Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1670-1674
(Andel, accounts of the deacons 1670-1674)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2001, p.42-53, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Rekeningh en bewijs van het armegelt dat Pieter Bax als diacon heeft ontf[angen] tsedert den eersten januari 1670 tot den laasten decemb[er] des selven jaers.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 7-1-0 februari 8-11-0 maart 8-17-0 april 9-19-0 mei 8-7-0 juni 7-15-0 juli 11-2-0 augustus 11-8-0 september 10-0-0 oktober 12-8-0 november 12-6-0 december 14-19-0]
-[16 februari] uijt de cist gelight van [het] armegelt 7-0-0
[tussengeschreven:] dese 7 sijn van Jan Bijl ontf. en weer in de kist gelijt.
-[6 april] van de verpachtingh van OpAndels kerckenlant ontf. 1-0-0
-[6 april] noch wegen Verelsten land 1-0-0
-[6 juli] noch ontf. van D. Scherp dat hij gecregen had van ondertrouwen 0-17-0 [het trouwboek van Andel heeft hiaten rond dit jaar, dus onbekend welk huwelijk dit was, JK]
-[28 september] ontf. van de turfton 0-6-0, noch 0-6-0, noch in 2 rijse 0-12-14
-[28 december] van de boom van Wevelinckhoven 0-12-0
-noch ontf. van de thienden de 5-1-0
-noch ontf. uijt de bus in de Rib 5-1-0
-noch ontf. uijt handen A. Scharp voor 2 jaren intrest wegens Ariaentijen Geurts 10-0-0
Soo dat den geheelen ontfanck deses jaers bedraeght ter somma van een hondert drie en vijftigh car. gl. negenthien stuij. segh 153-19-0

Volcht den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst] van Pieter Bax als diacon beginnende den eersten janu[ari] des jaer 1670 tot den laasten dec[em]b[er] des selven jaers.
-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn van Pelt, 1 maal 0-4-0, 36 maal 0-10-0, 15 maal 1-0-0 ]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 67 passanten 9-5-0 ]
-[aan niet met name genoemde huisarmen, 1 maal 1-2-0, 1 maal 1-4-0, 1 maal 2-2-0, 1 maal 2-5-0, 1 maal 2-10-0, 1 maal 3-0-0, 1 maal 3-3-0, 1 maal 4-0-0 ]
-Aen Theunis Claesse op den 19 [februari] gegeven tot de coop penningen voor sijn cou die den diaconie van hem gecoft heeft voor 25 gl. 13-0-0
-[6 april] aen meester Folpert voor papier, pennen, etc. 2-10-0
-den 30 [september] aen Jan Jasperse voor een doodtkist voor L. v. Pelts soon 3-10-0
-[30 september] noch gedeelt 1-10-0
-den 19 [oktober] aen Jan Bijl van hoij voor L. van Pelt gegeven 16-0-0
-[26 oktober] noch met kenisse van de pred[ikan]t 3-0-0
-den 21 [november] voor 2 vieren[??] stroo voor L. Pelt 2-10-0
-dito [30 november] aen meester Folpert voor leeren van d' arme kinderen 12-10-0
-[7 december] fons charitatis 2-0-0
-voor 4 rijsen broot en wijn tot het avontmael des Heeren 4-16, 4-16-0
-[aen fons charitatis 2-0-0 (doorgehaald)]

Soo dat den geheelen uijtgeef deses jaers bedraght ter somma van hondert sesentwintigh gl. 1 stuij. Ende den ontfanck deses jaers was 153-19-0

Noch ontf[angen] uijt handen van Cornelis Ariensse Naijen vijftigh car. [gulden] cap[itaal] opgenomen bij zijn vader zal. Ariaen Jansse Naijen in het jaer 1649 op den 13 app[ril] met noch 61-5 stuij. verloopen intrest. Soo dat samen van hem is ontf[angen] ter somma 111-5-0. En dat welcken somma van 111-5 stuij. sijn berustende in de armen kist welcken gerekent bij de 27-18-0 die bij den den voorige ontf[angst] meer ontf[angen] als uijtgegeven waren, tsamen monteerende ter somma van 139-3-0. Welcken somma den diacon Bax hier overgetelt ende daer van aen de tegenwoordige diacon Jan Bijl overgetelt de som van 27-18-0.
Soo dat in de kist alleen gelijt sijn de bovengemelde 111-5 st. bij den som. die in de kist was berustende. beijden segge de som[ma] van 374-3-0

Aldus gedaen in onse kerckelijcken vergaderingh op den 27 feb[ruari] 1671.
-Anthonius Scharp, predt.
-Adriaen Michgielsse Bel
-Jan Cornelisse Bijl
-Leendert Antonissen van Helden
-Steven huijg. van den Bosch

Rekeningh ende bewijs van het armegelt dat Jan Cornelisse Bijl als diacon heeft ontfangen tsedert den 1 januari 1671 tot den laasten decemb[er] des selvigen jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 10-6-0 februari 8-12-0 maart
15-17-0 april 8-12-0 mei 10-12-0 juni 8-2-0 juli 7-0-0 augustus 9-9-0 september 10-0-0 oktober 5-12-0 november 22-14-0 december 14-0-0]

-den 27 [februari] van de gewesene diacon Pieter Bax ontf[angen] de som. van 27-18-0 waer van in de kist geleijt 7 gl. die in de voorige rekeningh daaruijt waeren gelicht en op die somma van 27-18-0 noch aen de duijten verlooren de somma van 4 gl. Soo dat maer blijft de som. van 16-18-0. Soo dan de ontf. van de maent feb[ruari] bedraeght 25-10-0.
-den 10 [maart] op het erfhuijs van Aeltijen ontf[angen] 2-0-0
-dito [11 maart] van de schout 0-10-0
-dito [30 maart] van kercklant 0-10-0
-[30 maart] ontfangen uijt handen van de schout Bel wegens de kinderen van Jan Aertse de somm[a] van 30-19-0 waermede ten volle zijn betaelt de penn. die haer ouders oijt of oijt van de diaconie hebben genoten.
-den 24 [mei] van den schout uijt het erfhuijs van Camboom 2-10-0
-den 21 [juni] van den schout wegens 't erfhuijs van Digna van Thiel 1-15-0
-[23 augustus] van de schout 0-2-8
-dito [18 oktober] van de schout 0-4-0
-[25 oktober] van den turfton 0-18-0
-[8 november] van den schout Bel ontf[angen] van 't sterfhuijs van Biesheuvel 1-10-0
-[15 november] van Bastiaen Abr[a]h[amsz.] 0-2-0
-dito [13 december] van de schout 0-8-0
-[13 december] van van Helden 0-2-0
-[13 december] noch uijt handen van Huijbert Willemse voor een koeij bij den diacon vercoft 21-14-0
-uijt de bus in de Rib gelicht 6-7-0
-uijt de bussen in de kercken gelicht 2-6-0
-uijt den bus tot Ariaentijen Geurts 2-14-0
-noch ontf. uijt handen [van] Dirck Melissen voor eenige willige staende op 't armen erf daer 't huijs gebout is 2-5-0
-noch uijt d' arme kist gelicht de som 40-0-0
Soo dat den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraeght ter somma van 264-10-0, segge 264-10-0

Volcht den uijtgeef tegens de voorss.ontf[angst] van Jan Cornelisse Bijl, beginnende den 1 jan[uari] 1671 tot den laasten decemb[er] des selven jaers.

-[De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Lijn van Pelt, 18 maal 0-10-0, 1 maal 0-16-0, 1 maal 1-0-0, 1 maal 1-10-0 (tussen 10 mei en 22 december kreeg ze niets, was ze toen elders?)
-Aeltijen (den huijsarme) 3 maal 1-0-0, 1 maal 1-8-0 (laatste maal was op 8 maart)]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 84 passanten 13-14-8, en nog 3 maal aan enige passanten in totaal 2-1-0 ]
-[aan niet met name genoemde mensen, 3 maal 0-2-0, 2 maal 0-3-0, 5 maal 0-4-0, 2 maal 0-10-0, 1 maal 0-18-0, 2 maal 1-0-0, 1 maal 1-2-0, 1 maal 1-5-0, 1 maal 1-10-0]
-den 1 [maart] aen hoij voor Lijn van Pelt 0-8-0
-[1 maart] voor 't huijs brengen 1-0-0
-[6 april] aen stroij voor L. Pelt 1-5-0
-[12 april] dito aen linnen voor Lijn Pelt en maken voor een bant. 2-16-0
-[19 april] aen een bus te verstellen 0-3-0
-[19 juni] aen de schoolm. van Poederoijen voor 't repareren van de armenkist, en draijen voor 2 bollen daeronder 1-12-0
-dito [24 juli] tot lossingh van een slaef 2-1-0
-[16 augustus] gegeven aen Arien Gerritsen Verheij voor 3 roijer hoij 16-0-0
-vant halen 1-16-0
-[16 augustus] aen Theunis Classen van schooten 0-15-0
-den 1 [september] een turfton gecoft voor 2-10-0
-den 24 [oktober] aen een bekende vrouw die van de kancker soude gesneden worden met kennis van kerckenr[aad] 2-10-0
-den 26 [oktober] aen de schoolmeester van Cappel int graefschap Meurs, met kennis 1-0-0
-den 15 [november] aen Claes Pietersse gegeven 1-10-0 en dat voort brengen van een acte van arrest naer de schout van Termijden wegens 't lant van Aert de Ceur. Noch aen dien schout voor insinueeren van dien acte aen de voornoemde Ceur 1-0-0
-noch [22 december] aen Lijnen jongen 0-2-0
-aen meester Folpert voor leeren van d'arme kinderen uijt last van kerckenraet 12-10-0
-aen 4 rijsen voor broot en wijn tot des Heeren Avontm[aal] 4-16-0
-aen fons charitat 1-0-0
-aen een schepel rog voor Lijn Pelt 1-16-0

Kosten gedaen tot optimmeringh van een huijs voor den armen.
-voor eerst een erfke gecoft van Joncker Gijsbert de Bie waer op dit huijs geset is, en daer voor betaelt 15-0-0
-aen costen vant werve 1-9-0
-eerst aen hout gecoft gelijck blijckt bij quitanti 22-0-0
-noch aen hout gelijck blijckt bij quitanti 9-10-0
-noch aen hout gelijc oock blijckt aen quitanti 2-15-0
-aen Cornelis Flooren voor vracht, gelijck blijckt bij quitanti 2-10-0
-aen Coolhaes tot Veen, voor rijen van't hout 0-15-0
-voor 6 en 3/8 rieten betaelt aen Huijbert Jansse gelijck blijct bij quitanti 12-10-0
-aen de voorgenoemde Koolhaes voort hale van 2 roijer riet 0-12-0
-noch betaelt aen Adriaen[??] tot OpAndel voort halen van resteerende riet en een schuijt steen 1-4-0
-aen den decker gelijc blijckt bij quit. 4-0-0
-aen Cornelis Jansse Koolhaes betaelt 1 1/2 rui[??] sluijck en daer voor betaelt 3-15-0
-voor staacken, latten en gerden aen Theunis Bastiaensen gelijck blijckt bij quitanti 7-17-8
-aen vracht betaelt aen Coolhaes tot Veen 1-0-0
-noch 2 stuij[ver] aen Dirck van Pelten jongen 0-2-0
-aen schragen vant selfde huijs betaelt aen Jan Cornelisse Bijl 6-6-0
-noch aen 1000 deckbanden 1-0-0
-noch aen vracht 0-2-0
-noch gegeven aen laijen en lossen van een schuijt steen 0-8-0
-[doorgehaald: voor een schuijt steen betaelt 2-18-0]
-aen spijckers int geheel gelijck blijckt bij quita[ntie] 4-0-0
-aen Jan Jaspersen voor arbijtsloon rakende het timmeren van 't huijs 10-0-0
-aen Cornelis de Smit voort eijserwerck aent huijs gelevert, betaelt 3-15-0
-noch voor een schuijt steen betaelt gelijc blijckt bij quitanti 2-18-0

Den geheelen uijtgeef deses jaer bedraeght 216 gl. 13 stuij. en den ontf[angst] was 264-10-0. Dat tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven ter somm[a] van 47 gl. 15 st. Sijn overgelanght aen de tegenwoordige diacon van Helden welcken daer van in de kist heeft gelijt 40 gl., die in dese rekeninghe daer uijt waeren gelicht, soo dat daer in blijven berusten 374-3-0.

Aldus gedaen en geslooten in onse kercke tot Andel op den 18 jan[uari] 1672 ter presentie van ons ondergeschrevenen:
-A. Scharp
-Jan Jaspersen
-Leendert Antonissen van Helden
-Cor. Koolhaes, 1672
-Steven Huijgens van den Bosch
-Govert Adriaenss.

Rekeningh ende bewijs vant armengelt dat Leendert Anthonisse vasn Helden als diacon heeft ontf[angen] tsedert den eersten januari 1672 tot den laesten descemb[er] des selvige jaere.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 13-3-0 februari 7-17-0 maart
8-1-0 april 11-10-0 mei 14-3-0 juni 9-15-0 juli 8-17-0 augustus 3-14-0 september 6-15-0 oktober 12-13-0 november 7-4-8 december 14-13-0]

-[28 februari] van Jan Bijl bij overschot van rekeningh 7-15-0
-[6 november] van Huijb[ert] Jansse Dompel 0-4-0
-[27 november van] Koolhaes 0-4-0
-noch ontf[angen] 't oortijes gelt voort jaer 1671 3-12-0
-van Joff. Eijpelaers grienden 1-0-0
-uijt de bus tot Adam 2-12-0
-van schout Bel wegens 't erfhuijs van Cornelis den Lapper 1-0-0
-noch 0-6-0
-noch 1-6-0
-noch gelicht uijt de kist 155-14-0
-noch gelicht 0-15-0 samen 156-9-0
-ontf[angen] van Willem van der Plas 36-16-0 voor verloopenen intresten tot den 2 jan. 1672
-gelicht uijt de bus in de NeerAndelse kerck 1-0-0
-ontf[angen] uijt handen Wouter van der Plas 6-16-12 en [dat] voor een jaer intrest van 136-16-0 cap[pitaal]
-ontf[angen] van Coolhaes 0-4-0

Soo dat den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraeght ter somma van driehondert seven en dertigh gl. negenthien stuij. segge 337-19-0

Volght den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst] van 't jaer 1672.

-[De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Lijn van Pelt, 1 maal 0-4-0, 1 maal 0-6-0, 1 maal 0-10-0, 2 maal 0-12-0, 2 maal 0-13-0, 1 maal 0-16-0, 4 maal 1-0-0, 1 maal 1-5-0, 1 maal 1-10-0.
-Theun Smits, 1 maal 0-6-0, 4 maal 0-8-0, 2 maal 0-11-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 26 passanten 3-12-0]
-[verspreid over het jaar 45 maal gegeven aan de (huijs)armen 52-8-0]

-[in januari] aen een heijden 1-5-0
-[in januari] voor een ruu[??] stroo voor L. Pelt 1-10-0
-[in januari] aen een test voor Lijn van Pelts jon[gen] 1-0-0
-[in februari] aen bier voor Theun Smits 0-5-0
-[in februari] aen de schoutus voor Theun Smits 1-11-8
-[in maart] aen de Heijd[en] voor Theun Smits 0-13-0
-[in maart] aen Arien Joosten en Grietijen ten behoeven van Theun Smits 0-6-0
-[in maart] aen Jan Bastiaensz. aen hoij voor L. Pelt 3-5-0
-[in maart] met Theun Smits ten Bos geweest en aen medicamenten ende andere costen 5-4-0
-[in maart] aen vracht van hoij voor L. Pelt 0-8-0
-[in april] aen den ouden Wolf op een schepenbrief gedaen 50-0-0
-[in april] aen Aert de Purter voor cost van Theun Smits 5-0-0
-[in april] Bastiaen Abr[a]h[ams] aen 2 brooden voor Theun Smits 0-9-0
-[in mei] voor vracht van lasten aen Ada[m] Hermens van[?] 9 bosse latten 0-18-0
-[in mei] een arme vrouw wiens kint int avontgebed gedoopt is 2-10-0 [doopboek Andel heeft een hiaat rond deze tijd, JK]
-[in mei] aen Pieter van Besoy[en] 6-0-0
-[in mei] aen Theunis Claessen 1-10-0
-[in mei] aen Aert de Purter aen huijsvestingh van Theun Smits 4-11-0
-[in mei] aen meester Folpert voor maken van glasen in diaconieen huijs 2-10-0
-[in juni] voor maken van de betstee int armenhuijs 0-15-0
-[in juli] Aert de Porter gegeven voor huijsvest[ing] van Theun Smits 1-8-0
-[in juli] aen meester Folp[ert] op versoeck van schout en gerecht voor 1/2 jaer tractem[ent] verschenen den 11 maij 1672, de som[ma] 21-10-0 die haer E.E. belooft hebben aen de armen te restitueeren.
-[in juli aan de] schoutus 1-16-0
-[in augustus] aen sacjes en garen daer de duijten in vercoft sijn 0-4-0
-[in augustus] aen een nieuwen sleutel tot de arme bus 0-4-0
-[in september] aen een siece tot Arien Theunissen 1-0-0
-[in september] van hem wegh te brengen 1-0-0
-[in september] aen hoij en vracht voor L. Pelt 4-8-0
-[in september] noch voor deselve aen hoij en vracht van Aelst 12-17-8
-[in september] noch aen L. Pelt voor deelen aen een kist 2-4-0
-[in september] spijkers 0-4-0
-[in september] vracht 0-2-0
-[in oktober] aen L. Pelten kind 0-12-0
-[in oktober] aen wijn voor eenen rijs tot Avontm[aal] 1-15-0
-[in oktober] aen tot 3 rijsen broot en wijn 4-13-0
-[in oktober] aen L. van Pelten kinderen 1-0-0
-[in oktober] noch 1-10-0
-[in oktober] L. Pelten kinderen 0-15-0
-[in november] aen vercoft voor 105-8-0 duijten, daer aen verlooren naer onse rekeningh 35-17-8
-[in november] aen make voor L. v. Pelts kist 1-10-0
-[in november] de kinderen van L.P. 0-14-0
-[in november] op intrest gedaen aen Willem van der Plas 36-16-0
-[in november] aen een vrage boecje 0-2-0
-[in november] kinderen L. Pelt 0-13-0
-[in december] aen hoij voor Theunis Wolfs 7-16-4
-[in december] aen meester Folpert voor leeren van d' arme kinder[en] 12-10-0
-aen Cornelis den Smit voor thien gl. aen spijlen aen armen huijs 1-0-0
-aen Arien Claessen voor een thuijn aen armen huijs 1-0-0
-noch 0-2-0
-aen Jasper Jansen voort maken van een dootkist voor den ouden schoutus 5-5-0
-voor 't luijen aen den schoolmeester over Lijn van Pelt haeren so[on] etc. 2-10-0

Soo dat den geheelen uijtgeef deses jaers bedraeght ter somma van drie honderd seven en twintigh gl. 19 st. en den geheelen ontfanck deses jaers was 337-19-0. Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven ter som[m]a van 10 gl., welcken aen de diacon Arien Jansse Naijen sijn overgetelt.

Ende alsoo uijt den armenkist gelijck in desen rekeningh is gebleken zijn gelicht 156-9-0 van den 374-3-0 die bij den laasten rekeningh daer in waeren over geschooten, soo ist dat de voornoemde 156-9-0 daer afgetrocken, nu maer overblijven 217-16-0.

Aldus gedaen en geslooten in onse kercke tot Andel op den 2 feb. 1673.
-A. Scharp, prd.
-Jan Cornelisse Bijl
-Cornelis Ariensse Naijen
-Steven Huijgens van den Bosch

Rekeningh ende bewijs van het arme gelt dat Arien Jansse Naije als diacon heeft ontf[angen] 't sedert den 1 jan[uari]] 1673 tot den laesten decemb[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 2-18-0 februari 15-17-0 maart 6-11-0 april 16-15-0 mei 9-11-0 juni 11-9-0 juli 7-16-0 augustus 6-15-0 september 11-11-0 oktober 13-17-0 november 11-17-0 december 16-17-0]

-den 23 [januari] wegens het testament van Peter Camboom dat hij Lijn van Pelt had gemaeckt 33-0-0
-den 26 j[anuari] ontf[angen] van de koeijen van L. van Pelt 28-9-8
-den 29 [januari] uijt het erfhuijs van Arien Theunisse 4-14-0
-den 2e [februari] uijt de rekeningh van Leendert van Helden 10-0-0
-dito [5 februari] van Koolhaes 0-4-0
-den 24 dito [maart] van 3 erfhuijsen, uijt handen van de schepenen 12-11-0
-dito [2 april] van't erfhuijs van den schout Bel 4-7-0
-den 16 dito [april] vant erfhuijs van L. van Pelt 1-5-0
-den 16 [april] van kerckenlant tot OpEijl 1-10-0
-den 2 [mei] van Blommert 0-14-0
-den 4 [juni] van het erfhuijs van Huijbert den Veerman 3-11-0
-dito [18 juni] van het erfhuijs van Jacob de Smit 1-16-0
-den 31 [juli] van armel. gl. 0-12-0
-den 17 [augustus] van armegelt 0-6-0
-[27 augustus] ontf. door D. Scharp 10-0-0 wegens Ariaen[tje] Geu[r]ts
-den 3 [oktober] van armengelt 0-9-0
-dito [5 november] van armegelt 0-9-0
-op den 18 [december] op afcortingh van verloopene intresten ontf. van Jan Sijmonse de Kock 9-2-0
-den 20 [december] uijt de bus tot Adammen 1-2-12

Soo dat den geheelen ontfanck deses jaers bedraeght ter som[ma] van tweehondert vijf en veertigh gl. sestien stuijv. vier penn. Seggen 245-16-4

Volght nu den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst] vant jaer 1673.

-[De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Lijn van Pelts kinderen, 3 maal 0-10-0, 3 maal 0-12-0, 1 maal 0-13-0, 1 maal 1-0-0, 1 maal 1-5-0, 1 maal 2-3-0, 1 maal 2-10-0
-Wolf Theunis, 1 maal 0-10-0, 1 maal 0-12-0, 1 maal 0-16-0, 1 maal 0-18-0, 1 maal 1-0-0, 1 maal 1-5-0, 1 maal 3-6-0
-J. Pelt, 1 maal 3-0-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 35 passanten 6-12-0]
-[verspreid over het jaar 6 maal gegeven aan de niet met name genoemde (huijs)armen 2-7-12]
-den 2 [februari] verlooren aen 10 gl. duijten 2-1-8
-[26 februari] tot opbouw van een kerck 3-3-0
-den 2 [maart] aen bidden en maken van [het] graft van de schoutes 1-5-0
-den 12 [maart] Theunis Claessen 1-1-0
-[30 maart] aen gehaelde waeren gegeven voor Theunis Claesse 3-0-0
-den 31 [maart] voor een paer schoenen voor L[ijn van] P[elts] jongen 1-8-0
-dito aen hout 0-6-8
-den 17 [juli] aen Piter Janse 1-0-0
-den 26 [juli] aen deselfde [Piter Janse] 1-0-0
-den 31 [juli] aen gereetschap voor J. Pelt 1-5-0
-den 13 [augustus] de wed. van Theunis Claesse 2-10-0
-[13 augustus] voor L. v. Pelt[s] dochter aen 4 kovel mutsen 1-6-0
-op de 14 [september] aen Jan Bastiaensen betaelt voor een half jaer kostgelt wegens Jan van Pelt 20-0-0
-den 10 [oktober] aen hoij betaelt voor de wed. van Theunis Claessen aen Bastiaen Aertsse 6-0-0
-den 16 [oktober] voor L[ijn van] P[elts] kinderen aen een keel, socken, klompen, hoet, kousen, etc., 3-18-0
-[24 oktober] aen 1 paer schoen voor L[ijn van] P[elts] dochter 1-2-0
-[begin november] voor de wed. van Theunis Claessen aen Aeght Melse bet[aald] voor hoij 5-10-0
-[begin november] aen Jasper Jansen voor een dootkist voor Theunis Claess. 5-5-0
-de selfde [10 november] Willem Claessens dochter 0-8-0
-den 3 [december] voor 't huijs van Teunis Claessens wed. te l[??]cken 0-9-0
-den 3 [december] aen Jan Boon voor stroo daer toe 0-12-0
-den 9 [december] voor een paer kousen voor L[ijn van] P[elts] soon 1-6-0
-[9 december] aen Do. Scriba voor de wed. van de schoolmeester van Engelen 2-10-0
-[18 december] aen een onderbroec voor L[ijn van] P[elts] soon 0-19-0
-den 30 [december] aen de wed. van Theunis Claess. 2-7-0
-[30 december] aen kleeren, hemden, cousen en schoenen, maeckgelt, etc., voor L[ijn van] P[elts] kinderen die van de armen besteet zijn als blijckt bij quitansi 43-8-6
-den 2 jan[uari 1674] met kennis van de pred[ikan]t en Dirc Bax voor Theunis Wolfs kinderen aen kleeren, hemden, etc. [maeckgelt, etc. (doorgehaald)] uijtgegeven 26-18-0
-aen Grietyen Jans voor de hemden te naijen 1-0-0
-aen Goijert Ariens van de kleeren te maken 3-0-0
-aen gereetschap voor Jan van Pelt gelijck blijct bij quitanti 2-7-0
-aen meester Folpert voort laest, gelijck bij den kerckenraet is geresolveert, voor leeren van arme kinderen 12-10-0
-aen broot en wijn tot des Heeren Avont[maal] gehouden app[ril] 1673, 2-2-0
-wederom in junio daertoe gegeven 2-0-0
-noch daertoe 0-12-0
-aen Nieske 1-0-0
-[aan] 2 soldaten 0-6-0
-in october aen wijn en broot tot des H[eren] Avontm[aal] 1-16-0
-[aan] een soldaet met 2 kinderen 0-8-0
-in decemb[er] tot des H[eere] Avontm[aal] aen Spaense wijn en broot 2-12-0
-voor een tafellaken betaelt 8-0-0
-voor 2 jaer tot de fons charitatis 2-0-0

Den geheelen uijtgeefs deses jaers bedraeght te samen ter somme van tweehondert thien gl. veerthien st. thien penn. Segge 210-14-10
En den ontf[angst] deses jaers was 245-16-4. Dit tegen den anderen geliquideert blijct meer ontf[angen] als uijtgegeven ter somma van 35 gl. 1 stuij. 10 penn. Welke somma van 35-1-10 penn. zijn gelijt in d'armenkist bij de 217-16-0 die in de vorige rekeningh waeren overgebleven. Soo dat nu int geheel daerin berust de somma van 252-17-10.

Aldus gedaen ende geslooten in onsen kercke tot Andel op den 29 jan[uari] 1674 ter presentie van ons ondergeschrevenen:
-Anthonius Scharp, predt.
-Jan Cornelisschen
-Cornelis Ariensse Naijen
-Cor. Koolhaes
-Cornelis Cornelisse Smidt

Rekeningh ende bewijs van het armegelt dat Pieter Pieterse Bax als diacon heeft ontf[angen] t' sedert den 1 jan[uari] 1674 tot den laesten decemb[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 11-3-0 februari 8-0-4 maart
9-18-0 april 11-9-4 mei 11-9-12 juni 7-7-0 juli 11-14-0 augustus 16-1-14 september 15-15-0 oktober 9-18-0 november 9-13-0 december 18-16-14]

-[18 februari] van Tieleman voor den arme 1-11-8
-[18 februari] noch van verschijden [personen?] 0-13-0
-dito [11 maart] van Verelsten lant 2-10-0
-[11 maart] noch van de smit 0-10-0
-[18 maart] van de schouten lant 0-16-0
-dito [8 april] van D. Scharp 0-18-0
-dito [8 april] van Scharp 1-0-0
-den 5 [mei] van lantpacht 0-14-0, noch van lant 0-6-0, noch van desel[ve] 0-5-0
-dito [20 mei] voor de armen 0-6-0
-den 22 [mei[ voor de ar[men] 0-14-0
-dito [17 juni] voor de arme 0-15-0
-dito [30 juni] voor den armen 0-6-0
-noch voor den armen 0-6-0
-noch 0-14-0
-den 12 [juli] voor d'ar[men] 0-15-0
-voor den armen 0-5-0
-[19 augustus] voor den armen 0-6-0
-noch 0-6-0
-[14 oktober] noch voor den armen 0-2-0
-op den 1 [november] ontfangen van de kinderen van zal. Adriaen Michielse Bel, in zijn leve schout tot Andel, voor de armen, als een liberalen gifte, de somme van 70-0-0
-den 30 [december] den heeld[??] 2-11-0
-van de rentmeester van de graef wegens de thienden voor 2 jaeren ontf[angen] 6-6-0
-ontf[angen] van Jan Dompel voor 2 jaeren intrest van 50 gl. cap[itaal] die den armen heeft tot lasten van Wolfert Theuniss. 5-0-0
-van Wouter van der Plas voor 2 jaeren intrest verschenen den 2 jan[uari] 1674 en 1675 de so[m] van 13-12-0

Den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraeght ter som[ma] van 254-12-10

Volght nu den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst] van 't jaer 1674.

-[De volgende personen ontvangen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Theunis Wolf 1 maal 1-10-0, 1 maal 2-6-0, 1 maal 2-10-0, 1 maal 3-4-0.
-Theunisse Griet 2 maal 0-10-0, 1 maal 1-0-0, 6 maal 1-4-0.
(vanaf 7 maart wordt het geld dat ze krijgt "weeckgeld" genoemd)
-Theun Smits 2 maal 0-14-0, 1 maal 0-18-0, 3 maal 1-10-0, 1 maal 1-14-0, 1 maal 1-16-0, 1 maal 2-0-0, 2 maal 2-10-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 46 passanten 9-9-0]
-[verspreid over het jaar 11 maal gegeven aan de niet met name genoemde (huijs)armen
9-19-0]
-[8 januari] aen een arme geleent 6-6-0
-dito [13 januari] een soldaet 0-6-0
-[25 januari] een pred[ikan]t[s] wed[uwe] 1-0-0
-[in februari] voor Grieten aen hoij 3-18-0
-[in februari] een student 0-6-0
-[in februari] een man die afgebrant was 0-12-0
-[in februari] aen cooren voor Griet 6-18-0
-[14 maart] tot Worcum aen Th. Smits 1-4-0
-op den 25 [april] aen Jan Bastiaensen betaelt een half jaer costgelt voor Jan Pelt verschenen meij 1674 20-0-0
-den 28 [april] aen een paer cousen voor Jen Pelt 0-12-0
-den 5 [mei] aen Th. Griet voor rijsgelt naer Leijden 4-0-0
-[13 mei] aen Lambert Bastiaense voor een jaer costgelt voor Jen Pelt verschenen meij 1674 19-0-0
-den 1 [juni] aen een schoolm[eester] van Dalem 1-0-0
-[1 juni] een paer schoen voor Jen Pelt 1-2-0
-[1 juni] een consultati met Hanedoes 0-18-0
-[1 juli] aen maeckloon van hemden voor L. Pelten kinderen 0-16-0
-[in juli aan] 2 soldaten gequest 0-12-0
-[in juli] een kijnenke bier voor Theun Smits 1-10-0
-[in juli] 1 soldaat 0-6-0
-[17 juli] 2 soldaten 0-6-0
-[noch aan] 2 soldaten 0-4-0
-den 1 [augustus aan de] wed. van Captijn Bruen 0-12-0
-[1 augustus] 4 weken costgelt voor Theun Smits aen Aeght Melsen 6-0-0
-september, den 23, 5 weken costgelt aen Aegt Melsen betaelt voor Th. Smits 7-10-0
-den 10 octo[ber] aen Theun Smits ten Bos gege[ven] 2-10-0
-[noch] oncosten 0-10-0
-[noch] aen Aeght Melsen 3 1/2 weeck costgelt 5-5-0
-noch aen een borsrock voor Theun 1-16-8
-[noch] oncosten voor Theun 0-13-0
-[noch] voor slaeplakens aen Th. Smits 3-3-0
-[in november] aen costen doen 't hout ten Bos quam 1-0-0
-[in november] aen Pieter Janse 0-13-0
-[in november] aen Cornelis Pauels 1-0-0
-[in november] met den doctor verteert 1-16-0
-[in november] aen oncosten doen Piter 't hout ten Bos bracht 0-18-0
-den 1 [december] voor een mijt hout voor den doct. 11-5-0
-[in december] aen Peter Janse voor verschijde rijsen aen vracht 9-0-0
-[in december] aen de vrouw daer Theun Smits ten Bos had thuijs gelegen voor 10 weke huijsvestingh 9-9-0
-[in december] aen Doctor Kerckwijck voor medicamenten en cureren van Theun Smits als blijckt bij quita[n]ti 60-0-0
-[in december] aen een soo vis voor de selve doctor 1-6-0
-[noch] oncosten 0-3-0
-[in december] aen Grietijen Arien Dirckse aen hoij voor Theunis Claessens Griet 0-18-12
-[in december] aen Aeght Melsen 1 1/2 [week] costgelt voor Theun Smits 2-5-0
-noch voort gebruijc van Aeghten bed 2-0-0
-[in december] aen Jan Bastiaense voor 1/2 jaer costgelt voor Jan Pelt 20-0-0
-[in december] verschoten in de saken van ons proces 1-8-0
-de fons charitatis 1-0-0

Den uijtgeef deses jaers bedraeght 296-0-8 en den ontf[angst] deses jaers was 254-12-10.
Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer uijtgegeven als ontf[angen] de som[ma] van 41-8-0 dewelcke genomen zijn van den 252-17-10 die in d'armenkist waren berustende. Soo dat daer noch in blijft 211 gl. 9 st. 10 [penn.]
Aldus gedaen en geslooten in onsen kercken tot Andel op den 23 junij 1675:
-Anth. Scharp, predt.
-Jan Cornelissen Bijl
-Cor. Koolhaes, 1675
-Jan van As
-Dirck Handircksz. Vromen
-----
[einde van dit boek, JK]
-----

( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1675-1680
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)