Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1660-1664
(Andel, accounts of the deacons 1660-1664)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2000, p.105-113, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Rekeningh en bewijs vant armegelt, dat Willem Lenderse als diacon, o­ntfangen heeft int jaer 1660 van den eersten janua[ri] tot den lesten decemb[er] des selvigen jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 9-2-14 februari 9-11-4 maart 9-14-14 april 10-0-12 mei 12-5-8 juni 7-18-0 juli 6-1-0 augustus 7-19-4 september 5-13-8 oktober 9-14-0 november 6-2-14 december 11-6-14]
-[op 4 april] ontfangen van verpachtingh van lant 3-2-0
-[op 9 mei] van de erfgenamen van Anneken Huyberts 1-5-0
-op den 28 decemb[er] noch ontfangen in een extra ordinaere predicatie 2-13-0
-item van Do. Scharp noch ontfangen voor de armen 3-3-0
-uijt de bussen 5-2-0
-van de thienden 5-12-4

Den geheelen ontfanck van dit jaer bedraeght een hondert vier en twintigh gl. negenthien st. veerthien penn. 124-19-14

Volcht den uijtgeeff tegens de voorschreven ontfanck van Willem Leenderse als diacon, beginnende den 1 januari, tot den laesten decemb[er] 1660.

-De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Jan Cuep, 6 maal 2-0-0,
-Lijn van Pelt, 1 maal 0-14-0, 1 maal 0-18-0, 1 maal 2-9-8, 1 maal 2-10-0, 1 maal 2-12-0, 1 maal 2-14-0, 5 maal 2-16-0, 1 maal 2-18-0,
-Lijn Claes, 3 maal 1-0-0, 1 maal 2-0-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 65 passanten 10-17-0]
-[verspreid over het jaar aan 4 niet met name genoemde arme mannen of vrouwen gegeven 2-5-0 en nog 6 maal een de huisarmen 11-11-0]
-den 4 [april] een vrou met een swaer accident 2-0-0
-den 10 [april] tot lossingh van een gevangene 2-0-0
-den 22 [april] aen meester Jan 10-5-0
-den 2 [mei] aen meester Jan 5-0-0
-den 9 [juni] gedeelt aen een vrouw die afgebrant was 1-10-0
-den 25 [juni] gedeelt tot lossingh van 1 gevangene 1-10-0
-den 6 [juli] aen meester Jan 5-0-0
-den 15 [juli] tot lossingh van een gevangene 1-10-0
-den 1 [augustus] aen een proponent die hier predicte 2-10-0
-den 7 [augustus] een deel verdrevenen 0-10-0
-den 11 [oktober] meester Jan 5-0-0

Den uijtgeef deses jaers bedraecht een hondert seven Car. gul. drie stuijvers en acht penn.
Ende den ontfanck bedraecht een hondert vierentwintich gl. negenthien stuij. veerthien penn­.
Dit tegen den andere geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven de somma van seventhien gl. sesthien stuij. en ses penningen, en heeft Willem Lederse overgetelt in onse vergaderingh, en sijn berustende in de armenkist. Welcken somma getroocken sijnde bij de voorn[oemde] 136-13-0 die bevonden sijn bij de laesten rekeningh te berusten in de armen-kist. Bedraeght nue een hondert vierenvijftigh Car. guld. negen stuijvers acht penn., welcken geheelen summa is berustende in de armenkist met noch acht distincte obligatien.

Hierenboven is Herman de Helt noch debet aen dese onse diaconie de somma van ses en sestigh Car. gl. en elf stuij. thien penn. gelijck blijckt bij sijnen rekeningh des jaers 1659.
Aldus gedaan en geslooten in onse [rekeningh, (doorgehaald)] in onse kerckelijcken vergaderingh desen 27 janu[ari] 1661.
-Anthonius Scharp, Eccl. iid.
-Jan Huybertssen Versteech, ouderling
-Jan Jacobsensz., ouderling, 1661
-Arien Anthonissen, dieaken
-Cornelis Cornelissen, dieacken
-Adriaen Michgielsz. Bel
-Jan Jaspersen van Mil

Rekeningh en bewijs van wegen het arme gelt dat Adriaen Anthonissen als diaken heeft ontfangen tzedert den 1 janu[ari] 1661 tot den laesten dec[em]b[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 10-13-11 februari 7-11-4 maart 5-13-0 april 10-12-0 mei 24-5-4 juni 7-18-0 juli 8-9-0 augustus 5-17-0 september 5-5-12 oktober 7-2-0 november 7-2-4 december 8-9-12 ]
-den 26 [januari] ontf[angen] van Willem Leendersen 0-10-0
-den 26 [februari] ontfangen van Willem Leendersen en d'erfgenamen van Schout Feijter
5-8-0
-den 13 [mei] nog ontfangen van Do. Scharp uijt de kist 7-10-0
-den 26 [juni] van het erfhuijs van Anth. Bax 2-5-0
-den 20 [augustus] van Jacob van Moort ontf[angen] 0-12-0
-den 7 [september] van Jan Maet ontf[angen] 0-8-0
-den 10 [oktober] van Jacob van Moort ontf[angen 0-12-0
-den 26 [oktober] van een turfman ontf[angen] 0-6-0
-den 11 [november] ontf[angen] van het erfhuijs van Dirck Cornelisse 6-9-0
-den 17 [november] ontf[angen] van het selfde erfhuijs 1-6-0
-ontfangen van Do. Sch[arp] 3-15-0
-ontf[angen] van de thienden 3-15-10
-uijt de busse gelicht 5-6-0
-ontf[angen] van verpachtingh van kerckenlandt 3-10-0
-ontfangen van Ariaentij Geurts 100 gl. cappitael van sekeren obligatie die de diaconie had op het deurp(?) met 2 jaeren intrest, segge 110-0-0
-ontfangen van de schout Herman de Helt op zijn rekeningh 4-10-0
-ontfangen voor een silveren eijserke dat van van Lijsbeth van Haerlem gecomen was
4-15-0
-ontfangen van Jan Jaspersen 57-16-0
-van de schout ontf[angen] een dootkleet voor Catal[ijn] Smits en daer voor gelooft 1-5-0
-ontfangen van de momberen van de kinderen van wijlen Henderick Melssen op afkortingh van de intrest van de obligatie staende op Henderic Melssen 42-0-0
-van Jacob de Smit ontf[angen] 8-0-0

Soo dat den geheelen ontfanck van dit jaer 1661 bedraecht driehondert acht en seventich gl. seventhien st. thien penningh, segge 378-17-10

Volcht den uijtgeef tegen den voorschreven ontfanck van Arien Theunisse als diacon, beginnende den 1 janu[ari] tot den laesten dec[em]b[er] des jaers 1661.

-De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Lijn van Pelt, 9 maal 1-0-0, 1 maal 1-2-0, 7 maal 1-10-0, 5 maal 1-12-0, 27 maal 1-16-0
-Lijn Smith, 7 maal 1-0-0, 1 maal 1-2-0, 8 maal 1-10-0, 1 maal 1-12-0 (de laatste uitkering was op 26 juni)]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 71 passanten 11-9-0,
nog 9 maal aan enige passanten 3-6-0]
-[verspreid over het jaar aan 9 niet met name genoemde arme mannen of vrouwen
gegeven 1-16-0]
-[eind januari] aen den oude meester Jan een vierendeel jaers tractement 5-0-0 bey kennis [van de predikant]
-[begin februari] [verschooten, (doorgehaald)] vergeven aen de kleeren van meester Jan
4-10-0
-[begin februari] aen omsetten van 1 gl. duijte 0-4-0
-dito [13 februari] gecoft van onsen backer 16 brooden ider tegen 6 st 1/2 tsamen 5-4-0
-den 9 [april] een verloopen monnick die attestatie hadde van Do. Crol en de diaconie van S[i]ttart 1-12-0
-[begin juni] aen meester Jan voor sijn tractement 5-0-0
-den 13 [juni] een verdreven Luterse pred[ikan]t
-den 16 [juni] aen Cornelis de Smit 1 gl. die hij hadde gegeven aen een pass[ant] 1-0-0
-dito [16 juni] een vrouw wiens kint soude gesneden worden 0-16-0
-den 7 [augustus] aen den oude meester Jan 5-0-0
-den 30 [augustus] op de classe ver[gadering] die andere gegeven 1-0-0
-den 13 [september] aen de gewesene schoolmeester van Vlijmen 1-16-0
-den 14 [oktober] gegeven aen een man van Boxel 0-8-0
-noch [30 oktober] aen meester Jan 0-14-0
-den 9 [november] een proponent die het in de herssens geslagen was 0-18-0
-dito [13 november] voor een gevangene slaef 0-8-0
-aen meester Jan van Beverlo gedaen op een schepenbrief 50-0-0
-betaelt aen Jan Jaspersen voor maken van doodt kisten en diaconie kist de summa van
23-15-0
-Aen de kerckmeesters tot OpAndel op een obligatie gedaen 50-0-0
[kantlijn:] dit is gedonijt gelijck blijckt aen het eijnt van de rekeningh gedaen 1669 (dat moet 1668 zijn, JK)
-aen meester Jan Chevalier betaelt voor het luijen over Catalijn Smits 1-0-0
-voor het graft maken 1-0-0
-voor bidden 0-10-0
-aen de schout voor een dootkleet 1-5-0
-aen Gijsbert de Timmerman voor een dootkist 4-5-0
-aen meester Jan doen Lijn van Pelts jongen gequetst, van meester Jeurien te halen 0-6-0
-aen meester Jeurien voor cureren van de selve jongen 19-5-0
-met communicatie van de kerkenraet aen meester Jan Chevalier gelevert 10 gl. die Gijsbert Dircksen als kerckmeester den laesten app[ril?] van sijn tractement sal restitueren
10-0-0
-[1 januari 1662] aen Cornelis de Smit betaelt 5 gl. voor een mijt hoij die voor Lijn van Pelt gecoft was, seggen 5-0-0
-den 19 [januari 1662] aen de wert in de Rib betaelt 1-4-0 die meester Jeurien daer verteert hadde 1-4-0
-wederom gegeven aen Do. Anth. Scharp 7-10-0 die ick als in mijnen ontfanck blijckt uijt den kist hadde gelicht 7-10-0, als noch 3-15-0, [somma] 11-5-0

Soo dat den geheelen uijtgeef deses jaers 1661 bedraecht driehondert negen en twintich Car. gul. segge 329-0-0
Ende den ontfanck hier vooren bedroech driehondert acht en seventich Car. gul. seventhien stuij. thien penn. 378-17-10
Dit tegens den anderen geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven de somma van negen en veertigh Car. gl. seventhien st. en thien penn., seg[ge] 49-17-10

Welcken 49-17-10 Arien Anthonissen in onse vergaederinge heeft overgetelt en zijn berustende in de diaconieen kiste bij de 154-19-8 welcke bij de laeste rekeningh waeren over geschooten, soo dat nu t'samen in den armen kiste is berustende de somma van twee hondert vier Car. gl. seven stuij. 2 penn. seggen 204-7-2
met noch thien distincten obligatieen.

Aldus gedaen en geslooten in onse kerckelijcken vergaderingh op den 2 feb[ruari] des jaers 1662.
[getekend door:]
-Anthonius Scharp, pred[ikan]t tot Andel
-Jan Jacobsensz, ouderling 1662
-Adriaen Michgielsz. Bel, ouderling
-Jan Huijbertssen Versteech
-Cormelis Cornelisse, als dieacken
-Gijsbert Dircxzen van Andel

Rekeningh en bewijs van het armengelt dat Cornelis Cornelissen Smit als diacon heeft ontfangen tzedert den 1e janu[ari] 1662 tot den laesten decemb[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 9-14-4 februari 7-9-8 maart 5-17-4 april 18-1-4 mei 5-15-4 juni 4-12-4 juli 8-0-12 augustus 8-16-4 september 8-7-12 oktober 10-16-12 november 8-17-12 december 14-9-14]
-den 23 [februari] uijt het erfhuijs van Gerit van Thiel 3-16-6
-[23 april] uijt handen van Jan Jacobsen Coolhaes, vanwegen de schout ontfangen 20-0-0 en dat op minderingh van zijn rekeningh.
-den 12 [juli] van Jan Maet 0-6-0
-[23 juli] ontfangen van Neeltijen Abrah[ams] de som van 58-0-0 met welcke de obligati houdende op de gewesene schout Feijter t'eenemal gedoot en afgedaen is.
-den dito [3 september] ontf[angen] als Arien Theunissen soon trouwde 1-10-0
-den 25 [september] ontf[angen] van Laurens Melssen aen intrest op de oblig[atie] staende op Hend. Melssen de somma 39-5-0
-[25 september] naer uijtwijsen van de oblig[atie] ontf[angen] van Cornelis Laurenssen van wegen de secr. van Gameren 20-0-0 en dat voor intrest op den obligatie of schepenbrief van Dirck Handericksse
-den 2e [oktober] van Jacob van Moort voor 2 schepen 0-11-0
-den 7 [oktober] van Jan Maet 0-6-0
-[31 december] uijt de bussen in de Rib gelicht 4-7-6
-ontfangen van de thienden 10-1-0

Soo dat de geheelen ontf. deses jaers 1662 bedraeght de somma van tweehondert seventigh Car. gl. thien st. acht penn. seggen 270-10-8

Volcht den uijtgeef tegen den voorschreven ontfanck van Cornelis Cornelissen als diacon, beginnende den 1 janu[ari] tot de laesten decemb[er] des jaers 1662.

-De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Lijn van Pelt, 22 maal 1-16-0, 30 maal 2-0-0
-Jan Cup, 4 maal 1-0-0 ]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 23 passanten 4-11-0,
nog 1 maal aan enige passanten 1-4-0]
-den 2 [februari] voor mr. Jan gecoft 2 schepel erreten 5-4-0
-den 8 [februari] tot opbouwing van de kerck van Vlooten 1-10-0
-[28 februari] een schepel erreten gecoft voor Lijn van Pelt 2-10-0
-den dito [14 mei] per enen andere kercken gegeven tot de fons charitatis 1-0-0
-dito [18 juni] aen eenigen armen met kennis van de predicant 3-0-0
-den 27 [juni] 2 brooden gecoft voor mr. Jan 1-0-0
-noch [4 juli] om haar [Lijn van Pelts] hoij thuys te krijgen 2-10-0
-[4 juli] gegeven aen onse schoolmeester Jan Chevalier willende met zijn huijsgesin vertrecken naar Duijtsland, tot pert, car en 't rijsgelt de somme van 50-0-0
-den 16 [augustus] voor een arme vrouw die te OpEijl sieck lagh en voor die haer bewaerden een broo[d] 0-10-0
-den 20 [augustus] noch een broot 0-10-0
-den 23 [augustus] noch een half [brood] 0-5-0
-den dito [23 augustus] aen mr. Jurien, chirughijn voor een visitatie aen die vrou 1-5-0
-[24 augustus] aen Aert van Thiels vrouw voor een jongen die daer sieck gelegen hadde ontrent 8 dagen 1-10-0
-den 22 [augustus] tot een half tarve broot voor't wijf 0-6-0
-[22 augustus] noch voor twee cannen bier 0-2-8
-[22 augustus] gegeven aen de vrouwen van Huijbert Laurenssen en Theunis Classen voor dienen van't arme wijf 10-0-0
-[22 augustus] noch aen't wijf tot rijsgelt 0-8-0
-[17 september] aen Maeij Huijberden aen gehaelde waren voor't wijf 1-4-0
-den 2 [oktober] voor't maken van de turfton 0-11-0
-[2 oktober] aen Jan Sijmons van vracht op Gorcum 0-2-0
-den 29 [oktober] aen een arme kerc 1-5-0
-[begin december] aen de schoutus gedaen op een briefke van 12-15-8
-[begin december] houdende op de waersman van der Plas 12-15-8
-[begin januari 1663] voor Lijn van Pelts kinderen gecoft soo aen laken als monteringh de som van 12-0-0
-[begin januari 1663 aen Govert Ariens gegeven van 5 rockken te maken de somma 2-10-0

Soo dat den geheele uijtgeef deses jaers 1662 bedraeght de somma van twee hondert een en twintich gl. vijf st. 221-5-0. Ende den ontfanck hier vooren bedroegh 270-10-8.
Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven de somma 49-5-8

Welcken 49-5-8 Cornelis Cornelissen in onse vergaderingh heeft overgetelt en zijn berustende in den arme cist en bij de 204-7-2 welcken bij de laeste rekeningh waeren overgeschooten, soo dat nu samen in de arme kist is berustende de somma van 253-12-10 met noch negen distincte obligatien.

Aldus gedaen en geslooten in onse kerckelijcken vergaderingh op den 1 feb[ruari] 1663.

[ondertekend door]
-Anthonie Scharp
-Jan Jacobsensz., ouderling 1663
-Adriaen Michgielsz. Bel
-Gijsbert Dircksen van Andel
-Willem Lenertsen
-Arien Anthonissen

Rekeningh en bewijs van het arme gelt dat Gijsbert Dircxsse als diacon heeft ontfangen 't zedert den 1 janu[ari] 1663 tot den laeste dec[em]b[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 10-1-12 februari 6-8-2 maart 10-15-14 april 7-4-0 mei 8-17-0 juni 9-10-0 juli 10-14-14 augustus 8-9-2 september 11-8-14 oktober 5-16-12 november 7-11-2 december 9-7-6 (laatste 3 posten slecht leesbaar) ]
-den 7 [februari] ontf. van Thijs Jansse Naije vant koope van een hof 1-5-0
-noch [5 augustus] ontfangen uijt hande van de schout Bel over verschijde coopmanschappen 2-16-0
-den 1 [oktober] ontf. van de turfton 0-6-0
-dito [25 november] van de turfton 0-8-0
-noch [9 december] van den turfton 0-4-0
-ontfangen van den rentmeester Wolferdijck wegens de oortgens voor de armen 7-14-8
-uijt de bus in de Ribbe gelicht 5-3-0
-ontfangen voor de diaconie uijt handen van Jan Jacobsse van wegen de schout de Helt op minderingh van zijn rekeningh de somma van 25-0-0
-ontfangen op den 22 juni 1663 van Laurens Melssen als vooght van de kinderen van Hendrick Melssen 2 [jaar] intrest met het cappi[taal] van 100 gl. die de diaconie op de voormelde kinderen hadde 112-10-0
-ontfangen van Willem van der Plas wegens Theun Maaij van brieven van ider 50 gl. staende op haer goet met de intrest 117-10-0

Soo dat de geheelle ontfanc deses jaers 1663 bedraeght de somma van 384-2-0

Volght den uijtgeef tegen den voorschreven ontfanck van Gijsb. Dirckssen als dia[ken] beginnende den 1 jan[uari] 1663 tot den laasten dec[em]b[er] des selven jaers

-De volgende persoon ontvangt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn van Pelt, 50 maal 2-0-0, 1 maal 2-5-0, 1 maal 2-12-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 20 passanten 3-2-0
nog 1 maal aan enige passanten 0-16-0]
-[verspreid over het jaar aan 3 niet met name genoemde arme vrouwen gegeven 0-17-0]
-dito [25 februari] voor brandthout voor Lijn van Pelt 1-10-0
-dito [25 maart] aen Cornelis Cornelisse van hoij voor Lijn van Pelt 1-0-0
-[24 juni] aen een verdreven predicant 1-4-0
-[19 september] een arme proponent 0-12-0
-gecoft uijt de diaconij gelt ten gerieve van den kercke twee silveren bekers beloopende [...]et het fatzoen, als blijckt bij quit[antie] 42-19-0
-Aen de bus charitatis 1-0-0
-Aen een schort voor Theun Smits 1-13-0
-Aen Heijltje Cases, wonende tot Pouderoyen voor hoij ten gerieve van Lijn van Pelt
14-10-0
-Aen oncosten nog 1-0-0
-Aen Aeghtyen Melssen voor stroij ten gerieve van Lijn van Pelt 3-1-0

Den geheelen uijtgeef deses jaers 1663 bedraeght 189-3-0 ende den ontfanck hier vooren bedraght 384-2-0
Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven 194-19-0 welcken soma Gijsbert Dirckssen voornoemt in onse vergaderingh heeft overgetelt en zijn berustende in de armen kist bij de 257-12-10 Soo dat nu in de kiste int geheel zijn berustende 448-11-10.

Aldus gedaen en geslooten in onse kerckelijcken vergaderinge op den eersten feb[ruari] des jaer 1664.
-Anthonius Scharp
Hier is noch met toestemming van dese vergaderinge genomenvan deze 448-11-10 de somma van 13-4-0 voor elf malen broot en wijn tot des Heeren avontm[aal] soo dat noch maer in de kiste blijft 435-7-10
-Jan Jansen Naijen, ouderlin[g]
-Jan Jaspersen van Mil, ouderling
-Willem Lenertsen
-Matthijs Janssen Naijen, 1664
-Huijbert Willemse Blommert
-Gijsbert Dircxsen van Andel
-Arien Anthonissen
-Heijman Govertssen Roosa

Alsoo het Godt de Heer gelieft om de sonde des volckxs haer met plaegen en straffen rechtverdighlijck thuijs te soecken, en onder anderen ons aentast met hooghwaters noode en onvruchtbaeren jaeren, waer door het landt beswaert wordt met dijcken en molens, en dien volgens de lasten groot, soo dat de landerijen wijnigh opbrengen, de kercke hier meer en meer ten achteren reacken, en niet machtigh om haer selven te onderhouden.
Soo ist dat wij Heemraden en kerckenraden tot Andel met gemijnen toestemmingh hebben geresolveert de kercke alhier te leenen tot betalingh van [haer (doorgehaald)] eenige schulden de som[ma] van 150 Car. gl. dien de kercke soo Godt den Heere het landt weder gelieft te segenen, en de kercken wederom wat mochte bekomen, sullen aen de diaconie alhier hebben den de somma voornoemt te restitueren, en tot een teecken dat dit is gedaen met onser aller toestemmingh hebben wij dit met ons eijgen ha[n]dt onderteeckent, welce 150 gl. sijn genomen van de 435-7-1 die bij dese rekeningh waeren overgeschooten en berusten in de armekist.
Soo dat in de kist noch blijft de somma van tweehondert vijfentachgentich gl. seven st. thien penn., segge 285-7-10.

Actum Andel desen 5 feb. A[nn]o. 1664
-Anthonis Scharp, pred[ikan]t tot Andel
-Adriaen Michgielse Bel, gema[chtigd] schout tot Andel
-Arien Anthonissen
-Jan Jansen Naien, ouderling ende hemeraet
-Gijsbert Dirckzen van Andel, hemeraet ende kerckmeester
-Huijbert Willemse Blommert, hemeraet ende kerckmr. tot OpAndel
-Jan Huijbertssen Versteech als hemelraet
-Cornelis Anthonisse, als hemelraet
-Jan Janssen
-Matthijs Janszen Naijen als kerckmester

Desen som[m]a van 150 hebben wij kerckmeesters tot Op- en NeerAndel ontfangen uijt handen van Ds. Scharp op den 6 feb. 1664, ter orconde der waerh[eid?] hebben wij dit met onsen eijgen handt onderteeckent:
-Gijsbert Dircksen van Andel
-Huijbert Willemssen Blommert
-Matthijs Janssen Naijen
-Jan Janssen

Rekeningh en bewijs van het arme geldt dat Willem Leenders als diacon heeft ontf.'tzedert den 1 jan[uari] 1664 tot den laeste decemb[er] des jaers 1665[(dit moet 1664 zijn!, JK)]

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 11-2-0 februari 10-6-10 maart 7-2-10 april 13-18-6 mei 9-1-10 juni 12-15-14 juli 12-17-8 augustus 9-18-10 september 6-0-14 oktober 8-16-14 november 6-1-8 december 8-10-14 ]
-[12 april] voor den armen van verhueringh van k[erken]land 0-17-0
-[12 april] van't erfhuijs van Jan van Thiel 0-5-0
-[20 april] van de schout 1-17-8
-[28 september] van de ermenswegen ontfangen 12-0-0
-de bussen gelicht en in de Rib gevonden 8-1-0
-tot Jaepien 1-1-0
-Jan de Schipp[er] 1-17-0
-ontfangen uijt handen van Jan Brandt van wegen een schepenbrief die wij hadden op het goed van Eltijen Dircx Handerixdr. 153-19-0 en dat voor 100 gl. cappitael, de rest intrest, soo dat die brief geheel is afgedaen.
-ontfangen van Digna van Thiel 12-10-0 en voor intrest die zij de diaconie noch was resteerende van den obligatie gedoodet a[nn]o 1659.
-ontfangen wegens het erfhuijs van Jan Goijartss za. 11-6-0
-ontf[angen] van Willem van der Plas als waersman 12-14-8 die aen de schout in waeren gedaen dec[em]b[er] 1662.
-ontfangen van den rentmeester Wolfersdijck wegens de oortjes voor den armen 5-1-8

Den geheele ontf[angst] deses jaer bedraeght 325-7-4

Volcht den uijtgeef tegen den voorschreven ontfanck van Willem Leenderssen als dieacon beginnende den 1 jan[uari] 1664 tot den laesten dec[em]b[er] incluijs.

-De volgende persoon ontvangt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn van Pelt, 47 maal 1-10-0, 5 maal 2-0-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 84 passanten 21-4-0
nog 1 maal aan enige passanten 2-0-0]
-[verspreid over het jaar aan 28 niet met name genoemde
arme mannen en vrouwen gegeven 10-8-0]
-den 8 [februari] [niet verder ingevuld] 0-8-0
-den 17 [maart] ee [?] 0-8-0
-dito [29 april] een arme proponent gedeelt 1-5-0
-den 14 [mei] aen een bekende vrouw van Hellemondt tot opbouwingh van haer afgebrandt huijs 0-18-0
-1 [juni] voor weven van Lijn van Pelten linnen, lanck 38 ell, 't el tegen 2 st., tsamen 3-16-0 en waeren berustende onder mijn vrou 34 st. welcken hier afgetroken, blijft uijtgegeven segge 2-2-0
-den 21 [juni] 1 man met een arm 0-16-0
-[29 juni] op intrest gedaen aen Sijmon Janssen 50-0-0
-Aen de questor tot de fons charitatis 1-0-0
-den 1 [juli] aen de beul van Den Bos voor een bant voor Lijn van Pelten jongen 3-15-0
-[1 juli] aen haer voor deselfde jongen aen hoosen en schoenen 1-8-0
-[1 juli] noch aen vraght en cos 0-12-0
-[1 augustus] aen de ermen met kennis van de predicant 3-0-0
-den 5 [augustus] tot lossingh van een slaef 1-10-0
-aug.: heb op intrest gedaen aen Aert de Ceur op een schepenbrief 100-0-0
-[begin oktober] aen de armen gedeelt 1-12-0
-den 27 [oktober], 2 kinderen 0-8-0
-den 5 [december] aen de armen 0-5-0
-[7 december] aen de schoolmr. toegestaen en gegeven 10 gl. voort leeren van Lijn van Pelts kinderen en anderen meer 10-0-0
-dito [7 december] aen een man uijt de Meyerije met verschijden attestatieën dat hij niet [?] gehadt om de religie 1-10-0
-aen Willem Leenderssen voor 2 reijer hoij voor Lijn van P[elt] 12-0-0
-voor reijeren van hoi hockelings tot de weg[?] 6-0-0
-1 gl. heel quaie duijten vercoft voor 7 st. soo dat hier voor uijt geef comt 0-13-0
-aen broot en wijn tot den H[eilig] Avontmal, voor 4 reysen in dit het jaer 1664, 4-16-0

Den geheelen uijtgeef deses jaer is int geheel den som van 314-13 en den uijtgeef in geheel was 314-13 en den ontfanck was 325-7. Dit tegens den anderengeliquideert blijckt meerontf[angen] als uijtgegeven den somma van 10-14-0 welcken somma van 10-14-0 Willem Leenderssen aen de volgende diac[on] Mathijs Janssen Naij alhier heeft overgetelt.
Soo dat nu in de kist blijven berusten 285-7-10 met 4 oblig[aties en] 2 schepen brieven.

Aldus gedaen en gesloten in onsen kerckelijcken vergaderingh op den 22 jan[uari] des jaere 1665.
-Anthonius Scharp
-Jan Janssen Naijen, ouderling
-Jan Jaspersen, als oudel.
-Matthijs Janssz. Naijen
-Huijbert Willemssen Blommert
-Cornelis Cornelissen Smidt
-Arien Anthonissen

( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1665-1669
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)