Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1665-1669
(Andel, accounts of the deacons 1665-1669)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2000, p.273-280, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Rekeningh ende bewijs van het armen gelt dat Mathijs Janssen Naijen als diacon heeft ontf[angen] 't zedert den eersten januari 1665 tot den laatsten dece[m]b[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 10-8-10 februari 7-4-2 maart
7-16-2 april 15-2-8 mei 12-17-8 juni 10-11-4 juli 10-7-0 augustus 10-16-0 september 12-14-6 oktober 10-11-2 november 12-6-10 december 14-13-8 ]
-den 22 [januari] uijt de rekeningh van Willem Leenderssen ontf. 10-14-0
-den 30 [maart] uijt handen van den pred[ikan]t ontf. 4-0-0
-den selfden dito [12 april] van den schout Bel ontfangen den somma 2-2-0
-den 8 [mei] ontf. van Mathijs Janssen 0-12-8
-den 25 [augustus] van de turfschipper voor 2 rijs ontf. 0-12-0
-den 10 [september] van de turfschipper voor 2 rijsen ontf. 0-12-8
-den 7 [oktober] ontf. van Huijbert Willemsen voor het beest van Lijn van Pelt 19-15-0
-den 29 [oktober] voor de turfton 0-6-8
-[8 november] van de turf schip[per] 0-7-0
-ontf. uijt handen van Mon[sieur] Wolferdijck en dat wegens de tienden voort armengelt
5-18-0
-ontf. uijt de bus in de Rib 1-3-8
-ontfangen uijt handen van Jan Jasperss. 4 jaeren intrest van sijn obligatie soo dat ten vollen betaelt zijn de renten tot den 8 jan[uari] 1666. Segh voor 4 jaer 10-0-0

Soo dat den heelen ontf. deses jaars bedraeght den somma 192-2-0

Volcht den uijtgeef tegens den voorschrev[en] ontf[angst] van Mathijs Jans Naijen als diacon beginnende den 1 januari des jaers 1665 tot den laasten decemb[er] des selvigen jaers.

-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn van Pelt, 1 maal 1-0-0, 1 maal 1-4-0, 17 maal 1-5-0, 11 maal 1-10-0,
9 maal 2-0-0 ]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 39 passanten 4-13-0 ]
-[verspreid over het jaar aan 11 niet met name genoemde
arme mannen en vrouwen gegeven 1-5-0]
-den 30 [januari] voor Lijn v. Pelt 1/2 v[....?] muster daer voor 0-17-0
-den 3 [maart] voor L. van Pelt een deel hoij gecoft comt 1-13-0
-den 27 [maart] voor Theun Smits een rocksken gecoft cost 3-3-0
-den laasten [maart] voor Theun Smits een paer coussen 0-12-0
-den 4 [april] tot lossingh van een gevangenen 1-0-0
-den 16 [april] Theun Smits voor een par schoen 1-6-0
-den 27 [juni aan] een pass[ant] tot lossingh van een slaef 0-12-0
-den 16 [juli] aen meester Henrick voort heelen vant been van L. v. Pelt's jongen 2-0-0
-den 3 [augustus] aen den schoolmeester voor papier ende pennen etc. ten behoeven van Theun Smits 0-6-0
-den 19 [augustus] aen 2 solda[ten] 0-4-0
-den 4 [september] 4 soldaten 0-6-0
-den 24 [september] aen mas[?] 0-3-0
-den 8 [oktober] voor L. v. Pelt's kinderen gecoft 8 ellen gecolleurt laken, 2 ellen 1/2 groen, noch 3 ellen en 1 1/4 blau laken 24-10-0
-dito 12 ellen linnen laken 3-9-0
-dito 3 hoeden 2-0-0
-dito een paer schoenen 1-5-8
-den 24 [oktober] voor L.v.P[elt]'s kinderen 4 paer clompen daer voor 11-0-0
-den 9 [november] voor Lijn v. P[elt] aen knoopen, gaeren en haken en oogen 1-18-0
-den 13 [november] meester Henrick voor meesteren van Lijnen kints 0-5-0
-den 23 [november] een predica[nts] soon 0-10-0
-den 21 [december] voor Lijnen kinderen gecoft 4 paer cousen 2-7-8
-den 25 [december] voor Lijn van Pelt aen sout 2-0-0
-den 26 [december] aen de smit voor het maken van de turfton 0-12-0
-den 17 [januari 1666] voort maken van alle de kleeren voor Lijnen kinderen 5-0-0
-voor Lijn van Pelt 3 roije hoij beloopen met allen den oncosten 12-8-0
-met kennisse van den kerckenraet aen den huijsvrouwe [van?] Peter Langhen gedaen 3-10-0
-noch met kenisse van de kercker[aad] den arme Jan Aertsen gegeven 6-16-0
-aen Lijn van Pelt gegeven 4-0-0
-met kennisse van de kerckenraet aen de huijsarmen gedeelt 9-9-0
-aen de fons charitatis voort jaer 1664 1-0-0
-aen de scholmeester voort leeren van de arme kinderen voor desen rijs 10-0-0
-voor broot en wijn tot des Heeren avont[maal] 4-16-0
-voor dri gl. duijten aen den meester gedaen daer op verlooren 1-10 voor uijtgeef 1-10-0
-noch met kennisse van de kerkenraet 2-10-0
-aen een bekeerden idem 1-0-0

Soo dat de geheelen uijtgeef deses jaers bedraeght ter somma van 182-1-0

Ende den ontf. bedroegh 192 gl. 2 st. Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontf. als uijtgegeven te hebben somma van 10-1-0. Welcken van zijn en zijn overgetelt aen Cornelis Cornelissen, diacon.
Aldus gedaen en gesloten in onsen kerckelijcken vergaderingh op de 29 jan[uari] 1666.
-Anth. Scharp, pred[ikan]t
-Huijbert Willemssen Blommert, ouderlingh
-Jan Jaspersen, ouderlin
-Jan Huijbertssen Versteech, oudelin
-Cornelis Cornelisse, als diaken

Rekeningh ende bewijs van het arme gelt dat Cornelis Cornelisse als diacon heeft ontf[angen] 't zedert den 1 janu[ari] 1666 tot den laasten decemb[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 10-10-0 februari 8-4-0 maart
9-10-0 april 13-0-0 mei 8-7-0 juni 11-2-0 juli 8-14-0 augustus 7-6-0 september 10-6-0 oktober 7-18-0 november 7-16-0 december 12-0-0 ]

-den 29 [januari] uijt de rekening van de voorgaende diacon Mathijs Janse Naijen 10-1-0
-dito [29 januari] van Jan Sijmonse uijt het sterfhuijs van zijn vrouwe moeder 1-11-0
-[14 maart] ontf. van het kerckelant 1-5-0
-[11 april] ontf. vant lant van Verelsten 1-0-0
-[25 juli] ontf. van de schout 1-5-0
-[25 juli] ontf. van de vercoop van de haver 0-6-0
-den 9 [augustus] voor de turfton 0-6-0
-den 25 [augustus] voor de ton 0-6-0
-ontf. wegens de tiende voort armegelt 8-7-0
-uijt de buss 2-17-0
-noch ontf. uijt handen van Adriana Geurts, de somma van 100 gl. en dat wegens een obligatie slaende op haer man saliger van 63-17-0 met soo veel intresten die met capp[itaal] samen maken de somma van 100-0-0
Waermede die obligatie is gedoijt edoch de selven 100 gl. wederom belijt op sekere brief die Gerrit Biebe op de weduwe voornoemt zal. goet heeft, en dat met sulcken recht en onder sulcken verbant als de voornoe[mde] Biebe daer op heeft. Soo nochtans dat de voornoemde Biebe de 100 gl. voornoemt t'sijne believen sal mogen afleggen.

Soo dat den geheelen ontfanck deses jaere bedraecht ter somme van 141-7-0

Volght den uijtgeef tegen den voorss. ontf. van Cornelis Cornelisse als diac[on] beginnende den 1 janu[ari] des jaeren 1666 tot den laasten decemb[er] des selven jaers.

-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn van Pelt, 28 maal 1-0-0, 12 maal 1-5-0, 12 maal 1-10-0 ]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 45 passanten 5-11-0 ]
-[verspreid over het jaar aan 3 maal aan een niet met name genoemde
huisarme gegeven 7-0-0]
-den 24 [mei] een verdreven schoolmeester met kennis van de kerckenraet 2-10-0
-[28 juli] gecoft voor Lijn van Pelt 2 roijer hoij en bij mijn selve een gelevert, ider roijer tegens 5 gl., somma 15-0-0
-den 26 [augustus] aen broot, [en] kaes voor een siecke vrouw 0-7-0
-[26 augustus] deselfde gegeven 0-8-0
-[29 augustus] dito datselfde wijf 0-6-0
-[29 augustus] noch 0-3-0
-den 19 [december] aen meester Folpert met communicatie, voor't leeren van arme kinderen 10-0-0
-aen broot en wijn tot des Heeren avontmael voor 4 rijsen 4-16-0
-aen de fons charitatis voort jaer 1665 1-0-0

Ende den uijtgeef deses jaere bedraght ter somme 108-1-0
Dit tegens ten anderen geliquideert blijckt meer ontf. als uijtgegeven de somma van 33-6-0
Welcke van de diacon Cornelis Cornelisse sijn overgetelt aen Jan Simonsen van Veen, diacon de tijt.
Aldus gedaen en geslooten in onse kerckelijkcke vergaderingh op den 24 jan[uari] deses jaert 1667.
-Anthonius Scharp, pred[ikan]t
-Jan Sijmonssen van Veen
-Cornelis Ariensse Naijen

Rekeningh ende bewijs van het arme gelt dat Jan Sijmonse van Veen, als diacon heeft ontfangen tzedert den eerste januari 1667 tot den laasten decemb[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 10-18-0 februari 7-19-0 maart
9-8-0 april 10-15-0 mei 12-17-0 juni 8-12-0 juli 11-15-0 augustus 8-13-0 september 10-0-0 oktober 9-16-0 november 5-17-0 december 11-19-0 ]

-dito [13 februari] uijt het erfh[uys] van Willem Leend[ers] 3-15-12
-den 1 [april] een bus gehaelt tot Aert de Peurter, daer in bevonden 0-4-0
-[11 april] van't kerkelant 1-15-0
-den 15 [mei] van de schout ontf. 0-12-0
-dito [3 juli] van Bastiaen Abrahams 0-8-0
-dito [31 juli] van de schout 0-8-0
-[27 november] van Ariaen[tje?] Geurts 5-0-0
-noch ontf. van Harman Cuep voor een koe-beest dat van de diaconie aen hem vercoft was, de somma van 20-0-0
-uijt de bus in den Rib gecregen 3-19-0
-noch ontfangen wegens den thienden voort arme gelt de som[ma van] 9-18-0
-ontfangen uijt handen van Jan Jasperse de som[ma] van vijftigh car. gl. cappit[aal] die de diaconie op sijn er[?f] was competerende, waerdoor den obligatie is gedoyt met noch 7 gl. 13 st. 8 penn. voor drie jaeren intrest, soo dat nu de diaconie niet meer heeft op hem te pretenderen, monteerende tsamen 57-13-8

Soo dat de geheelen ontfanc deses jaere bedraeght de som[ma van] tweehondert seventhien gl. 2 stuij. 4 penn., segge 217-2-4

Volght den uijtgeef tegens den voorschreven ontf[angst] van Jan Sijmonsse van Veen als diacon, beginnende den 1 jan[uari] des jaers 1667 tot den laasten dece[m]b[er] des selven jaers.

-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn van Pelt, 35 maal 1-0-0, 10 maal 1-5-0, 7 maal 1-10-0 ]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 48 passanten 6-7-0 en nog aan verschillende passanten 0-14-0 ]
-[verspreid over het jaar 2 maal aan niet met name genoemde mensen gegeven 3-2-0]
-den 12 [januari] aen brant voor Lijn v[an] Pelt 2-4-0
-den 22 [mei aan een] student 0-10-0
-den 27 [juni] aen een sleutel tot den bus 0-6-0
-den 1 [september] aen de turfton te cuijpen 0-5-0
-dito [14 september] aen Aert Ariensen van hoij te schoten voor L. Pelt 0-12-0
-aen rijen van[n] tselfde hoij 2-5-0
-voor d' coop van te selfden 17-0-0
-den 9 [oktober] aen de fons charitatis 1-0-0
-den 19 [november] aen turf [voor] Jan Aersen wed. 5-12-0
-dito [25 december] aen meester Folper voort leeren van d' arme kind[eren] 12-10-0
-den .. [december] aen stroo voor L. Pelt 2-10-0
-noch aen broot en wijn voor 4 rijse tot des Heeren avontmael de som[ma] 4-16-0
-noch ontf. wegens den thienden voort armen gelt 9-18-0 [doorgehaald]

Den geheele uijtgeef deses jaere bedraeght de somma van een hondert seventhien gl. derthien stuijvers 117-13-0 ende den ontf. was 217-2-0.
Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontf. als uijtgegeven de som[ma] van 99-9-0
-Noch hier bij gevoeght 33-6-0 dien bij de rekeninghe vant voorleede jaer waert over geschooten, soo dat nu int geheel blijckt meer ontf. als uijtgegeven 132-15-0

Welcke gebrocht sijn in de arme kist bij de 285-7-10 die daer in waren berustende, soo dat nu int geheel daer in is de som[ma] van 418-2-10
Daerenboven noch 2 obligaties alsoo twee sijn afgedaen, met 2 schepen brieven.

Aldus gedaen in onsen kercken tot Andel op den 29 mert 1668.
-A. Scharp
-Adriaen Michgielsse Bel
-Gijsbert Dirckzen van Andel
-Cornelis Arienssen Naijen
-Dirck Jansse Naijen

Rekeningh ende bewijs van het armegelt dat Cornelis Ariensse Naije als diacon heeft ontf. tzedert den eersten jannu[ari] des jaer 1668 tot den laasten dec[em]b[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 10-12-0 februari 6-13-0
maart 8-3-0 april 12-11-0 mei 14-9-0 juni 9-18-0 juli 9-17-0 augustus 6-19-0 september 8-8-0 oktober 6-7-0 november 7-4-0 december 18-1-0]
-den 20 [januari] van vercoft goet 0-12-8
-dito [1 maart] van Grietijen Ariens, van coop ontf. 2-10-0
-den 2 [maart] uijt het erfhuijs van Teuntijen Ariensse 2-3-0
-dito [31 maart] uijt het erfhuijs van Jan Pus 2-19-0
-den 14 [april] van keckelant als verhuert wiert 1-15-0
-[27 april] Uijt handen van Do. Scharp ontf. 5 gl. en dat voor een jaer intrest van 100 gl. die de diaconie heeft op Ariaentije Geurts 5-0-0
-noch ontf. van de thiende de som. 4-16-0
-noch ontf. uijt de bussen in de Rib 8-0-0
-bij Aeltijen 0-10-0

Soo dat den geheelen ontfanck deses jaers bedraeght ter somma van 147-7-8

Volcht den uijtgeef tegens den voorschreven ontf[angst] van Cornelis Ariensz. Naijen als diacon beginnende den 1 janu[ari] des jaers 1668 tot den laasten dec[em]b[er] des selven jaers.

-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn van Pelt, 34 maal 1-0-0, 19 maal 0-15-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 52 passanten 9-13-0 ]
-[verspreid over het jaar 2 maal aan een niet met name genoemde mensen gegeven 2-2-0]
-den 21 [augustus] aen Jan Bijl voor hoij voor Lijn van Pelt 17-0-0
-den 16 [november] aen Meester Folpert voort leeren van arme kinderen en anderen die niet geven, toegestaen 12-10-0
-aen de fons charitatis 1-0-0
-voor 4 rijse broot en wijn tot des H. Avontmael 4-16-0
-aen een schort voor Theun Smits met communicati van [de] kerckenraet 3-18-0
-een voorschoot 1-11-8
-den bant 0-2-0
-noch aen Theuntije Smits voor een paer schoen, kousse, en twee hemden 7-10-0

Den geheele uijtgeef deses jaers bedraeght ter som[ma] van 108-7-8
Ende den ontfanc deses jaers bedraegt de som[ma] van 147-7-8
Dit tegen den andere geliquideert blijckt meer ontf[angen] als uijtgegeven de som[ma] van 39 gl., welcke somma van 39 gl. gelijt zijn bij de 418-2-0 in de armekist, soo dat daer nu in sijn berustende, de som[ma] van 457-2-0
Aldus gedaen ende geslooten in onse kerckelijcken vergaderingh op den 12 feb[ruari] 1669.
-Anthonius Scharp, pred[ikan]t
-Gijsbert Dirckszen van Andel
-Cornelis Cornelisz. Smidt
-Dirck Janssen Naijen
-Jan Sijmonssen van Veen
-Jacob Adriaensz. van der meer
Alsoo bij de kerckmeesters tot OpAndel van de diaconie alhier was opgenomen ter behoeve van de kercken tot OpAndel de som. van 50 gl. op de 24 junij 1661. En door de slechte der jaren de intresten niet conden werden betaelt, soo ist dat van die NeerAndel is versocht gelijcken som. tot het maken van een nieuwe predickstoel.
't welck haer vermits de onmacht van wederzijden is toegestaen is van schout, gerechte, kerckenmr. etc., en boven zijn dan tot eijnde als uijt de armekist gelicht gelijcke som. van 50 gl. met noch 20 gl. intrest, en is alsoo die obligatie opgenomen bij die van OpAndel, gedoot, tegen de som van 70 gl. en zijn de meester van Poederoijen voort maken van de stoel aen-getelt gelijck blijckt bij quitantie te orconden der waerheijt, hebben wij dit onderteeck[en]t op den 7 juli 1669:
-Adriaen Michgielsz. Bel, schout
-Anthonius Schar[p], pred[ikan]t
-Jan Huijbertssen Versteech
-Gijsbert Dirckzen van Andel
-Huijbert Willemssen Blommert
-Cornelis Anthonisz.
-Matthijs Janssen Naijen
-Cornelis Cornelissen, ouderlingh
-Dirck Janssen Naijen, diaken

Rekeningh ende bewijs van het armegelt dat Dirck Jansse Naije als diacon heeft ontfangen tzedert den eersten januari 1669 tot den laasten decemb[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 7-10-0 februari 7-3-0 maart
10-6-0 april 10-6-0 mei 11-9-0 juni 9-5-0 juli 8-12-0 augustus 8-5-0 september 8-10-0 oktober 8-10-0 november 6-2-0 december 14-17-0]
-dito [14 april] voor den armen van de schout ontf. 2-12-0
-dito [26 mei] noch van de schout ontf. 0-13-0
-den 9 [augustus] voor de turfton 0-6-0
-noch den 13 [oktober] van de turfton 0-6-0
-noch in verschijde rijse ontf[angen] eerst van de turfton 0-15-0
-noch ontf[angen] in verschijden rijsen van sommige vercooperen, die rijs aen ons werck hadden gelevert: voor eerst bedongen 2-8-0
-noch 0-8-0
-[nog 12 maal noch...]
-noch 0-15-0
-[totaal van deze 15 posten] 8-5-0
-noch uijt de bus die in de OpAndelse Kerck hanght 1-18-0
-uijt den NeerAndelse 2-3-0
-uijt de bus in de Rib 1-1-0
-uijt de bus tot Aeltijen 1-6-0
-noch van rijs 0-18-0
-noch van de thiende 2-17-0
-noch ontfange wegens Ariaentije Geurts 10-0-0

Soo dat den geheelen ontfanc deses jaers bedraeght ter somma van 132-15-0

Volcht den uijtgeef tegens den voorschreven ontf[angst] van Dirck Janssen Naijen, als diacon, beginnende den 1 jan[uari] des jaers des jaers 1669 tot den laasten decemb[er] des selven jaers.

-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn van Pelt, 49 maal 1-0-0, 1 maal 1-1-0 ]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 150 passanten 15-11-0 ]
-noch met kennis van de pred[ikan]t [gegeven aan ....?] 0-15-0
-dito [30 maart] aen een arme kraemvrouw die tot Mari van As heeft gelegen, voor broot, bier, suijker, huijsvestingh, een dootkistjen voort kint, rijsgelt, begraven va[nt] kint, etc. 9-9-0
-[30 juni] tot opbouwingh van de kerck van Wilsom aen de pred[ikan]t van dien plaets gegeven 4-0-0
-[begin juli] gegeven aen meester Christoffel van Hilsom voortmaken van een nieuwe predickstoel in de NeerAndelse Kerck volgens de orders in de rekeningh van tjaer 1668. Daer van bij schout, gerechte en kerckenrade beraemt, segh 70-0-0
-[25 augustus] aen Theunis Theunissen voor thuijsbrengen van 't hoij, schooten, etc. voor
L. van Pelt 3-14-0
-[1 september] aen hoij voor L. Pelt 13-10-0
-noch verschijden rijsen gegeven aen den huijsarmen 4-0-0
-aen meester Jeurien voor meesterloon aen een quaet been, bij de kerckenraet bekent 8-0-0
-noch aen meester Jeurien van meesterloon voor Theun Smits 6-6-0
-aen meester Folpert voort leeren van de arme kinderen 12-10-0
-noch aen den armen 0-8-0
-aen Maij Ariens voor de kost en huijsvestingh voor Theun Smits 11-12-0
-noch voor 4 rijsen aen broot en wijn tot des Heeren Avontm[aal] de som 4-16-0
-aen de fons charitatis 1-0-0
-noch uijtgegeven aen den armen 0-5-0

Soo dat den geheelen ontfanc [moet zijn uitgaaf, JK] deses jaers bedraeght ter somma van 215-14-0
Den geheelen uijtgeef [moet zijn ontvangst, JK] deses jaers bedraeght ter som[ma] van 132-15-0 ende den ontf. [moet zijn uitgaaf, JK] deses jare bedraeght ter som[ma] van 215-14-0. Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer uijtgegeven als ontf[angen] de somma van 82-19-0
Welcken 82-19-0 zijn gelicht uijt den armen kist soodat nu in de kist noch blijven de somma van 374-3-0

Aldus gedaen ende geslooten in onsen kerckelijcken vergaderingh op den 19 app[ril] 1670.
-Anthonius Scharp
-Matthijs Janssen Naijen
-Gijsbert Dirckzen van Andel
-Pieter Pieterssen Bacx
-Jan Cornelissen Bijl


( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1670-1674
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)