Lijst met bronnen m.b.t. Andel


laatste toevoeging/last update: 05-Jan-2024
aantal bronnen/count: 580
Recent gewijzigd/Recent changes:
20230821:gewijzigd Roermond_GA402_15121220.html
20230821:gewijzigd Heusden_RA318_13950318.html
20240105:toegevoegd Nederhemert_RA293_16520118.html

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: archiefplaats
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
AlmkerkRA 2414-Feb-1654Peeter Janss. van Dijck, won. tot Waerhuijsen transporteert op Cornelis Anthoniss. Potter woonende in Haerlebeeck in Westvlaenderen 11 hont lants te Waerthuijsen, gemijn leggende met gelijcke elff hont lants competerende Huijbert Wilmsz. Blommert, woonende tot OpAndell.jaDave Pol
AlmkerkRA 2411-May-1660Maeijken Otten de Feijter, wed. van za. Jacob Ariense Dalm geassisteert met Dirck Hendricksz. Vromen haren jegenwoordigen man, verkopen aan Jan ende Corstiaen Thonisse Groenenberch, secr[etari]s ende schoolmr. tot Uutwijck, seeckere acht hont lants inden banne van[den] Duijl onder waerthuijsen,jaDave Pol
AlmkerkRA 2424-May-1660Huijbert Calopse, won. in Babiloonienbroeck, bekent een schuld van 58-9-0 aan Willem Huybertse, won. tot Almkerk, en verbindt hieraan seeckere helft van een huijs ende de helft van 2 mergen lants tot WaerthuijsenjaDave Pol
AlmkerkRA 2411-Apr-1676Huybert Willemsz. Blommert, wedr. van Dingentgen Willems van Waerthuysen, won. tot Andel, en Tijs van Emmichoven, als oom en voogd maternel van Willem Huybertsz. Blommert, verkoopt aan Cornelis Wolfs, won. aan de Steene Heul te Waardhuizen, 3 morgen 2 hont weiland te WaardhuizenjaDave Pol
AlmkerkRA 2411-Apr-1676Huybert Willemsz. Blommert, wedr. van Dingentgen Willems van Waerthuysen, won. tot Andel, en Tijs van Emmichoven, won. tot Giessen, als oom en voogd van Willem Huybertsz. Blommert, verkoopt aan Cornelis Cornelisz. Biesheuvel, won. te Waardhuizen, een huis met 4 hont land te WaardhuizenjaDave Pol
AltenaPolder_Oudland 10412-Apr-1580Ghowert Janssen, scholtis tot Andel, bekend een schuld van 15 gulden aan toonderjaRemco van den Heuvel
Ammerzodenhuis_ 46129-May-1797Jan Jan van Waardhuijsen, schepen, Christoffel van Rijswijk gehuwd met Helena van Waardhuijsen en Jan Janse Naaijen, wedr. van Jenneke van Waardhuisen als vader en voogd over zijn twee minderjaarige kinderen Jan en Arien Naaijen, allen won. te Andel, verkopen aan Anthonius Hieronimus van Linden, won. te Andel, een huijs en schuur buijten dijks van ouds genaamt de Swaan en een klijnder huijs met een hooijberg, gelegen te Op-Andel.jazelf gevonden
BergenOpZoomNA 7310-Aug-1649boedelscheiding tussen Bastiaen van Andel, sergeant van de compagnie van capt. Diederick van der Does, wedr. van Maijken Cornelisdr. van Bredae, en zijn 6 onmondige kinderen met name Arien, Cornelis, Gijsbrechtjen (die gebrekkelijk is), Pieter, Jan en Aernout. Hierin vermelding van 1/4 part van eeh huis gelegen te Andel, die Bastiaan was aanbestorven van zijn vader za. Arien Aeritssen.neezelf gevonden
BerneAbdij_ IIIF38 17-Mar-1416Jan Vanden, uit naam van de abt van Berne, heeft overgedragen een cijns van 22 pond uit een huis en hof te Andel.neezelf gevonden
BerneAbdij_van IVD627-Dec-1516Akte van belening door de abt van Claas Arntszoon van der Sluise in eerste instantie en vervolgens Jan Willemssen met 4 hont en Arnt Janssen met 3 hont land in die Langeweij in Andel. Twee gelijktijdige afschriften.jaGevonden op deze Website
Besoijendorpsbestuur 65530-Aug-1633de erfg. van Teunissken Willem Peetersdr. za., waaronder Anthonia Jansdr. won. tot Eijl, wed. van Marinus Ariaensz., verkopen twee weilanden te Besoijen. jaGevonden op deze Website
BrabantLeenhof1460Willem van Andel bij doode Matheeus sijns brueders, beleend 1461, Matheeus van Andel bij doode Jans sijns oude oems, beleend 1460 met 10 bunder land 3 bunder beemd en 10 bunder broek in de prochie van Ensschit [Jan Bruystens sijn brueder, en nog meerdere van Andels genoemd.]neeGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK24-Aug-1898reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK28-May-1902reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK19-Apr-1906reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK29-Mar-1910reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK10-Aug-1915reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK18-Aug-1919reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK10-Aug-1923reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantRaad_van_ 82424-Nov-1724Hendrik Pus, Heere van Andel, luijtenant in't regiment van den collonel van der Voort, weduwnaer van Apollonia Catarina van der Hoop, die dogter en eenige erffgenaem was van Mr. Huijbert van der Hoop, in sijn leven advocaet tot Dordregt, vervolgt de procedure bij denselven Mr. Huijbert vander Hoop voor gen gemelten Rade geentameert, in qual[itei]t als curateur over den boedel van wijlen Maria Beliarts in haer leven weduwe van Pieter vander Wien, ter eenre, op ende jegens Govert van Loveren, als mede erffgenaem van Cornelis van Loveren gedaegde.jaGevonden op deze Website
BredaSA 000808-Nov-1545Willem Willemsz., won. tot Ael in den lande van Althena, en zijn vrouw Alijt Joost Willemssdr., verkopen hun gedeelte in een huis en een stuk weiland (te Breda?) aan lancelot van WijtflietjaGevonden op deze Website
BredaSA 47128-Oct-1566Willem Willem Aertz zone tot Andel, als man van Aleijde Joost Willems dochter, verkoopt aan Lanceloten van Wijfliet, onze mede schepen, 1/3 deel van een chijnsbrief van 6 gulden 10 stuivers, die Aleijde was aangekomen bij testamente van haar oom Gheriden Adriaen Druyts zoine.jaGevonden op deze Website
BredaSA 47214-Nov-1567Clare Frans Adriaen Druyts dochter, en haar man Jacques de Maelgy, verkopen 1/3 deel van een chijnsbrief van 6 gulden en 10 stuivers, die Claren was aangekomen bij testamenta van haar oom Gherit Adriaen Druyts zone, aan Lanceloten van Wijfliet, onze mede schepen.jaGevonden op deze Website
BredaSA 47313-Nov-1568De voogden van Lantslot Adriaenss. Franchois zone, met consent van de weesmeesters van Antwerpen, verkopen 1/3 deel van een chijnsbrief van 6 gulden 10 stuivers aan Lanceloten van Wijfliet, onze mede schepen, om daarmee Lansloten Adriaenss. in d'ambacht vande passement werckers te helpen ende zijn gereetschap daertoe dienende te coopen. Van de resterende 2/3 delen is de helft door Willem Willem Aerts zone tot Andel won. int lant van Althena, als man van Aleijde Joost Willems dochter, al eerder aan Lanceloten van Wijfliet overgedragen.jaGevonden op deze Website
BredaBisschArch 4811571de kerkmeesters Cornelis Willems en Dirck Hendricx verklaren wat de jaarlijkse inkomsten zijn van de pastoor van Opandel,1571.neeGevonden op deze Website
BredaBisschArch 4851576Akte waarbij Laurentius Metsius, bisschop van 's Hertogenbosch, priester Reinboldus Ketelaer aanstelt tot rector van de vicarie (altaar) van O.L.Vrouw in de kerk van Eethen op voordracht van de edele heer Joannes van Werdenborch met aantekening van de pastoor van Genderen, Franciscus Eustachius van Andel,dat hij genoemde aanstelling in zijn kerk (nabuurkerk) heeft bekend gemaakt.neeGevonden op deze Website
BredaNA 122123-May-1806Jan Janse Naayen en Jan den Dekker geven procuratie om land te Andel te laten verkopen.neeGevonden op deze Website
BrielleGerKerk 61873Uittreksel uit het testament van vrouw Anna Tjeenk te Andel, echtgenote van S. Naaijen, waarbij zij f. 1.000,-- legateert aan de in 1872 te Brielle gestichte GeuzenkerkneeGevonden op deze Website
BrielleNA 103716-Mar-1723Kornelis Poortermans gehuwd met Elisabeth Hoogland geeft procuratie op zijn nicht Elisabeth Poortermans om naar Andel te gaan om de landerijen en andere goederen zijn huisvrouw opgekomen bij overlijden van haar vader Johan Hoogland te verkopen etc. Getuigen Wessel Zegelaar en Jacob Salomons Pols.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 103713-May-1724Kornelis Poortermans wonende den Briel geeft procuratie op Elisabeth Hoogland zijn vrouw om namens hem de gesloten rekening van de goederen van Jan Anthonis Hoogland haar vader zoals deze op 28/04/1724 voor schepenen van Andel is gedaan te vereffenenneeGevonden op deze Website
BrielleNA 103926-Sep-1727Elisabeth Poorterman huisvrouw van Hendrik Steen als last en procuratie hebbende van haar moeder Maria Hoogland laatst weduwe van Jan Ariens Kloosterweg, gepasseerd voor schout en schepenen van Andel van 13/02/1723 verzoekt de 1e notaris zich te vervoegen aan Neeltje Ariens Besemer weduwe van Jan Hendriks Mijnck wonende den Briel en haar te insinueren dat zij uit kracht van de clausule van substitutie haar in de voorsz. procuratie verleend op 01-02-1725 bij akte verleden voor nts Pieter Bax op de voorsz. Neeltje een procuratie had verleend en dat deze zich daar niet naar gedraagt en verklaart deze van onwaarde. De notaris heeft de insinuatie op 30-09-1727 overhandigd. Getuigen Pieter de Baan en Pieter Poorterman.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 104016-Feb-1729Maarten Mens weduwnaar en erfgenaam van Maria van Andel wonende alhier geeft procuratie op Elisabeth Poortermans gehuwd met Hendrik Steen thans wonende te Woudrichem om namens hem gedurende zijn afwezigheid van zijn vrouws stiefmoeder Wijntje van Veen weduwe en boedelhoudster van Arij Jans van Andel. eerder weduwnaar en erfgenaam van Angenietje Hoogland en zijn vader Jan Ariens van Andel wonende te Andel in den lande van Altena staat en inventaris van de voorsz. nalatenschappen van zijn overleden vrouws grootvader en vader en moeder te vorderen alsmede zijn portie daarin competerende. Getuige Pieter Simons Knop.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 104002-Jul-1729Maarten Mens wonende den Briel weduwnaar en erfgenaam van Maria van Andel en uit dien hoofde voor zich en namens Aafje van Andel en Jan van Andel, beiden minderjarig en met de voorsz. Maria van Andel kinderen van Arij Jans van Andel uit diens eerste huwelijk met Agnieta Hoogland ter eenre en Weijntje van Veen weduwe van Arij Jans van Andel wonende Neerandel met haar broer Joost van Veen wonende Poederoijen in Gelderland ter andere verdelen de nalatenschap van Arij Jans van Andel en Agnieta HooglandneeGevonden op deze Website
BrielleNA 104009-Oct-1730Maarten Mens weduwnaar en enig erfgenaam van Maria van Andel voor zich zelve en als bij akte van Hof van Holland van 29/04/1729 geauthoriseerd zijnde om de interest van Aafje van Andel en Jan van Andel beiden nog minderjarig en welke met Maria van Andel kinderen zijn van Arij Jans van Andel uit zijn 1e huwelijk met Agnita Hoogland over de goederen de kinderen opgekomen bij overlijden van hun ouders en grootouders te vereffenen geef procuratie aan Wouter van Neck nts en procureur binnen Gorinchem om bij absentie van Maarten de landen gelegen onder Neerandel die aan de comparant hag vlgs accoord van 02/07/1729 voor mij nts gemaakt tussen Wijntje van Veen weduwe van de voorsz. Arij Jans van Andel in eigendom zijn gekomen te verhuren en van de voorsz. Wijntje van Veen alles te vorderen dat zij nog aan Maarten verschuldigd is. Getuigen Laurens van Oosten en Aalbert Sijderveld klerken.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105013-May-1742Gezamenlijke erfgenamen van Kornelis Willems van Rij, gewoond hebben te Andel, machtigen Elisabeth Poorterman, weduwe van Hendrik Steen, tot het opeisen van inventaris van de nalatenschap uit handen van de weduwe van genoemde Kornelis, Huibertje Adams Verwei. Getuigen Jan Verwei en Stoffel Haar.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105514-Nov-1727Neeltje Ariens Besemer, weduwe van Jan Hendriks Mink draagt de notaris op zich te vervoegen bij Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen als houdende procuratie van haar moeder Maria Hoogland, laatst weduwe van Jan Ariens Kloosterweg (proc. voor gerecht van Andel dd 13-2-1723). Insinuante eist betaling van een schepenschuldbrief van f 1000 dd 5-6-1721, verzekerd op een huis en erf aan de oostzijde van het Noordeinde te Brielle, met alle daarop verlopen rente. Geinsinueerde was in dezen ook borg voor haar moeder. Er zijn nog verdere vorderingen: f 170 op obligatie dd 15-1-1725 en f 42 op obligatie dd 1-2-1725, opgemaakt tov Pieter Bax. Geinsinueerde stelt: 'Ik neem mijn bedenken'. Getuigen Jacobus Salomons Pols en Isaak van der Sluis.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105523-Dec-1727Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen, wonend te Neer-Andel, als last en procuratie hebbend van haar moeder Maria Hoogland, laatst weduwe van Jan Kloosterweg te Brielle (proc. dd. 23-1-1725 voor gerecht van Andel) verhuurt aan Neeltje Ariens Besemer, weduwe van Jan Hendriks Mink te Brielle een huis en erf in het Noordeinde, laatst bewoond door wijlen Maurits Huigens, in leven schepen en vroedschap van Brielle. Huur geldt voor tien jaar met optie op verlenging voor gelijke periode en tegen f 50 per jaar. Huurster heeft het recht het huis onder te verhuren. Getuigen Pieter Sonnevijl en Jacobus Salomons Pols.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105527-Dec-1727Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen wonend te Andel heeft op 13-2-1723 voor het gerecht aldaar procuratie gekregen van haar moeder Maria Hoogland, laatst weduwe van Jan Ariens Kloosterweg. Uit kracht daarvan had zij in mei 1727 voor notaris Joris van Hoogwerf procuratie verleend aan Kornelis van IJsendoorn. Zij herroept deze procuratie. De notaris geeft een afschrift van deze akte van herroeping af aan de meid van Van IJsendoorn.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105509-Jun-1728Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen wonende in Neer Andel in het Land van Altena, Lijsbeth Vlielander, laatst weduwe van Bastiaan van Willigen, mede wonend aldaar, en Neeltje Kornelis van der Loij, huisvrouw van Arie Jans Vos te Brielle verklaren ten verzoeke van Neeltje Ariens Besemer, laatst weduwe van Jan Hendriks Mink te Brielle, dat zij op Tweede Kerstdag 1727 ten huize waren van Maria van Baten, huisvrouw van Arie Kornelis van der Loij. Daar kwam ook requirante, die er vertelde dat zij bij Vijfpond f 100 wilde halen in ruil voor potgeld. Toen zij thuis het potgeld wilde pakken waren de rijksdaalders en ducatons verdwenen en zaten er in het zakje nog maar een paar vreemde muntjes. Er is maar een persoon in haar huis geweest die haar een vordering van f 25 heeft uitbetaald in kruisrijksdaalders, maar ik kan die niet beschuldigen want er is geen bewijs. Uit de akte is op te maken dat in dit verband de naam is gevallen van Gijsbert van der Hart, die aandringt op een beedigde verklaring van requirante.Hierin hebben de deposanten zich gemengd, omdat requirante niet kon lezen of schrijven. Zij hebben de verklaring horen voorlezen voordat requirante die ondertekende, maar stellen beslist dat de woorden "die ik voor de dief houd" daarbij niet zijn voorgelezen. Getuige Kornelis van t Wout.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 105618-Feb-1730Maarten Mens te Brielle, voor zich en als weduwnaar van Maria van Andel en gemachtigd door het Hof van Holland in de rechten (mbt de hun van hun grootouders opgekomen goederen) van de minderjarige Aafje van Andel en Jan van Andel, kinderen van wijlen Arie Jans van Andel uit eerste huwelijk met Agnieta Hoogland, machtigt Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen, wonend in Neer-Andel, tot administratie van enkele landerijen aldaar. Getuigen Hermanus Koenraad en Huibrecht Simons.neeGevonden op deze Website
BrielleNA 117924-Jun-1787Mr. Jan Melvil, raad in de vroedschap en oud burgemeester van Brielle, machtigt Sebastiaan Kuipers, notaris en procureur te Giessen, tot invordering van een bedrag van f 800 van de erfgenamen van Elske Rietveld, weduwe van Otto van Rijswijk, gewoond hebbend en overleden te Andel. Dit bedrag komt hem toe wegens een obligatie dd 14-3-1760.neeGevonden op deze Website
BrusselRaadVanBrabant 61406-Jul-1558Alyt Gielis weduwe van wijlen Mr. Cornelis van Andel in zijn leven stadhouder van de markgraaf van Bergen op Zoom tegen een zekere Jacques van Breen neeGevonden op deze Website
DalemRA05-May-1656Peeter Geeritsz. Hollander, won. te Dalem, bekend een schuld aan Do. Johannis de Bruyn, predicant van Broeck en Hille, van een losrente van 15,- per jaar, af te lossen met 250,-. Aflossing o.a. in 1666 aan Sijtken Geeritsdr., wed. van Do. David de Pier,jaDave Pol
DalemRA 2203-May-1647Hubert Imbertsz, won. te Andel, man van Maijken Woutersdr. van den Biesheuvel, bekennen een schuld van 600,- aan Tielman van WevelinchovenjaGevonden op deze Website
DalemRA 2201-Aug-1651Arien Woutersz. Biesheuvel, won. tot Veen, en Grietgen Woutersdr, won. te Gorinchem, broer en zuster, verklaren op verzoek van Huybert Imertsz., man van Maeijcken Wautersdr., dat 2 morgen land te Dalem die op 1-aug-1651 is getransporteerd, bij lotinge ten deel is gevallen aan Maeijken Wouters, vrouw van Huijbert Imersz.neeDave Pol
DeMijlNA 301-Mar-1741Agatha Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haen, koopvrouw te Dordrecht, verleent procuratie aan Adriaan van Dam, vendumeester te Dordrecht, om te verklaren dat zij 5000 gulden schuldig is aan Hendrik Pus, heer van Andel, en diens vrouw Emmerentia de CarpentierneeGevonden op deze Website
DelfshavenNA 12819-Dec-1733Jan Coster, meester-metselaar, machtigt Cornelis van Gammeren te Andel, om, naast de regente van de diaconiearmen te Dordrecht, op Jacobus de Raade te Andel, te transporteren 14 hond land te Andel in het land van Altena, in de polder "Bijving", tussen het land van Dirk Belt en dat van Willem de Veerman.jaGevonden op deze Website
DelfshavenNA 386518-Dec-1705Adriaen Claesz Banck en Symon Pietersz Morgendael, executeurs testamentair van wijlen Aerjaentje Pieters Pus, in leven weduwe van Andreas Adamsz Gout, benoemen Dirck Pus, Schout te Andel, om de onroerende goederen van wijlen Aerjaentje Pietersdr Pus te helpen verkopen.neeGevonden op deze Website
DelftNA 1964D01-Oct-1654Juffrouw Maria Duits van der Coele, wed. van dhr. Justinus van den Brouck, stelt 48 morgen land in Andelrebrouck tot onderpand, voor een schuld van 1200,-jaGevonden op deze Website
DenBoschKroniek Peter_van_Os1362Arnoldus de Waderle de Andel (Arnoud van Waalre van Andel) genoemd als schepen te 's-HertogenboschneeGevonden op deze Website
DenBoschKroniek Peter_van_Os26-Feb-1369Johannes de Andel (Jan van Andel) genoemd als schepen te 's-HertogenboschneeGevonden op deze Website
DenBoschKroniek Peter_van_Os1376Arnoldus de Andel (Arnoud van Andel) genoemd als schepen te 's-HertogenboschneeGevonden op deze Website
DenBoschObituarium 11240vermelding van IJda van Andel als vrouw van Jan van Arkel, met een dochter IJda gehuwd met ridder Gooswijn Cnode (overl. 1306), en een kleinzoon Jan van ArkelneeGevonden op deze Website
DenBoschLVG 1181445Aleyt Laureijns wijf van Andel, en Laureyns Rutghers soen tot Andel betalen intredegeldjaGevonden op deze Website
DenBoschLVG 1191468Mary Claes Janss wyff te Andel betaalt intredegeldjaGevonden op deze Website
DenHaagHofvanHolland09-Apr-1745uitspraak in rechtszaak tussen Mr. Steven Harbert de groulard en Mr. Johan Christiaan Swaen, over het visrecht op de Maas voor Andel.neeGevonden op deze Website
DenHaagStaatsbewind 5231799opsomming van de stand van het onderwijs van heel Nederland, waaronder dus ook Andel. Schoolmeester, koster en voorzanger te Andel is Pieter van der ZijdenneeGevonden op deze Website
Den_BoschRA 192309-Jun-1571Jan Gerits en Gerit Gerits, beiden won. te OpAel, ooms van vaderszijde, zijn mede voogd over Peterken, onmondige dochter van Servaes Gerits. Peterken erft 1/12 deel van een huis in Den Bosch dat wordt verkocht.neeGevonden op deze Website
Den_Haagx x13-Jan-1554Lyonis van Weijborch stelt zijn testament opjaFred van Wijburg
Den_HaagRA15-Jun-1592Hendrik Aartsz. van Baardwijk, Peter Adriaansz. Cock en Goyaard Gijsbertsz., erfg. van Elisabeth Aartsdr, gehuwd geweest met Klaas Jacobsz. Smit, dragen verschillende percelen land te Andel over op Huibert Jansz., Jan Jansz. en Jacobje Klaasdr., wed. van Willem Hendriksz., erfg. van Klaas Jacobsz. SmitneeGevonden op deze Website
DoeverenRA 17118-Oct-1735Testament van Jan Meertense Boll en Huijbertje Blommert, waarin een legaat wordt gedaan aan zijn moeder Handersken Uijthoven.jaGevonden op deze Website
DordrechtNA 921-Mar-1634Cornelis Gerits, man van Pieterken Dircx, en Jan Geritsz., man van Neeltken Dircx, beiden won. tot Andel, mede namens Jacob Dricxsz. haerluijder huijsvrouwen broeder, en Jacob Jacobss. won. tot Raemsdonck, voor zichzelf en als oom ende bloetvoogt van de weeskinderen van Maijken Jacobsdr. geprocreert bij Bastiaen P[ete]rsz. ?Cor?te, won. tot Cappel, allen erffgenaemen van hun oudoom Michiel Pietersz. in leven schipper en burger deser stede, bekennen hun erfdeel van 1200 gulden te hebben ontvangen van Toontken Goverts, wed. van Michiel Pietersz. zoe?jaGevonden op deze Website
DordrechtNA 1103-Mar-1616Verklaring mbt levering van hop en lege biertonnen die niet doorging. Getuige hierbij is o.a. Willem Corneliss. schout tot Ael in 't land van Altena.jaRemco van den Heuvel
DordrechtNA 1507-Oct-1611verklaring over een schuldbekentenis van 26 gulden voor leveren van een Koe aan za. Fop Pietersz. in leven schout tot Herp int land van Heusden. Getuige hierbij is o.a. Willem Cornelisz., schoute van Eel.jaRemco van den Heuvel
DordrechtNA 261621inventaris van de nagelaten goederen van Grietken Anthonis de Wolf, in leven huisvrouw van Dirck Govertsz. Bitter, mandemaker, uitlandig en so wert geseijt overleden, ten bijwesen van Bastiaen Bastiaensz., won. tot Gorinchem, Aert Aertsz. won. tot Andel, Lambert Janssz. Bom, jegenwoordich in garnisoen leggende onder de compagnie vande heere van Kessel tot Heusden, als man van Beatricx Bastiaensdr., Teuntgen Bastiaensdr., huisvrouw van Jacques Vrancken, Maeijken Bastiaens, wed. van Henrick Willemsz., mede won. tot Andel, Adriaentgen Bastiaensdr., huisvrouw van Thonis P[ete]rsz., won. tot Heusden.jaGevonden op deze Website
DordrechtNA 71720-Aug-1712Langstlevenden testament van Warnard Roos en Jenneken van As, echtelieden wonende te Dordrecht. Hij benoemt tot voogd zijn behuwd broeder Adriaen Pot en zij haar behuwd broeder Jan Naijen, schepen te Andel.neeGevonden op deze Website
DordrechtRA 82516-Sep-1756de erfg. van Anthonij Pus, heer van Op- en NeerAndel, verkopen een huis te Dordrecht.neeGevonden op deze Website
DrongelenRA 419-Apr-1668 Adriaentken Janss. weduwe wijlen Goeijert Heijmanssen Rosa, woonende tot Andel, geassisteert sijnde met Joost Spierinck, verkoopt met anderen erfgoederen te DrongelenjaDave Pol
DrongelenRA 413-Dec-1669Peter Jansz. Camboom, won. te Andel, verkoopt 1/3 deel van land te Drongelen aan Adriaen Geritsz. VerheijjaDave Pol
DrongelenDorpsarchief 231674onkostenvergoeding aan Willem Hermens die naar Andel ging om de wagenmeester te spreken wegens de legerwagensjaDave Pol
Dussen-MuilkerkRA 1202-Apr-1639Jan Geeritsz, als man en voogd over Neeltgen Diercxdr, en Cornelis Geerits van Thiel, als man en voogd over Peeterken Diercxdr., dragen een perceel land over aan Cornelis Eeuwouts van Dijck.jaEimert van der Beek
Dussen_MuilkerkRA 1219-Feb-1629Bastiaentghen Dircxsdr. won. Termond, wed. van Emanuel Frere, draagt over tbv Jan Gheritsz., haren swagher, won. tot OpAndel, 1/5 part van 3 hond land en een half hond en een vierdelhonts lants gelegen in Muilkerk, gemeen met haar broeders ende susters met name Jan Gheeritsz. voorss. als man van Meltghen Dircxsdr., Jan en Jacob Dircxsz. en Pieterken Dircxdr., allen erfgenamen en kinderen van za. Dirck Jansz. Koens.jaRemco van den Heuvel
Eethen_MeeuwenLeenhof28-Feb-1595Jenneken Hanricksdr., wed. van Jan Mathijssoen op ten Hil, met Gijsbert Janssoen tot Eijll, dragen een leen over op Jan Mertensz. won. tot Gorcum, van een morgen land op den HilljaDave Pol
EmmikhovenRA 619-Nov-1735de erfg. van Maaijke Theuwesse Groenevelt, overl. te Waardhuizen, wed. van Aart Zegertse van Herwijnen (o.a. Willem Aartse Najen, en Jenneke Hoek, vrouw van Hardenburgh de Kloe), verkopen land te Waardhuizenjazelf gevonden
GansoijenLeenhof 129-Jan-1503Wyllem Korstiaens Hals, voogd van Antonis Jacops van Drongelen, wordt beleend met de helft van 7 morgen land te OeyenjaDave Pol
GansoijenLeenhof 116-Mar-1506Willem vander Meer, priester, draagt 3 morgen land te Gellinchem over aan Jan Heymanss. Getuige is o.a. Jan Ottens die FeijterjaDave Pol
GansoijenLeenhof 111-Dec-1609Dirck Thomassen wordt beleend na dode van Anneke Jans Lambrechtsdr., zijn vrouw, met 27 hond land te Besoyen, die Anneke waren aanbestorven vij dode van haar vader Jan Lambertsen.jaDave Pol
GansoijenLeenhof 205-Mar-1599Jacob Woutersz. van Zuijdewijn (onmondig) wordt beleend met 2 hond land te Besoijen, onverdeeld gelegen met 9 hont en 4 hont door Aert Anthonisz. aan Aerdt Petersz. van Andel overgedragen. Jan Willemssz. tot Bardwijck doet hulde namens dit kind.jaDave Pol
GansoijenLeenhof 210-Sep-1599Aerdt Peetersz. van Andel wordt beleend met 4 hont land te Besoijen.jaDave Pol
GansoijenLeenhof 210-Sep-1599Aerdt Anthonisse draagt 9 hond land te Besoyen en nog de helft van 4 hont land, aan Aerdt Peeters van AndeljaDave Pol
Gansoijenleenboek 227-May-1615Arent Petersz. van Andel, scholtis van Besoijen, en Cornelis Geritsz. Reers van Waelwick, worden beleend met 4 hont land te Besoijen, zoals zij het 5-2-1607 verkregen hadden door koop van juffr. Josine van Dorp, maar wat destijds niet was geregistreerd. Vervolgens verleid het op Mr. Johan van Andel [op 9-9-1623?].jaDave Pol
Gansoijenleenboek 227-May-1615Arent Petersz. van Andel, scholtis van Besoijen, en Cornelis Dericksz. Heers, van Waelwick, worden beleend met 6 hont land te Besoijen, zoals zij het 5-2-1607 verkregen hadden door koop van juffr. Josine van Dorp, maar dat destijds niet was geregistreerd. Vervolgens verleid het op Mr. Johan van Andel op 9-9-1623.jaDave Pol
GansoijenLeenhof 227-May-1615den scholtus van Besoijen, Arent Peterssz. van Andell en Cornelis Gerritssz. Ree?ns, van Waelwick, worden beleend met 19 hont land geheten de Steurkamp [te Besoijen?]jaDave Pol
GansoijenLeenhof 211-Jul-1619Aerdt Janss. Colff wordt beleend met 2 hond land te Besoyen, onverdeeld gelegen in 9 en 4 hond land die Aert Anthonisse tbv Aart Peters van Andel heeft opgedragen.jaDave Pol
GeertruidenbergRA 1404-Sep-1590verklaring dat de dorpen Opeijl en Nedereijl, Rijswijk en Uitwijk in het Land van Altena zes of zeven jaar geinundeerd zijn geweest en er niemand binnen die dorpen woont en er zodoende geen contributiegelden geheven konden worden.neeGevonden op deze Website
GeertruidenbergRA 1913-Dec-1606machtiging door Jacob Michielsz. van der Stael, om voor de schout en het gerecht van Besoijen aan Aert Peetersz. van Andel te vesten in een huis of hofstad en landerijen, gelegen te Besoijen. neeGevonden op deze Website
Gelderboek_ Codex_diplomaticus_neerlandicus1410diverse vermeldingen mbt Andel in transcriptie: gebreken v Hertog van Gelder tegen die van Holland 1410, n.a.v. de Vrede van 1408neeGevonden op deze Website
GenderenKohier1546Ermgaert Jacops weduwe met Staes Meussz. haer soon, moet betalen voor een geseetjaGevonden op deze Website
GenderenRA1681Nicolaus van Velsen, predikant van Doveren en Genderen, stelt in 1681 een lijst op van kerkerenten, op basis van het oude boekje van Dirk Willemse Versteech.jaDave Pol
GiessenLeenhof 4205-Dec-1714IJsbrandt d'Overschie, heer van Souburg, leenheer van de hoffstad van Giessen en Emmickhoven, beleent Hendrick van 't Sant, wonende te Sleeuwijk, met de twee gerechte helften van een halve morgen land, gelegen onder Andel, bij dode van Jan Hendrikse Ruijmschotel, sijn oomjazelf gevonden
GorinchemRA 130-607-Sep-1560Jan Vogelsanck Goossenssz. en Goossen Lambertssz. beiden ingesetene poorteren van Gorinchem stellen zich borg voor Frans Peter Ottenssz. wegens de vruchten op het land van anderhalve morgen en anderhalf hont land op Oisterwijck in den lande van Arckel, uit krachte van een vangbrief bij hem rechtelijk gewonnen op Cornelis Petersz., won int landt van Altena als tot Andel aende Ribbe.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA26-Feb-1606Digna Jansdr., wed. van Aert Blommert Aertsz., mede namens de erfg. van Aert Blommert, de erfg. van Huijbert Blommert, Jan Blommert, en zijn broers en zusters, tesamen erfg. van Handrick Blommert, machtigen Handrick Coobercxs, won. te Graeve, om land te verkopen.jaDave Pol
GorinchemNA28-Oct-1622Daniel Willemsz. Heyns en Adriaentge van Andel Adriaensdr., E.L., won. te Gorinchem, stellen hun testament op.neeDave Pol
GorinchemNA26-Feb-1624Mathijs Jansz., als erfg. van Cornelis Jacobsz. Spankert, en Dirck Mathijsz., voor zichzelf en voor zijn zusters en broeders, machtigen Johan van Andel, advocaat, om de erfenis van Cornelis Spankert af te handelen.neeDave Pol
GorinchemNA01-Nov-1625Dilia Jansdr., lest wed. van Aert Aertsz. Blommert, verklaart dat ook haar overleden zusters kindskinderen in plaats van hare overleden ouders sullen succederen, ad infinitum.neeDave Pol
GorinchemNA19-Aug-1662Lammert Peetersz. Rottarij, en Judith Jans Rosa, E.L., stellen hun testament op. Judith ligt ziek te bedde.neeDave Pol
GorinchemNA26-Jan-1667Sophia Gerardsdr., won. in 't Broek, wed. van Ds. Davidt de Pier, in zijn leven predicant van [Babilonien]Broek en Den Hil, stelt haar testament opneeDave Pol
GorinchemNA21-Aug-1684Johannes Verzeijl, zoon van Jan Verseijl za., en Trijntie Ariens Bel, won. te Eyl, benoemt zijn moeder tot enig erfgenaamneeDave Pol
GorinchemNA05-Jan-1695Johan van Batenburgh, vendu meester te Gorinchem, bekent f. 1200,- schuldig te zijn aan juffr. Catharina Riben, wed. van Do. Anthonij Scharp, in leven predicant te AndelneeDave Pol
GorinchemNA01-Mar-1695Hr. Johan ...man, contractant van haar Ed. mogend Heeren raden van Staten der vereenigde Nederlanden, ter eenre, ende Jacob de Raa....., Pieter Dircxe de With, Hendrick Feijter en Peeter Janse Roose, ter andere zijde, verklaren met elkaar een contract aan te gaan om ten dienste van den lande 25 paarden te leverenneeDave Pol
GorinchemNA14-May-1695Gerrit Willem Heuvel, captijn luitenant, en Merten Willems Schroder, ritmeester, beiden on der het regiment Duitse Garde te paard van zijne majesteit van Groot Brittanjen, in garnisoen liggende te Gorinchem, in opdracht van brigadier Baron de Gompes, ter eenre, en Matthijs Janssz. Naeije en Cornelis de Smith, won. te Andel, komen de levering overeen van 12 paarden.neeDave Pol
GorinchemNA29-Mar-1697Helena Jacomina en Alexandra Gansenep genaamt Tengnagel, als kinderne en erfg. van Jonker Wolter Gansenep genaamt Tengnagel, in zijn leven capitein ten dienste deser landen, verklaarden machtig te maken Johan Steenis. Deze had tevens procuratie van Arnold van Leeuwen, koopman te Dordrecht, nomine uxoris, om publiek te verkopen hun deel in een huis en stuk land te NeerAndelneeDave Pol
GorinchemNA02-Jun-1710Neeltie Jans Naijen, huisvr. van Jan van As, won. te Andel, stelt haar testament opjaDave Pol
GorinchemRA 6916-Jul-1544Cornelis Claess., won. te Andel, stelt zich borg voor Herman Huberts, won. te Andel, voor 8 hond land te Andel die dezelfde Herman Huberts, als vader van Adriana, zijn onmondige dochter, voor zijn dochter heeft gekochtjaBen van Rijswijk
GorinchemRA 9216-Feb-1576Agnies Merten Colinsdr., tegenwoordig vrouw van Segher Bacx, ter ener zijde, en Anthonis Adriaenssen, gemachtigd door Gheerit Willemsz., Segher Willemsdr. en de kinderen van Adriaan Willemsen, genaamd Willemken en Adriaentge, en de kinderen van Cornelis Willemssen, genaamd Aerdt, Adriaentgen en Mayke, tezamen erfg. van Sijmon Willemssen, in leven gehuwd geweest met Agnies Colinsdr., ter andere zijde, verdelen de nagelaten boedel.jaBen van Rijswijk
GorinchemRA 9825-Jan-1586Adriaen Gheritsz. eist[?] van Wouter Roelofsz. tot Andel leverantie van hop.jaBen van Rijswijk
GorinchemRA 10806-Jan-1599Thijs Janssen, won. tot Eijl, heeft de huur in beslag genomen die Aerdt Heijmansz. schuldig zal worden aan Thonis Joestenssen, tot Brakel, tot een bedrag van 54 gulden.jaBen van Rijswijk
GorinchemRA 12407-Oct-1557Fedde Peterssen, won. te Franeker in Vrieslandt, machtigt Splinter van Voorn, om namens hem op te treden tegen de wed. van Cornelis, in leven weerd in de Rib te Aeyl.jaBen van Rijswijk
GorinchemRA 12526-Aug-1559Cornelis Petersz. won. te OpAndel bekend een schuld van 200 gulden tbv Jan Mathijsz. Poirter tot 's Herthogenbosch.jaRemco van den Heuvel
GorinchemRA 13816-Jun-1615Bruijn Huijbrechtsz. Spruijtenburch, won. te Andel, verklaart niets schuldig te zijn ten zake van schulden gemaakt staande het huwelijk met zijn eerdere huisvrouw Machtelt Jansdr.jaRemco van den Heuvel
GorinchemRA 139Jan-1619het stadsbestuur geeft decharge aan het bestuur van het oude mannenhuis voor het verkopen van een hophof te Andel genaamd den blaesbalck aan Aert Aertsz. Duyster, won. te Andel, welk tegenwoordig in bezit is van Hubrecht Verelst.jaRemco van den Heuvel
GorinchemRA 339 (oud), RA 428 (nieuw)25-Apr-1605Jan Loijen te Andel transporteert aan de Capteijn der Artillerie te Gorcum Aerdt van Outheusden Heijmanss een huis te Gorcum op de Appeldijk.neeGevonden op deze Website
GorinchemRA 56619-Jun-1651Hendrick Laurenss, won. te Andel, zoon van Grietge Adriaensdr., won. te Andel, wed. van Laurens Laurenss za, wordt gemachtigd om zijn moeders deel in de erfenis van zijn oom Dirck Adriaenss Koijman za., in zijn leven gew. hebbende te Eteren(?) en overl. te Asperen, te verkopenneezelf gevonden
GorinchemRA 70013-May-1652Testament van Pieter Pieterssen Gansman den Oude, won. te Waardhuizen. Erfgenamen zijn zijn kinderen Janneken Pieters, Aentgen Pieters, Neesken Pieters, Haesken Pieters, Jaepken Pieters, Pieter Pieters. en Roeloff Pieters, en Huijbert Carels eenige zoon van zijn overleden dochter Lijsbet Pieters.jaRemco van den Heuvel
GorinchemRA 615 (oud), RA 702 (nieuw)31-Mar-1670deling tussen Gijsbert Aerts, won te Andel, man van Aertgen Willems za., te eenre en Oth Jansen zijnde een kind en voorzoon van Aertgen Willems, te andere zijdeneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 396928-Mar-1611Willem Otten van Tiel en Neesken Flooren, echtelieden, won. te OpAel, stellen hun testament op.jaDave Pol
GorinchemNA 39691613erg slecht leesbare copie. Erfdeling waarbij Adriaenken Adriaens dochter van Andel een van de partijen isjaDave Pol
GorinchemRA 39691613huwelijkse voorwaarden tussen Daniel Heyns(?) en Adrianeken Adriaans dochter van AndeljaDave Pol
GorinchemNA 396907-May-1613Daniel Willems Heyns en Adriaentgen Ariens van Andel, stellen huwelijkse voorwaarden op.jaDave Pol
GorinchemNA 396908-Mar-1617Geerit Adriaensz. Hollander, won. aan de Dussen, en Aentge Cornelisdr., lest wed. van Jouge Jan ?Janse? Goversz., won. onder Almkerk, stellen huwelijkse voorwaarden op.jaDave Pol
GorinchemNA 397006-May-1625Geridt Tonisz., Schrijnwerker, burger te Gorinchem, machtigt Huijbert Adriaensz. Veen, zijn schoonvader, om een huis te NeerAndel over te dragen aan Thomas Atkensen, die het genaast heeftneeDave Pol
GorinchemNA 397028-May-1625Schalck Claesz? van den Bosch, Jan Claesz. van den Bosch, Hubert Blommers, man van Judith Claess. van den Bosch, allen erfg. van Claes Janssz. van den Bosch en Mayke Euggenis van Da??, verklaren in te stemmen met de boedelscheiding zoals voorgeschreven in het testament van hun ouders.jaDave Pol
GorinchemNA 397017-Feb-1626Aert Baerntsz. Tombrits, won. in het Andelerbroek, ter eener zijde, en Hendrick Dircxsz. van Schelluynen en diens broer Thielman Dirxsz. van Schelluynen, als erfg. van hun zuster Elisabeth Dircxs van Schelluynen, maken afspraken over de verkoop van onroerend goed uit de boedel tbv het voldoen van de schulden.jaDave Pol
GorinchemNA 397408-Mar-1622Aert Adriaenss., schipper tot Andel, genoemd als getuigejaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397408-Mar-1622Bastiaen ..., Lambert Jansz. Boom, Jaques Francken, en Adriaentgen ..., machtigen Aert Adriaensz., won. tot OpAndel, om een erfdeling te Eethen te Voltrekken.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397414-Mar-1623Agatha van Schragen machtigt Jan Walravensz., burger tot Gorinchem, haar deel in een huis en land te OpAndel, op te dragen aan Abraham Bastiaensz.jaDave Pol
GorinchemNA 397427-Mar-1623Jacob Jansz., won. tot Andel, man van Neeltgen IJmbertsdr., verklaarde op verzoek van Hendrick Colff Hendrixz., dat hij met sijnen huisvrouwen broeders en zusters altijd een zeker rentje van 15,- per jaar heeft betaald.jaDave Pol
GorinchemNA 397416-Apr-1624Cornelis Blanckert, won. te Gorinchem, machtigt Cornelis Groen, om 3 rentbrieven te Heusden te verkopen. O.a. een van 1470 waarin Aleijt Jan Noijdenssoonsdr. wordt genoemd.neeDave Pol
GorinchemNA 397423-Dec-1624Joost Pleunen, soldaat onder capitein Deventer, en zijn broer Pieter Pleunen, machtigen Jan Dircxsz. Blockmaker en Willem Boudewijsz, Katz, om uit hun naam f. 70,- te ontvangen van Aert Adriaensz. Schipper, won. te AndeljaDave Pol
GorinchemNA 397423-Jun-1625Adriaen Lodewijcksz., schipper en burger te Gorinchem, als oom van de nagelaten kinderen van zijn broer Jan Lodewijxsz., .machtigt Antonis Mateusz., won. te NeerAndel, om de erfenis te verdelen met Emmeken Jansdr. van Hemert, wed. van de voorss. Jan Lodewijxsz.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397401-Jun-1627Michiel Adriaansz. Bel, ouderling te Uitwijk, verklaart op verzoek van Abrahamus Torrentius, predicant te Uitwijk, dat hij er getuige bij was dat Jan Coenen, won. te Waarhuizen, ontkende dat hij de domine had aangesproken om zijn kind te laten dopen.neeDave Pol
GorinchemNA 397401-Jun-1627Michiel Adriaensz. Bel, ouderling te Uitwijk, en Willem Boudewijnsz. Katz, brouwer te Gorinchem, hebben op verzoek van Abrahamus Torrentinus, predicant te Uitwijk, verklaard dat zij hem al 8 jaar kennen, en dat hij zich niet met eene Metgen Hendrix haar klederen heeft behoeven versetten, maar dat hij zijn rekeningen altijd op tijd betaald heeft.neeDave Pol
GorinchemNA 397427-Dec-1627Huybert Meeusz. van der Heijden en Jan Govertssen, beiden won. te Andel, verklaren op verzoek van Aerdt Adriaensz., schipper van Andel, dat die met 3 paarden tbv de legerdienst van Andel is weggereden.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397401-May-1628Huijbert Meeusz. van der Heyde, won. tot Andel, draagt over aan Maria Cornelisdr, wed. van Wouter van Neercassel Mathijsz., de som van 44,- die hij ten achteren is aan Aerdt Adriaensz. Schipper, won. te Andel, over de koop van 8 hoet en 9 vaten hoppe.neeDave Pol
GorinchemNA 397415-Aug-1629Hendrick Dirx de Feyter, won. te OpAndel machtigt [Ar]nout exalto, om aan zekere schuldbrief over te dragen aan Wijnant Ad? van de Graaf, brouwer tot Gorinchem van 1200,-neeDave Pol
GorinchemNA 397413-Jun-1634Hendrick Dircxs Feijter, schout tot Andel, machtigt Peter van Jonckholt, notaris te Gorinchem, om een schuld te bekennen aan Peter Jans Burchaem en Cornelis van der Lingen, van 600,-neeDave Pol
GorinchemNA 397516-Aug-1627Huijbert Meeusz. van der Heijde, verkoopt aan Maria Cornelisdr., wed. van Wouter van Neercassel, al zijne verdiensten met een wagen met drie paarden in het leger van de prins van Oranje.neeDave Pol
GorinchemNA 397519-Jan-1631Peeter Jansz. van Deventer, won. te Buren, en Lijsbeth Jansdr. van Asperen, stellen een huwelijksvoorwaarden contract opjaDave Pol
GorinchemNA 3975Dec-1631Cornelis Jacobsz. van der Veen, bekent ontvangen te hebben van Laurens Adriaansz., won. te Andel, 200,- voor aflossing van een rentbrief, met nog 65,- aan verlopen intrest. Ook machtigt hij Philips van Sevender, won. te Andel, om de rentbrief over te dragen.jaDave Pol
GorinchemNA 397618-Nov-1631Seger van Emmechoven Jansz. stelt zijn testament opjaDave Pol
GorinchemNA 397616-May-1636Teuntge Joostendr., wed. van Lambert Huybertsz., won. te OpAndel verklaart haar testament van 16 mei j.l. teniet te doen, en stelt een nieuw testament opjaGevonden op deze Website
GorinchemNA 397631-Mar-1639Adriaen Adriaensz. Storm, oom en voogd van Maria en Elisabeth, onmondige weeskinderen van Jan Jansz. van Oordt en Beertge Adriaensdr. Storm, machtigt Franchoys Danckers, om namens hen het onroerend goed te beheren.jaDave Pol
GorinchemNA 397620-Feb-1642IJmbert Jacobsz. van Veen, burger te Gorinchem, machtigt Adriaen Michielsz. Bel, sijn swaeger, won. te Andel, om land te Veen te verkopen aan Cornelis Jansz., won. te Veen.jaDave Pol, Remco van den Heuvel
GorinchemNA 397705-Jan-1643Bastiaen Abrahamsz., won. te Andel, en Adriaentgen Jacobs, zijn huisvrouw, stellen hun testament opneeGevonden op deze Website
GorinchemNA 397717-Jan-1645Jasper Jansz. van Peurssem, als erfg. van Jan Jasper van Peurssum en Adriaentjen Dircxdr., zijn vader en moeder, ook mede erfg. van zijn zuster Neesken Jans van Peurssum zal., ter eenre, en Johan Cornelis van Peussum, enig erfg. van Cornelis Jansz. van Peurssum, zijn vader, en mede erfg. van voorss. Neesken, zijn muije, verklaren de erfenis in vriendschap in forme van accoord gescheiden en gedeeld te hebben.neeDave Pol
GorinchemNA 397708-Nov-1646Adriaentgen Veenaerds, wed. van Henrik Adriaensz. van Oosterhout, geassisteerd met Cornelis Jansz. Koolhaes, won. te Veen en Engbert Jacobsz. van Veen, won. in Schelluynen, heeft een meningsverschil over de boedelscheiding met de voogd over haar nog ongeboren kind, en haar schoonfamilie van Vliet, en belooft de uitspraak van twee advocaten te accepteren.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 397715-May-1647Engbert/Imbert Jacobsz. van Veen, man van Grietgen Cornelisdr. Pauw, enig dochter en erfg. van za. Cornelis Jansz. overleden te Amsterdam, machtigt Johannes Kommerstein, apotecaris, won. te Amsterdam, om een graf met zerk te verkopen in de kerk te Amsterdam genoemd de Heijliger Stee.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 397901-Jun-1654Susanna van Zevender, won. te Andel, stelt haar testament op.jaDave Pol
GorinchemNA 398004-Apr-1662Jasper Henricksz. van Herrelaer, wedr., won. tot Veen, en Anneke Teunis Bax, wed., won. tot Eijl, stellen een huwelijksvoorwaarden contract opjaDave Pol
GorinchemNA 398021-May-1664Susanna van Zevender, won. tot Andel, stelt haar testament opjaDave Pol
GorinchemNA 398325-Oct-1688Dirk Pus, schout tot Andel, en juffr. Agata Scharp, echtelieden, stellen hun testament opjaDave Pol
GorinchemNA 398520-Mar-1642een aantal mensen in Gorinchem machtigen de heer Johan van Andel, docter in de rechten en advocaat voor den Hoove van Holland, om hen te verdedigen tegen een eventuele zaak die de erfg. van de heer pensionaris Weeresteijn za. tegen hen zouden beginnen.jaDave Pol
GorinchemNA 398823-May-1650Herman Melisz., Jacob Lambrechtsz. Snoek, beide won. te Sleeuwijck, Aelbert Aertsz. Spijcker, Jan Thielmans Pieck, Michiel Roelen, Jan Otten Feijter, Willem van der Plas, Jan Jansz. Naeijen, Matheus Ariens, won. tot Andel, leggen een verklaring af over het recht van naasting in het land van AltenajaDave Pol
GorinchemNA 399019-Mar-1658Aanbesteding van een watermolen bij Dalem. Een van de aannemers is Gielis Aertsz. van Andel, timmerman, won. te WoudrichemjaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 399314-May-1668Adriaen Adriaensz. Biesheuvel, won. tot Eijl, en Jan Adriaensz. Biesheuvel, won. tot Veen, stellen zich garant voor een obligatie van f. 500,- t.b.v. Adriana de With, dochter en mede erfg. van Johan de Wit, in leven penningmeester van de dijckagie van het land van Altena.jaDave Pol
GorinchemNA 399510-Dec-1674Trijntjen Adriaens Bel, wed. van Jan Verzijll, won. tot Eijl, ter eenre, en Gijsbert Verzijll, rentmr. van het Munnikenland, als grootvader en voocht van Jan Jansz. Verzijll, onmondig kind van de voorn. Jan Verzijll en Trijntje Bel, ter andere zijde, stellen een erfdeling op.jaDave Pol
GorinchemNA 399803-May-1679Maria van Slingerlandt, wed. van Johan Sprangers, ca. 62 jaar oud, verklaart op verzoek van Dirck Melisz. Maets, won. te Andel, dat hij haar nooit gezegd heeft dat zij van Wouter van der Plas f.200,- zou ontvangen, die zij getuyge volgens obligatie tot laste van Adriaen Jansz. Naeijen za. te eysschen heeft.jaDave Pol
GorinchemNA 399812-Mar-1680IJsbrant d' Overschie, won. te 's Gravenhage, verhuurt aan Heijman Roosa, won. te Andel, een uiteraard groot 20 morgen.jaDave Pol en Remco van den Heuvel
GorinchemNA 399818-Apr-1681IJsbrant d' Overschie machtigt Dirck Pus, schout te Andel, om namens hem de uiterwaard de Worp te Andel te verhuren.jaDave Pol, Remco van den Heuvel
GorinchemNA 400109-Jul-1649Huijbert Willemsz. Blommert, won. te OpAndel, en Digna Willems van Weerdhuijsen, sluiten huwelijkse voorwaarden af.jaDave Pol
GorinchemNA 400122-May-1657Jan Jansz. van Amerongen als voogd over de kinderen en erfg. van Willem Bruijstensz. van Dijk, stelt een inventaris op van de nagelaten goederenneeDave Pol
GorinchemNA 400312-Jul-1652Willem Geeritsz. van Weerthuijsen, alias Koeijman, machtigt Cornelis Tonisz. Potter, jm. van Den Dussen, won. in West Vlaanderen, om van Cornelis de Bruijn, won. te Waalwijk, het bedrag te ontvangen dat hij nog moet krijgen vanwege leverantie van beesten.jaDave Pol
GorinchemNA 400316-Mar-1654Willem Geeritsz. van Weerthuijsen Koijman, won. te Giessen, machtigt Cornelis Anthonisz. Potter, zijn neef, om van Frans Cornelisz. Potter, won. te Andel, 28 ponden Vlaems vanwege leverantie van 2 paardenjaDave Pol en Remco van den Heuvel
GorinchemNA 400406-Mar-1656Peeterken Jacobsdr. Buijs, won. te Elshout bij Heusden, huisvrouw van Jan Bastiaensz., ziekelijk etc., maakt haar testament opneeDave Pol
GorinchemNA 400620-May-1672Geertruijt Dingemans Bel, jd. ontrent 13 jaar oud, won. te Andel, stelt haar testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 400703-Oct-1657Jan Ariensz. en Cornelis Floren, beiden won. in het land van Altena, dragen over op Anthonis Terlauw, een obligatie van 488,- t.l.v. Jan Jansz. van Oirt, won. te HagoortjaDave Pol
GorinchemNA 400718-Jan-1661Henrick van Neercassel, heeft een huis en hof gekocht van Marijken Otten de Feijter, won. te Uitwijk, en verklaart dat het binnen 8 jaar teruggekocht mag worden, mits alle schulden worden afbetaald.neeDave Pol
GorinchemNA 400813-Jun-1664Gijsbert Abrahamsz., j.m. won. tot Eijl, en Lijsbeth Jansdr., wed. van Antonis Jansz. Hooghlandt, stellen hun huwelijkse voorwaarden op.neeDave Pol
GorinchemNA 401015-Feb-1666Henrick Florisz. van Trist, jm. won. tot Andel, 22 jaar oud, stelt zijn testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 401021-Oct-1669Pouwels Jansz. Visscher, herbergier, won. te Werkendam, in het huis genaamd "het hof van Hollant", en Grietjen Floris van Trist, E.L., stellen hun testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 401209-Jun-1670Cormelis Ringel, borger alhier, 26 jaar, en Cornelis Floren van Trist, schipper, won. te Andel, 41 jaar, verklaren op verzoek van Cornelis Jansz. Veerman tot Poederooijen, dat die een aanvaring heeft gehad met de schuit van Thomas Eijmersz., schipper van 's HertogenboschneeDave Pol
GorinchemNA 401223-Jun-1681Jan Ariensz., 42 jaar, en Jan Gijsbertsz. van Andel, 35 jaar, beide won. te Andel, verklaren op verzoek van Geertruijt Dingemans Bel, jd., won. in den ambachte van Den Hil, dat haar vader ontrent 3 weken geleden is overleden, dat er geen andere kinderen zijn, en dat Geertruijt ouder dan 21 is, en bekwaam om haar eigen goederen te regeren en administreren.neeDave Pol
GorinchemNA 401212-Feb-1685Heijmen Roosa, won. te Andel, machtigt Libertus Buijs, won. te Gorinchem, om namens hem op te treden voor het gerecht van AndeljaDave Pol
GorinchemNA 401312-Feb-1666Arien Henricksz. Feijter, won. te Alkmaar, machtigt Mr. Gabriel Hanedoes, advocaat te Woudrichem, om f.69-12-0 te ontvangen van Adriaentjen Jans., wed. van Govert Heijmansz. Rosa, won. te AndelneeDave Pol
GorinchemNA 401403-Nov-1681de kinderen van Anneken Sanders Verboom, wed. van Sijmon Dircksz. van Noulandt, machtigen notaris Jan Marcelis van Osch om de erfenis af te handelen. Een van de comparanten is Wouter van der Plas, schepen tot Andel geseit Eijll, als vader van de minderjarige kinderen verwekt bij zijn huisvrouw za. Maeijken Sijmons van Noulandt.jaRemco van den Heuvel
GorinchemNA 401430-Jan-1688Heijmen Rosa, won. te Andel, en Maria de Man, jd. won. te Giessen, stellen hun huwelijkse voorwaarden op.neeDave Pol
GorinchemNA 401523-Oct-1652Susanna van Zevender, won. te Andel, stelt haar testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 401510-Mar-1653Floris Cornelisz. van Trist, won.tot Eijl, belooft nooit meer te molesteren, de covelschuijt die Jan Dingemans en Claes Jansz., beide won. te Rijswijk, hebben verkocht aan Jan Anthonisz. en Sander Jansz., beide won. te 's Hertogenbosch.jaDave Pol
GorinchemNA 401809-Jun-1664Aelbert Aertse van der Linde en Mariken de Groot, E.L., won. te OpEijl, beiden gezond, stellen hun testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 402431-Mar-1674Jan van Asch, Jan Gijsbertse van Andel, Geerit Bastiaense Hollander ende Cornelis Floren van Trist, alle woonende tot Eijl aende Ribbe, leggen een verklaring af op verzoek van Dirck Jacobsz. van Vianen, pagter vande inpost op de schoenen, en van Louis Huijgens van Suijlighem, drossaerdt, over leverantie van schoenen.neeDave Pol
GorinchemNA 402601-Apr-1679Aert Ariense Naijen, won. te Andel, machtigt Aert Kemp, om het proces war te nemen dat Jan de Vroe, pachter van het verdubbelde zoutgelt over Woudrichem, etc., tegen hem voerde.neeDave Pol
GorinchemNA 402628-May-1679Peeter Janse van Besoijen, won. te Andel, machtigt Aert Kemp, om namens hem het proces waar te nemen dat Ds. Johannes Dellius, predicant te Cooten, tegen hem voerde.jaDave Pol
GorinchemNA 402706-Apr-1682Govert, Cornelis en Adriaentjen Paulusse, en Corstiaan Ariensz, man van Jenneke Paulusse, allen won. te Andel, en kinderen en erfg. van Paulus Govertsz. en Aertje Geevaerts, en ook erfg. van Anthonis Govertsz., hun oom, verklaren met elkaar in der minne de nagelaten goederen verdeeld te hebben.jaDave Pol
GorinchemNA 402825-Mar-1684Adriaen CRILLAERT pachter v/d impost op 't gemael over de lande van Althena, Dussen en Werkendam, laat getuigen verklaren omtrent moeilijkheden bij een inspectietocht te Giessen en Andel neezelf gevonden
GorinchemNA 403205-Oct-1693Dirck Melis van den Dam, won. tot Eijll, machtigt Daniel van der Kruijs, notaris te Middelburg, om namens hem op te treden in alle processen die hij zal voeren.neeDave Pol
GorinchemNA 403401-Dec-1662Jan Jansz. linnen wever tot Eyl, 40 jaar oud, verklaart op verzoek van Henr. Wi[llems?], won. aan de Steene Heul, dat hij 50 ellen linnen heeft gedeeld in 1/3 part (17 ellen) en de rest, en meegegeven aan Maijken Ariens.neeDave Pol
GorinchemNA 403419-Mar-1694Cornelis Floren en Cornelus Janssen, beiden won. tot Eijll, verklaren op verzoek van Philip Vermout, dat er eijntvogelen gevangen zijn door Geerit Straver.jaDave Pol
GorinchemNA 403716-Apr-1668Leendert Teunisz. van Hilde [=Helden] en Aechtje Melssen, E.L., won. te OpAndel, stellen hun testament opneeDave Pol
GorinchemNA 404026-Apr-1688Arie Peterse Bax, won. te OpAndel, en Anneke Hendrix Valkes, zijn huisvrouw, stellen hun testament op.neeDave Pol
GorinchemNA 404527-Mar-1700Gijsbert Craij, won. te Veen, en Jenneke Naijen, won. te Poederooijen, stellen huwelijkse voorwaarden op.jaDave Pol
GorinchemNA 405414-Apr-1674Leendert Pelt, schoenmaker, burger te Gorinchem, en Neeltie Bel, van Andel, jd., stellen hun huwelijkse voorwaarden op.neeDave Pol
GorinchemNA 405406-Dec-1674Leendert van Pelt, en zijn huisvrouw Neeltie Bel, ziekelijk, stellen hun testament opneeDave Pol
GorinchemNA 406102-Jun-1681Huijbert Verhoeve, won. te Eijl, machtigt Thomas Dael om in zijn naam op te treden voor het gerecht te Gorinchem.neeDave Pol
GorinchemNA 406120-Oct-1681Gerit Bacx, won. te Andel, machtigt Thomas Dael, om namens hem voor het gerecht van Woudrichem op te treden.neeDave Pol
GorinchemNA 406225-Mar-1682Dirck Janse Naije, won. te Pouderoijen, wordt door zijn twee schoonzusters gemachtigd te procederen tegen de erfg. van [Cornelis Jansz.] Vernoij, in zijn leven schout te BrakeljaGevonden op deze Website
GorinchemNA 406331-Dec-1685Dirck Janse Naije, won. te Poederoijen, bekent f. 1200,- ontvangen te hebben van Dirxke van Veen, wed. van Do. Hijnius, in zijn leven predikant te Gameren, en belooft aan haar een jaarlijkse lijfrente van f. 100,- te betalen.neeDave Pol
GorinchemNA 406808-Mar-1698Lambert Rotarius, wedr. van Judick Roosa, en zijn zoon Piter Rotarius, verdelen de nalatenschap van Judick Roosa, omdat Lambert wil hertrouwen.neeDave Pol
GorinchemNA 406830-May-1701Tijs Janse Naije, won. te Andel, bekend f. 600,- schuldig te zijn aan Piter Roos, predikant te AndeljaGevonden op deze Website
GorinchemNA 407023-Jan-1705Gijsbert Craeij, won. te Poederooijen, man van Jenneke Naaijen, die kind en erfg. is van Dirk Janse Naeije, stelt zich borg voor 2500,- die Dirk Naijen schuldig was aan Jan BoonneeDave Pol
GorinchemNA 407109-May-1707Jacomina Dewith, wed. van Petrus Noordingh, in leven predikant tot Aalsmeer, won. te Eijl, machtigt Johan Noortdingh, haar zoon, won. te Rochelle, om te ontvangen van Daniel Soutijn, erfg. van Catarina Noortdingh, de som van 6000,-neeDave Pol
GorinchemNA 407125-May-1708Cornelia Noordinge, won. te Andel, machtigt Jan Cotrel, notaris te Middelburg, om te vorderen van Daniel Soutijn, won. te Middelburg, als erfg. van haar broers dochter Catarina Noordingh, alle de cleederem die aan haar zijn nagelatenneeDave Pol
GorinchemNA 407702-Sep-1669Hendrik van Nispen, drossaart te Woudrichem en dijkgraaf van het Land van Altena, en Steven Huygen van den Bosch, won. te Andel, komen de koop overeen van 2 percelen land te AndelneeDave Pol
GorinchemNA 408012-Nov-1675erfdeling door de kinderen en erfg. van Hendrick Oosterum en Magteltje van Rijven. Hierin komt o.a. voor: een obligatie van 300 gulden dd. 18-11-1660 ten laste van Arien Teuniss Teeuwen won. te Neer-Dell [=Neer-Eijll], en een obligatie groot 150 gulden t.l.v. Teuntje Aerts wed. van Adriaen Jans Naijen dd. 9-4-1666 gepasseerd voor schepenen van Dell [=Eijll].neezelf gevonden
GorinchemNA 408130-Nov-1676Jan Andriese Bock, won. in het Munnikenland, transporteert aan Heijmen Roosa, won. tot Eell, de som van 46-16-0 die hij nog tegoed had van het dorp Giessen vanwege verrichte wagendiensten gendaan in 1674neeDave Pol
GorinchemNA 408130-Nov-1676Willem Andriesen, won. in het Munnikenland, transporteert aan Heijmen Roosa, won. tot Eell, een afrekening van wagendiensten gedaan in den jare 1675, van 139-16-8neeDave Pol
GorinchemNA 408204-Jun-1677huwelijkse voorwaarden tussen Jan van As, wedr. van Fijke Gijsberts van Andel, won. te Andel, en Neeltje Jans Neien [=Naijen], jd. won. te NeerAndeljaGevonden op deze Website
GorinchemNA 408416-May-1679de kinderen of kindskinderen van Bastiaen Abramse DE RADE za. allen wonende te Andel machtigen Capt. Johan Meuss coorencooper te Gorinchem om te delen met de erfg. van Neeltje Abrams de Rade de goederen te Andel achtergelaten door hun vader respectievelijk grootvader Bastiaen Ahramse de Rade.neezelf gevonden
GorinchemNA 408930-Dec-1675Claes Arienss, voogd over het nagelaten kind van Cornelis Janse Naijen, verkoopt publiekelijk aan Jasper Geeritss Vos, 14 hond weiland op de Haer voor 402 gulden.jaGevonden op deze Website
GorinchemNA 409031-Mar-1692Dirck Handrixs Fijter, won. te Andel, stelt zijn testament opneeDave Pol
GorinchemNA 409103-Sep-1692Huijbert Maertens, won.te Andel, machtigt Alexander van Wevelinckhoven, om hem te vertegenwoordigen voor het gerecht te Woudrichem in de zaak tegen Piter de WildeneeDave Pol
GorinchemNA 409330-Jun-1692Huibert Maertenss, oud 75 jaren, won. te Andel, machtigt samen met 2 anderen Ds. Petrus VAN DEN HAM te Sleeuwijk, om 1 1/2 mergen land te Sleeuwijk te verkopenneezelf gevonden
GorinchemNA 409918-Apr-1687de kinderen en erfgenamen van za. Hendrick Jansse Kandt, man van za. Geertie Goosens van der Vorst, wonende te Rijswijk, verdelen hun erfenis. Hierin komt voor: Cornelis Corneliss smith te Andel in belending te Giessenneezelf gevonden
GorinchemNA 410227-Feb-1696Gerrid Bastiaansz. Hollander, ca. 50 jaar oud, won. te Eijl, en Sijmen Petersz. van Veen, won. te Veen, ca. 25 jaar oud, beide cramers en meelverkopers, leggen een verklaring af over de vrijheid van het laten malen van boekwijt en hes??meel in de landen van Heusden en Altena.neeDave Pol
GorinchemNA 410204-Mar-1697Jan Ruijmschotel, wedr. van Marieke Petersdr. Ganseman, won. te Andel, en Maeijke IJmertsdr., wed. van Geerit Willemsz., stellen hun huwelijkse voorwaarden op.neeDave Pol
GorinchemNA 410330-Aug-1700Dirck Jansz. Naije, won. te Poederooijen, en Matthijs Janse Naije, won. te Andel, bekennen f.1500,- schuldig te zijn aan Johan Boon.neeDave Pol
GorinchemNA 411025-Jun-1703Anthonij van Dijck en Neeltien Janse van Andel, won. te Andel, stellen hun testament opneeDave Pol
GorinchemNA 412412-Jun-1711Dirck van Eijseren, gehuwd met Sara Jacobs Verreijcken, won. te Andel, testeren.neezelf gevonden
GorinchemNA 414209-Jul-1725Dirck PUS, schout en secretaris van Andel, wedr. van Agata Scherp die een dochter was van za. Catarina Biben, vercoopt etc.neezelf gevonden
GorinchemNA 416321-Sep-1714Hester Bussy, wed. van Johan Lambert Chenel, inleven heere van Poederoijen, machtigt Martinus Meker, om voor haar op te treden voor het gerecht van Andel, in de zaak geinstitueert door Dirk Philips van Andel, won. aldaarjaDave Pol
GorinchemNA 416403-May-1716Adriaan Bax, won. tot Andel, en Aagie Ariensdr. Najen, won. tot Andel, stellen een huwelijks voorwaarden contract op.jaDave Pol
GrafelijkheidHollandZH 40022-Jul-1331Willem heer van Horn en Altena en rechters, schepenen, gezworen Raad en gemeente van de poort van Woudrichem beloven graaf (Willem III) van Henegouwen en Holland te zullen vrijwaren wegens diens borgstelling voor hen bij goede lieden te Brussel, aan wie zij een lijftocht hebben verkocht waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan het algemeen nut van henzelf, de poort van Woudrichem en het land van Altena. De oorkonde wordt meebezegeld door vijf met name genoemde personen, waaronder Enghebrecht van Andel.neeGevonden op deze Website
GrafelijkheidsRekenkamer 50801-Dec-1569Dierick de Roedere wordt aangesteld tot schout te Andel na het overlijden van de vorige schout Engelbrecht Huybrechtsz.jaBen van Rijswijk
GroesbeekCollectie13-Oct-1263Heer Willem [Hornes] van Altena ontvangt van Otto graaf van Gelre de tiende van Rodengoije etc. in leen. Een van de getuigen is Egidius de Anle [Andel]neeGevonden op deze Website
Groesbeekcollectie28-Apr-1329Claes van Arkel, ridder, en zijn vrouw Lysbeth, krijgen toestemming tot verkoop van 8 morgen land die zij in leen hield, gelegen in het gerecht van Dijle (Andel)neeGevonden op deze Website
Groesbeekcollectie1388Jan van Ghiessen als eerst opgedragen hebbende en zijn hem 12 morgen te Andel ten eigen gegeven.neeGevonden op deze Website
Groesbeekcollectie27-Jan-1569lenen van geconfisqueerde heerlijkheid van Altena: Glimmer van Ryswijk te Worcum 2 morgen 5 hont te Andel.neeGevonden op deze Website
HardinxveldWeeskamer 110-Jun-1634Boedelscheiding van de nalatenschap van Pieter Teunisz. en za. Cundertgen Machielsdr. waarbij genoemd wordt Laurens Laurensz., won. tot Eeijll int lant van Althena.jaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 169I15-Mar-1415Rutger Noydenzn van Andel en zijn vrouw Aryt Jansdr van Veen hebben beloofd te betalen 60 gouden Engelse nobel en nog 6 nobel jaarlijks aan Jan Venedauwe Klauszn of aan andere eventuele bezitter 1/2 tiend van BabylonienbroekneeGevonden op deze Website
HeusdenOA BI_15020-Jul-1554brief van Corstiaen Heyman Voochsz., poorter te Heusden, waarin hij protesteert tegen een arrest op een schuld op naam van Fees Joostenz., won. tot Andel, door Willem Jacobsz., won. tot Kuyk jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 220b29-Oct-1588Goevert Jansz., indertijd schout tot Andel, en Theuw Gijsbertsz., heemraad te Andel, geven een verklaring over de afhandeling van de erfenis 13 jaar geleden van de weeskinderen van Cornelis Willemsz.jaBen van Rijswijk
HeusdenRA06-Feb-1624Vestiging van een tijns, o.a. op een perceel te Veen waarbij Jacob Jansz., won. tot Andel genoemd wordt in de belendingneeGevonden op deze Website
HeusdenRA 221b18-Feb-1672Adriaen Nicols, won. te Waalwijk, als rechte neve van Willem Dircx, poorter tot Vlijmen, naast een camp lants groot 6 mergen en 2 hont weiland, op den Biesheuvel onder Wijck, genaamd de Brouwerscamp, die zijn voornoemde neve had verkocht aan Do. Anthonij Scherp, predicant tot Andel.jaDave Pol
HeusdenRA 3724-Jan-1600Jacob Geritss en Peeter Joosten, gadermeesters tot Genderen, contra Floris Corsten tot Aelborch, betreffende de omslag tot makinge van het hoofd tot Andel over 1599jaDave Pol en Remco van den Heuvel
HeusdenRA 3720-Mar-1600Gerit Janssz. van Tiel, woonende tot Eijl, eist 9 gulden wegens koop van een paard.jaDave Pol
HeusdenRA 3724-Apr-1600Gerit Adriaen Geritss. tot Wijck eist van Cornelis Willemss. van Wijck als rentmr van de goederen van de capittelaren of canonicken binnen Heusden, om hem schadeloos te stellen van alle scahde die Jan Thonisse tot Andel zal worden aangedaan door Jan van Rijswijk, vanwege niet een verheerwaard leen van een zekere Cooren tient tot Wijck ofte VeenjaDave Pol
HeusdenRA 3928-May-1601Adriaen Janssz. tot Andel, eist betaling van 22 gulden 10 stuivers over koop van haver van Adriaen Willemssz. tot DrongelenjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 4301-Dec-1603de burgemeesteren tot Wijck de anno 1598 eisen van Gerit Berwitssz. tot Veen en Thonis Teeuwen tot Andel, als man van de dochter van Jan Ariaenssz. Snijder, in sijnen leven geweest sijnde borgemeester tot Veen met den voorss. Gerit Berwitssz., bewijs et reliqua voor het geen zij hebben uitgegeven als borgemeester.jaDave Pol
HeusdenRA 4720-Jun-1605Corn. Jansse Spiering wordt gedaagd tot betaling van 22-19-6 over den coop van halftuelte haveren het voorledene jaer 1604 gesayt bij Bastiaen Peter Bacx ende Gerit Janssz. van Tiel beyde woonende tot Andel op eenen camp lants gelegen onder WijckerbrouckjaDave Pol
HeusdenRA 4730-Dec-1606Otto Jansz. van Rijswijck met Peterken Jansdr. Jan van Rijswijck, als erfg. van Jan van Rijswijck haren vader, en Neeltjen wed. van Adriaen van Rijswijck, met haae kinderen als erfg. van Jan van Rijswijck den Ouden, haar grootvader, contra Dirck van Sevender, tot Andel, als oom en voocht van de weeskinderen van Gijsbert van Sevender en Maritgen, dr. van Aert Jan Adriaensdr., man van Hesick van Rijswijck dr. van Jan van Rijswijck den Ouden, en Adriaentgen Aertsdr., zuster van Maritgen, ende mede erfg.jaDave Pol
HeusdenRA 5004-Aug-1606Joncker Aeriaen vander Merwede, transport hebbende van Joncker Wijnant Oudaert, contra Laurens ende Jan vander Voort gebroederen midtsgaders Merten Michielss. tot Veen en Hendrick Dircxss. van Andel als voochden van[de] naegelaten kinderen van Peter vander Voort als possessuer van een uuyterwaert genaemt de raperswaert, vanwege achterstallige renten over 1603, 1604 en 1605.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 5020-Oct-1606Marinus Adriaensz. tot Eijl, contra Dirick de Leest, woonen[de] tot Wijck.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 5023-Dec-1606Marinus Ariensz. tot E?yl, contra Dirick de Leest tot WijckjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 6409-May-1614Govert Pauwelssen, won. tot Eijl, contra Gijsbert Handricxssen, man van Peterken Jans van Rijswijk, wegens betaling van 1/3 part van een obligatie van 50,- tlv de vader van Peterkenjavia Dave Pol van Remco van den Heuvel
HeusdenRA 6425-Apr-1616Govert Pauwelssen van Andel, contra Merten Michielssen, won. te Veen, over betaling van verdiend arbeidsloonjavia Dave Pol van Remco van den Heuvel
HeusdenRA 9021-Jan-1630Eeuwout Jansz., won. tot Wijck, eist dat Hendrick Dirxsz., won. tot Eijl, zekere 1/4 part moet ontruimen van een koije genaempt hackenkoij, gelegen tot Aelburch, die hij tot mei 1629 had gehuurd. jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 9008-Mar-1630Henderick Dircxsz. Feijter, won. tot Andel, wordt aangeklaagd vanwege naasting van 3/4 part van een vogelkooi.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 9022-Apr-1630Gerardt Jacobsz. den Goeden, won. tot Genderen, eist betaling[?] van Jan Woutersz. Timmerman, won. tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 9027-May-1630Adriaen Janss., won. tot Andel, als mede erfg. van Aert Pauwelss., in leven won. tot Veen, moet 5 stuivers betalen wegens achterstallige rentenjaDave Pol
HeusdenMarienkroon 911572Claes de Smet van Andel is voogt van het weeskind van Aert Jansz de Blinde, die een cijns met pinksteren te Veen moet betalen.jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 10409-May-1639Fees Govertsz., tot Veen, contra Willem Huijbertsz., won. tot OpAndel, om 82 gulden 10 stuivers te betalen wegens leverantie van een merri peert.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 10423-Dec-1639Matthijs Cornelisz. van Gammeren, contra Gerardt Jacobsen de Goede en Wouter Janse van Loon tot Genderen, als borgen voor Peter Jansen, won. te Andel, wil betaling van 95,- vor levering van vruchten uit een boomgaard.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 10727-Jan-1642Henderik Thonisz. van Poederoijen, won. binnen deser stede, contra Adriaen Geritsz. Verheij, woonende tot AndeljaDave Pol
HeusdenRA 110 (oud), RA 107 (nieuw)05-Dec-1642Jan Otten van Rijswijck, won. tot Veen, eist betaling van Gilles Petersz. tot Andel, inden lande van Heusden gegoed ende geerft zijnde.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11101-Oct-1646Nr. Johan van der Hoven, eist 15 gulden van Arien Geritsz. Verheij, won. tot Andel, sijnde geerft in den lande van Heusden, over kosten voor het proces tegen de heer van AelstjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11327-Jan-1648Matheeus Brienen, won. tot Andel, contra de erfg. van Tonisken Jacobsdr., wed. van Willem Willemsz. Scheerder, in haar leven won. te Wijk, ijst betaling van 304 gulden wegens verkoop van hop.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11309-Nov-1648Willem Jansz. van der Plas, won. tot Andel, contra Willem Aertsz. Schouten, om te antwoorden op de eis van 24 augustus j.l.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11307-Dec-1648Mattheeus Ariensz., won. tot Eijl, contra Stijntgien Verdoorn, lest wed. van Michiel Jansz. Campen, won. tot Veen, om 7 gulden 10 stuivers te betalen wegens het niet terug geven van 3 goede hopzakken.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11323-Dec-1648Willem Jansz. van der Plas, won. tot Andel, contra Willem Aertsen Schouten, border en koopman van hout, won. te Heusden, om 91 gulden 10 stuivers te betalen wegens koop van 7 1/2 hoet hoppe.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11705-Feb-1652Anthonis Jansz. Hooghlandt, herbergier te Andel, eist 17 gulden 17 stuivers van Gabriel Cornelisz. won. op de Haerstege onder Hedichuijsen, wegens verteringe gedaan te zijnen huize.jaDave Pol
HeusdenRA 11724-Jun-1652Anneken Ariensdr. wed. van Jan Cornelisz. Spierinck, won. te Eijll, eist 80 gulden betaling van Jan Jacobsz. won. tot Wijck wegens lanthuurjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11729-Jul-1652Ds. Cornelis Poudroijen, predicant tot Crevecoeur, eist 90 gulden van Peter Bastiaensz. Bacx, won. te Andel, en te Veen in het land van Heusden geerft, vanwege een uitspraak over de erfenis van de ouders van de eiserjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 11913-Nov-1656Huybert Jansz. Spieringh en Jan Jansz. Spieringh, beide won. te Veen, en de wed. van Dirck Spieringh, als erfg. van hun vader Jan Cornelisz. Spieringh, die in leven borg was gebleven voor wijlen Lijsbet Jansdr., wed. van Aerdt Pauwels, en Pauwels Aertsz., die 100 gulden hadden gelooft aan sa. Roeland van de Walle, contra Bastiaen Jansz., wedr. van Lijntgen Aert Pauwels, won. te Veen, en Thonisken Aerdt Pauwels, wed. van Arien Jans, won. te Eijl, ieder voor een derde part van de voorn. Lijsbet Jansdr.. Eisen betaling van 2/3 part van 100 gulden en de interest daar op.jaRemco van den Heuvel
HeusdenKlooster 12014-Apr-1451de prior van Mariendonk in Elshout buiten Heusden draagt land over aan Willem PetersznjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12003-May-1451Gerit Jacobszn, Art Geritszn, Jan Mari, dochters van Gerit Stechmanszn, met hun voogden hebben land te Andel overgedragen aan prior Mariendonk in ElshoutjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12003-May-1451Gerit Jacopsz. en Arnt Geritsz. transporteren aan de prior vanden donck gelegen inden Eylshout tot behoef van Mariendonk een vrij gift van een tijns[?] van vier schilden per jaarjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12004-May-1461Dirk Albertsz. schenkt aan Jan Molenman, priester en monnik op Mariendonk, een perceel land de Andelre Broek op de Nederste Sloot.jaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12013-Aug-1471Jan Moleman, priester van Mariendonk, heeft land te Andelerbroek geschonken aan keldermeester Dirk van den Bogaart voor MariendonkjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12031-Aug-1471Richter en heemraden van Andel verklaren dat in 1441 broeder Jan Molenman zich had verplicht tegenover Peter Sporkman, om 7 morgen te bedijken, maar dat klooster Mariendonk de onkosten heeft overgenomenjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12027-Apr-1472Bartraat Jan Molemansdr, en haar man en voogd Adriaan Janszn, en hun kinderen Jam en Jacob Peter Sporckmans, schenken land te Andel, aan Dirk van den Bogaart, keldermeester van MariendonkjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12010-Jan-1487Aart Willem Aartszn draagt over aan Jan van den Bosch, prior Mariendonk, 2 percelen land te AndeljaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12019-Jan-1491Hubrecht Lambertszn draagt land te Andel over aan Herman Janszn, voor MariendonkjaGevonden op deze Website
HeusdenRA 12527-Feb-16624 hont land te Wijk, eigendom van de erfg. van Cornelis Gerardtsen en Lijntgen Thonisdr., (waaronder de erfg. van Tonisken Cornelisdr, in leven huisvrouw van Jan Jansz. van Besoijen, tot Andel), wordt nu ten onrechte gebruikt door Sweer Bastiaensz. Bouman, won. tot Wijk. De erfg. eisen dat hij het land verlaat.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 12828-Jul-1664Govert Joosten van Drunen, won. te Babilonienbroek, contra Wouter van der Plas, won. te Andel, eist 39,- betaling van de vruchten uit de boomgaard van Aelbert Aertssen, die recentelijk gearresteerd is. Govert had dit bedrag tegoed van de broer za. van Wouter.jaRemco van den Heuvel
HeusdenKlooster 13228-Nov-1480Jan en Jacob Peter Sporckmanszn, broeders, hebben al hun landerijen onder Andel overgedragen aan de prior van Mariendonk buiten HeusdenjaGevonden op deze Website
HeusdenRA 13219-Mar-1668Adriaen Anthonisse Teuwen, won. te Andel, impetrant van willich decreet, eist het zwijgen van een ieder die iets wil pretenderen op een perceel land te Veen, en dat hierin gedecreteert wordt Sr. Ivo van can Heuvel, won. tot Ceulen. Een van de belendingen is van Adriaen Jansse Naijen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 13312-Dec-1669Simon Janssen Kock, won. tot Andel, contra Adriaen Aertsz. Molenpas, won. tot Wijk, als man van Marieke Willems Poorter, eist behoorlijke boedel cedule van de nagelaten goederen van Jan Janssen Cock en Neeltgen Jans, de overleden ouders van de eisser.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 13506-Apr-1671Dirck Dircxsz., won. te Wijk, als mede erfg. van zijn ouders Dirck Dircxsz. en Grietgie Hendricxdr., contra Gijsbert Dircxsz., won. te Andel, als voogd van de nakinderen van wijlen Dirck Dircxsz. voornoemd, verwekt in zijn tweede huwelijk aan za. Grietgie Philipsdr., inzake de in beslag genomen nagelaten boedel van hun oudersjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 13526-May-1671Cornelis van Nieuwcoop, won. te Wijk, man van Handerske Dircxdr., als erfg. van Dirck Dircxsz. en Grietgie Hendricxdr., contra Gijsbert Dircxsz., won. tot Andel, als voogd van de nakinderen van Dirck Dircxsz. voornoemd in tweede huwelijk verwekt aan za. Grietgen Philipsdr.. Betreft 100 gulden die Handerske Dirxdr. voor haar vaders goed had ontvangen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 14011-May-1676Geertruij Ariensse, wed. Huijbert Ariensse, won. tot Doveren, eist van Bastiaen Aertse van de Meijde, won. tot Eijll, betaling van 59 gulden wegens gekocht elsenhout op 5 honden land te VeenjaDave Pol
HeusdenRA 18019-Mar-1725Floris van Trist, won. te Andel, contra Peter Janssen van Doesburgh, won. te Wijck, eist betaling van 12,- over koop van een paard in het jaar 1719jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 21205-Dec-1560Wouter Jacopsz. van Andel wordt veroordeeld 5 gulden te betalen aan Ariaen Paep van CappeljaDave Pol
HeusdenRA 21331-Mar-1609Gerit Janssen Schipper, won. tot Veen als erfg. van Jan Sijmonsz. za., het weeskind van za. zijn broer Sijmon Janssen, en Mariken Jan Huygendr., die hertr. is met Merten Michielsz., contra de Jan Heijmansz. van Bockhoven, Seger Jansz. van Emmichoven Jan Loijen, beide won. te Giessen, en de toesienders van za. Willem Feesen. Eist inventaris van de nagelaten goederen en verdeling, omdat de erfg. van moeders zijde alles tot zich getrokken zouden hebben.jaDave Pol
HeusdenRA 22013-Oct-1571Cornelis Willemsz., won. te Andel, verklaart f. 6,- ontvangen te hebben wegens de Andelse dijk van het land gelegen te GenderenjaDave Pol en Remco van den Heuvel
HeusdenRA 22401-Mar-1576Lijsken, wed. van Dierck Gijsbertsz., uit Andel, betaalt 38 gl. die nog resteert van Jacob Janssen, ook won. te Andel, aan Sebastiaan van WarendorpjaDave Pol
HeusdenRA 22402-Apr-1576Adriaen Hendricksz. tot Veen, als erfg. van Cornelis Dircksz. van Andel, eist van Adriaen van Rijswijck Jansz., won. tot Wijck, 6 gulden en 1 stuiver, vanwege een schuld die overgebleven is over leverantie van haver door Cornelis Dircksz. van AndeljaBen van Rijswijk
HeusdenRA 22407-May-1576Cornelis Willemssz. tot Baerdwijck, spreekt aan o.a. Claes de Smit to Andel, als navolger en erfg. van Jan Aertsz. de Smit, in leven won. te BaardwijckjaDave Pol
HeusdenRA 22406-Jun-1576Lambert Huybertsz., als gemachtigde van Jan Huybertsz. tot Veen, eist diverse betalingen voor weijen van koeien van Jan Adriaen Jacobsz. uijten Broeck, nu won. te Veen, als erfg. van Wouter Huijgen. Ook noch eist hij geld omdat de gearresteerde erfg. is van Aentken, wed. van Dierck van Andel.jaDave Pol
HeusdenRA 22403-Jul-1576Cornelis Willemssz. tot Baerdwijck heeft andermael rechts gegeert op o.a. Claes de Smit tot Andel, alle als erffg. ende navolger van Jan Jan Aertsz. Smits.jaDave Pol
HeusdenRA 22411-Jul-1576Joachim Geritsz. tot Andel heeft geconstitueert Jacob JanssenjaDave Pol
HeusdenRA 22413-Aug-1576Lambert Huijbertsz. als gemachtigde van de erfg. van Jan Huygen tot Veen laat beslag leggen op de goederen van Mariken, wed. van Henrick Boren tot AndeljaDave Pol
HeusdenRA 22405-Oct-1576Lambert Huijbertsz. als gemachtigde van d'erffg. van Jan Huijgenz., in leven won. tot Veen, vervolcht de wed[uw]e ende erffg. van Henrick Boeren won. tot Andel. jaDave Pol
HeusdenRA 22529-Dec-1576Aert Mateusz. tot Wijck vervolgt Huijbert Jansz., schout tot Baardwijk, o.a. vanwege 15 stuivers voorgeschoten geld die zijn betaald aan een sergeant van een compagnie soldaten te AndeljaDave Pol
HeusdenRA 22521-Jan-1578Jan Huybertsz., schout tot Veen, neemt goederen in beslag van IJmert Willemssz. won. tot Andel, en van Antonis Antonisz. tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 22521-Feb-1578Jan Huijbertsz, schout te Veen, laat goederen in beslagnemen van IJmert Willemsz. won te Andel en van Anthonis Antonisz. won. te AndeljaDave Pol
HeusdenRA 22507-Apr-1578Jan Huijbertsz., schout te Veen, eist 50 gulden en een bed van 15 gulden van Toenis Toenisz. won te Andel, zoals hem was beloofdjaDave Pol
HeusdenRA 22514-Jul-1578Lambert Huybertsz. als gemachtigde van Jacob Geerbrants en Willem Vrancken heeft goederen bezet van Jan Janssz. van Rijswijck tot Veen. Dezelfde heeft van wege Neesken, weduwe Aert Thonissz. de goederen bezet van de erfg. van Jan Aertsz. Authuesden in sijne leven woonende tot Veen, en van Claes die Smit tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 22514-Jul-1578Neesken, weduwe Aert Thoniss. laat beslag leggen op de goederen van de erffg. van Jan Aersz. Authuesden in sijnen leven woonende tot Veen en van Claes die Smit tot AndeljaDave Pol
HeusdenRA 22527-Aug-1578Neesken, wed. Aert Thonisz. eist 15 gulden van de erfg. van Jan Aertsz. tot Autheusden, in leven gew. hebbend te Veen, en mede Claes die Smith, won. te Andel, zoals Jan Aertsz. had beloofd te betalen Aert Thonissz.jaDave Pol
HeusdenRA 22509-Nov-1578Jan Anthonissz. tot Eijl draagt 23 gulden die Meeus Beynensz. won. tot Druenen als momber ende voocht van Geriken Thijsdr. hem schuldig is, over op Philips CrekeljaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 274 (oud), RA 0227 (nieuw)11-Mar-1580Lambert Huijbertsz. als gemachtigde van Jan Adriaensz. Panner tot Veen eist van Jan Berntsz. de Snijer, woonende tot Andel, "off soo hij met recht genoempt is", 40 pond guldens.neezelf gevonden
HeusdenRA 275 (oud), RA 228 (nieuw)11-Feb-1581Godert Pauwelsz. van Veen, won. tot Andel, als voocht van het weeskyndt van Huybert Pauwelsz. zijnen broeder, verweckt bij Cornelia Ariaensdr. van Uuytwijck, heeft geconstitueert Lamb[er]t Huybertsz.jaDave Pol
HeusdenRA 22931-Oct-1585Godert Pauwelsz. tot Veen machtigt Lambert Huybersz.jaDave Pol
HeusdenRA 24726-Aug-1605Huijbert Jansen, won. te Andel, als man van Beliken Claesdr., die volle nicht is van Lijsken Ariensdr., huisvrouw van Arien Ariensse de Jonge, won. tot Worcom. Heeft genaast dordalven mergen land te Veen, die genoemde Arien Ariensse de Jonge vanwege zijn huisvrouw had verkocht aan Joost Ariensse van Wijfflit, won. tot Veen, en dat al genaast was door ene Jan Joostenssen, tot Veen, die daar volgens hen niet toe gequalificeert was. jaDave Pol
HeusdenRA 24729-Aug-1605Huijbert Jansz., won. tot Andel, laat een los (naasting) door Jan Joosten verbieden, voor zover het Joost Adriaansz. aangaat.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 25108-May-1609betreft rechtszaak van Jenneken dr. Anthoenis de Wilde wed. van Jan van Noort, contra de wed. Jans van Outhuesden tot Andel, en nog anderen. Schepenen benoemen 3 mannen omme int vriendlick te accorderen binnen den tijt van XIIII naestcommende dagenjaDave Pol
HeusdenRA 2591618Geraerdt Adriaenssen, won. tot OpAndel, eist onkostenvergoeding indien Jan Claessen ende Camerbewaerder niet voort gaet mette execu[tie] ende vercoopinge van zeeckere twee melck koeijen toecomende Franc[ois?] JorissenjaDave Pol
HeusdenRA 2751581Govert Jansen, eertijts schout tot Andel.jaDave Pol
HeusdenRA 2751581Godert Pauwels van Veen, wonende tot Andel. zijn broer was Huijbert Pauwels die gehuwd was met Cornelia Adriaensdr. van Uijtwijck.jaDave Pol
HeusdenRA 28705-Nov-1598vermelding op 5 nov. 1598 van Adriaen Geritssen van Andel, gecondempneerde, wonende tot Veen.jaDave Pol
HeusdenRA 2991610Jenneke, dochter Antonis de Wilde, wed. wijlen Jans van Noort, ter eenre, contra de wed. Jhr. Jans van Outheusden tot Andel, en anderen, ter andere zijde.jaDave Pol
HeusdenRA 409 (oud), RA 310 (nieuw)25-Apr-1575Jan van Rijswijck Jansse draagt zijn recht op 7 hond land te Andel en een rentbrief over op zijn zoon Govaerdt Jansse van Rijswijck.jaBen van Rijswijk en Dave Pol
HeusdenRA 31202-Nov-1577verkoop van land te Babilonienbroek grenzend aan Andel aan Adriaen Jan Jacobsz.jaDave Pol
HeusdenRA 31715-Nov-1583Jan Doedijn Adriaenss., schout tot Genderen, belooft de erfg. van Staes Meeussen van Andel, schadeloos te houden van 7 gulden jaarlijks die de drie dochteren van zaliger Seger Meerlants jaerlijks heffende zijn. jaDave Pol
HeusdenRA 31818-Mar-1395afschrift in 1544 van een akte van 1395: Sijmoen Sijmoen Sijmons zoons zoon en Heijne Pape Janssoon vestigen een tijns tbv van Didderick Zegerssen op een hofstad en land te Genderen. Als belendingen worden genoemd Jan Jan Nouden zoons zoon en Godert Nouden zoon. Vervolgens twee overdrachten hiervan in 1584.neeKlik hier voor deze akte
HeusdenRA 31808-Aug-1544afschrift in 1544 van een akte van 1395: Sijmoen Sijmoen Sijmons zoons zoon en Heijne Pape Janssoon vestigen een tijns tbv van Didderick Zegerssen op een hofstad en land te Genderen. Als belendingen worden genoemd Jan Jan Nouden zoons zoon en Godert Nouden zoon. Vervolgens twee overdrachten hiervan in 1584.jaGevonden op deze Website
HeusdenRA 417 (oud), RA 318 (nieuw)01-Aug-1584Jan Petersz., Wolff Willemssen, Adriaen Geritsz. als vader van zijn weeskind verwekt bij Marieken Willemsdr., Godert Adriaenssen als man van Jenneken Dircx., eertijts weduwe van Ghijsbert Janssen, Wouter Aertsz. als man van Jenneken Reijers, Jan Cornelisz. tot Andel en Seger Tonisz. als man van Fijcken Cornelisdr., voor zichzelf, en namens Seger Janssen van Emechoven, en Jenneken Cornelisdr., weduwe van Steven Jacopsz., verkopen een geseet metter timmeringe daar op staande te Veen aan Jan DircxjaDave Pol
HeusdenRA 417 (oud), RA 318 (nieuw)01-Aug-1584Jan Petersz., Wolff Willemssen, Adriaen Geritsz. als vader van zijn weeskind verwekt bij Mariken Willemsdr., Godert Adriaenssen als man van Jenneken Dircxdr., eertijts weduwe van Ghijsbert Janssen, Wouter Aertsz. als man van Jenneken Reijers, Jan Cornelisz. tot Andel en Seger Tonisz. als man van Fijcken Cornelisdr., voor zichzelf, en namens Seger Janssen van Emechoven, en Jenneken Cornelisdr., weduwe van Steven Jacopsz., verkopen 7 hond land te Veen aan Jan Huijbertsz. van den HueveljaDave Pol
HeusdenRA 417 (oud), RA 318 (nieuw)01-Aug-1584Jan Cornelis, tot Andel, en anderen, transporteren land te Veen aan Jan Huijberts van den HueveljaDave Pol
HeusdenRA 32115-Mar-1587Adriana Mertensdr. van Gent, verteeg op elftalf hont land in Babilonienbrouck aan Jan Buys Joostenz., belent noortwaert op totten banne van Andel toe.jaDave Pol
HeusdenRA 32431-Jan-1590Jan Feessoon woonende tot Andel, verteech op de helft van vijftalven mergen lants ombedeijlt gelegen inden banne van Veen opden Swaeshoevel tot behoeff van Gijsbert Janss. MoljaDave Pol
HeusdenRA 32422-Dec-1590Joachim Geritsz., van Andel, draagt zijn deel over van de erfenis van za. Neeltken Gerit Aertsdr., zijn wijfs suster, aan Adriaen Joostenz. tot Veen, gelegen in de banne van Veen of elders.jaDave Pol
HeusdenRA 32901-May-1595Peter van Voordt, won. te Andel, uit naam van zijn vader Everaert van Voort, won. te Steenbergen, heeft 23 mergen land te Veen verbonden als waarborg voor de verkoop van 20 mergen land te Werchoven aan Jan Sweeren laeckencooper en borger te Utrecht. jaDave Pol
HeusdenRA 33023-Apr-1596Godert Pauwelsz. genoemd in belending te Veen bij een verkoopjaDave Pol
HeusdenRA 33223-Apr-1578Evert van Voirt stelt tot waarborg voor dordalven mergen land te OpAndel, die is verkocht aan dhr Philips Lanschot, won. te Leijden, een perceel van 23 mergen tot Veen. En nog 3 morgen land tot Veen gecomen van Jan Willemsz. de Wael.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 432 (oud), RA 333 (nieuw)29-Jan-1599Robbert Peeterssen vande Grient, won. tot Herpt, verkoopt 4 mergen land te Genderen genaamd Godscalx campken, metten dijck liggende tot Andel inden Gelderschen (=Genderse!) slach boven de Ribbe, aan Jan Pauwelssen, won. tot AelborchjaDave Pol, Hans van de Griend
HeusdenRA 33428-Oct-1599Floris Jansz. Tuelinck, won. tot Almkerck, voor zichzelf en vanwege zijn weeskinderen verwekt bij Handrixken Cornelis Joosten,zijn overleden huysvrouwe,verkoopt land te Veen aan Govert Pauwelssen van VeenjaDave Pol
HeusdenRA 33705-Mar-1602Grietken Diricx. van Andel, won. tot Giessen, als mede erfgen. van Diricxken Dirick van Andel dochter, in haar leven vrouw van Jan Adriaenssz. uuyt Broeck, haer sa. suster, verkoopt haar aandeel in de erfenis van haar zuster aan Wouter Adriaenssz. Bieshuevel, Steven Stevenssz., als man van Cornelisken Adriaensdr. en Adriana Adriaensdr, als erfgen. van voorss. Jan Adriaenssz. uuyten BroeckjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 33815-Jul-1603Anthonis Matheeussen, won. tot Andel, koopt het deel dat Aernt Pauwelssen, won. tot Veen, heeft in een geseetken te Veen gekomen van Alit Wouters, en verkoopt 2 mergen land te Veen aan Cornelis Claessen, won. tot Veen.jaDave Pol
HeusdenRA 33907-Apr-1604Margriet Dircx van Andel, wed. van Handrick Joosten, won. tot Giessen, mede namens haar dochter Jenneken Henricx, verkoopt 3 mergen land te VeenjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 34003-Mar-1605Antonis Adriaenssz. genaempt den broeder, won. tot Aelborch, verkoopt twee mergen lants gelegen inden banne van Veen, inden Hanewaert, aan Aerdt Eeuwouts ende Marten Emontssz., beijde wonende tot Aelborch. Godert Pauwelssz. heeft de westelijke belending.jaDave Pol
HeusdenRA 34113-Mar-1606 Hendrick Diricxsz. als man van Marie Janij, ook namens Jan Stevensz., Dirick Diricxsz. als man van Margreta Jansdr., Otto Henricx als man van Sijcken Segers van Emmichoven, ook names Wijnandt Matijsz. als man van Willemken Segers van Emmichoven, als erfg. van Sophia Cornelis, wed. van Seger Antonisz. za., verteegen op twee mergen lants inden banne van Heesbeen genaampt Vrouwe Lijsen camp, ten behoeve van Geret Jansz.jaDave Pol
HeusdenRA 34126-Jan-1607Dirick Jacopsz., won. tot Wijck, voor zichzelf en voor sijne kynderen die hij verwect heeft bij Jenneken Adriaensdochter, geassisteert met Gerit Adriaensz., woonende tot Andel, als oom ende voocht der selver kynderen van 's moeders sijde, verteech op dordalff honden hoplants gelegen inden banne van Wijck.jaDave Pol
HeusdenRA 34216-Feb-1608Adriaen Adriaensz. won. tot Andel, man van Margreta Sebastiaens, verkoopt 6 honden land in de banne van Doveren op het Doernevelt, ten behoeve van Willem Cornelissz. van Hemert won. tot Wijck op ten BieshueveljaDave Pol
HeusdenRA 34207-Nov-1608Handrick Willemssen, won. tot Andel, verkoopt de helft van 2 percelen land groot 6 mergen 4 hont te Drongelen, aan Adriaen Aertss. tot Drongelen. De wederhelft is van Sebastiaen Sebastiaenss. de voorss. Handrick Willemss. swager, Aert van Duijvevorden ende het gildelandt van DrongelenjaDave Pol
HeusdenRA 34402-Jun-1610Jacopsken Staesz. van Andel, won. tot 's Hertogenbosch, met haar voogd Staes Anthonisz. van Bocxsel, haeren soone, en uit naam van Jan Staesz. Andellius, uit kracht van een schriftelijke verklaring, verkopen seeckere hoofken liggende inden banne van Genderen, aan Aernt RuttenjaDave Pol
HeusdenRA 34722-Jan-1613 Antonis Adriaenss. won. tot Gammeren als man van Geertken dochter van Hendrick Staesz. van Andel za. ende Jenneken dochter Hendrick Staess. voorss. samenen erffg. van Hendrick Staesz. van Andel, verteegen op 1/4 part van een mergen land te GenderenjaDave Pol
HeusdenRA 34810-Mar-1614Mariken Jansdr., wed. van Robbert Petersz. van de Grient, Jan Brants, man van Hendricxken Robbendr., Jan en Peter van de Grient, en Lijsbet Robbendr. van den Grient, als kinderen en erfg. van Robbert Peetersz. van de Grient en Peeter Anthonis Robbertsz., en de onmondige Jan Thonis Robbertsz., verkopen 7 mergen land in de ban van Genderen, op den Voom, daer van de twee mergen ende twee hondt hooffgelt onder Andel subject zijn, aan Jan Hendrick Dingenssz., won. tot Genderen.jaDave Pol
HeusdenRA 34927-Jun-1615 Jan Handrick Dingenss. won. tot Genderen verkoopt een morgen land te Genderen aan Johannes Andellius.jaDave Pol
HeusdenRA 34931-Oct-1615Aernt Jansz. won. tot NeerAndel, verkoopt een halve hont hopland te WijkjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 35029-Apr-1616 Gerit Aertsz. Block, won. tot Heesbeen, verklaart dat hij enige tijd geleden 14 hond land te OpAndel boven den souten dijck heeft verkocht, aen Jacop Jansz van Veen, woonende tot OpAndel. Hij heeft geen andere goederen in het land van Altena en stelt goederen te Veen als waarborg.jaDave Pol
HeusdenRA 35001-Jun-1616Aert Adriaenssen, won. tot Andel Altena, verkoopt eene huijsinge, ende hoffstadt groot omtrent vier honden lants soo hoplandt als boomgaert, staende ende gelegen inden dorpe van Drongelen, aan Anthonis Janssen de Haen, woonende jegenwoordich tot GenderenjaDave Pol
HeusdenRA 35030-Aug-1616Godert Adriaensz. van Druenen, won. tot OpAndel, als man ende getrout hebbende Jenne Dircx, voortijts wed[uwe] Gijsbert Jansz. tot Veen, verkoopt 3 mergen land te Veen in den Hannewaert, ten behoeve van Dirck Geritssz. wonende tot WijckjaDave Pol
HeusdenRA 35131-Jan-1617boedelscheiding tussen Dirck Brienenssen Poirter, woonende tot Veen, daer moeder aff was Lijntken Dircx dochter lest huijsvrouwe van Marten Michielssen, woonende mede aldaer, en Marten Michielssen, zijnen stieffvader, met Jenneken, Sijken, Anneken, ende Michiel Mertenssen, sijne halve susters ende broeder bijde voorss. Lijntken geprocreert. Hierin melding van 6 mergen lants, gelegen inden banne van OpAndel inden oppersten polder.jaDave Pol
HeusdenRA 35326-Feb-1619Laurens Arienss. Boom, won. te Doveren, verkoopt een huis te Doveren aan Joannes Staess. alias Andellius, bedienaer des Goddelijken Woordts.jaDave Pol
HeusdenRA 35404-Jan-1620[halve akte] hierin komt voor een schuldbrief van 200 gulden tlv Jan Lambertsz. van Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 35427-Feb-1630Adriaen Jansz. van Cuijck, verkoopt van een perceel land te Genderen met de last van het hoofdgeld te Andel, aan Jan Francken, won. tot GenderenjaDave Pol
HeusdenRA 35604-Jul-1620Huijbert Vijversz, won. in Babilonienbroeck, en Peter Clauwaert, won. aende Dussen, als manvan Peterken Vijversdr., verkopen ontrent negen hondt landts, gelegen tot Genderen inde Beemden, aan Jan Woutersz. van Duijsel, woonende tot Andel. jaDave Pol
HeusdenRA 35619-Aug-1622[halve akte] verkoop van land met de last van het hoofdgeld te AndeljaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 35621-Oct-1622Aerdt Adriaensz. woonende tot OpAndel, bekend een schuld van 200 gulden aan Huijbert Jansz. van[den] Heuvel, schout tot Veen, met als onderpand twee percelen te Eethen die voor 1/6 deel toekomen aan zijn huisvrouw Grietgen Bastiaensdr., die het weer had geerft van haar oude moeije Grietgen Anthoniszdr. de WolffjaDave Pol
HeusdenRA 35728-Mar-1623Aerdt Adriaensz., won. tot OpAndel, als man van Grietgen Bastiaenssdr., die mede erfgename is van Margrete Thonisdr. de Wolff, hare sa. oude moeije, verkoopt 1/6 part van 3 percelen te Eethen, aan Jan Joosten Brouwer, won. tot EethenjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 35812-Mar-1624Adriaen Jansz. de Voocht, won. tot Veen, bekend een schuld van 196 gulden 14 stuivers aan Aerdt Dircxsz. Veenaert en Jan Cornelisz. Spierinck, gewesene kerck- en heijlighe geest meesters tot Veen, over huur van enige kerklanden aldaar en het verloop op een schuldbrief dd.16-4-1619. Hieraan verbindt hij 3 percelen land te Veen. Afgelost ?30-5-1640 door Jan Goderts, won. tot Andel, die de obligatie heeft gekocht van Adriaen Jansz. de Hooch. jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 35804-Jun-1624Bastiaen Bastiaensz. Mandemaker, borger tot Gorchem, Maeijcken Bastiaensdr. wed. van Henrick Willemsz. won. tot Andel, geassisteert met de voorss. Bastiaaen Bastiaensz. haaren broeder, Lambert Jansz. Boon als man van Beatrix Bastiaensdr., Jacques Francken de Ruijter, won. tot Middelburch, als man van Anthonia Bastiaensdr., Aerdt Adriaensz. won. tot OpAndel, als man van Grietgen Bastiaensdr., en Anthonis Petersz., borger binnen deser stede, als man van Adriaentgen Bastiaensdr., als erfgen. van 's vaders sijde van wijlen Grietgen Thonisdr. de Wolfs, haeren sa. respective oude moeije, in haer leven woonende tot Dordrechtt. Transporteren 3 percelen land te Eethen ten behoeve van Adriaen Willemsz. Klot, won. tot Eethen, als alleen erfgenaem van 's moederssijde van wijle de voorss. Grietgen Thonisdr.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 36214-Mar-1628Peter Jansz. Peltener, won. tot Andel, verkoopt 2 percelen land te Eethen uit de erfenis van zijn moeder, aan Anthonis Jansz. won.te EethenjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 36206-May-1628Gijsbert Berntsz. won. tot Aelborch verteech op achtalff hondtlandts inden banne van Genderen, metten last van 't hooftgelt onder den banne van AndeljaDave Pol
HeusdenRA 461 (oud), RA 362 (nieuw)06-May-1628Gillis Petersz. won. tot OpAndel als vader en voocht van sijne weeskinderen bij hem verweckt aen Jacobsken Adriaensdr. ende Dirck Lambertsz. tot Veen als mede voocht van deselve weeskinderen, vertegen op 1/3 part in 1 mergen griend gelegen opde weijden inden banne van VeenjaDave Pol
HeusdenRA 36209-May-1628Jennicken Jan Joostendr. wed.van Aerdt Huijgensz., won. tot Veen, geassisteert met Jan Jansen haeren broeder, en Dirck Willemsz. Poorter, man van Eemitghen Huijgendr., en mede voocht vande naergelaten weeskinderen vande voornoemde Aerdt Huijgen, vertegen op 2 mergen weijlandt leggende gemeen in vier mergen, waervan de wederhelft toecompt Dirck Willemsz. voornoemt, ende waervan eenen mergen gelegen is inden banne van OpAndel inde GeerjaDave Pol
HeusdenRA 36307-May-1629verkoop van land te Genderen met last van het hoofdgeld te AndeljaDave Pol
HeusdenRA 36423-Jan-1630Jan Govertsz., won. tot OpAndel, als man van Willemken Petersdr., verkoopt land te Doveren aan Wouter Adriaensz. Boon, won. tot DrongelenjaDave Pol en Remco van den Heuvel
HeusdenRA 36406-May-1630Willemken Jasparsdr. weduwe van Herman Pieck en haar kinderen verkopen een perceel land te Genderen aan Jan Woutersz. van Duijsel, won. tot AndeljaDave Pol
HeusdenRA 36408-May-1630Hendrick Dircxsz. de Feijter, won. te Andel, verkoopt een perceel land te Aalburg genaamd Hacken Kooije, aan Jan Cornelis Eijmertsz., secretaris tot WijckjaRemco van den Heuvek
HeusdenRA 36521-Jan-1631Adriaen Jansz., won. tot OpAndel, als man van Anthonia, dochter van wijlen Aerdt Pauwelsz., verkoopt een boomgaard groot ontrent een hondt gelegen inden banne van Veen, genaempt het paradijs, aan Imberdt Adriaensz. van Wijfflith, won. tot VeenjaDave Pol
HeusdenRA 36503-Mar-1631Eijmbert Adriaensz. van Wijfflith, won. tot Veen, koopt een perceel land. Een van de belenders is Jacob Jansen, won. tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 37904-May-1645Claes Geraetsen Smitz, won. te Andel als man ende voocht van Maricken Andriesdr. ende Andries Andriesz. Timmerman tot Veen vanwege zijn belang in het land zoals genoemd in het testament van Maricken, verkopen land te Veen aan Cornelis Jansz. Coolhaes.jaDave Pol
HeusdenRA 37923-Jun-1645Adriaen Willemsz. ?Goirde?, verkoopt land te Veen aan Frederick Jansz., waarvan een van de belenders de erfg. van Godert Pauwelsz. zijn. jaDave Pol
HeusdenRA 38008-May-1646Huijbert IJmbertsz. woonende tot Andel als last ende procuratie hebbende van Hendricxken Hendricx sijne moeder, weduwe van wijlen IJmbert Adriaensz. van Wijfflith, zich sterck maeckende voor haer susteren ende broederen, verkopen een mergen land te Veen aan Dirck Willemsz. PoorterjaDave Pol
HeusdenRA 482 (oud), RA 383 (nieuw)09-Oct-1649Jaspar Dielisz., won. te Eethen, Peter Jansz. van Gelder, won. te Veen, als man van Herbertgen Dielisdr, Adriaen Jansz. van Nus, man van Maeijken Gillisdr, en Sesse? Petersz. van Gammeren, won. te Wijck, man van Adriaentgen Gillisdr., tezamen kinderen en erfg. van wijlen Gillis Peters, in leven won. te Andel, vertegen op anderhalf hond land te Veen, tbv Adriaen Anthonisz. Verhoeven.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 38414-Feb-1650Adriaen Anthonis Teeuwen, won. te Andel, bekend een schuld van 600,- aan Jan Jansen van den Heuvel, won. te Veen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 38415-Feb-1650Cornelis Jansz. Cock, won. te Wijck, leent 340-10-0 van Sr. Daniel van BerlecomjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 485 (oud), RA 386 (nieuw)17-Sep-1652de voor en na kinderen van Anna van Loon, in eerste verwekt bij Lenert Jansz. van de Poll, in tweede verwekt bij Jan Willems Poorter, verkopen land te Wijk en Elshout aan Jan Willems Poorter voornoemdjaRonald Spiering en Dave Pol
HeusdenRA 38913-Feb-1655IJmbert Bastiaensz., won. te Wijck, bekend een schuld van 900,- aan Anneke Adriaensdr., wed. van Jan Cornelisz. Spiering, won. te Andel. [merk op dat de 2e helft van de akte mist, dus de precieze datum heb ik niet. Dat datum van de vorige akte is 13 feb. 1655.]javia Ronald Spiering van Remco van den Heuvel
HeusdenRA 38902-Sep-1655Claes Adriaensz., won. te Andel, verteeg op 5 hond land te Veen t.b.v. ...jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 489 (oud), RA 390 (nieuw)26-Jan-1656Cornelis Florisz. van Trist, won. te Andel, bekent een schuld van 100,- aan Tielman Fransz. Walraven, borger alhier, en verbindt hieraan anderhalve morgen land te Babilonienbroek. Joost Dircxsz. Gratum, borger alhier, stelt zich borg.jaDave Pol
HeusdenRA 39722-Oct-1663Jan Santijnen leent 300,- gulden van Jan van Schaickenraedt, borger en bakker te Heusden. Paulus Godertsz. won te Andel wordt genoemd in een belending.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 39819-Mar-1664Jenneken Davitsdr. du Pierre, lest wed. van Herman de Helt, in sijn leven schout ende secretaris tot Andel, verkoopt 9 hond land te Babilonienbroek aan Cornelis Geeritssen Hollander en Fijcken Geeritsdr., wed. van domine Davit du Pierre, in sijn leven predicant in Babilonienbroek en Den Hill.jaDave Pol en Remco van den Heuvel
HeusdenRA 39915-Oct-1665Teuntje Ariens, wed. van Arien Janse Naeijen, won. te OpEyl, en haar kinderen, bekennen een schuld van 300 gulden aan Anneken Buermans, wed. van Johan Rietvelt, won. te Gorinchem. Onderpand is 11 hond weiland te Veen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 40112-Nov-1667Paulus Govertsz., won. te OpAndel, verkoopt 1 1/4 hond land te Wijck aan Anthonis Aertsz. van Nieuwcoop.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 40201-May-1668Adriaan Anthonisse Teeuwen, won. te Andel, verkoopt 2 morgen land te Veen, aan Ivo van den Heuvel, won. te Keulen.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 504 (oud), RA 405 (nieuw)04-Jun-1671Jan Simonsse de Cock, nomine uxoris, won. te OpAndel, en Nanningh Jansse, won. te Almkerk, als bloetvoocht van Anneke Dircx van Clootwijck, minderjarige dochter, won. te OpAndel, verkopen 6 hond land in't Brouck aan Govert Joosten van Druyne, won. in Babilonienbroek.jaDave Pol en Remco van den Heuvel
HeusdenRA 41831-Mar-1685Jan Anthoniss. Hooghlant, won. tot Andel ende Jenneken Trenten, won. tot Woudrichem, geassisteerd met Johan Sonnevelt, verkoopt 3 hond land te Veen, aan Sebastiaen Giellen, won. tot VeenjaDave Pol
HeusdenRA 43825-May-1604Cornelis Geritsz. van den Elshout, als last hebbende van Janneken Jansdr. Mes, wed. van Peeter Claesz., in zijn leven won. te Dordrecht, verkoopt een perceel land te Drongelen aan Aernt Peetersz. van Andel, schout in Besoijen.jaDave Pol
HeusdenRA 44026-Apr-1607Robbrecht van Bruegel, als man van Alit Goelincxdr, als mede erfg. van Goeling Willemsz. van Engelen, verkoopt 5 mergen land te Babilonienbroek met daarop de last van 't hooftgelt tot Andel, aan Ruwijn Bastiaensse, won. tot BabilonienbroekjaDave Pol
HeusdenRA 4891656Tielman Fransse Walraven, borger binnen Heusden. Hij leende f.100,- aan Cornelis Florissen van Trist te Andel.jaDave Pol
HeusdenRA 405 (oud), RA 504 (nieuw)04-Jun-1671Cornelis Flooren van Trist, won.te OpAndel, wedr. van Maijcke Davits de Pierre za., eerder wed. van Dirck van Clootwijck, en Jan Simonsse de Cock, won. te OpAndel, als man van Adriaentje Dircxdr. van Clootwijck, en Anneke Dircksdr. van Clootwijck, jd., allen erfg. van Dirck van Clootwijck en Maijcke Davits du Piere, verkopen 9 hond land te Babilonienbroek aan Willem de Fockardt, borger en backer te Heusden.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 59507-Dec-1596Vijver Fransz. van Os en Adriaen Jaspersz., beiden wonend te Babilonienbroek, verklaren tijdens een ondervraging door Nicolaes Blankaert, ontvanger der geestelijke gearresteerde goederen, dat door oorlogshandelingen het dorp en de landerijen van Babilonienbroek tussen 1583 en 1592 verlaten zijn. Verder dat er door dijkdoorbraken in 1594 onder OpAndel en 1595 ontrent Woudrichem zeer weinig profijt van de landen gewonnen is.jaDave Pol
HeusdenRA 59729-Aug-1631verklaring omtrent verwantschap tussen Emmeken Willemsdr., lest weduwe van Adriaen Claesz. van Udenhout, en Jan Govertsz., zoon van Govert Jansz., in leven wonende tot Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 5981635vermelding van Dierck Ghielissen ende Ghijsemaer Aertssen van Andel, schepenen tot Vlijmen.jaDave Pol
HeusdenRA 73830-Jan-1556Jannen Woutersz. van Wijck wordt beleend door de abt van Berne met 8 hond land te Andel.jaDave Pol
HeusdenRA 9951573Bet[aald[ Cornelis Willemsz. tot Andel ende Eijnbert Willemsz. van 't maecken vanden dijck tot Andel anderhlaff roeden inden Gendersse slach de anno LXXIIjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 9951596Jan Anthonisse Kuijst als waertsman tot Andel ontvangt een betalingjaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 9951598Godert Janss. schout tot Andel en Stoffel Dircxss. tot Andel ontvangen gelden vanwege land te Andel dat aan Adriaen Walen heeft toebehoord. Huijbert Janss. heeft het in huur gehad en krijgt compensatie. Ook Hendrick Dircxss. als waertsman van den Oppersten polder krijgt geld.jaRemco van den Heuvel
HeusdenRA 9951661Adriaentgen Jansdr. weduwe van za. Govaert Heijmanss. Rosa woonende tot Andel, als beschadichde borge voor za. Adriaentgen Andriesdr. tot Drongelen overleden, bezit een obliatie aan de erfg. van gemelte Adriaentgen Andriesdr., tlv de heer penningmr. Johan de With tot WoudrichemjaRemco van den Heuvel
HeusdenNA 402605-Aug-1684Dhr. Antonij Scherp, predicant tot Andel, en juffrouwe Catrina Biben, e.l., wonende te Andel stellen een testament op.jaRemco van den Heuvel
HeusdenNA 403709-Dec-1695akte van huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Pauwelsse, won. te Op-Andel, meerderjarig jonghman, en Jenneke Ariens van Weerthuijsen, meerderjarich dochter, mede won. tot Op-Andel.jaRemco van den Heuvel
HeusdenNA 405008-Nov-1682Jan van den Heuvel, won. te Veen, leent 500 gulden. Grietje Ariens van Es, weduwe van Huijbert Spieringh, won. tot Eeijll (Andel) in het land van Altena stelt zich borg.jaRonald Spiering
Heusdenvaria 0033_004729-May-1679Leijntje Driessen, wed. van za. Cornelis Wolff, won. op de Steene Heul, en Adriaen Willems Vinck, oom ende bloedvoogt van Tanneke Cornelis Wolff, won. te Woudrichem, machtigen op 29-5-1679 dhr. borgemr. Johan van de Graaf, om voor beiden een perceel van 3 morgen land in Andelerbroek in leen te ontvangen. De beleningen vinden vervolgens plaats op 3 en 8 maart 1680.jazelf gevonden
HollandHof_van 8I15-Jul-1593Adriaen Gerritsz. van Andel, won. te Veen, verzoekt om teruggave van een perceel land te Andel dat door Claes Anthonisz. Verdool als substituut van Livinus de Thollenaer, in zijn leven dijckgraeff van den lande van Althenae en schout tot Andel, gedurende de inundatie van de voorss. landen ingewonnen en bij executie verkocht is, en dat nu in bezit is van Stoffel Dircxsz., won. in Op-Andel.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 8I17-Jun-1598Het kapittel van Oud-Munster te Utrecht eist achterstallige betaling van tienden te Neer-Andel van Jan Anthoenisz. Cuyst over diverse percelen, die hij al 5 of 6 jaar weigert te betalen. Bovendien gebruikt deze Jan de hoeve genaamd "Het Hof" en weigert daarover de crijtende of beest-thiende te betalen.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 61702-May-1608Christoffel Dircxsz. won. te Andel contra Hendrick van Nispen, baljuw van Woudrichem en het land van Altena. Betreft aanklacht dat Goijaert Jansz., gem. schout te Andel, onterecht 2 paarden van Christoffel in beslag zou hebben willen nemen.jaDave Pol
HollandHof_van_ 69506-Jun-1631Het hof eist dat Emmeken Willemsdr., wed. van Willem Dircxz., won. te Wijk, bewijst hoe zij via vaderszijde verwant is aan de kinderen van Jenneken Dircks, vrouw van Thoenis Teeuwen, won. te Andel.jaRemco van den Heuvel
HollandGraven 114925-Nov-1377Akte van bevestiging door schepenen van Heusden van de overdracht door Wouter Marienz. van Andel van drie morgen land in Veen aan hertog Albert.neeGevonden op deze Website
HollandHof_van 167406-Nov-1558Cornelia Willemsdr. wed. van Hubrecht Woutersz., in zijn leven schout tot Andel, protesteert tegen een vonnis, gewezen door de heemraden van Andel, ten voordeel van Engbrecht Hubrechtsz.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 167411-Nov-1558Enbert Hubertsz. als schout te Andel, en Herman Jansz. en Cornelis Rijckensz. als heemraeders aldaer, getuigen dat Engbert Hubertsz., schout te Andel, Herman Hubertsz. en A?tma Huberts dochter, een volmacht gegeven hebben aan Jan Jansz., schout te Veen en Roeloff Willemsz.. Deze laatste twee, elk namens hun vrouwen die kinderen zijn van wijlen Hbrecht Woutersz., in leven schout te Andel, constitueerde op en jegens Cornelia, weduwe van den selven Hubrecht en haar dochter.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 168119-Dec-1567Engebrecht Hubrechtsz., schout van Andel, Jan Janssz. schout van Veen, namens zijn vrouw, die kinderen zijn van Hubrecht Woutersz., geven een machtiging wegens een proces voor degrote rade tot Mechelen tegen Adriaen Goessenssz., als man van Ande.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 170024-Sep-1596Lijsken Jansdr., won. tot Ael constitueert Mr. Adriaen de Jong Dirksz.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 370207-Sep-1519vermelding van Maerten Hack van Bom[m]el pastoer van Andel ende Aert PouwelsjaRemco van den Heuvel
HollandHof_van_ 374916-Sep-1563Roeloff Dircxsz. van Andel, won. te Veen, als voogd van het weeskind van Joost Roeloffsz., eist een eis(?) van Joost Floriss., won. te MeeuwenjaDave Pol
HollandHof_van 377108-Apr-1567Idem (Dirck Dircxz. Poorter tot Gorcum) eist betaling wegens levering van tarwe aan Anthonis Jan Cuystens, won. tot OpAndel.jaDave Pol
HollandHof_van 377113-Jun-1567Wolfganck Willemsz. te OpAndel wordt gedaagd een obligatie te betalen.jaDave Pol
HollandHof_van 377105-Jul-1567Dirck Dircxz. Poorter tot Gorcum eist betaling van een obligatie van Wolff[g]anck Willemsz. tot OpAndeljaDave Pol
HollandHof_van 37711568Cornelis Lambrechtsz. backer tot Leijden eist betaling van 28-6-8 van Jan Berwitsz. alias Jan Hoppecoep won. tot Andel in de lande van Althenae.jaDave Pol
HollandHof_van 37711568Adr[iaa]n Goessensz., won. tot Waelw[ijk] als man van Cornelia van der Weteringhe als moeder van Willemke[n] haar dochter, geprocreert bij wijlen Huybrecht Woutersz., eist brieven van constitutie van Claes Gillisz., wone. tot Opael in het lant van AlthenajaDave Pol
HollandHof_van 37711568Adr[iaa]n Goessensz., won. tot Waelw[ijk] als man van Cornelia van der Weteringhe als moeder van Willemke[n] haar dochter, geprocreert bij wijlen Huybrecht Woutersz., eist brieven van constitutie van Claes Gillisz., wone. tot Opael in het lant van AlthenajaDave Pol
HollandHof_van 377528-Apr-1570Segher Loijen van Emmichoven als hoge waarsman van Giessen en Andel in 1569 contra Jan Gerritsz. Loeff van GenderenjaDave Pol
HollandHof_van 377529-May-1570Cornelis Heijnricksz. won. tot Veen daagt van een groot aantal mensen, waaronder enkele te te Andel: Claes Gillisz., Jan Gillisz. en Aert Gillisz., gebroeders, won. te Andel, Lambert Thonissoen, Jan Huybertssz. en Heijnrick Dircxsz. den Boer, mede won. tot AndeljaDave Pol
HollandHof_van 377621-Oct-1570Cornelis Aertsz., won. tot Opael, man van Geertruijt Anthonisdr., wordt gegijseld op een peijne van 25 gouden realen, door Jan van Gooten Heijndricxsz. den ouden tot GorchumjaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 377617-Nov-1570Lauris Kemp Aertsz., poorter tot Gorchum eist betaling van een obligatie van Jan Splintersz. won omtrent Op-Andel.jaRemco van den Heuvel
HollandHof_van 377805-Oct-1571Maritgen Jacobsdr., won. te OpAndel, eist een betaling van Ghijsbert Jacobsz. van Wena, won. aan de Nieuwe GiessenjaDave Pol
HollandHof_van 377810-Nov-1571Dirck vanden Hovel Janssz., won. te Den Bosch, contra Anthonis Jansz. Kuijsten, won. tot Ael in den lande van Althena.jaDave Pol
HollandHof_van 380131-Oct-1580Juffr. Anna van Outheusden, wed. van Mr. Arnoult Koebel, in zijn leven ontfanger generael vd staten van Holland eist van Jr. Floris van Outheusden, won. tot Ael inden Rib int lant van Althenae een bedrag van 573 gulden wegens slot van rekeningejaDave Pol
HollandHof_van 383411-Nov-1602Govert Petersz. vander Haer, won. te Gorinchem, eist betaling van een obligatie dd. 5-12-1601 van Sager Jaspers, won. tot Andel, en van Adriaen Petersz. Linnewever, won. tot GorinchemjaDave Pol die het weer had gehad van Remco van den Heuvel
LandVanAltenaRechtsbronnen 21212verdrag tussen Dirk van Altena en Jan van Heusden. Wilhelmus de Anle is getuigeneeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 13924-Jun-1369Willem VI van Horne, heer van Altena, geeft aan Vastraet van Giessen verscheidene goederen in leen, waaronder dat veere tot Andel tusschen Veenregraven ende die kerc van Rijswijc.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 14019-Nov-1369Diederik Noudenz. van Andel draagt over aan de abdij van Berne een huis met erf en boomgaard en vijf morgen land onder Andel, waarna hij de goederen in rechten erftijns krijgtneeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 14125-Nov-1369Willem, natuurlijke zoon van Hugeman van Poederoyen, en Gerard, zoon van Diederik Noudenz. van Andel, bekrachtigen de verkoop door laatstgenoemde aan de abdij van Berne van een erftijns uit onroerende goederen te Andel op 19-11-1369neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 15701-Apr-1382Deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht en Hendrik van Andel verklaren te zijn overeengekomen, dat de kapel te NeerAndel voortaan een parochiekerk zal zijn.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 15803-Apr-1382Bisschop Floris van Utrecht maakt de kapel te Neer-Andel, met toestemming van deken en kappittel van Oudmunster, de kerk te Giessen en Hendrik van Andel, tezamen patronen der kapel, tot een afzonderlijke parochiekerk en institueert Gerardus Bloeme, tot dusver rector [pastoor] van de kapel als rector van de nieuwe parochiekerk.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 15904-Apr-1382Hendrik van Andel draagt aan Jacob uter Coken 14 hont land in eigendom over. Waarna Hendrik van Andel en Steesken Dirkszoon van Andel aan Jacob Uter Coken, ten behoeve van het Kapittel van Oudmunster, de pastoorsprebende en de kerk te Giessen, ieder een hofstede in eigendom overdroegen, die ze vervolgens wederom in rechten erftijns kregen.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 17305-Jul-1387Willem van Beieren, heer van Altena, geeft aan Arend van Giessen het geheele veer te Andel en een uiterwaard in leen.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 17417-Aug-1387Willem VI van Horne, heer van Altena, geeft Herbaren Jacobsz. een hofstede onder Andel in eigendom, die deze tot dusver in leen hield.neeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 18131-Oct-1388Willem van Beieren, Heer van Altena, verbiedt het visschen met korven in de Alm op verzoek van de goeden luden van Andel en anderenneeGevonden op deze Website
LandVanAltenaRechtsbronnen 38016-Aug-1538Voor schepenen van Woudrichem verklaren eenige schouten uit het land van Altena, waaronder Huybert Woutersz. schout tot Andel, dat de ingelanden aan den graaf van Horne, als heer van Altena, een bede toegestaan hebben van vier stuivers 's jaars op elk morgen land, voor den tijd van acht jaren.neeGevonden op deze Website
LaureshamensisCodex0850Balderik schenkt onroerend goed aan de abdij van Lorsch, daaronder ook een hofstede met hoeve te Andel ("in villa Analo mansum cum huba")jaGevonden op deze Website
LeidenHeiligeGeesthuis 46561677Akten van belening door Johan van der Meer Claesz. en zijn weduwe Anna Verboom Jacobsdr., als heer en vrouwe van Adegeest van o.a. land in de AndelerbroekneeGevonden op deze Website
Linschotendtb29-May-1680Hendrick Claessen van Pelt jm van Andel trouwt Claesje HenderickxjaRemco van den Heuvel
MoerkapelleRA 1230-Apr-1773De vele erfg. van Jan Ottervangen en Elisabeth van Tol worden genoemd. Hieronder Ariaantje Jans of Adriaantje Cornelisdr. de Jong, tr. 31-10-1713 met Nanning Janse van Oewerkerk, die o.a. een zoon Dirk geb. 26-5-1726 hadden die tr. 21-5-1752 met Willemke Gerritsdr. Nayen, waarvan het kind Aartje onderhouden werd door de diakonie van Neder-Andel.neeGevonden op deze Website
NederhemertRA1528Gijsbert van Tiel gelooft Joncker Lubbert Torck 300,- op toekomende korsmisse.jaDave Pol?
NederhemertRA 20125-Apr-1549Anthonis Boon, gelooft Pauwels Jansz. t.b.v. zijn kinderen, verwekt bij Mechtelt Jans Thonissedr., zijn huisvrouw, 4-10-0 per jaarjaDave Pol
NederhemertRA 268 (oud), RA 293 (nieuw)18-Jan-1652boedelrekening van de weduwe van Dirk van Genderen. Hierin o.a. 6 mergen land te Genderen belast met dijk te AndelneeDave Pol
NoordBrabantOorkonde21-Mar-1259Willem I, heer van Altena, erkent dat hij de tienden van Woudrichem [Woldrichem] en Andel [Alle] en de helft van die van Giessen [Gesen] uit gunst en niet rechtens houdt van proost, deken en kapittel van St.-Salvator te UtrechtneeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde01-Aug-1272Dirk III, heer van Altena, verklaart deken en kapittel van St.-Salvator te Utrecht niets in de weg te zullen leggen bij de verkoop van de tiend van Woudrichem, Giessen en Andel.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde23-Jun-1309Deken en kapittel van Sint-Pieter te Utrecht geven ver Aleid van Putten en Strijen de halve tienden van Uitalm (Neer-Andel) in erfpacht.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde07-Jun-1310Vastraad Arnoudszn. van Giessen doet afstand doet van alle goederen en rechten met uitzondering van Poederoijen, in ruil waarvoor Gerard, heer van Horn en Altena, Vastraad beleent met de rechtspraak te Giessen en Andel tot een bedrag van tien schelling.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde28-Nov-1311Elizabeth, vrouwe van Heemskerk, vermaakt haar roerende en onroerende goederen aan diverse personen en instellingen, waaronder 200 pond zwarte Tournooisen gevestigd op goed te Andel.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantOorkonde12-Mar-1312Leenmannen van Gerard, heer van Horn, Altena en Perwez, oorkonden dat Vastraad Arnoudszoon van Giessen ten overstaan van hen de gerechten van Giessen en Andel heeft opgedragen en afgestaan aan hun heer.neeGevonden op deze Website
NoordBrabantColl_RA 1627-Mar-1572Joncker Johan Pieck, ambachtsheer van Giessen, stelt zijn testament op, en legateert goederen aan zijn onmondige kinderen Heijnrick (oudste zoon) en Johanna Pieck, waaronder enkele percelen te Andel en Het Hof te Andel. Verder stelt hij voogden aan over zijn kinderen, en treft een voorziening voor zijn vrouw Joncfrou Marie van Boechorst.jaGevonden op deze Website
OisterwijkRA19817-Jan-1493Gherit vanden Wiele, zoon van wijlen Peter vanden Wiele, draagt een schuld van 12 rijnsgulden per jaar over op Claus Buckincs, priester, gevestigd op zijn goederen te OpAndel. Hij verklaart dat Aert Jansz. van Goer zijn leven lang de opbrangst is toegezegd.jaGevonden op deze Website
PoederoijenHeerlijkheid_ 522-Apr-1618Jacop Mathijsen, won. tot Andel, huurt een huis te Andel dat eigendom is van de heer van Poederoijen voor de tijd van 4 jaren, voor 25 gulden per jaar.jazelf gevonden en laten scannen op verzoek
PoederooijenRA17-Jun-1680Gerrit Dircksz., won. te Andel, namens zijn mede erfg., doet aanspraak op de goederen van Jan Tonisz. den OudenneeDave Pol?
PoederooijenRA06-Jun-1708Gijsbert Craaij, mede schepen alhier, machtigt Jan van As, won. te Andel, om namens hem te compareren voor het gerecht van PoederooijenneeDave Pol
PoederooijenRA 610-Jul-1739Jonker Jan Otto van Rijswijk wordt ervan beschuldigd gevochten te hebben met schout Wouter van Kell in de herberg "de Swaan" bij het veer naar Andel.jaBen van Rijswijk
PoederooijenRA 620-Jul-1739Jan van Rijswijk bekent te Andel gevochten te hebben met Wouter van Kell en verklaart de boete aldaar voldaan te hebben en niets meer schuldig te zijn. Te Poederooijen kan hij dus niet meer strafrechtelijk vervolgd worden. Gijsbert Groeneveld en Adriaantje Bijl, echtelieden, stellen zich hierboor garant. Daarna machtigt Jan van Rijswijk enkele personen waaronder een advocaat om het bij rechtszaken te vertegenwoordigen.jaBen van Rijswijk
RaadVanStateResoluties 17506-May-1634Hierin vermeld dat de predicant van Andel is aangehaelt (gegijzeld) door de vijandt, als vergelding van het aanhalen van de pastoor van Oschneezelf gevonden
RaadVanStateResoluties 17827-Nov-1637De predicant van Oisterwijk verzoekt terugbetaling van geleden schade van 2389 gulden omdat hij door de Spaansen te Breda gevangen is gezet, zoals dat ook is toegestaan aan o.a. de predikanten van Tilburg en Andel.neeGevonden op deze Website
Raad_van_StateResoluties 26713-Oct-1708Jan van Osch won. te Andel neemt het leggen van een nieuwe krib te Alem aan voor 4725 gulden aan.neeGevonden op deze Website
RoermondGA 40220-Dec-1512Claes Aertsz. die Smit verkoopt huis en land te Op-Andel aan Gielis Aertsz.jaKlik hier voor deze akte
RoermondGA 40214-Apr-1546overdracht voor richter en heemraden van Andel door Cornelia, weduwe van Jan Mathijsz. aan Frans Caell Dircksz., namens zijn moeder Claesken, weduwe van Geryt van Gendt, van 4 schilden grondrenten gaande uit een huis c.a. te Op-Andel, met retroactum van 1512, 1546 april 14.jaGevonden op deze Website
RotterdamNA 1826-Sep-1613Langstlevenden testament van Jan van Hoogendorp en zijn vrouw Adriana Weelij. o.a. als voorwaarde wordt gesteld dat Jan als hij langstlevende is 23 morgen land te Andel "in het land van Altena onder Almkerk[?]" moet vermaken aan hun kinderen. Ook moet hij direct na haar dood 6 1/2 mergen land op Andel vermaken aan Lucas Weelij, haar broer, die haar overleden man Pieter Vroesen van hem had gekocht.neeGevonden op deze Website
RotterdamNA 2625-Oct-1609Lenert Corneliss Keyser machtigt zijn cosijn Aeryaen Janss Cuyck, wonende te Heusden, om namens hem voor schout en schepenen van Heusden aan Govert Pouwelss, wonende in Andel in het Land van Altena, 2 morgen land gelegen in de banne van Veen, genaamd de Veense Slaege, over te dragen. neeGevonden op deze Website
RotterdamNA 9610-Apr-1648Cornelis Janss van Montfoort, 34 jaar, constapel op het jacht van de heer van Opdam, op de wacht liggende voor het Peroysse veer, verklaart op verzoek van Jan van Bemmel, commandeur op bovengenoemd jacht, dat toen hij 19 febr. 1648 met anderen in Ael of Andel aan land was gegaan, gezien heeft, dat Van Bemmel een man die koninckx soldaet was, in hechtenis nam, die daarna wegliep, waarna hij op hem schoot.neeGevonden op deze Website
RotterdamNA 14115-Jan-1630Burger Wessels van Westerholt, koopman, verklaart op verzoek van capitein Joncker Alexander de Coninck, dat in 1625 ene Bastiaen Aryens van Opandel hem heeft benaderd om te bepleiten dat hij, Bastiaen Aryens, ontslag uit de dienst van capitein de Coninck zou mogen verkrijgen en dat deze hiermee heeft ingestemd mits Bastiaen Aryens zijn schulden zou hebben betaald en zijn roer.neeGevonden op deze Website
RotterdamNA 15213-Feb-1643Hendrick Rammelman, coopman, machtigt Reinier Dammans, coopman, zijn zwager, om diverse landerijen te verkopen en te verhuren in het land van Heusden, o.a. te Andel in den Opperpolder en de Bivinck.neeGevonden op deze Website
RotterdamNA 21020-Aug-1649Tijs Dircx van Toir van Gorcum, jonggeselle, 21 jaar die als soldaat met het schip Delft vanaf Delft naar Oostindien vaart, benoemt tot zijn erfgenaam de zoon van zijn vaders broer Pieter Jacobs van Toir van Heel (=Andel?) die als quartiermeester dient onder capiteyn Abram Jans Brouwer of anders diens zuster Janneken Jacobs van Toir te Vianen met een legaat ad 6 gulden voor zijn moeders zusters Willemtgen Dirckx te Gorcum.jaGevonden op deze Website
RotterdamNA 26205-Feb-1630Lambert van Malburch als voogd over de kinderen van Dirck Aertsz van Malburch, machtigt Jan Dircxz de Wolff, won. te Woudrichem, om land te Andel te verkopenneezelf gevonden
RotterdamNA 38727-May-1662Heindrickie en Anneken, dochters van Dirck Jansz Loyer en van wijlen Janneken Jans, uit Teil in het Land van Altena bij Worcum en nu won. alhier, machtigen hun vader namens hen en hun zusters Pietertge en Teuntge, als erfg. van hun moeder een boomgaard en huiste verkopen.neeGevonden op deze Website
SVHresolutie 203-May-1627Hendrick Dirxen Feiter mag zeven melkkoeien, vijf magere runderen en twee merries brengen van Poederoijen naar Andel.neeGevonden op deze Website
SVHresolutie 404-May-1626Anthonis van Andel en Jan Matthyssen, ossenweiders uit Besoijen, verzoeken ossen en koeien te mogen halen van land nabij Besoijen, Eethen En DrongelenneeGevonden op deze Website
SVHresolutie 703-Apr-1630Heijmen Gysbrechsz. wonend te Andel, en anderen, verzoeken ter bebouwing van hun land enkele paarden te mogen uitvoeren.neeGevonden op deze Website
SVHresolutie 902-Oct-1627Cornelis Janssen en Lenert Dirxen, wonend in Poederoijen, verzoeken hun gewas uit Andel in het Land van Altena te mogen halenneeGevonden op deze Website
SVHresolutie 1720-May-1627Philips van Sevender mag twee merries naar Andel brengenneeGevonden op deze Website
SVHresolutie 2013-Aug-1626De ingezetenen van Andel mogen als voorheen per maand halen: anderhalve zak koren, eenzesde zak zout, twintig pond kaas, een half kinnetje haring, kruiden, suiker, zeep, kaarsen, pruimen, rozijnen, olie en dergelijke naar behoefte.neeGevonden op deze Website
SchiedamRA 60308-Jun-1624Abraham Genius, dienaar des Goddelijken Woord te Andel, geeft machtiging af om een huis te Schiedam te verkopenneeGevonden op deze Website
SchiedamNA 76505-Dec-1678akte waarin o.a. voorkomen Dirck Pus en Marya Pus, won. te Andel, kinderen van Jan Pieterssen PusneeGevonden op deze Website
SchiedamNA 78004-Jun-1674Willem Aertsen van Thiel, wonende te Andel, geb. c. 1659 maakt zijn testament, en benoemt Neesken Willems Versteegh, zijn moeder, tot universeel erfgenaam.neeGevonden op deze Website
SchiedamNA 78024-Aug-1674Jan Anthonissen Hoochlandt, wonende te Andel, en Aertssen, heemraad te Andel, verklaren op verzoek van Annitjen Cornelis, weduwe van Cornelis Janssen, in leven veerman op Poederoyen, dat Jonker Gideon de Bie, in leven kapitein van een compagnie voetknechten in 's lands dienst in juni 1672, toen hij in Workom (Woudrichem) in garnizoen lag hun pont heeft laten wegvoeren naar Workum.neeGevonden op deze Website
SchiedamNA 78021-Apr-1678diakenen van Giessen machtigen een procureur om het proces te voeren tegen Huijbert Willemsz. Blommert en Hendrick Valkus, als erfg. voor 2/3 deel van hun zwager Herbert Willemsz. Weerdthuijsen.neeGevonden op deze Website
SchiedamNA 78121-Nov-1669Jan Pus, hoogdijkheemraad van het land van Altena, wonende ter Neerandel, verklaart schuldig te zijn aan Hendrick de Man, notaris te Schiedam, 1000 gulden.neeGevonden op deze Website
SchiedamNA 79108-Apr-1687Margrieta Dircx de Jongh, wonende te Vlaardingen. en Anna Dircx de Jongh, wonend te Schiedam, kinderen van Neeltje Gerrits Verheij za., Machtigen Gerrit Dircxsz. de Jongh, hun broeder, wonende in het Land van Altena in het dorp AndelneeGevonden op deze Website
SchiedamNA 79522-Aug-1698Dirck de Lange, oud-schepen van Gouda, gehuwd met Cornelia de Man. Schoonzoon van Hendrick de Man, en Alida Fockendijck, weduwe van Hendrick de Man za. voornoemd, verklaren dat Cornelia de Man haar vaderlijk erfdeel heeft ontvangen en nu aan Alida Fockendijck voornoemd overdraagt o.a. 1/4 deel in in een huis met landerijen in het land van Altena, Giesenambacht, Rijswijk en Andel bij Workum (=Woudrichem)neeGevonden op deze Website
SchiedamNA 104610-Oct-1799Willem Bernardus Sterk,woonende te Andel, zijnde een nagelaten zoon van Geertruij Steenhoff,laatst weduwe van Barend Grijzenhout en bevoorens van Adrianus Sterk,gewoont hebbende en overleden op den 7e augustus deezes jaars. Dewelke verklaarde te volmagtigen dezelve zwager Jacob Gontelach, woonende binnen Schiedam.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelNA 4328-Jan-1558verklaring onder eede mbt een testament, waarin o.a. optreedt Willem Willems van Andel, pastoor van Gestel, oud ca. 34 jaar.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4319-Mar-1558Jan, zoon van wijlen Claes Janssen, belooft 40 gulden te betalen aan Willem Wilems van den Andel en Adriaen Luenis van Heeze, ten behoeve van Theodricus die Leuwe.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4308-Nov-1559heer Willem Willems van Andel legt een verklaring af over een schietincidentneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4327-Nov-1561verklaring over huwelijkse voorwaarden, met daarin eenverwijzing naar een testament opgesteld 4 januari 1560 opgemaakt voor Willem Willems van Andel als vicecureit van de kerk van GestelneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4308-Jan-1564verkoop akte met daarin verwijzing naar een testament opgemaakt door heer Willem van Andel kapelaan te Gestel d.d. 28 december 1558neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4331-Mar-1565heer Willem Willems van Andel, kapelaan in de kerk van Gestel, roept schepenen op om een verklaring over tienden af te leggenneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4307-Aug-1565opnieuw vaststellen van een pacht waarvan het bewijs niet teruggevonden is, o.a. met toestemming van kapelaan heer Willem (=van Andel)neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4325-Feb-1566verklaring over een testament o.a. door heer Willem Willems van Andel, kapelaan in de parochiekerk van Gestel oud ca. 42 jaar.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4420-Dec-1567verkoop met daarin verwijzing naar huwelijkse voorwaarden opgemaakt door heer Willem Willems van Andel d.d. 1559 op 8 mei. neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4403-Feb-1568Hadewijch wettige dochter van Jan Jan Dircks machtigt meester Baneldo die in de stad Den Bosch woont en meester Willem Willems van Andel kapelaan in GestelneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4405-Jun-1568heer Willem Willems van Andel, kapelaan in de kerk van Gemonde, oud ca. 44 jaar, legt met anderen een verklaring af over het bijleggen van een ruzie.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4408-Aug-1569heer Willem zoon wijlen Willem Goijaerts van Andel, verder Ermgaerdt en Adriana zijn zusters als kinderen van wijlen genoemde Willem met de voogden van deze Ermgaert en Adriana, machtigen hierbij Arnden zoon wijlen Willem ArntsneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4530-Jan-1593Er wordt verklaard dat het huis dat eerder toehoorde aan heer Willem Willems van Andel, in zijn tijd pastoor van Gestel, dat stond nabij het kerkhof daar bij die kerk, omstreeks 12 of 13 jaar geleden is afgebrand door troepen van de vijand van Zijne MajesteitneeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4502-Mar-1593boedelscheiding waarin heer Willem van Andel eerder pastoor van deze kerk 62 gulden krijgt. In marge: Deze 62 gulden zijn vandaag (20 juli 1626) voldaan aan de secretaris tbv Joris van Gemmich man Catarina dochter Peter de Visser en aan Margriet diens vrouw van wie de tante de zuster van heer Willem van Andel was.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4511-Jul-1594verklaring over betaling van de maaltijden tijdens de tiendverpachtingen. De pastoor in funktie, destijds heer Willem van Andel, heeft steeds twee derde ervan betaald. neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4512-Nov-1594Ermgardt en Adriana gezusters en wettige dochters van wijlen Willem Goijaerts door deze Willem verwekt bij diens vrouw Elisabeth, machtigen hierbij Jan zoon wijlen Anthonis Kuijsten zijnde hun neef, om namens hen percelen te verkopen die ze na dood van hun halfbroer Willem Willem Aerts hebben geerfd. Het betreft diverse percelen land te Neerandel in de Opperste Polder.neeGevonden op deze Website
SintMichielsGestelRA 4519-Feb-1597Hubrecht zoon wijlen Anthonis Dirck van de Steen en belooft als schuldenaar op onderpand van zijn persoon en bezit 57 gulden aan Adriaen Leonis van Heeze ten behoeve van Emken en Adriaentgen dochters van Willem van AndelneeGevonden op deze Website
SintMichielsgestelRA 4431-Dec-1568verkoop van een huis te Gestel, nabij de kerk daar, b.p. (belend aan?) de gemeijnte, (en) heer Willems van AndelneeGevonden op deze Website
SprangNA 1412-Nov-1717Gijsbert Kraaij, bierbrouwer, woont alhier, wedr. van Johanna Naijen tot Aelst in Gelderlant overleden, en haar broer Sr. Johannes Naijen, woont tot Andel, als oom van moeders zijde van de kinderen van gemelde Gijsbert Kraaij en Johanna Naijen, zijn overeengekomen dat deze kinderen percelen land te Poederooijen en Andel zullen krijgen, en daarnaast een schuld van 600 gulden. Gijsbert Kraaij krijgt alle overblijvende goederen.jaGevonden op deze Website
SprangRA 2226-Mar-1640Jacob Jacobs Wijten laat de helft van 27 bieen (bijen?) in beslagnemen die toebehoren aan Mr. Abraham [Genius], dienaer des godlijcken woorts tot Eijl of Andel int land van Altena.jaGevonden op deze Website
SprangRA 5221-Apr-1623Margritta Willemss. Kels verkoopt een huis en geseet te Sprang aan Lambert Willemsz. voor 900 gulden, waarvan 300 gulden gereed, en daarna 50 gulden per jaar. De resterende hypotheek van 550 gulden wordt in 1624 verkocht aan Jan Wijnants. Die moet betalen aan Jan Peterss. Mandemaker, wonende te Besoijen, procuratie hebbende van Jan Jan Goossens, won. te Andel, en diens zusters kinderen, het versterf hebbende van David Janss. Met notities van de jaarlijkse aflossingen tot aan 1635. Met aangehecht een originele kwitantie van 21-7-1624.jaGevonden op deze Website
Tongerlocharter 785b13-Apr-1367Petrus Stert zoon van Johannes Stert heeft overgedragen aan Franconis de Ghestel een huis, schuur en tuin te Oisterwijk naast het huis van wijlen Berthe de Woude oostwaarts, verkregen van Brustinus de Andel namens Franco van Ghestel.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 787a18-Sep-1367akte met daarin Bruusten van Andel als schepen in Oesterwijc.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 798ab12-Dec-1369twee akten waarin Bruusten van Andel schepen in Oesterwijc is.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 839b09-Sep-1376Bruusten van Andel geeft aan Jan Bac Berthouts zoen van Westilborch een jaarlijkse erfcijns van 40 groten penningen te betalen door Willem vanden Gheyn op sint Thomas uit twee stukken beemd in de parochie van Westilborch tussen goed van voornoemde Bruusten en tussen de Veedijc, welke twee stukken beemd Willem van Bruusten voor deze erfcijns verkregen had in schepenbrieven van OesterwijcneeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 76009-Nov-1362akte waarin Brustinus de Andel getuige isneeGevonden op deze Website
TongerloCharter 78507-Feb-1367Bij evictie voor Brustinus de Andel, en anderen wordt wegens een cijns van 40 groten, staande op een huis, schuur en tuin te Oisterwijk verkocht door Brustinus de Andel namens Franco van Ghestel aan Petrus zoon van Johannes Stert.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 84514-Jan-1378Hubrecht en Ghisebrecht Bac, gebroeders, met Vrancken van Ghestel en Bruysten van Andel aan de ene kant en Henric van Broechoven met Arnt Heynen en Lonis van Langvelt, aan de andere zijde komen overeen dat de weg die Ghisebrecht tot heden bezit en waarover onenigheid ontstaan is blijft van genoemde Ghisebrecht.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 86919-Jul-1380Johannes van Dijk (de Aggere), schildknaap (armiger), uit het Luikse diocees, heeft verkocht aan heer Johannes van Ghestel, investiet van Tilborch ook voor heer Bertholdus zoon van Bruisten van Andel, regulier kanunnik in het convent van Tongerlo en na hun dood aan dit convent een erfpacht van 5 mud rogge Tilburgse maat op Lichtmis in de voorraadschuur (promptuarium) van de heren van Tongerlo te leveren uit twee windmolens, de ene te Velthof, de andere te Orle.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 91729-Jul-1385Jan zoon van wijlen Bruusten van Andel heeft verkocht aan Vranck van Ghestel zoon van wijlen Willem van Ghestel een beemd van 3 bunder in de parochie Westilborch bij Qualen.neeGevonden op deze Website
Tongerlocharter 93516-Jul-1388Franco van Ghestel zoon van wijlen Willelmus van Ghestel draagt over aan zijn broer heer Johannes van Ghestel, investiet van de kerk van Tilburg een weide van 3 bunder gelegen in de parochie Westilburg bij Qualen Wyel tussen Johannes Bac Berthouds en tussen Bertholdus zoon van genoemde Johannes Bac, door Franco gekocht van Johannes zoon van wijlen Bruystinus van Andel.neeGevonden op deze Website
Uitwijkleenhof09-Oct-1564Cornelis Jan Lijclaessen, woonende tot Giessen als voogd vam IJtken [-van-] Dirick Janssz. oudtste dochter achtalff hont lants gelegen inden ban van AndeljaDave Pol
Uitwijkleenhof09-Oct-1564Cornelis Jan Niclaessz., woenen[de] te Giessen, als man ende voicht van IJtken Dirick Janssoens oudtste dochter ontfangt achttalff hont lants gelegen inde ban van Andel te leen.jaDave Pol
Uitwijkleenhof03-Jun-1577Jan Corn[eli]sz. woenen[de] tot Ghijesen, ontvangt te leen van[den] ambochtsheerlijcheijt van Uuytwijck, achtalff hont lants gelegen inden ban van Andel uuyt naem ende als voocht van zijn moeder.jaDave Pol
Uitwijkleenhof05-Dec-1598Maria Jansdr., vrouw van Henrick Diercksz., beleend met 8 1/2 hont land te Andel, bij dode van haar broer Pieter Jansz.jaDave Pol
UtrechtNA U036a00417-Aug-1649Emmerentiana Bogaerts, laatst wed. van Joost vander Nijpoort, als lijftochteresse van za. haar zoon Wouter Both, machtigt haar neef Sr. Johan vander Nijpoort om de schuld te innen van 124-15-0 van de kerkmeesters van Neer-Andel vanwege het gieten van een nieuwe klok, volgens de obligatie van mei 1633.jaGevonden op deze Website
UtrechtNA17-Oct-1664Procuratie tot het voeren van proces inzake een plecht van f 1.000,- ten laste van Canutus Keurck en Lucretia van Staeckenbroeck, echtelieden. Betreft een rentbrief met als onderpand 48 mergen land in de Andelerbroek. De rentbrief is van 14-8-1647, en getransporteerd op 4-9-1661.jazelf gevonden
UtrechtNA U83b230-Jun-1677Cornelis Jacobsz. Ryschooten, schipper van Andel, heeft het vervoer aangenomen van een vracht hout van Zutphen naar Amsterdam. Hij is te Utrecht 3 dagen vast gehouden omdat het hout in arrest was genomen. De houtcopers te Amsterdam aan wie hij zou leveren, Dirck Claesz. en Claes Dirksz., geven hem vervolgens opdracht het hout naar Amsterdam te brengen, en betalen de ligkosten.jaGevonden op deze Website
UtrechtNA U103a1-8416-Mar-1684Francoijs Ormea, en zijn zwager mr. Frederck van Beeck, mede namens Hendrick Maes, en Arent Bosch, medicinae doctor in Den Hage, mede namens de kinderen van wijlen Johan Maes, in leven borgemr, van Den Haag, en Govert Comans, als gezamelijk erfg. van Agneta Geul, wed. van Paulus Maes, machtigen Dirck Pus, schout te Andel, om te Andel 6 mergen land te verkopen aan Matthijs Janssen NaijejaGevonden op deze Website
UtrechtNA U203a324-Oct-1748Allegonda Verbeek, won. te Utrecht, erfg. van Willibrordus Kemp, in leven pastoor te Utrecht, machtigt Willem Stam, schepen te Andel, om van Jan Berkenbos de pacht te vorderen die hij schuldig is over 5 morgen land aan de Dussen-Munsterkerk, genaamd de Geer.jaGevonden op deze Website
UtrechtNA U203a317-Dec-1748Alegonda Verbeek, won. te Utrecht, enig erfg. van Willibrordus Kemp, in leven pastoor te Utrecht, machtigt Egbertus van Wielden, won. te Gorinchem, om 5 morgen land gelegen aan de Dusse Munsterkerk, genaamd de Geer, te verkopen aan Willem Stam, schepen te Andel, en om nog 3 morgen land aan de Arkeldijk te Verkopen,jaGevonden op deze Website
UtrechtNA U188a1111-May-1749de klein- en achterkleinkinderen van Steven de Groulard, in leven hoog schout te Maastricht, verdelen zijn erfenis, die vanwege het erop gestelde last van fideicommis lange tijd onverdeeld is gebleven. Achterkleindochter Jacoba Adriana de Groulard, nog minderjarig, erft alle leengoederen te Andel en Enspijk, en moet alleen het proces voor de hoge raad voeren over deze leengoederen (tegen de heer van Poederoijen).jaGevonden op deze Website
UtrechtNA U237a625-Nov-1776Neeltje Stam machtigt Johan Hubert Rietvelt, notaris te Heusden, om o.a. de helft van 21 hont land te Andel publiek te laten veilen. De andere helft is in handen van haar broer Christiaen. (beiden zijn kinderen van Jan Joosten Stam en Adriana Verhoeven, zie aktes U184a30 dd.4-6-1771 en U184a29 dd.22-8-1770). Het land was haar aangekomen uit de nalatenschap van Meeus Verhoeven (broer van Adriana) (die het 4-3-1733 had gekocht, zie Andel R10).jaGevonden op deze Website
UtrechtOudSynArch 4131602brief van Dithmarus Bleskenius, predikant te AndelneeGevonden op deze Website
UtrechtOudMunster 75129-Sep-1597Gooyert Jansz., gem. schout tot Andel, oud ca. 73 jaar, en Wouter Roeloffsz., heemraet tot Rijswijk, oud ca. 46 jaar, en Matheus Ghijsbertsz., heemraet te Andel, oud ca. 83 jaar, verklaren dat de hoffstadt van Dirk van Zevender te Neer-Andel altijd vrij is geweest van de krijtende tiend. En dat dit ook al zo was in de tijd dat de ouden IJmert van Andel, de jonge IJmert van Andel en Cornelis van Andel eigenaar waren.jaGevonden op deze Website
VeenNHkerk 11632Lijsken Jans dochter za., wed. van Aert Pauwelsen, met haren gecoren voocht Pauwels Aertsen haeren soon, heeft een schuldbrief overgenomen van Aert Diercxsen Veenaert ende Jan Cornelisen ?Pier?ngh, tbv de kerk van VeenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 125-Apr-1632Adriaen Jansen de Hooch, of nu Jan Goeijerss. tot Andel, moeten een rent aan de kerk van Veen betalen [over 1632-1639]jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 101-Oct-1632Goeijert Pauwels zn. gewoont hebbende tot Andel ofte nu Adriaen Antonisen als getrout hebbende Mariken Goeijers dochter, moet diverse tijnsen te Veen betalenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 101-Oct-1632Jacob Jansen van Veen woonende tot Andel za. moet een rent betalen te Veen over de jaren 1632 t/m 1639 vanwege een perceel land te Veen.jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 11635Tonis ende Peeter Bacx, gebroeders woonende tot Andel, huren een griend te VeenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 21644d'erfgenamen van Lijsken Aert Poulusz., en Adriaen Jans tot Andel, moeten een rent betalen aan de kerk van VeenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 21644Jan Jacob Ariensz. won. tot Andel, moet 42 gulden betalen aan de kerk van Veen.jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 201-Oct-1644Arien Antonisz., won. tot Andel, moet een tijns aan de kerk van Veen betalenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 208-Oct-1648de kerk van Veen betaalt aan Dirck Dircxsz. van Andel, als pachter ofte collecteur vande grove waren, voor de impost over diverse bouwmaterialen.jaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 31662Jan Jansen tot Andel betaalt 40 gulden aan de kerk van Veen voor pacht van landjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 41668Huijbert Jansen tot Andel koopt grint [griendhout] van de kerk van VeenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 401-Oct-1668Adriaen Antonisse woonende tot Andel possedeert een geseet tot Veen, op den uijtacker, en moet daarover verschijdene rentjes betalen aan de kerk van VeenjaRemco van den Heuvel
VeenNHkerk 51672de kerk van Veen moet nog 38-3-0 betalen aan Mr. Folpert, glaismaker, won. tot Andel [mogelijk een oude onbetaalde post uit 1644?]jaRemco van den Heuvel
WaalwijkNA 2121-May-1694Heijman Roosen, woonende tot Andel, lande van Altena, Joost Coolhaes borgemeester, woonende tot Veen, land van Heusden, ende Poulus van Strijp, woonende tot Andel, zullen 10 paarden en knechten daarbij leveren om tent stokken en toebehoren voor het leger te vervoeren.jaGevonden op deze Website
WaspikRA 5729-Jan-1624Adriaen Dircxss. van Clootwijck,met procuratie van zijn moeder Ariaenken Ariaenss. wed. van Dirck Arianss. van Clootwijk, gepasseert te Andel op 8 juni 1620, transporteert 5/7 deel van 2 percelen moergrond te Schravenduyn Waspick. het ene aan Jan Wouter Janss. cum suis en het andere aan Peeter Rommen. Betaald met een wilceur die is afgelost aan Jan Wouterss. van Duysel/van Eijl in 1632/1633.jazelf gevonden
WoudrichemRA 8705-Feb-1718Mr. Philip Dedel, bailliu te Woudrichem, eist tegen Jan Arijense Naijen, won. te Andel, nu gevangen in de voorpoort te Woudrichem, verbanning voor 6 jaar uit Holland wegens mishandeling van de deurwaarder Cornelis van Eeten die na 20 dagen de dood tot gevolg had.jazelf gevonden
WoudrichemRA 168 (oud), RA 2339 (tijdelijk)RA 231 (nieuw)1667Leendert van Benschop, man van Anna Buermans, eist van Cornelis Teunisse Teuwe en Tijs Jansen Naije tot Andel, als erfg. van za. Teunis Teeuwen, dat de borgen van een stipulatiebrief van hun last worden ontslagen.jazelf gevonden
WoudrichemRA 168 (oud), RA 2384 (tijdelijk)RA 261 (nieuw)20-Feb-1674de diakenen van de kerk van Giessen eisen betaling van het legaat van 300 gulden dat Herbert Willems van Weerdthuijsen aan de armen zou hebben beloofd, van Huijbert Willemsz. Blommert, won. tot Andel, wedr. van Digna Willems, en van Handrick Willemse Valckus, won. tot Giessen, gehuwd met Lijntjen Willems, elk voor 1/3 part.jaDave Pol
WoudrichemRA 27324-Feb-1675meerdere personen verklaren op verzoek van de kerkenraad van Giessen dat Herbert Willemse van Weerthuisen, sieck te bedde liggende, heeft verklaard dat hij f. 300,- wilde legateren aan de armen (van Giessen zo men aanneemt). Hij was ziek geworden in het huis van Huijbert Blommert te Andel, maar wil beslist niet te Andel begraven worden.jazelf gevonden
WoudrichemRA 49507-Nov-1600Florijs Gerijtse Cant bekent 3 gulden onvangen te hebben van Gorijs VrankenjaBram de Jong?
WoudrichemRA 103 (oud), RA 338 (tijdelijk)RA 578 (nieuw)28-Feb-1579Nicolaes Anthonisz., grechtsbode tot Woudrichem, heeft op verzoek van Dirck van Zevender, schout tot Giessen, een perceel van anderhalve mergen in het Endevelt onder Giessen laten veilen dat het Heyligen Geest Altaer tot Giessen toebehoorde, wegens niet betaalde polder lasten, zo verklaren Segher Loeyensz. van Emmechoven, als hooge waarsman van Andel en Giessen, en J?an Cornelisz. als waarsman van het Endevelt. Steven Jacopsz. als gemachtigt schout van Giessen heeft de 3 zondagse geboden gedaan. Dirck van Zevender mijnt het land.jaDave Pol
WoudrichemRA 57809-Mar-1579Jan Mathijss. verzoekt prijsinge van een huis, geseet en boomgaard gelegen te OpAndel toebehorende Joachim Geritss.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57806-Sep-1579Dirck van Zevender, schout, Jan Ymbertss., Willem Lambertss., Henrick Joestenz., Jan Wille[m]ss., en Henrick Aertss. heemraden tot Giesen, Goyert Janss. schout, Jan Corneliss., Aert Ymberss. en Jan Cornelissen, heemraden tot Andel, machtigen mr. Jan Bamelroij in de zaak tegen de geerffden van Emmechoven en Waarthuisen, Andel- ende Giesenbroek.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57806-Sep-1579Dirck Geritss. won. in Gorcum, constitueert en gelooft docter d'Amel van Broickhuijsen wo. tot Utrecht van onbetaalde renten die hij ten achteren is op 4 mergen land te Andel, gekomen zijnde van Jan Aertss. Borg is Wouter Roeloffss.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57819-Sep-1579Jan Mathijssen. won. op ten Hill geeft Jacop Jansz. won. te Andel toestemming om een hophof, geseet en boomgaard te Andel te mogen verkopen die hij Jan Matthijssen met recht opgewonnen hadjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57809-Nov-1579Gijsbert Aeriaensz. van Herwijnen verkoopt aan Anthonie Adriaensz. van Andel, won. tot Gorinchem, zijn verkregen recht op een betaling van 43 gulden waartoe Willem Willemsz., won. te Andel, veroordeeld is.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57812-Dec-1579Govert Jansz., schout te Andnel, laat een perceel land te Andel veilen dat was afgericht van Henrick Boeren nav een inrijdende schouw. Het wordt gekocht door Aert IJmbertsz.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57814-Jan-1580Joachim Geritss. van Andel belooft 6 gulden te betalen aan Huijbrecht van Zevender over verwonnen schultjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57831-Jan-1580Jan Corneliss. won. te Giessen, draagt over aan Seger van Emmickhoeven, mede won. te Giessen, een rentbrief op een geseet en 1 mergen land te Andel, gekomen van Aert Aertsz. PoorterjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57804-Feb-1580Gheerit Willemsz., als waarsman van de Oppersten polder in Andel, Wouter Roeloffsz., als waersman van Sint Rombouts polder, en Cornelis Jansz. van Emechoven, als waarsman van de banne van de Weij, verklaren ten onrechte gegijseld geweest te zijn door Roeloff van Wissel stadthouder van 's Heeren weghen, ten huise van Claes van Eijck binnen Woudrichem, vanwege klachten door geerfden over onbehoorlijk malen.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57816-Mar-1580Floris Ottensz. als gemachtigde van Jan Barwaert verzoekt prijsinge van zekere opstaken gelegen tot Andel toebehorende Aert Janss. den DuysterenjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57820-Mar-1580Willem Willemsz. heeft afgericht van Thonis Adriaenss. van Andel 2 mergen land in Giessen op de Wei vanwege 19 gulden resterende penningenjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57822-Mar-1580Lambrecht Jacopss. won. te Andel, transporteert tbv Gijsbert Rutgers, won. te Utrecht, van een geseet en boomgaard die Cornelis Willemsz. za. genomen hadde, en verhuurt had aan Lambert Wouters voor 12 gulden per jaar.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57813-Apr-1580Jan Tuelinck Gijsbrechtss. als gemachtigde van Henrick van Loosen verzoekt prijsinge van20 hont land te Andel wegens een rentebrief van 25 guldenjaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 57823-Apr-1580op verzoek van de erfg. van Geerit Rijcke wordt geveild een huis en erf groot 4 hont gelegen tot OpAndel, aangevangen van de erfg. van Jan Veenaerts, zo de gerechtsbode en Goeyert Janss. als schout van Andel verklaren. En is gekocht door Huybrecht van Zevender voor 70 gulden tbv Aert Gielisz. en Dirck Adriens beiden als man van haarluider huisvrouwen en als erfg. van Jan Veennaerts. voorss.jaRemco van den Heuvel
WoudrichemRA 103 (oud), RA 338 (tijdelijk)RA 578 (nieuw)30-Jun-1580de schepenen van Woudrichem verklaren, op verzoek van de erfg. van Geertruijt Brienendr, za. huisvrouw van Glimer van Rijswijk, dat Jan Tuelinck Gijsbrechtsz., burgemeester te Woudrichem, heeft gezegt dat Merten Jansz., schepen, f. 500,- onder zijn beheer heeft gehad die toebehoorde aan de genoemde erfg.jaBen van Rijswijk
WoudrichemRA 116 (oud), RA 407 (tijdelijk)RA 596 (nieuw)02-Apr-1666Theuntgen Aerts, wed. van Adriaen Jansz. Naijen, en haar kinderen, bekennen een schuld van 475 gulden tbv Johan de Wit, penningmr. der dijckagie des lants van Althenae, waarvan het hypotheek te Andel ligtjazelf gevonden
WoudrichemRA 116 (oud), RA 407 (tijdelijk)RA 596 (nieuw)09-Apr-1666Theuntgen Aerts, wed. van Adriaen Jansz. Naijen, en haar kinderen, bekennen een schuld van 950 gulden tbv Mecheltien Hellebrants van Ruijven, wed. van Hendrick van Oostrum, waarvan het hypotheek te Andel ligtjazelf gevonden
WoudrichemRA 62020-Jun-1676Adriaen bacx, won. te Andel, ruilt met Handrick Valkus, won. te Giessen, 2 percelen land te Andel.jazelf gevonden
WoudrichemSA 86726-Dec-1716de staten van Holland bevelen de baljuw van Woudrichem om de waarsman van [de polder] den Duijl inzage te geven in alle papieren m.b.t. de bedijking en bemaling van deze polder. Dit n.a.v. 48 morgen land onder het gerecht van Andel die is geabandonneerd door de vrouwe van Humen, Baronesse van Steenhuijsen.jazelf gevonden
WoudrichemRA 106613-Apr-1708boedelscheiding tussen Jeroenimus Borgh, wedr. van Neeltie Blommert, won. te Andel, en Govert Ariens van Andel, won. te Andel, als oom en bloedvoogd van de 2 onmondige kinderen van Jeroenimus Borgh verwekt aan za. Neeltje Blommert, met name Batiaentie en Huijbert Borg.jaDave Pol
WoudrichemRA 137 (oud), RA 467 (tijdelijk)RA 1763 (nieuw)29-Jan-1623testament van Marieken Aert Willemsdr., wed. van Jan Anthonisse Kuijst, won. te Andelneezelf gevonden
WoudrichemRA 137 (oud), RA 467 (tijdelijk)RA 1763 (nieuw)02-Dec-1625Willem Huijbertsz., woonende tot OpAndel, en zijn huisvrouw Neltgen Goijersdr. stellen een langstlevenden testament op. jaDave Pol
ZaltbommelRA 9902-Dec-1587Mathijs Jansz. de Cloeck bekent zijn erfdeel ontvangen te hebben van Gerit Rutgersz. zoals nagelaten door hun oom te Ael in het land van Altena (naam niet genoemd).jaGevonden op deze Website
ZuidHollandSynode18-Jul-1634verzoek aan de Heren Raden van Staten om de onkosten wegens de gevangenschap van Do. Abraham Genius (predikant van Andel), die gevangen is te Breda, op het Land van Altena te mogen omslaan. Het wordt toegestaan. Do. Genius mag het in termijnen terug betalen na zijn vrijlating.neeGevonden op deze Website
ZuilichemRA 67216-May-1621Willemken Jans, wed. Mathijs Mertensz. won. te Zuilichem, belooft Margriet Dircksdr. wed. van za. Henrick Joostensz. om haar te vrijwaren van alle lasten op een perceel te Andel dat op 30-5-1620 is verkocht. Op 3-7-1621 wordt een aangepaste versie geregistreerd.jagevonden nav tip van A.J.Stasse
ZuilichemRA 67227-Apr-1624Henrick Dircksz. Feijter belooft een tijns op een perceel te Brakel aan Wouter Princen.jazelf gevonden
ZuilichemRA 67324-Feb-1626Egbert (Eijmbert) Ariensz. van Wijfflit, Cornelis Jansz. en Arien Ariensz., allen won. tot Veen, dragen een perceel land te Aalst en 150 gulden over aan hun zwager Egbert Ariensz., nabuur te Aalst, nav het testament hun hun schoonouders Henrick Jansz. en Eelcken Jansdr. dd.4-12-1610.jaGevonden op deze Website
ZuilichemRA 67410-Jul-1638Geurtgen Finemans, wed. van Wouter Princen verkoopt een tijnsbrief dd. 17-4-1624 aan Jan Woutersz. van Duijseljazelf gevonden
ZuilichemRA 67401-Nov-1644Jan Jansz., won. tot Eijl, verkoopt een perceel land te ZuilichemjaGevonden op deze Website
ZuilichemRA 67823-Aug-1685testament van Johannes Heynius, bedienaer des Goddelijcken woorts tot Gameren, aen eene sware quetsure te bedde leggende, ende juffr. Dirsken van Veen, echteluijden, legateren o.a. aan haar zusters zoontje Johannes Nayen, zoon van Adriana van Veen, getrouwd met Dirck Janss. Nayen, mits zij dit zoontje theologie zullen laten studeren. neeCor van Wijgerden
googleboek HedendHist1749Beschrijving van het dorp en de heerlijkheid Andel in 1749.neeGevonden op deze Website
sGrevelduinCapelleRA 39 (oud), RA 61 (nieuw)27-Feb-1623Dirck Dirckss. van Clootwijck en Jan Wouterss. van Duijsel, als man van Gertruijt Dircxdr. van Clootwijck, als mede erfgenamen van Adriaen Adriaenss. van Clootwijck, transporteren aan hun broeder Adriaen Dirckss. van Clootwijck den Ouden, hun gedeelte in een buitendijkse dell en in een binnendijkse delle. Verder transporteren op dezelfde dag Jan Wouterss, van Duijsel, Adriaen Dirckss. van Clootwijck als voogd over de onmondige weeskinderen van za. Peterken Dircxdr. van Clootwijck, geprocreert bij Timothee Wijckentoorn, een perceel moergronden aan Anthonis Govertss. Tot slot transporteren op dezelfde dag Adriaen Adriaenss. den Jongen, uit naam van Aentken Adriaensdr., weduwe van Dirck Ariaenss. van Clootwijck, volgens procuratie van 25-feb-1623 te Andel, een binnendijkse moerdelle aan haar zoon, grenzend aan de erfenis van Ariaen Dirckss. van Clootwijck den Ouden.jaGevonden op deze Website
sGrevelduinCapelleRA 42 (oud), RA 64 (nieuw)01-May-1645Jan Wouterssen van Duysel tot Andel in den lande van Altena, en vele anderen, worden genoemd als kinderen en kleinkinderen van Adriaentken Adriaens, hun moeder en grootmoeder za. Zij had 20-11-1623 haar testament opgemaakt te Cappel. Betreft opheffing van fideicommis op een perceel land. (met bijbehorende copie procuraties)jaGevonden op deze Website
sGrevelduinCapelleRA 42 (oud), RA 64 (nieuw)01-May-1645Jan Wouterssen van Duysel tot Andel in den lande van Altena, en vele anderen, worden genoemd als kinderen en kleinkinderen van Adriaentken Adriaens, hun moeder en grootmoeder za. Zij had 20-11-1623 haar testament opgemaakt te Cappel. Betreft opheffing van fideicommis op een perceel land.jaDave Pol
sGrevelduin_CapelleRA 6710-Jun-1687Peeter Jansen vander Mijden en Arien Janssen Naijen, bijde won. tot Op Andel, Lande van Althena, bekennen een schuld van 315 gulden aan Hendrick Peeterssen Timmers, onzen nabuur, vanwege de koop van een damschuit met toebehoren.jaGevonden op deze Website

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina