Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 1700 en 1724


laatste toevoeging/last update: 05-Jan-2024
aantal bronnen/count: 23 (van in totaal 580)
Recent gewijzigd/Recent changes:

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: datum
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
GorinchemNA 404527-Mar-1700Gijsbert Craij, won. te Veen, en Jenneke Naijen, won. te Poederooijen, stellen huwelijkse voorwaarden op.jaDave Pol
GorinchemNA 410330-Aug-1700Dirck Jansz. Naije, won. te Poederooijen, en Matthijs Janse Naije, won. te Andel, bekennen f.1500,- schuldig te zijn aan Johan Boon.neeDave Pol
GorinchemNA 406830-May-1701Tijs Janse Naije, won. te Andel, bekend f. 600,- schuldig te zijn aan Piter Roos, predikant te AndeljaGevonden op deze Website
GorinchemNA 411025-Jun-1703Anthonij van Dijck en Neeltien Janse van Andel, won. te Andel, stellen hun testament opneeDave Pol
GorinchemNA 407023-Jan-1705Gijsbert Craeij, won. te Poederooijen, man van Jenneke Naaijen, die kind en erfg. is van Dirk Janse Naeije, stelt zich borg voor 2500,- die Dirk Naijen schuldig was aan Jan BoonneeDave Pol
DelfshavenNA 386518-Dec-1705Adriaen Claesz Banck en Symon Pietersz Morgendael, executeurs testamentair van wijlen Aerjaentje Pieters Pus, in leven weduwe van Andreas Adamsz Gout, benoemen Dirck Pus, Schout te Andel, om de onroerende goederen van wijlen Aerjaentje Pietersdr Pus te helpen verkopen.neeGevonden op deze Website
GorinchemNA 407109-May-1707Jacomina Dewith, wed. van Petrus Noordingh, in leven predikant tot Aalsmeer, won. te Eijl, machtigt Johan Noortdingh, haar zoon, won. te Rochelle, om te ontvangen van Daniel Soutijn, erfg. van Catarina Noortdingh, de som van 6000,-neeDave Pol
WoudrichemRA 106613-Apr-1708boedelscheiding tussen Jeroenimus Borgh, wedr. van Neeltie Blommert, won. te Andel, en Govert Ariens van Andel, won. te Andel, als oom en bloedvoogd van de 2 onmondige kinderen van Jeroenimus Borgh verwekt aan za. Neeltje Blommert, met name Batiaentie en Huijbert Borg.jaDave Pol
GorinchemNA 407125-May-1708Cornelia Noordinge, won. te Andel, machtigt Jan Cotrel, notaris te Middelburg, om te vorderen van Daniel Soutijn, won. te Middelburg, als erfg. van haar broers dochter Catarina Noordingh, alle de cleederem die aan haar zijn nagelatenneeDave Pol
PoederooijenRA06-Jun-1708Gijsbert Craaij, mede schepen alhier, machtigt Jan van As, won. te Andel, om namens hem te compareren voor het gerecht van PoederooijenneeDave Pol
Raad_van_StateResoluties 26713-Oct-1708Jan van Osch won. te Andel neemt het leggen van een nieuwe krib te Alem aan voor 4725 gulden aan.neeGevonden op deze Website
GorinchemNA02-Jun-1710Neeltie Jans Naijen, huisvr. van Jan van As, won. te Andel, stelt haar testament opjaDave Pol
GorinchemNA 412412-Jun-1711Dirck van Eijseren, gehuwd met Sara Jacobs Verreijcken, won. te Andel, testeren.neezelf gevonden
DordrechtNA 71720-Aug-1712Langstlevenden testament van Warnard Roos en Jenneken van As, echtelieden wonende te Dordrecht. Hij benoemt tot voogd zijn behuwd broeder Adriaen Pot en zij haar behuwd broeder Jan Naijen, schepen te Andel.neeGevonden op deze Website
GorinchemNA 416321-Sep-1714Hester Bussy, wed. van Johan Lambert Chenel, inleven heere van Poederoijen, machtigt Martinus Meker, om voor haar op te treden voor het gerecht van Andel, in de zaak geinstitueert door Dirk Philips van Andel, won. aldaarjaDave Pol
GiessenLeenhof 4205-Dec-1714IJsbrandt d'Overschie, heer van Souburg, leenheer van de hoffstad van Giessen en Emmickhoven, beleent Hendrick van 't Sant, wonende te Sleeuwijk, met de twee gerechte helften van een halve morgen land, gelegen onder Andel, bij dode van Jan Hendrikse Ruijmschotel, sijn oomjazelf gevonden
GorinchemNA 416403-May-1716Adriaan Bax, won. tot Andel, en Aagie Ariensdr. Najen, won. tot Andel, stellen een huwelijks voorwaarden contract op.jaDave Pol
WoudrichemSA 86726-Dec-1716de staten van Holland bevelen de baljuw van Woudrichem om de waarsman van [de polder] den Duijl inzage te geven in alle papieren m.b.t. de bedijking en bemaling van deze polder. Dit n.a.v. 48 morgen land onder het gerecht van Andel die is geabandonneerd door de vrouwe van Humen, Baronesse van Steenhuijsen.jazelf gevonden
SprangNA 1412-Nov-1717Gijsbert Kraaij, bierbrouwer, woont alhier, wedr. van Johanna Naijen tot Aelst in Gelderlant overleden, en haar broer Sr. Johannes Naijen, woont tot Andel, als oom van moeders zijde van de kinderen van gemelde Gijsbert Kraaij en Johanna Naijen, zijn overeengekomen dat deze kinderen percelen land te Poederooijen en Andel zullen krijgen, en daarnaast een schuld van 600 gulden. Gijsbert Kraaij krijgt alle overblijvende goederen.jaGevonden op deze Website
WoudrichemRA 8705-Feb-1718Mr. Philip Dedel, bailliu te Woudrichem, eist tegen Jan Arijense Naijen, won. te Andel, nu gevangen in de voorpoort te Woudrichem, verbanning voor 6 jaar uit Holland wegens mishandeling van de deurwaarder Cornelis van Eeten die na 20 dagen de dood tot gevolg had.jazelf gevonden
BrielleNA 103716-Mar-1723Kornelis Poortermans gehuwd met Elisabeth Hoogland geeft procuratie op zijn nicht Elisabeth Poortermans om naar Andel te gaan om de landerijen en andere goederen zijn huisvrouw opgekomen bij overlijden van haar vader Johan Hoogland te verkopen etc. Getuigen Wessel Zegelaar en Jacob Salomons Pols.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 103713-May-1724Kornelis Poortermans wonende den Briel geeft procuratie op Elisabeth Hoogland zijn vrouw om namens hem de gesloten rekening van de goederen van Jan Anthonis Hoogland haar vader zoals deze op 28/04/1724 voor schepenen van Andel is gedaan te vereffenenneeGevonden op deze Website
BrabantRaad_van_ 82424-Nov-1724Hendrik Pus, Heere van Andel, luijtenant in't regiment van den collonel van der Voort, weduwnaer van Apollonia Catarina van der Hoop, die dogter en eenige erffgenaem was van Mr. Huijbert van der Hoop, in sijn leven advocaet tot Dordregt, vervolgt de procedure bij denselven Mr. Huijbert vander Hoop voor gen gemelten Rade geentameert, in qual[itei]t als curateur over den boedel van wijlen Maria Beliarts in haer leven weduwe van Pieter vander Wien, ter eenre, op ende jegens Govert van Loveren, als mede erffgenaem van Cornelis van Loveren gedaegde.jaGevonden op deze Website

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina