Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1650-1654
(Andel, accounts of the deacons 1650-1654)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 1999, p.26-35, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Diakonierekeningen van de Nederlands Hervormde Kerk te Andel 1650 1674.
Samenvatting door J. de Kloe, naar het origineel dat in bewaring is gegeven aan het Streekar-
chief van het land van Heusden en Altena.
De tekst is een letterlijke transcriptie, behalve de leestekens en de gedeeltes tussen rechte haken []. Dat zijn samenvattingen of toevoegingen van mijn hand. De genoemde bedragen staan steeds genoteerd in guldens-stuivers-penningen (1 gulden = 20 stuivers, 1 stuiver = 16 penningen. Soms wordt gesproken over een oortje, die was 4 penningen waard)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anno 1650

Reeckeninge ten bewijs van het geene dat Jan Jaspers van Mil als Diaken ontfangen heeft in den jare 1650 van den eerste januarij tot den lesten december des selven jaers incluijs
-[wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 4-7-0 februari 2 13 8 Maart 3 2 12 April 4 19 10 Mei 3 9 4 Juni 7 8 4 juli 3 18 0 augustus 3 4 8 september 5 18 14 oktober 4 10 2 november 3 10-0 december 5 1 4]
-Op den selven dach [=12 juni] van Hendrick Melssen ontfangen hondert vijfentwich guldens vier stuijvers ses penningen van het gene hij in sijne reeckeninghe als diaken meer ontfangen als uutgegeven hadde, soma: 125 4 6
-op den 7 [november] ontfangen van Arien Jansz. Naijen eenen gulden eenen stuijver ses penninghen 't welck uut het erfhuijs van Theun van Wateringen gecomen was soma 1 1 6
-op den selfden dach [4 december] van Govert Heijmansz. ontfangen negen guldens negen stuijvers penningen ende dat vanwegen de oortgens van den thienden 9 9 2
-op den 31 gehaelt het gelt uut de Busschen die tot Andel inde herbergen hangen
tot Pieter Backs 1 3 0
tot Dirck Loijen 1 2 0
tot Anthonis Jansz. Hoochlant 11 16 0
tot Herman Helt, schout tot Andel 3 13 0
somma totalis 17 14 0
-Noch van Dingen Aertsdr. weduwe van Jan Geeritsz. zal. ontfangen twaelf guldens thien stuijvers ende dat van wegen een jaer intrest over tweehondert guldens blijckende bij de obligatie die daervan is 12 10 0
-noch van Govert Heijmansz. ontfangen ses guldens vijf stuijvers ende dat van wegen een jaer intrest van hondert guldens. Soma 6 5 0
Bedraecht den ontfanck van den voorschreven jaere somma totalus twee hondert drie ende twintich guldens negen stuijvers twee penninge, soma 223 9 2
[het feit dat dit totaal niet klopt is waarschijnlijk een gevolg van een transcriptie fout van mij]

Den ontfanck .....(?)

Anno 1650

Reeckeninghe en bewijs van den uitgeef des armen gelts 't welck ick, Jan Jaspersz., als diaken t' sedert den eersten januarij 1650 tot den lesten december incluijs des selfden jaers uitgegeven hebbe.
-[elke week ontvangt Fijtgen Theunisdr. een bedrag voor haar onderhoud, meestal 14 of 15 stuivers (1 maal 24 stuivers, 10 maal 15 stuivers, 1 maal 16 stuivers, 33 maal 14 stuivers, 3 maal 12 stuivers, 1 maal 10 stuivers, 1 maal 7 stuivers, 1 maal 5 stuivers)]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 80 passanten 13-5-0]
-op den 21 [maart] voor Fijen gecocht twee ponden vlas 0 14 0
-op den 6 [april] voor Fijen gecocht een tonne torfs 0 8 0
-Op den 6 [april] betaelt aen Anneken Hubertsdr. sesthien stuijvers van verscheijden waren die Fijen aldaer gehaelt hadde 0 16 0
-op den 18 [april] aen Anneken Hubertsdr. betaelt eenen gulden twee stuijvers ses penningen voor verschijden waren die Fije aldaer gehaelt hadde, Soma 1 2 0
-op den 13 [mei] aen een vrouw gegeven eenen gulden der welckers broeder van den Turck gevangen was somma 1 0 0
-op den 19 gegeven vijf guldens tot onderstant van de nootdruftige kercken ende andere personen in Duytslant 5 0 0
-Op den 1 [september] gecocht voor Fijen twaelf tonnen turfs welcke van coopen. opgedragen beliepen tsamen vier guldens derthien stuijvers soma 4 13 0
-Op den 1 [november] aen (Pieter Backx)[doorgehaald] Anneke Huberts betaelt twee guldens vier stuijvers acht penningen en dat van gehaelde waren die Fijen daer gehaelt hadde 2 4 8
-Op den 1 [november] aen Pieter Backs betaelt sesthien stuijvers vier penningen voor bier dat Fije aldaer gehaelt hadde, somma 0 16 4
-noch [op 28 december] aen Jan Jacobsz. betaelt eenen gulden vijff stuijvers voor eenige ende staecken die Fije gehadt heeft 1 5 0
De geheele somme des uitgeefs van Jan Jaspersz. als diaken is ses ende tsestich guldens achtien stuijvers twee penningen somma totalis 66 18 2
De ontfanck hier vooren gebleeken bedraecht ten somme van twee hondert drie ende twintich guldens negen stuijvers twee penningen hier tegen de uitgeef geliquideert te welcke is ses ende t' sestich guldens achtien stuijvers twee penningen. Blijckt meer ontfange als uitgegeven te hebben de somme van hondert ses ende vijftich guldens elf stuijvers, her. 1­56 11 0
Dese hondert ses ende vijftich guldens elf stuijvers heeft Jan Jaspers aen Govert Heijmansz. als diaken overgestelt
-Noch vijf verschijden obligaties aen gae. diaconie
Aldus gereeckent ende gesloten in onse kerckelijcke vergaderinge op den 7e jan. 165(1?) ten presentie van ons ondergeschreven
Abrahanus Genius, predicant
Jan Jacobsenss, ouderling
Jan Jansz. Naen, als diaken
Adriaen Michgielsz. Bel
Hendrick Melssen van Veen
Govert Heijmanssz., als litmaeten

Anno 1651

Reeckeninge ende bewijs van het geene dat Govert Heijmansz. als diaken ontfangen heeft in den jare 1651, van den eersten januari totten lesten december des selfden jaers incluijs.
-[wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 3-12-8 februari 3-15-12 maart 2-16-12 april 5-19-12 mei 6-16-0 juni 1-17-6 juli 5-1-6 augustus 3-1-8 september 3-15-4 oktober 4-17-2 november 2-18-14 december 6-3-6]
-op den selfden dach [25 januari] ontfangen seven guldens twee stuijvers vier penningen van de weduwe van Jan Hendricksz. sal. ende dat van wegen de oortgens die int erfhuijs voor de armen besproken waren. somma 7-2-4
-op den 16e [februari] ontfangen uit het erfhuijs van Bastiaen Abrahamsz. van wegen de oortgens voor de armen 0-9-4
-op den 17e [februari] ontfangen van de weduwe van zal. Jan Hendricksz. Duijster sesthien stuijvers en dat van wegen de oortgens die in het erfhuijs besproken waren 0-16-0
-op den 23 [augustus] ontfangen van Hilleken Aertsdr., weduwe van Hendrick Dircksz. Feijter, seven guldens ende dat in cortinge van een seeckere obligatie 7-0-0
-op den XI [december] ontfangen van Dingen Aertsdr., wed. van Jan Geeritsz. van Tiel zal., twaelf guldens thien stuijvers ende dat vanwegen een jaer intrest van een obligatie van tweehondert guldens capitael. somma 12-10-0
-op den XI [december] noch ontfangen van Dingen Aertsdr., weduwe van Jan Geeritsz. van Tiel zal. vijftich guldens ende dat in minderinghe van een obligatie van tweehondert guldens capitael. somma 50-0-0
-op den 27 decemb. noch ontfangen van wegen oortgens van de thienden ten somme seven guldens vijf stuijvers ses penningen 7-5-6
-op den 30e [december] sijn de bussen gelicht die tot Andel in de herberge hangen.
-in de bussche hangende tot Pieter Bacx 0-19-0
-in de bussche in de Ribbe 3-1-0
-in de bussche hangende tot Dirck Loijen 1-1-0
-in de bussche hangende tot den schout 0-6-0
somma totalis 5-19-0
-Noch ontfangen van Hendrick Melssen ses guldens vijf stuijvers ende dat vanwege een jaer intrest van een obligatie van hondert guldens ende dit voor het jaervan 1651. 6-5-0
-Noch heeft Govert Heijmansz. hier bij geleijt een jaer intrest van hondert gul.hooft som, lest verschenen den 9 april 1651, daerom voor ontf. 6-5-8
-Noch ontfangen van Jan Jasperssz. van doverentie van zijn reckening de somma van een hondert ses en vijfftich gul. elf stuij. 156-11-0

somma de geheelen ontfanck deser reckening bedraecht ter sommadrie hondert tien gul. elf stuij. twelff penn. Ick seg 310-11-12.

Anno 1651

Reeckeninge ende bewijs van de uutgeef des armen gelts twelcken Govert Heijmansz. als diaken van den eersten januarij 1651 tot den lesten december des selven jaers incluijs uutgegeven hebbe.
-[vrijwel elke week ontvangt Fijtgen Theunisdr. een bedrag voor haar onderhoud, meestal 15 stuivers (1 maal 5 stuivers, 1 maal 10 stuivers, 1 maal 12 stuivers, 1 maal 14 stuivers, 50 maal 15 stuivers, 2 maal 1 gulden, 1 maal 30 stuivers)]
-[verspreid over het jaar 21 maal een bedrag gegeven aan niet met name genoemde "arme huijsgesinnen" te Andel, in totaal: 72-2-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 105 passanten 17-6-0]
-op den selfden [1 januari] gegeven aan Jan Woutersz. van Duijsel voor een paer koussen die hij gecocht had voor een jongen Arijen Jansz. 0-13-0
-op den 15 [januari] aan eenen wever gegeven die tot OpAndel woonden en vertrock voor reijsgelt 6-0-0
-op den 20e [maart] gecocht voor Fijen vier ponden vlas 1-7-0
-op den 29e [maart] betaelt voor een bouck waerinne de reeckeningen van de diakenen geschreven werden sijnde dit tegenwoordige bouck toecomende de diaconie 0-18-0
-op den 2e [april] aan Anneken Hubertsdr. betaelt ses guldens thien stuijvers ende dat van gehaelde waren die Fijen aldaer gehaelt hadde 6-10-0

-op den selfden [2 april] aan Pieter Bacx betaelt van gehaelt bier 't welck Fijen gehaelt hadde 0-5-0
-op den 24e [april] voor Fijen vier ponden vlees gecocht 1-6-0
-op den 25e [april] aen een arm huijsgesin tot Pouderoijen gedeijlt 2-0-0
-op den 18e [juni] gegeven aen den questor van den classis gegeven vier guldens en dat voor de noot lijdende kercken en personen van Duijtslant blijckende bij recipisse daer van 4-0-0
-op den 3e [juli[ een paer kinder schoenen voor Fijens kint gecocht 0-10-0
-op den 9e [juli] aen Anneken Huberts twaelf guldens betaelt van gehaelde waeren die Fije te haren huijs gehaelt heeft 12-0-0
-op den 21e [augustus] voor Fijen gecocht een pont vlas 0-8-0
-op den 25e [augustus] gegeven aen een vrouw die goede attestatie hadde dat haer broeder in Turckije gavangen was twee guldens en thien stuijvers [om] haer broeder te lossen 2-10-0
-op den selfden [10 september] aen Fijen gegeven tot weefgelt voor haer laecken 2-10-0
-op den 30e [september] gecocht sesthien tonnen turf voor Fijen welcke beliepen met het opdragen 6-0-0
-op den 1e [oktober] aen een arm man van Pouderoijen gegeven 0-10-0
-op den 8e [oktober] aen Anneken Hubertsdr. seven guldens eenen stuijver vier penningen van gehaelde waren 't welck Fije aldaer gehaelt hadde 7-1-4
-op den selfden [31 december] aen Anneken Hubertsdr. van gehaelde waeren die Fije gehaelt hadde seven guldens 7-0-0
-op den selfden [31 december] aen een craem vrouw tot OpAndel 1-5-0
-Noch heeft Govert Heymansz. als diaken aen Jan Jansz. Aijen als naest volgende diaken [betaald] de somme van ses ende dertich guldens negen stuijvers 36-9-0
-Noch heeft Govert Heijmansz. als diaken aen Jan Jaspersz. op intrest gedaen volgens de obligatie de somme van hondert vijfftien guldens negen stuijvers,
daerom voor uutgeeff 115-19-0

Somma totalis des ghehelen uutgeef bedraecht driehondert ses ende veertich gulden vijffthien stuijvers vier penningen, som. 346-15-4
Den ontfanck hier tegens geliquideert bedraecht ten somme drie hondert thien guldens elf stuijvers twaelf penningen, somma 310-11-12.
D'een tegens den andere geliquideert blijckt datter meer uutgegeven als ontfangen is ses ende dertich guldens drie stuijvers acht penningen, somma 36-3-8.
Dese ses ende dertich guldens drie stuijvers acht penningen heeft Govert Heijmansz. afgetrocken van een obligatie van hondert guldens .
Noch heeft Govert Heijmansz. ses verscheijden obligatien aen Jan Jansz. Aijen als diaken overgelevert.
Aldus gereckent ende besloten in onse kerckelijcke vergaderinge tot Andel op den 12en januarij 1653.

-Abrahamus Genius, predicant
-Ariaen Janssen Naijen, ouderling
-Jan Jacobssensz., ouderling
-Jan Janssz. Naen, als diaken
-Jan Jaspersen, als lidt


Anno 1652

Rekeninghe ende bewijs van dat Jan Jansz. Aijen ontfangen heeft als diaken tot Andel inden jare 1652 van den eersten januarij totten lesten december des selfden jaers incluijs.

-[wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 3-2-6 februari 2-10-10 maart 5-1-0 april 4-0-2 mei 3-2-10 juni 2-2-0 juli 3-1-6 augustus 3-12-6 september 2-12-0 oktober 10-0-0 november 7-17-4 december 5-2-10

-Op den eersten [januari] ontfangen van Govert Heijmansz. vijf guldens negenthien s­tuij- vers, het welcke gelicht was uut de bussen hangende tot Andel 5-19-0
-[deze post is doorgehaald met andere inkt] Op den 21 [januari] ontfangen van Govert Heijmansz. ontfangen de somme van 30-10-0
-Op den 25 [februari] ontfangen van Govert Heijmansz. 20-0-0 [doorgehaald met andere inkt en verbeterd tot 30-0-0].
-Op den 7 [maart] ontfangen van Ghijsmaer de Wit vier guldens sesthien stuijvers en dat vanwegen de verpachtinge der landerien van de heer van Rijsoot gelegen in Andeler-broeck somma 4-16-0
-Op den 4 [juni] ontfangen van Bastiaen Woutersz. enen gulden negenthien stuijvers van wegen de oortgens uut het erfhuijs van Lijntgen Woutersdr. 1-19-0
-Op den 30 [september] ontfangen van den rentmr. seven guldens seven stuijvers ende dat van de oortgens van de thienden tot Andel soma 7-7-0
-Op ten leste [december] de bussen gelicht:
-en is tot de schout bevonde de somma van 4-18-0
-inde Rib is bevonden indebus de somme van 0-13-0
-tot Dirck Jans Loijen is in de bus bevonde de somma van 2-19-0
-tot Peeter Bacx is bevonden de somma van 1-4-0
-Noch ontfangen van Arien Jansz. Naijen op reckening van intrest de somme van 7-10-0
-Noch heeft Jan Naijen ontf. uit handen van Hendrick Melssen van wegen de erfgenamen van za. Arie Joosten de somme van vijfentwintich gul. hercomende uit een secker testament welck Arie Joosten, in sijn leven erme..[?=armmr.?] tot Andel, gamaeckt had, daerom voor ontf. 25-0-0
-Noch heeft Jan Jansz. Naijen ontf. van Jan Jaspersz. op mindering van zijn obligatie de somma van twee en vijfftich gul. achtien st. daerom voor ontfanck 52-18-0
-[in de kantlijn:] De geheele ontfanck bedraecht het somma van tweehondert vier gl. twee st. acht penn.

Anno 1652

Reeckeninge ende bewijs van den uitgeef des armen gelts dat ick Jan Jansz. Aijen uit gegeven hebbe als diaken van den eersten januarii des jaers 1652 tot den lesten decembris des selven jaers incluijs.

-[De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Claes Geeritsz. de Smit 3 maal 9 stuivers, 2 maal 1 gulden en 10 stuivers, 1 maal 1 gulden en 12 stuivers, 3 maal 2 gulden, 1 maal 2 gulden en 10 stuivers
-Fijtgen Theunisdr. 1 maal 12 stuivers, 50 maal 15 stuivers, 1 maal 16 stuivers
-Joris Kuijp 2 maal 17 stuivers, 2 maal 18 stuivers, 1 maal 1-5-0
Op 25 februari staat dat er 15 stuivers gegeven is aan Joris. Dit is later doorgehaald en veranderd in Fijen(=Fijtgen Theunisdr.)]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 35 passanten 4-10-0]
-[verspreid over het jaar 1 maal een bedrag gegeven aan niet met name genoemde "arme huijsgesinnen" te Andel, in totaal: 1-0-0]
-Op den 27 [januari] gegeven drije guldens twaelf stuijvers aen turf die Claes de Smit gehadt heeft 3-12-0
-Op den 5 [april] aan Aeltgen 2-0-0
-Op den 18 [april] aen Jan Jacopsz. tot OpAndel 3-14-0
-Op den 28 aen Anneken Hubertsdr. betaelt twaelf guldens vijer stuijvers ende dat van gehaelde waeren die Fijen Theunis al gehadt heeft 12-4-0
-Op den 1 [mei] aen Pieter Jansz. van Besoijen 2-10-0
-Op den 4 [juni] aen Fijen 1-0-0 [in de kantlijn:] tot reijsgelt voor haren soon.
-Op den 12 [juni] aende selfde [=Fijen] voor haren soon gegeven 0-12-0
-Op den 9 [september] gegeven voor een nieuwe torf tonne 2-18-0
-Op den 1 [oktober] gegeven Anneken Huberts seven guldens drie stuijvers veerthien pen- ningen van wegen gehaelde waeren die Fijen Theunisdr. t' haren huijse gehaelt hadd 7-3-14
-Op de 1 [oktober] gegeven tot Pieter Bacx vier guldens ses stuijvers ende dat over bier 't welck sij [= Fijen] daer voor haer selven ende voor haren zoon, beijde sieck sijnde, gehaelt hadde 4-6-0
-Op den 21 [oktober] aen torf betaelt die de Smit gehadt heeft 0-4-0
-Op den 28 betaelt voor thien tonnen turfs drie guldens [kantlijn: die Fijen gehadt heeft] acht stuijvers vier penningen, somma 3-8-4
-Op den 21 [november] betaelt aen turf drie guldens twee stuijvers acht penningen die Claes de Smit gehadt heeft 3-2-8
-Noch aen Anneke Huijberts betaelt van het gene Fij aldaer aen waeren heeft gehaelt de somma van 4-0-0
-Noch betaelt aen Neeske Lamberts van dat Feijken Tonis bij haer gewoont heeft en haer gemack gedaen in haer sieckte de somma van 5-0-0
-Noch aen Peeter Bacx betaelt een vaen bier welcke Feijke Tonis daer heeft doen haelen de somme van 0-5-0
-Noch heeft Jan Jansz. Naijen uitgegeven de somma van 2-12-0

Somma de geheelen uitgif deser bedraecht int geheel ter somma van een hondert twee en twijntich gul. achtien stuij. tien penn. 122-18-10
ende de ontfanck hier vooren bedracht ter somma van twee hondert vier gul. twee stuij. acht penn. 204-2-8
Dit tegens den anderen gelicquedeert en vereffent blijckt meer ontfangen als uitgegeven de somma van eenentachtentich gul. vier stuij. somma 81-4-0
Dese voorschr. eenentachtentich gul. vier stuij. heeft Jan Jansz. aen Dirck Hendricksz. als naest volgend diacon overgetelt met noch ses verscheijden obligaties.

Aldus geteckent in onse kercklijcke vergaderinge tot Andel op ten 9 meert 1653.
[getekend:]
-Abrahamus Genius, predicant
-Jan Jacobsensz., 1653, ouderling
-Jan Woutersz. van Duijsel, als litmaet
-Govert Heijmans, 1653, als ouderling
-Dirck Hendreickssen van den Heuvel, als diaken, 1653.

Anno 1653

Reckeninge ende bewijs van hetgene dat Dirck Hendricksz. zal. als diaken tot Andel ontfangen heeft inden jare 1653 van den eersten januarij tot ten lesten januarij [hiermoet haast wel december bedoeld zijn] des selfden jaers incluijs.

-[wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 3-7-10 februari 2-16-4 maart 5-2-14 april 4-7-2 mei 2-9-0 juni 4-12-12 juli 3-2-2 augustus 4-17-10 september 1-17-10 oktober 5-15-10 november 5-8-6 december 6-11-6]

-Op den 2 [januari] ontfangen van Jan Jansz. Aijen het gelt dat hij noch overich hadde als diaken, boven sijnen uitgaef, somma 10-13-0
-Op den 26 [februari] ontfangen van Dingen Aertsdr., weduwe van Jan van Tiel, de somme van vijftich guldens ende dat tot minderinge van eenen obligatie die de diaconie op haer heeft somma 50-0-0
-Noch van deselfde [=Dingen Aertsdr.] negen guldens seven stuijvers acht penningen, ende dat vanwege de renthe van de obligatie die de diaconie op haer heeft somma 9-7-8
-Op den 9 maert ontfangen van Jan Jansz. Aijen de somme van een ende tachtentich guldens vier stuijvers van 't gene hij overich hadde boven sijnen uitgeef als diaken, soma 81-4-0
-Op den 17 [april] ontfangen vijf guldens ende dat vanwegen het arme gelt dat gecomen was uit het erfhuijs van Theunis Matheusz. 5-0-0
-Op den 26 [augustus] ontfangen eenen gulden elf stuijvers acht penningen die Truijen Jansdr. den armen ghemaeckt hadde 1-11-8
-Op den 20 [oktober] ontfangen acht guldens drie stuijvers ende dat vanwegen de oortgens van de thienden van den jare 1653 8-3-0

Den heelen ontfanck deser rekeninge bedraecht ter somme van tweehondert sestien gl. seven stuij. twaelff penn. dus alhier uitgetogen 216-7-12

1653

Reeckeninge ende bewijs van het geene dat Dirck Hendricksz. zal. als diaken tot Andel uitgegeven heeft van den eersten januarij 1653 tot den lesten des selfden jaers incluijs.
-[De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Claes Geeritsz. de Smit 1 maal 7 stuivers 3 maal 10 stuivers 1 maal 11 stuivers 8 maal 12 stuivers 1 maal 14 stuivers 1 maal 1-7-0 1 maal 1-8-0 2 maal 1-10-0 1 maal 1-11-0 1 maal 1-13-0 en 2 maal 2 gulden
-Sijken/Fijken Theunisdr. 7 maal 15 stuivers]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 44 passanten 7-10-0]
-[verspreid over het jaar 5 maal een bedrag gegeven aan niet met name genoemde "arme huijsgesinnen" te Andel, in totaal: 12-0-0]

-Den XI [gebruari] gegeven voor acht tonnen turf en die Claes de Smit ghehadt heeft, de tonne voor ses stuijvers acht penningen, beloopen de acht tonnen twee guldens twaelf s­tuij-vers 2-12-0
-Op den 10 [februari] aen Jan Jacopsz. met kenisse van Govert Heijmansz. gegeven 3-0-0
-Op den 12 [maart] aen Claes Philipsz. den Backer tot Veen ses guldens acht stuijvers vier penningen die Claes de Smit over gehaelt broot gehadt heeft 6-8-4
-Op den 4 [april] aen Niesken Lambertsdr. gegeven 4-0-0 vanwegen dat sij Fijtgen Theunisdr. haer gemack gemack gedaen heeft.
-Noch aen Neesken Lambertsdr. gegeven acht guldens vijfthien stuijvers vanwegen dat Fijttgen Theunisdr. te haren huijse gewoont ende sij in hare sieckte haer gemack gedaen heeft somma 8-15-0
-Op den 10 [april] gegeven aen Hilleken Aertsdr. over gehaelt bier dat Fijken in haer sieckte gehadt heeft 0-6-4
-Op den 15 [april] de dootschult betaelt van Fijken Theunisdr. aen Jan Hermansz. Cuup vanwegen dat sij daer gewoont ende haer gemack gedaen hadd 2-10-0
-Aen Anneken Huijbertsdr. over gehaelde waer die die sij daer gehaelt hadde 3-15-2
-Aen Pieter Bacx over gehaelde bieren ende die ... gedragen hadde te sijne huijse gedroncken hadde, tesamen 1-15-0
-Op den 30 [september] betaelt drie gulden drie stuijvers vier penningen voor turf die Claes Geeritsz. de Smit gehadt heeft 3-3-4
-Dit ondergeschreven vondt ick op een briefken geteekent sonder jaer ofte maent uitgedruckt naer het schijnt dat het gegeven in den jare 1653 januari:
[vanafhier doorgehaald] Januarius, op den 15 aen een arm huijsgesin gegeven 1-10-0, op den 19 aen Fijken 0-15-0, op den 20 aen twee passanten 0-10-0, op den 26 aen Fijken 0-15-0. Februarius, op den 2 aen Fijken 0-15-0 [tot hier doorgehaald]
-Noch is in sijn reeckeninge van de uitgeeff bevonden dat hij noch uitgegeven heeft vijff guldens vijf stuijvers 5-5-0
-Noch aen Jan Jansz. als diaken overgetelt derthien guldens, somma 13-0-0

Den Uitgeef deser rekening bedraecht ter somme van achtentnegentich gul. vier stuij. twee penn. Dus alhier 98-4-2.
Ende den ontfanck hierboven bedraecht de somme van tweehondert sestien gul. seven stuij. twaelff penn. dus alhier uitgetegen 216-7-12
Dit tegens den anderen geliquideert ende vereffent blijckt meer ontfangen als uitgegeven de somme van eenhondert achtien gul. drie stuij. tien penn. dus alhier 118-3-10.
[deze rekening is niet ondertekend!]

1654

Reeckeninge ende bewijs van wegen het armgelt dat ik Frans Cornelisz. Potter als diaken tot Andel heb ontfangen sedert den eersten januwarij tot den lesten februwarij toe.
-eerstelijk ontfangen van Dirck Hendricksz. van den Heuvel geweest voorgaende diaken de somme van 15-12-0
-[dan de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 4-7-12 februari 4-12-6]
somma bedraecht deses ontfanck vier en twintich gul. elff stuij. 10 penn.

1654

Volcht den uytgeef tegen den voorss. ontfanck van Frans Potter beginnende den eersten january.
-[De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Claes Geeritsz. de Smit 1 maal 5 stuivers 1 maal 11 stuivers (doorgehaald) 4 maal 12 stuyvers 1 maal 16 stuivers
-Jeurien Tonisz. 1 maal 1-10-0 1 maal 2-10-0]
-[verspreid over deze 2 maanden 5 maal een bedrag gegeven aan niet met name genoemde "arme huijsge­sinnen" te Andel, in totaal: 2-18-0]
-[verspreid over deze 2 maanden aan 3 niet met name genoemde arme mannen en vrouwen gegeven 0-12-8]
-den 26 [februari] aen een passant 0-2-0
-Noch in twee reijsen betaelt aen Jan Kuijp voor broot d'welck Claes de Smit door last van den predicant ende kerckenraet had laten halen de somme van 4-7-8.
-Noch gegeven aen Jan Jansz. Naeijen als naest volgende diaken de somme van 9-3-8
-------------
24-11-8
dit tegens den anderen geliquideert ende koomt effen uijt.

1654

Rekeningh en bewijs van wegen het arme gelt dat ick Jan Jansz. Naijen als diaken heb ontfangen tsedert de 1e meert 1654 totten lesten december des selven jaers als volcht.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: maart 2-15-2 april 5-0-2 mei 5-0-2 juni 2-3-4 juli 2-11-14 augustus 3-1-10 september 4-2-12 oktober 4-17-12 november 8-2-4 december 6-14-10]
-den 26e dito [maart] ontf. van de erfgen. van Dirck Hendrixsz. van den Heuvel van het erffhuijs het armegelt de somme van 1-17-0
-noch den selven dito [26 maart] ontf. van de huijsv. van Frans Potter soo hier voor geseijt is de somme van 9-3-8
-den 3e dito [april] ontf. van Gijsbert Dirxsz. van wegen het erffhuijs van d'erffgen. van Huijbert Tonisz. tot Opandel, de somme van 3-18-0
-den 26 dito [mei] ontf. van de wed. van Dirck Hendrixsz. 13-0-0
-den 3e dito [augustus] ontf. van Jan Woutersz. van Duijssel 0-4-0
-den 5e dito [augustus] ontf. van Jan de Poorter van Wijck 0-12-0
-den 10e dito [augustus] ontf. uijt de Dortse schuijt 0-3-0
-den 27e dito [augustus] ontf. uijt de Dortse schuijt 0-2-4
-den 12e dito [september] ontf. van Jan Hermensz. Kuijp van wegen den torf schipper 0-6-0
-den 6e dito [oktober] ontf. van Jan Hermensz. Kuijp 0-6-0
-den 26e dito [oktober] ontf. van Jan Hermensz. Kuip van twee torf schepen 0-12-0
-den 30e dito [oktober] ontf. van Jan Hermensz. Kuijp van twee torfschepen 0-12-0
-den 7e dito [november] ontf. van Willem Jansz. uijt de Dortse schuijt 0-3-0
-den 12e dito [november] ontf. van Jan Kuep van de torf ton 0-6-0
-den 18e dito [november] ontf. van Jan Hermensz. Kuep van de torftonnen van dat half schip torf dat alhier gelost heeft 0-3-0
-den 5e dito [december] ontf. van Jan Hermensz. Kuep van wegen den torfschipper 0-6-0
-den 21e dito [december] ontf. tot Gorcum de oortjens van de tienden van wegen de armen 3-18-14
-den 31e dito [december] de bussen gelicht:
-eerst tot Pieter Bacx, daer in bevonden 1-4-0
-tot Hermen Bastiaensz. Helt, schout, bevonden 13-3-0
-tot Dirck Jansz. Loien daer in bevonden 1-0-0
-tot Tonis Jansz. inde Ribbe bevonden 6-11-0

somma bedraecht den ontfanc deser reeckeninge de somme van een hondert twee gulden ses stuijver veerthien penn.

1654

Volght den uijtgeef tegen den voorss. ontfangh van Jan Jansz. Naijen beginnende den 1 meert totten lesten december 1654 toe, also volght:

-[De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Claes Geeritsz. de Smit 1 maal ]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 42 passanten 5-4-0]
-[verspreid over het jaar aan 7 niet met name genoemde arme mannen en vrouwen
gegeven 1-9-0]
-den 24e [maart] betaelt voor broot dat Klaes de Smit had doen halen 1-10-0
-den 7e [april] aen Jan Kuijp voor den Smit betaelt dat hij aen broot had gehaelt 1-10-0
-den 9e [april] aen Juyrien Tonisz. gegeven doen hij nae see gingh 5-0-0
-den 21e [april] aen Jan Kuijp bet. voor Claes de Smit dat hij aen broot heeft gehaelt 1-10-0
-den 1e [mei] aen Peterken van Tiel betaelt van wegen dat Jeurien Tonisz. daer een tijt langh geslapen heeft 4-10-0
-den 30e [oktober] aen broet en wijn betaelt dat gebruijckt is tot het avontmael 0-12-0
-den 10e [november] bet. voor tien tonnen torf, ieder ton tot seven stuijv. min een oortjen voor Claes de Smit compt 3-7-8
-den 12e [november] heeft een arm man tot mijnent sieck gelegen tien dagen aen een quaet been ende gehaelt voor 6 stuijv. bier ende aen hem gegeven tot reijsgelt eene gulden, hem in een schuijt bestelt nae Gorcum, daer voor bet. aen den schipper vijff stuijv.
compt tsamen 1-11-0
Ende hebben hem den kost gegeven met zijn cameraet daer voor -----
Ende aen Mr. Jan betaelt dat hij den man zijn been gemeestert heeft 0-6-0
-den 13e [december] aen Jan Kuep bet. voor dat hij een graft gegraven heeft voor een arm vrou die tot Neesken Lamberts gestorven was 1-0-0
-den silven dito [13 december] aen Claes de Smit voor het luijen over het lijck bet. 0-10-0
-dito [13 december] aen Neesken Lamberts voor dat sij de nabuijren te graefen gebeden heeft en de siecke vrou gedient heeft bet. 2-0-0
-Noch eenen jongen gekregen die den timmerman gehaelt heeft om de kist te maken 0-2-0
-den 23e [december] aen broet en wijn betaelt twelck gebruijckt is tot het avontmael des Heeren 0-16-0

somma bedraecht den uijtgeeff deser reeckening de somme van dertich gulden seventhien stuijver acht penn. en de ontfanck bedraecht ter somme van een hondert twee gulden ses stuijver veerthien penn.
Dat tegens den anderen geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven de somme van een entseventich gulden negen stuijver ses penn.
Welck voorss. somme van penningen berustende blijven onder den voornoemden diaken.

( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1655-1659
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)