leven predicant van [Babilonien]Broek en Den Hil, stelt haar testament opneeDave Pol
HeusdenRA 40112-Nov-1667Paulus Govertsz., won. te OpAndel, verkoopt 1 1/4 hond land te Wijck aan Anthonis Aertsz. van Nieuwcoop.jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 41668Huijbert Jansen tot Andel koopt grint [griendhout] van de kerk van VeenjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 13219-Mar-1668Adriaen Anthonisse Teuwen, won. te Andel, impetrant van willich decreet, eist het zwijgen van een ieder die iets wil pretenderen op een perceel land te Veen, en dat hierin gedecreteert wordt Sr. Ivo van can Heuvel, won. tot Ceulen. Een van de belendingen is van Adriaen Jansse Naijen.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 403716-Apr-1668Leendert Teunisz. van Hilde [=Helden] en Aechtje Melssen, E.L., won. te OpAndel, stellen hun testament opneeDave Pol
DrongelenRA 419-Apr-1668 Adriaentken Janss. weduwe wijlen Goeijert Heijmanssen Rosa, woonende tot Andel, geassisteert sijnde met Joost Spierinck, verkoopt met anderen erfgoederen te DrongelenjaDave Pol
HeusdenRA 40201-May-1668Adriaan Anthonisse Teeuwen, won. te Andel, verkoopt 2 morgen land te Veen, aan Ivo van den Heuvel, won. te Keulen.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 399314-May-1668Adriaen Adriaensz. Biesheuvel, won. tot Eijl, en Jan Adriaensz. Biesheuvel, won. tot Veen, stellen zich garant voor een obligatie van f. 500,- t.b.v. Adriana de With, dochter en mede erfg. van Johan de Wit, in leven penningmeester van de dijckagie van het land van Altena.jaDave Pol
VeenNHkerk 401-Oct-1668Adriaen Antonisse woonende tot Andel possedeert een geseet tot Veen, op den uijtacker, en moet daarover verschijdene rentjes betalen aan de kerk van VeenjaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 407702-Sep-1669Hendrik van Nispen, drossaart te Woudrichem en dijkgraaf van het Land van Altena, en Steven Huygen van den Bosch, won. te Andel, komen de koop overeen van 2 percelen land te AndelneeDave Pol
GorinchemNA 401021-Oct-1669Pouwels Jansz. Visscher, herbergier, won. te Werkendam, in het huis genaamd "het hof van Hollant", en Grietjen Floris van Trist, E.L., stellen hun testament op.neeDave Pol
SchiedamNA 78121-Nov-1669Jan Pus, hoogdijkheemraad van het land van Altena, wonende ter Neerandel, verklaart schuldig te zijn aan Hendrick de Man, notaris te Schiedam, 1000 gulden.neeGevonden op deze Website
HeusdenRA 13312-Dec-1669Simon Janssen Kock, won. tot Andel, contra Adriaen Aertsz. Molenpas, won. tot Wijk, als man van Marieke Willems Poorter, eist behoorlijke boedel cedule van de nagelaten goederen van Jan Janssen Cock en Neeltgen Jans, de overleden ouders van de eisser.jaRemco van den Heuvel
DrongelenRA 413-Dec-1669Peter Jansz. Camboom, won. te Andel, verkoopt 1/3 deel van land te Drongelen aan Adriaen Geritsz. VerheijjaDave Pol
GorinchemRA 615 (oud), RA 702 (nieuw)31-Mar-1670deling tussen Gijsbert Aerts, won te Andel, man van Aertgen Willems za., te eenre en Oth Jansen zijnde een kind en voorzoon van Aertgen Willems, te andere zijdeneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 401209-Jun-1670Cormelis Ringel, borger alhier, 26 jaar, en Cornelis Floren van Trist, schipper, won. te Andel, 41 jaar, verklaren op verzoek van Cornelis Jansz. Veerman tot Poederooijen, dat die een aanvaring heeft gehad met de schuit van Thomas Eijmersz., schipper van 's HertogenboschneeDave Pol
HeusdenRA 13506-Apr-1671Dirck Dircxsz., won. te Wijk, als mede erfg. van zijn ouders Dirck Dircxsz. en Grietgie Hendricxdr., contra Gijsbert Dircxsz., won. te Andel, als voogd van de nakinderen van wijlen Dirck Dircxsz. voornoemd, verwekt in zijn tweede huwelijk aan za. Grietgie Philipsdr., inzake de in beslag genomen nagelaten boedel van hun oudersjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 13526-May-1671Cornelis van Nieuwcoop, won. te Wijk, man van Handerske Dircxdr., als erfg. van Dirck Dircxsz. en Grietgie Hendricxdr., contra Gijsbert Dircxsz., won. tot Andel, als voogd van de nakinderen van Dirck Dircxsz. voornoemd in tweede huwelijk verwekt aan za. Grietgen Philipsdr.. Betreft 100 gulden die Handerske Dirxdr. voor haar vaders goed had ontvangen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 504 (oud), RA 405 (nieuw)04-Jun-1671Jan Simonsse de Cock, nomine uxoris, won. te OpAndel, en Nanningh Jansse, won. te Almkerk, als bloetvoocht van Anneke Dircx van Clootwijck, minderjarige dochter, won. te OpAndel, verkopen 6 hond land in't Brouck aan Govert Joosten van Druyne, won. in Babilonienbroek.jaDave Pol en Remco van den Heuvel
HeusdenRA 405 (oud), RA 504 (nieuw)04-Jun-1671Cornelis Flooren van Trist, won.te OpAndel, wedr. van Maijcke Davits de Pierre za., eerder wed. van Dirck van Clootwijck, en Jan Simonsse de Cock, won. te OpAndel, als man van Adriaentje Dircxdr. van Clootwijck, en Anneke Dircksdr. van Clootwijck, jd., allen erfg. van Dirck van Clootwijck en Maijcke Davits du Piere, verkopen 9 hond land te Babilonienbroek aan Willem de Fockardt, borger en backer te Heusden.jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 51672de kerk van Veen moet nog 38-3-0 betalen aan Mr. Folpert, glaismaker, won. tot Andel [mogelijk een oude onbetaalde post uit 1644?]jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 221b18-Feb-1672Adriaen Nicols, won. te Waalwijk, als rechte neve van Willem Dircx, poorter tot Vlijmen, naast een camp lants groot 6 mergen en 2 hont weiland, op den Biesheuvel onder Wijck, genaamd de Brouwerscamp, die zijn voornoemde neve had verkocht aan Do. Anthonij Scherp, predicant tot Andel.jaDave Pol
GorinchemNA 400620-May-1672Geertruijt Dingemans Bel, jd. ontrent 13 jaar oud, won. te Andel, stelt haar testament op.neeDave Pol
DrongelenDorpsarchief 231674onkostenvergoeding aan Willem Hermens die naar Andel ging om de wagenmeester te spreken wegens de legerwagensjaDave Pol
WoudrichemRA 168 (oud), RA 2384 (tijdelijk)RA 261 (nieuw)20-Feb-1674de diakenen van de kerk van Giessen eisen betaling van het legaat van 300 gulden dat Herbert Willems van Weerdthuijsen aan de armen zou hebben beloofd, van Huijbert Willemsz. Blommert, won. tot Andel, wedr. van Digna Willems, en van Handrick Willemse Valckus, won. tot Giessen, gehuwd met Lijntjen Willems, elk voor 1/3 part.jaDave Pol
GorinchemNA 402431-Mar-1674Jan van Asch, Jan Gijsbertse van Andel, Geerit Bastiaense Hollander ende Cornelis Floren van Trist, alle woonende tot Eijl aende Ribbe, leggen een verklaring af op verzoek van Dirck Jacobsz. van Vianen, pagter vande inpost op de schoenen, en van Louis Huijgens van Suijlighem, drossaerdt, over leverantie van schoenen.neeDave Pol
GorinchemNA 405414-Apr-1674Leendert Pelt, schoenmaker, burger te Gorinchem, en Neeltie Bel, van Andel, jd., stellen hun huwelijkse voorwaarden op.neeDave Pol
SchiedamNA 78004-Jun-1674Willem Aertsen van Thiel, wonende te Andel, geb. c. 1659 maakt zijn testament, en benoemt Neesken Willems Versteegh, zijn moeder, tot universeel erfgenaam.neeGevonden op deze Website
SchiedamNA 78024-Aug-1674Jan Anthonissen Hoochlandt, wonende te Andel, en Aertssen, heemraad te Andel, verklaren op verzoek van Annitjen Cornelis, weduwe van Cornelis Janssen, in leven veerman op Poederoyen, dat Jonker Gideon de Bie, in leven kapitein van een compagnie voetknechten in 's lands dienst in juni 1672, toen hij in Workom (Woudrichem) in garnizoen lag hun pont heeft laten wegvoeren naar Workum.neeGevonden op deze Website
GorinchemNA 405406-Dec-1674Leendert van Pelt, en zijn huisvrouw Neeltie Bel, ziekelijk, stellen hun testament opneeDave Pol
GorinchemNA 399510-Dec-1674Trijntjen Adriaens Bel, wed. van Jan Verzijll, won. tot Eijl, ter eenre, en Gijsbert Verzijll, rentmr. van het Munnikenland, als grootvader en voocht van Jan Jansz. Verzijll, onmondig kind van de voorn. Jan Verzijll en Trijntje Bel, ter andere zijde, stellen een erfdeling op.jaDave Pol
WoudrichemRA 27324-Feb-1675meerdere personen verklaren op verzoek van de kerkenraad van Giessen dat Herbert Willemse van Weerthuisen, sieck te bedde liggende, heeft verklaard dat hij f. 300,- wilde legateren aan de armen (van Giessen zo men aanneemt). Hij was ziek geworden in het huis van Huijbert Blommert te Andel, maar wil beslist niet te Andel begraven worden.jazelf gevonden
GorinchemNA 408012-Nov-1675erfdeling door de kinderen en erfg. van Hendrick Oosterum en Magteltje van Rijven. Hierin komt o.a. voor: een obligatie van 300 gulden dd. 18-11-1660 ten laste van Arien Teuniss Teeuwen won. te Neer-Dell [=Neer-Eijll], en een obligatie groot 150 gulden t.l.v. Teuntje Aerts wed. van Adriaen Jans Naijen dd. 9-4-1666 gepasseerd voor schepenen van Dell [=Eijll].neezelf gevonden
GorinchemNA 408930-Dec-1675Claes Arienss, voogd over het nagelaten kind van Cornelis Janse Naijen, verkoopt publiekelijk aan Jasper Geeritss Vos, 14 hond weiland op de Haer voor 402 gulden.jaGevonden op deze Website
AlmkerkRA 2411-Apr-1676Huybert Willemsz. Blommert, wedr. van Dingentgen Willems van Waerthuysen, won. tot Andel, en Tijs van Emmichoven, won. tot Giessen, als oom en voogd van Willem Huybertsz. Blommert, verkoopt aan Cornelis Cornelisz. Biesheuvel, won. te Waardhuizen, een huis met 4 hont land te WaardhuizenjaDave Pol
AlmkerkRA 2411-Apr-1676Huybert Willemsz. Blommert, wedr. van Dingentgen Willems van Waerthuysen, won. tot Andel, en Tijs van Emmichoven, als oom en voogd maternel van Willem Huybertsz. Blommert, verkoopt aan Cornelis Wolfs, won. aan de Steene Heul te Waardhuizen, 3 morgen 2 hont weiland te WaardhuizenjaDave Pol
HeusdenRA 14011-May-1676Geertruij Ariensse, wed. Huijbert Ariensse, won. tot Doveren, eist van Bastiaen Aertse van de Meijde, won. tot Eijll, betaling van 59 gulden wegens gekocht elsenhout op 5 honden land te VeenjaDave Pol
WoudrichemRA 62020-Jun-1676Adriaen bacx, won. te Andel, ruilt met Handrick Valkus, won. te Giessen, 2 percelen land te Andel.jazelf gevonden
GorinchemNA 408130-Nov-1676Willem Andriesen, won. in het Munnikenland, transporteert aan Heijmen Roosa, won. tot Eell, een afrekening van wagendiensten gedaan in den jare 1675, van 139-16-8neeDave Pol
GorinchemNA 408130-Nov-1676Jan Andriese Bock, won. in het Munnikenland, transporteert aan Heijmen Roosa, won. tot Eell, de som van 46-16-0 die hij nog tegoed had van het dorp Giessen vanwege verrichte wagendiensten gendaan in 1674neeDave Pol
LeidenHeiligeGeesthuis 46561677Akten van belening door Johan van der Meer Claesz. en zijn weduwe Anna Verboom Jacobsdr., als heer en vrouwe van Adegeest van o.a. land in de AndelerbroekneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 408204-Jun-1677huwelijkse voorwaarden tussen Jan van As, wedr. van Fijke Gijsberts van Andel, won. te Andel, en Neeltje Jans Neien [=Naijen], jd. won. te NeerAndeljaGevonden op deze Website
UtrechtNA U83b230-Jun-1677Cornelis Jacobsz. Ryschooten, schipper van Andel, heeft het vervoer aangenomen van een vracht hout van Zutphen naar Amsterdam. Hij is te Utrecht 3 dagen vast gehouden omdat het hout in arrest was genomen. De houtcopers te Amsterdam aan wie hij zou leveren, Dirck Claesz. en Claes Dirksz., geven hem vervolgens opdracht het hout naar Amsterdam te brengen, en betalen de ligkosten.jaGevonden op deze Website
SchiedamNA 78021-Apr-1678diakenen van Giessen machtigen een procureur om het proces te voeren tegen Huijbert Willemsz. Blommert en Hendrick Valkus, als erfg. voor 2/3 deel van hun zwager Herbert Willemsz. Weerdthuijsen.neeGevonden op deze Website
SchiedamNA 76505-Dec-1678akte waarin o.a. voorkomen Dirck Pus en Marya Pus, won. te Andel, kinderen van Jan Pieterssen PusneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 402601-Apr-1679Aert Ariense Naijen, won. te Andel, machtigt Aert Kemp, om het proces war te nemen dat Jan de Vroe, pachter van het verdubbelde zoutgelt over Woudrichem, etc., tegen hem voerde.neeDave Pol
GorinchemNA 399803-May-1679Maria van Slingerlandt, wed. van Johan Sprangers, ca. 62 jaar oud, verklaart op verzoek van Dirck Melisz. Maets, won. te Andel, dat hij haar nooit gezegd heeft dat zij van Wouter van der Plas f.200,- zou ontvangen, die zij getuyge volgens obligatie tot laste van Adriaen Jansz. Naeijen za. te eysschen heeft.jaDave Pol
GorinchemNA 408416-May-1679de kinderen of kindskinderen van Bastiaen Abramse DE RADE za. allen wonende te Andel machtigen Capt. Johan Meuss coorencooper te Gorinchem om te delen met de erfg. van Neeltje Abrams de Rade de goederen te Andel achtergelaten door hun vader respectievelijk grootvader Bastiaen Ahramse de Rade.neezelf gevonden
GorinchemNA 402628-May-1679Peeter Janse van Besoijen, won. te Andel, machtigt Aert Kemp, om namens hem het proces waar te nemen dat Ds. Johannes Dellius, predicant te Cooten, tegen hem voerde.jaDave Pol
Heusdenvaria 0033_004729-May-1679Leijntje Driessen, wed. van za. Cornelis Wolff, won. op de Steene Heul, en Adriaen Willems Vinck, oom ende bloedvoogt van Tanneke Cornelis Wolff, won. te Woudrichem, machtigen op 29-5-1679 dhr. borgemr. Johan van de Graaf, om voor beiden een perceel van 3 morgen land in Andelerbroek in leen te ontvangen. De beleningen vinden vervolgens plaats op 3 en 8 maart 1680.jazelf gevonden
GorinchemNA 399812-Mar-1680IJsbrant d' Overschie, won. te 's Gravenhage, verhuurt aan Heijman Roosa, won. te Andel, een uiteraard groot 20 morgen.jaDave Pol en Remco van den Heuvel
Linschotendtb29-May-1680Hendrick Claessen van Pelt jm van Andel trouwt Claesje HenderickxjaRemco van den Heuvel
PoederooijenRA17-Jun-1680Gerrit Dircksz., won. te Andel, namens zijn mede erfg., doet aanspraak op de goederen van Jan Tonisz. den OudenneeDave Pol?
GenderenRA1681Nicolaus van Velsen, predikant van Doveren en Genderen, stelt in 1681 een lijst op van kerkerenten, op basis van het oude boekje van Dirk Willemse Versteech.jaDave Pol
GorinchemNA 399818-Apr-1681IJsbrant d' Overschie machtigt Dirck Pus, schout te Andel, om namens hem de uiterwaard de Worp te Andel te verhuren.jaDave Pol, Remco van den Heuvel
GorinchemNA 406102-Jun-1681Huijbert Verhoeve, won. te Eijl, machtigt Thomas Dael om in zijn naam op te treden voor het gerecht te Gorinchem.neeDave Pol
GorinchemNA 401223-Jun-1681Jan Ariensz., 42 jaar, en Jan Gijsbertsz. van Andel, 35 jaar, beide won. te Andel, verklaren op verzoek van Geertruijt Dingemans Bel, jd., won. in den ambachte van Den Hil, dat haar vader ontrent 3 weken geleden is overleden, dat er geen andere kinderen zijn, en dat Geertruijt ouder dan 21 is, en bekwaam om haar eigen goederen te regeren en administreren.neeDave Pol
GorinchemNA 406120-Oct-1681Gerit Bacx, won. te Andel, machtigt Thomas Dael, om namens hem voor het gerecht van Woudrichem op te treden.neeDave Pol
GorinchemNA 401403-Nov-1681de kinderen van Anneken Sanders Verboom, wed. van Sijmon Dircksz. van Noulandt, machtigen notaris Jan Marcelis van Osch om de erfenis af te handelen. Een van de comparanten is Wouter van der Plas, schepen tot Andel geseit Eijll, als vader van de minderjarige kinderen verwekt bij zijn huisvrouw za. Maeijken Sijmons van Noulandt.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 406225-Mar-1682Dirck Janse Naije, won. te Pouderoijen, wordt door zijn twee schoonzusters gemachtigd te procederen tegen de erfg. van [Cornelis Jansz.] Vernoij, in zijn leven schout te BrakeljaGevonden op deze Website
GorinchemNA 402706-Apr-1682Govert, Cornelis en Adriaentjen Paulusse, en Corstiaan Ariensz, man van Jenneke Paulusse, allen won. te Andel, en kinderen en erfg. van Paulus Govertsz. en Aertje Geevaerts, en ook erfg. van Anthonis Govertsz., hun oom, verklaren met elkaar in der minne de nagelaten goederen verdeeld te hebben.jaDave Pol
HeusdenNA 405008-Nov-1682Jan van den Heuvel, won. te Veen, leent 500 gulden. Grietje Ariens van Es, weduwe van Huijbert Spieringh, won. tot Eeijll (Andel) in het land van Altena stelt zich borg.jaRonald Spiering
UtrechtNA U103a1-8416-Mar-1684Francoijs Ormea, en zijn zwager mr. Frederck van Beeck, mede namens Hendrick Maes, en Arent Bosch, medicinae doctor in Den Hage, mede namens de kinderen van wijlen Johan Maes, in leven borgemr, van Den Haag, en Govert Comans, als gezamelijk erfg. van Agneta Geul, wed. van Paulus Maes, machtigen Dirck Pus, schout te Andel, om te Andel 6 mergen land te verkopen aan Matthijs Janssen NaijejaGevonden op deze Website
GorinchemNA 402825-Mar-1684Adriaen CRILLAERT pachter v/d impost op 't gemael over de lande van Althena, Dussen en Werkendam, laat getuigen verklaren omtrent moeilijkheden bij een inspectietocht te Giessen en Andel neezelf gevonden
HeusdenNA 402605-Aug-1684Dhr. Antonij Scherp, predicant tot Andel, en juffrouwe Catrina Biben, e.l., wonende te Andel stellen een testament op.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA21-Aug-1684Johannes Verzeijl, zoon van Jan Verseijl za., en Trijntie Ariens Bel, won. te Eyl, benoemt zijn moeder tot enig erfgenaamneeDave Pol
GorinchemNA 401212-Feb-1685Heijmen Roosa, won. te Andel, machtigt Libertus Buijs, won. te Gorinchem, om namens hem op te treden voor het gerecht van AndeljaDave Pol
HeusdenRA 41831-Mar-1685Jan Anthoniss. Hooghlant, won. tot Andel ende Jenneken Trenten, won. tot Woudrichem, geassisteerd met Johan Sonnevelt, verkoopt 3 hond land te Veen, aan Sebastiaen Giellen, won. tot VeenjaDave Pol
ZuilichemRA 67823-Aug-1685testament van Johannes Heynius, bedienaer des Goddelijcken woorts tot Gameren, aen eene sware quetsure te bedde leggende, ende juffr. Dirsken van Veen, echteluijden, legateren o.a. aan haar zusters zoontje Johannes Nayen, zoon van Adriana van Veen, getrouwd met Dirck Janss. Nayen, mits zij dit zoontje theologie zullen laten studeren. neeCor van Wijgerden
GorinchemNA 406331-Dec-1685Dirck Janse Naije, won. te Poederoijen, bekent f. 1200,- ontvangen te hebben van Dirxke van Veen, wed. van Do. Hijnius, in zijn leven predikant te Gameren, en belooft aan haar een jaarlijkse lijfrente van f. 100,- te betalen.neeDave Pol
SchiedamNA 79108-Apr-1687Margrieta Dircx de Jongh, wonende te Vlaardingen. en Anna Dircx de Jongh, wonend te Schiedam, kinderen van Neeltje Gerrits Verheij za., Machtigen Gerrit Dircxsz. de Jongh, hun broeder, wonende in het Land van Altena in het dorp AndelneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 409918-Apr-1687de kinderen en erfgenamen van za. Hendrick Jansse Kandt, man van za. Geertie Goosens van der Vorst, wonende te Rijswijk, verdelen hun erfenis. Hierin komt voor: Cornelis Corneliss smith te Andel in belending te Giessenneezelf gevonden
sGrevelduin_CapelleRA 6710-Jun-1687Peeter Jansen vander Mijden en Arien Janssen Naijen, bijde won. tot Op Andel, Lande van Althena, bekennen een schuld van 315 gulden aan Hendrick Peeterssen Timmers, onzen nabuur, vanwege de koop van een damschuit met toebehoren.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA 401430-Jan-1688Heijmen Rosa, won. te Andel, en Maria de Man, jd. won. te Giessen, stellen hun huwelijkse voorwaarden op.neeDave Pol
GorinchemNA 404026-Apr-1688Arie Peterse Bax, won. te OpAndel, en Anneke Hendrix Valkes, zijn huisvrouw, stellen hun testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 398325-Oct-1688Dirk Pus, schout tot Andel, en juffr. Agata Scharp, echtelieden, stellen hun testament opjaDave Pol
GorinchemNA 409031-Mar-1692Dirck Handrixs Fijter, won. te Andel, stelt zijn testament opneeDave Pol
GorinchemNA 409330-Jun-1692Huibert Maertenss, oud 75 jaren, won. te Andel, machtigt samen met 2 anderen Ds. Petrus VAN DEN HAM te Sleeuwijk, om 1 1/2 mergen land te Sleeuwijk te verkopenneezelf gevonden
GorinchemNA 409103-Sep-1692Huijbert Maertens, won.te Andel, machtigt Alexander van Wevelinckhoven, om hem te vertegenwoordigen voor het gerecht te Woudrichem in de zaak tegen Piter de WildeneeDave Pol
GorinchemNA 403205-Oct-1693Dirck Melis van den Dam, won. tot Eijll, machtigt Daniel van der Kruijs, notaris te Middelburg, om namens hem op te treden in alle processen die hij zal voeren.neeDave Pol
GorinchemNA 403419-Mar-1694Cornelis Floren en Cornelus Janssen, beiden won. tot Eijll, verklaren op verzoek van Philip Vermout, dat er eijntvogelen gevangen zijn door Geerit Straver.jaDave Pol
WaalwijkNA 2121-May-1694Heijman Roosen, woonende tot Andel, lande van Altena, Joost Coolhaes borgemeester, woonende tot Veen, land van Heusden, ende Poulus van Strijp, woonende tot Andel, zullen 10 paarden en knechten daarbij leveren om tent stokken en toebehoren voor het leger te vervoeren.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA05-Jan-1695Johan van Batenburgh, vendu meester te Gorinchem, bekent f. 1200,- schuldig te zijn aan juffr. Catharina Riben, wed. van Do. Anthonij Scharp, in leven predicant te AndelneeDave Pol
GorinchemNA01-Mar-1695Hr. Johan ...man, contractant van haar Ed. mogend Heeren raden van Staten der vereenigde Nederlanden, ter eenre, ende Jacob de Raa....., Pieter Dircxe de With, Hendrick Feijter en Peeter Janse Roose, ter andere zijde, verklaren met elkaar een contract aan te gaan om ten dienste van den lande 25 paarden te leverenneeDave Pol
GorinchemNA14-May-1695Gerrit Willem Heuvel, captijn luitenant, en Merten Willems Schroder, ritmeester, beiden on der het regiment Duitse Garde te paard van zijne majesteit van Groot Brittanjen, in garnisoen liggende te Gorinchem, in opdracht van brigadier Baron de Gompes, ter eenre, en Matthijs Janssz. Naeije en Cornelis de Smith, won. te Andel, komen de levering overeen van 12 paarden.neeDave Pol
HeusdenNA 403709-Dec-1695akte van huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Pauwelsse, won. te Op-Andel, meerderjarig jonghman, en Jenneke Ariens van Weerthuijsen, meerderjarich dochter, mede won. tot Op-Andel.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 410227-Feb-1696Gerrid Bastiaansz. Hollander, ca. 50 jaar oud, won. te Eijl, en Sijmen Petersz. van Veen, won. te Veen, ca. 25 jaar oud, beide cramers en meelverkopers, leggen een verklaring af over de vrijheid van het laten malen van boekwijt en hes??meel in de landen van Heusden en Altena.neeDave Pol
GorinchemNA 410204-Mar-1697Jan Ruijmschotel, wedr. van Marieke Petersdr. Ganseman, won. te Andel, en Maeijke IJmertsdr., wed. van Geerit Willemsz., stellen hun huwelijkse voorwaarden op.neeDave Pol
GorinchemNA29-Mar-1697Helena Jacomina en Alexandra Gansenep genaamt Tengnagel, als kinderne en erfg. van Jonker Wolter Gansenep genaamt Tengnagel, in zijn leven capitein ten dienste deser landen, verklaarden machtig te maken Johan Steenis. Deze had tevens procuratie van Arnold van Leeuwen, koopman te Dordrecht, nomine uxoris, om publiek te verkopen hun deel in een huis en stuk land te NeerAndelneeDave Pol
GorinchemNA 406808-Mar-1698Lambert Rotarius, wedr. van Judick Roosa, en zijn zoon Piter Rotarius, verdelen de nalatenschap van Judick Roosa, omdat Lambert wil hertrouwen.neeDave Pol
SchiedamNA 79522-Aug-1698Dirck de Lange, oud-schepen van Gouda, gehuwd met Cornelia de Man. Schoonzoon van Hendrick de Man, en Alida Fockendijck, weduwe van Hendrick de Man za. voornoemd, verklaren dat Cornelia de Man haar vaderlijk erfdeel heeft ontvangen en nu aan Alida Fockendijck voornoemd overdraagt o.a. 1/4 deel in in een huis met landerijen in het land van Altena, Giesenambacht, Rijswijk en Andel bij Workum (=Woudrichem)neeGevonden op deze Website

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina