Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 1725 en 1749


laatste toevoeging/last update: 05-Jan-2024
aantal bronnen/count: 23 (van in totaal 580)
Recent gewijzigd/Recent changes:

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: datum
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
HeusdenRA 18019-Mar-1725Floris van Trist, won. te Andel, contra Peter Janssen van Doesburgh, won. te Wijck, eist betaling van 12,- over koop van een paard in het jaar 1719jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 414209-Jul-1725Dirck PUS, schout en secretaris van Andel, wedr. van Agata Scherp die een dochter was van za. Catarina Biben, vercoopt etc.neezelf gevonden
BrielleNA 103926-Sep-1727Elisabeth Poorterman huisvrouw van Hendrik Steen als last en procuratie hebbende van haar moeder Maria Hoogland laatst weduwe van Jan Ariens Kloosterweg, gepasseerd voor schout en schepenen van Andel van 13/02/1723 verzoekt de 1e notaris zich te vervoegen aan Neeltje Ariens Besemer weduwe van Jan Hendriks Mijnck wonende den Briel en haar te insinueren dat zij uit kracht van de clausule van substitutie haar in de voorsz. procuratie verleend op 01-02-1725 bij akte verleden voor nts Pieter Bax op de voorsz. Neeltje een procuratie had verleend en dat deze zich daar niet naar gedraagt en verklaart deze van onwaarde. De notaris heeft de insinuatie op 30-09-1727 overhandigd. Getuigen Pieter de Baan en Pieter Poorterman.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105514-Nov-1727Neeltje Ariens Besemer, weduwe van Jan Hendriks Mink draagt de notaris op zich te vervoegen bij Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen als houdende procuratie van haar moeder Maria Hoogland, laatst weduwe van Jan Ariens Kloosterweg (proc. voor gerecht van Andel dd 13-2-1723). Insinuante eist betaling van een schepenschuldbrief van f 1000 dd 5-6-1721, verzekerd op een huis en erf aan de oostzijde van het Noordeinde te Brielle, met alle daarop verlopen rente. Geinsinueerde was in dezen ook borg voor haar moeder. Er zijn nog verdere vorderingen: f 170 op obligatie dd 15-1-1725 en f 42 op obligatie dd 1-2-1725, opgemaakt tov Pieter Bax. Geinsinueerde stelt: 'Ik neem mijn bedenken'. Getuigen Jacobus Salomons Pols en Isaak van der Sluis.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105523-Dec-1727Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen, wonend te Neer-Andel, als last en procuratie hebbend van haar moeder Maria Hoogland, laatst weduwe van Jan Kloosterweg te Brielle (proc. dd. 23-1-1725 voor gerecht van Andel) verhuurt aan Neeltje Ariens Besemer, weduwe van Jan Hendriks Mink te Brielle een huis en erf in het Noordeinde, laatst bewoond door wijlen Maurits Huigens, in leven schepen en vroedschap van Brielle. Huur geldt voor tien jaar met optie op verlenging voor gelijke periode en tegen f 50 per jaar. Huurster heeft het recht het huis onder te verhuren. Getuigen Pieter Sonnevijl en Jacobus Salomons Pols.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105527-Dec-1727Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen wonend te Andel heeft op 13-2-1723 voor het gerecht aldaar procuratie gekregen van haar moeder Maria Hoogland, laatst weduwe van Jan Ariens Kloosterweg. Uit kracht daarvan had zij in mei 1727 voor notaris Joris van Hoogwerf procuratie verleend aan Kornelis van IJsendoorn. Zij herroept deze procuratie. De notaris geeft een afschrift van deze akte van herroeping af aan de meid van Van IJsendoorn.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105509-Jun-1728Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen wonende in Neer Andel in het Land van Altena, Lijsbeth Vlielander, laatst weduwe van Bastiaan van Willigen, mede wonend aldaar, en Neeltje Kornelis van der Loij, huisvrouw van Arie Jans Vos te Brielle verklaren ten verzoeke van Neeltje Ariens Besemer, laatst weduwe van Jan Hendriks Mink te Brielle, dat zij op Tweede Kerstdag 1727 ten huize waren van Maria van Baten, huisvrouw van Arie Kornelis van der Loij. Daar kwam ook requirante, die er vertelde dat zij bij Vijfpond f 100 wilde halen in ruil voor potgeld. Toen zij thuis het potgeld wilde pakken waren de rijksdaalders en ducatons verdwenen en zaten er in het zakje nog maar een paar vreemde muntjes. Er is maar een persoon in haar huis geweest die haar een vordering van f 25 heeft uitbetaald in kruisrijksdaalders, maar ik kan die niet beschuldigen want er is geen bewijs. Uit de akte is op te maken dat in dit verband de naam is gevallen van Gijsbert van der Hart, die aandringt op een beedigde verklaring van requirante.Hierin hebben de deposanten zich gemengd, omdat requirante niet kon lezen of schrijven. Zij hebben de verklaring horen voorlezen voordat requirante die ondertekende, maar stellen beslist dat de woorden "die ik voor de dief houd" daarbij niet zijn voorgelezen. Getuige Kornelis van t Wout.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 104016-Feb-1729Maarten Mens weduwnaar en erfgenaam van Maria van Andel wonende alhier geeft procuratie op Elisabeth Poortermans gehuwd met Hendrik Steen thans wonende te Woudrichem om namens hem gedurende zijn afwezigheid van zijn vrouws stiefmoeder Wijntje van Veen weduwe en boedelhoudster van Arij Jans van Andel. eerder weduwnaar en erfgenaam van Angenietje Hoogland en zijn vader Jan Ariens van Andel wonende te Andel in den lande van Altena staat en inventaris van de voorsz. nalatenschappen van zijn overleden vrouws grootvader en vader en moeder te vorderen alsmede zijn portie daarin competerende. Getuige Pieter Simons Knop.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 104002-Jul-1729Maarten Mens wonende den Briel weduwnaar en erfgenaam van Maria van Andel en uit dien hoofde voor zich en namens Aafje van Andel en Jan van Andel, beiden minderjarig en met de voorsz. Maria van Andel kinderen van Arij Jans van Andel uit diens eerste huwelijk met Agnieta Hoogland ter eenre en Weijntje van Veen weduwe van Arij Jans van Andel wonende Neerandel met haar broer Joost van Veen wonende Poederoijen in Gelderland ter andere verdelen de nalatenschap van Arij Jans van Andel en Agnieta HooglandneeGevonden op deze Website
BrielleNA 105618-Feb-1730Maarten Mens te Brielle, voor zich en als weduwnaar van Maria van Andel en gemachtigd door het Hof van Holland in de rechten (mbt de hun van hun grootouders opgekomen goederen) van de minderjarige Aafje van Andel en Jan van Andel, kinderen van wijlen Arie Jans van Andel uit eerste huwelijk met Agnieta Hoogland, machtigt Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen, wonend in Neer-Andel, tot administratie van enkele landerijen aldaar. Getuigen Hermanus Koenraad en Huibrecht Simons.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 104009-Oct-1730Maarten Mens weduwnaar en enig erfgenaam van Maria van Andel voor zich zelve en als bij akte van Hof van Holland van 29/04/1729 geauthoriseerd zijnde om de interest van Aafje van Andel en Jan van Andel beiden nog minderjarig en welke met Maria van Andel kinderen zijn van Arij Jans van Andel uit zijn 1e huwelijk met Agnita Hoogland over de goederen de kinderen opgekomen bij overlijden van hun ouders en grootouders te vereffenen geef procuratie aan Wouter van Neck nts en procureur binnen Gorinchem om bij absentie van Maarten de landen gelegen onder Neerandel die aan de comparant hag vlgs accoord van 02/07/1729 voor mij nts gemaakt tussen Wijntje van Veen weduwe van de voorsz. Arij Jans van Andel in eigendom zijn gekomen te verhuren en van de voorsz. Wijntje van Veen alles te vorderen dat zij nog aan Maarten verschuldigd is. Getuigen Laurens van Oosten en Aalbert Sijderveld klerken.neeGevonden op deze Website
DelfshavenNA 12819-Dec-1733Jan Coster, meester-metselaar, machtigt Cornelis van Gammeren te Andel, om, naast de regente van de diaconiearmen te Dordrecht, op Jacobus de Raade te Andel, te transporteren 14 hond land te Andel in het land van Altena, in de polder "Bijving", tussen het land van Dirk Belt en dat van Willem de Veerman.jaGevonden op deze Website
DoeverenRA 17118-Oct-1735Testament van Jan Meertense Boll en Huijbertje Blommert, waarin een legaat wordt gedaan aan zijn moeder Handersken Uijthoven.jaGevonden op deze Website
EmmikhovenRA 619-Nov-1735de erfg. van Maaijke Theuwesse Groenevelt, overl. te Waardhuizen, wed. van Aart Zegertse van Herwijnen (o.a. Willem Aartse Najen, en Jenneke Hoek, vrouw van Hardenburgh de Kloe), verkopen land te Waardhuizenjazelf gevonden
PoederooijenRA 610-Jul-1739Jonker Jan Otto van Rijswijk wordt ervan beschuldigd gevochten te hebben met schout Wouter van Kell in de herberg "de Swaan" bij het veer naar Andel.jaBen van Rijswijk
PoederooijenRA 620-Jul-1739Jan van Rijswijk bekent te Andel gevochten te hebben met Wouter van Kell en verklaart de boete aldaar voldaan te hebben en niets meer schuldig te zijn. Te Poederooijen kan hij dus niet meer strafrechtelijk vervolgd worden. Gijsbert Groeneveld en Adriaantje Bijl, echtelieden, stellen zich hierboor garant. Daarna machtigt Jan van Rijswijk enkele personen waaronder een advocaat om het bij rechtszaken te vertegenwoordigen.jaBen van Rijswijk
DeMijlNA 301-Mar-1741Agatha Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haen, koopvrouw te Dordrecht, verleent procuratie aan Adriaan van Dam, vendumeester te Dordrecht, om te verklaren dat zij 5000 gulden schuldig is aan Hendrik Pus, heer van Andel, en diens vrouw Emmerentia de CarpentierneeGevonden op deze Website
BrielleNA 105013-May-1742Gezamenlijke erfgenamen van Kornelis Willems van Rij, gewoond hebben te Andel, machtigen Elisabeth Poorterman, weduwe van Hendrik Steen, tot het opeisen van inventaris van de nalatenschap uit handen van de weduwe van genoemde Kornelis, Huibertje Adams Verwei. Getuigen Jan Verwei en Stoffel Haar.neeGevonden op deze Website
DenHaagHofvanHolland09-Apr-1745uitspraak in rechtszaak tussen Mr. Steven Harbert de groulard en Mr. Johan Christiaan Swaen, over het visrecht op de Maas voor Andel.neeGevonden op deze Website
UtrechtNA U203a324-Oct-1748Allegonda Verbeek, won. te Utrecht, erfg. van Willibrordus Kemp, in leven pastoor te Utrecht, machtigt Willem Stam, schepen te Andel, om van Jan Berkenbos de pacht te vorderen die hij schuldig is over 5 morgen land aan de Dussen-Munsterkerk, genaamd de Geer.jaGevonden op deze Website
UtrechtNA U203a317-Dec-1748Alegonda Verbeek, won. te Utrecht, enig erfg. van Willibrordus Kemp, in leven pastoor te Utrecht, machtigt Egbertus van Wielden, won. te Gorinchem, om 5 morgen land gelegen aan de Dusse Munsterkerk, genaamd de Geer, te verkopen aan Willem Stam, schepen te Andel, en om nog 3 morgen land aan de Arkeldijk te Verkopen,jaGevonden op deze Website
googleboek HedendHist1749Beschrijving van het dorp en de heerlijkheid Andel in 1749.neeGevonden op deze Website
UtrechtNA U188a1111-May-1749de klein- en achterkleinkinderen van Steven de Groulard, in leven hoog schout te Maastricht, verdelen zijn erfenis, die vanwege het erop gestelde last van fideicommis lange tijd onverdeeld is gebleven. Achterkleindochter Jacoba Adriana de Groulard, nog minderjarig, erft alle leengoederen te Andel en Enspijk, en moet alleen het proces voor de hoge raad voeren over deze leengoederen (tegen de heer van Poederoijen).jaGevonden op deze Website

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina