Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1675-1680
(Andel, accounts of the deacons 1675-1680)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2001, p.202-211, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Rekeningh ende bewijs vant Armegelt dat Cornelis Janse Coolhaes als diacon heeft ontf. tsedert den 1 jan[uari] des jaer 1675 tot den laasten dec[em]b[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 11-14-8 februari 8-1-0 maart 10-16-0 april 9-0-0 mei 10-3-0 juni 12-2-0 juli 9-14-0 augustus 9-11-0 september 10-12-0 oktober 10-6-0 november 6-15-0 december 13-12-0]
-den 9 [januari] van Mathijs Jansse Naije 0-12-0
-den 26 [maart] van de schout 0-2-0
-dito [5 mei] van Cor: Flooren 0-6-0
-dito [5 juni] van Jan Loije 0-6-0
-den 13 [juli] proef pred. 0-10-0
-den 31 dito [juli] ontf. uijt handen [van] Cornelis Cornelisse Smidt en dat wegens Herman Jansse Cuep de somma van 51 gl. 10 st. over coop en in voolle betaling van een huijske staende in d' OpAndelsche steegh.
't welck de voorn.Cuep van de diaconie heeft gecoft 51-10-0
-[4 september] over coop van een beest 0-2-0
-den 8 [september] van de turfton 0-7-8
-dito [15 september] voor de turfton 0-6-12
-den 12 [november] voor de turfton 0-6-0
-voor oortijes gelt wegens d' thienden 1-14-8
-noch ontf. 2-4-0
-noch ontf. voor een melck koe die de diaconie had vercoft aen Dirck de Feijter 60-14-0
-noch ontf. uijt handen [van] Antoni Scharp wegens Ariaentije Geurts 5-0-0
-gelicht uijt de bus in de rib 9-5-6
-tot Arien Bax 2-14-4
-voor een jaer intrest verschenen mert 1675 van Jan Dompel voor 50 gl. capp[itaal] 2-10-0
-voor een jaer intrest van 136 gl. cap[itaal] van Wouter van der Plas verschenen jan[uari] 1676, 6-16-0
Soo dat den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraeght ter somma van twee hondert seven en sestigh car. gl. twaelf stuij. veertien pen.

Volght nu den uijtgeef des selven jaers
-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld:
-Aeghtije Melse, wegens costgelt voor Theun Smits, 1 maal 0-7-0, 2 maal 3-0-0, 1 maal 4-10-0, 2 maal 6-0-0 en voor vlas voor Theun Smits, 2 maal 0-8-0, 1 maal 0-15-0, 1 maal 0-16-0, 1 maal 0-16-12, 3 maal 0-17-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 58 passanten 5-19-0 en nog 3 maal aan verschijdene passanten 0-19-0]
-dito [15 januari] aen de selve [Aeghtije Melse wegens Theun Smits] voor reparati aen een wiel 0-11-0
-den 3 [februari] voor een slootijen en 2 hengens 0-12-0
-den 21 [februari] voor 2 pondt vlas 0-15-0
-den 23 [februari] Griet Bollekes 0-10-0
-den 4 [maart] aen een schepel kooren voor Griet Bollekes 3-10-8
-den 5 [maart] aen een broot voor Theunis Wollefs 0-7-4
-den 16 [maart] aen een broodt voor Theunis Wolf 0-7-4
-den 21 [maart] aen een broot voor Theunis Wolfs 0-7-0
-[26 maart] met kennis van de kerckenraet 4-9-0
-den 1 [april] voor Theunis Wolfs een sche[pel] Rog 3-2-8
-[14 april] met kennisse van de kerckenraet [aan de] huijsarmen 10-0-0
-den 20 [april] een broot voor Wol[f]s 0-7-0
-den 22 [april] voor I. van Pelt aen broot, kaes, etc. 1-17-0
-den 30 [april] voor 6 pont asse 0-10-8
-maij, den 15, voor weefgelt van 30 elle lakens en 5 1/4 garen 5-0-8
-[15 mei] met kennis van den kerckenraet 5-0-0
-den 24 [juni] aen Mari van As voort blijcken van bovenstaende lake 2-5-0
-dito [3 juli] voor een paer schoen voor Jen: Pelt 1-4-0
-den 15 [juli] voor Jen Pelt stof tot schort, bovenrock, halve cousen 6-5-4
-aen garen en knoopkes 0-5-0
-den 21 [juli] voor maeckloon en galon[?] 1-2-8
-den 22 [juli] aen vellen van een onderb[roek?] voor Jan van Pelt 2-2-0
-[22 juli] met kennis van de kerckenraet aen de armen 7-14-12
-den 6 [augustus] voor maken van een broeck [aan] garen 0-8-0
-[16 augustus] een paer schoen J. Pelt 1-4-0
-[16 augustus] 3 stuijv. garen 0-3-0
-[16 augustus] met kennis van de kerck[enraet] 3-0-0
-den 18 [september] voor een slaef te lossen 0-12-0
-den 26 [september] aen Maij Ariens voor medicamenten om Jen Pelten hooft te genesen
0-4-0
-dito [30 september] met kennis van de pred[ikan]t 6-8-0
-den 25 [oktober] aen een verdrevene 0-6-0
-den 28 [oktober] voor leer en garen voor Jan Pelt 1-17-8
-den 17 [november] voor een siecke man gecoft aen cost 1-5-8
-[17 november] aen rijsgelt 1-0-0
-den 20 [december] een arme 0-4-0
-den 26 [december] 2 brooden voor T. Wolfs 0-13-0
-den 30 [december] 2 brooden voor deselve 0-13-0
-dito [30 december] aen Maij Ariens voor 't heelen van Jen Pelten hooft 6-6-0
-voor 2 brooden aen Wolf 0-13-0
-voor Jan Pelt aen laken en andere materialen 11-19-8
-Noch uijtgegeven. Eerst aen Jan Bastiaense voor een half jaer costgelt voor Jan Pelt, verschenen meij 1675 20-0-0
-Aen Lambert Bastiaense voor een jaer costgelt voor Jenneke van Pelt 19-0-0
-Aen Griet Bolleken doe zij van hier nae Leijden trock 35-14-0
-Aen verschijde passante en een verdrevene wed. 1-12-0
-Aen de fons charitatis 1-0-0
-Aen een schrijf boeck ten behoeve van de diaconie alhier 10-0-0
-voor een nl[?]eteken en een borsteltijen voor Jen Pelt 4-0-0
-Aen d' oncosten voorgevallen int proces tussen de diaconie van Giessen en d' onse over 't legaet van seke[re] obligati van 300 gl. cap[itaal] gelegateert bij Herbert van Werthuijsen,
welc proces tot Worcum tot onsen voordeel is uijtgevallen, en tot noch toe oock in Den Hage 97-0-12

Den uijtgeef deses jaers bedraeght ter som[ma] vandrie-hondert vijffthien guld. 14 stuij., segge 315-14-0. Ende den ontfanck deses jaers bedroegh ter somma van 267-12-14.
Dit tegens den anderen geliquideert blijckt meer uijtgegeven als ontf. ter som[ma] van 48-1-2 welcken somma is genomen van de 177 gl 12 st. die in d' armenkist waeren gebleven, soo dat daer noch in blijven de som[ma] van 129 gl. 10 st.14 pen.
Aldus gedaen en geslooten in onse kercken vergaderingh tot Andel op den 25 feb. 1676.
-Antonius Scharp
-Pieter Bacx, 1676
-Aert Adriaensz, Naijen
-Huijbert Willemsz. Blommert
-Jan Cornelissen Bijl

Rekeningh ende bewijs vant armegelt dat Jan Pieterse van As als diacon heeft ontfangen 't sedert den 1 janu[ari] des jaers 1676 tot den laesten dec[em]b[er] des selven jaers.

Jan[uari]: Omdat het water bij Heu[s]de doorbrack op den 1 deser is eerst gepredickt op den 12 en doen ontf. 1-12-0
-[de verdere wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 2-10-0, februari 7-9-0, maart 10-19-0, april 10-4-0, mei 12-14-0, juni 8-2-0, juli 10-7-0, augustus 13-2-0, september 8-19-0, oktober 9-15-0, november 18-0-0, december 11-2-0]
-[23 februari] noch gelicht uijt de armekist de som 24-2-0
-den 9 [april] van Willem Blommert 0-16-0
-dito [9 april] van zijn vader 0-15-0
-dito [21 juni] van van der Plas 0-16-0
-dito [23 augustus] van de turfton 0-8-0
-den 28 [september] van de turft[on] 0-6-0
-dito [3 oktober] van de tuft[on] 0-6-0
-dito [1 november] voor de turft[on] 0-9-0
-dito [15 november] voor de turfton 0-6-0
-dito [29 november] voor de turfton 0-12-0
-uijt handen van de H. van de groet Rentmeester van de thienden 3-18-0
-gelicht uijt de bus in de Rib 8-0-0
-tot Bax 1-14-0
-tot Adam 0-14-0
-in de kerck 0-4-0
-voor een jaer intrest van Wouter van der Plas verschenen den 2 jan. 1677 ontf. 6-17-0
Soo dat den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraecht ter somma van 174 gl. 12 stuij.

Volcht den uijtgeef tegens den voorss. ontfanck.
-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld:
-de kinderen van Theunis Wolf, 1 maal 0-7-8, 2 maal 0-13-0, 1 maal 5-0-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 27 passanten 3-4-0 en nog 1 maal aan verscheidene passanten 1-4-0]
-[aan 6 niet met name genoemde arme vrouwen 1-8-0]
-den 10 [februari] voor de kinderen van Wolf gecoft 11 ellen 3/4, 19-19-0
-dito [10 februari] voor maeckgelt aen Govert Ariensen 3-18-0
-[10 februari] noch aen een keelbroeck, couse en rockxelijf 4-3-0
-den 19 [april] een kraemvrouw 0-12-0
-den 15 [mei] een verjaegde vrouw 0-10-0
-den 24 [mei] Jan Bijl voor huijshuer van Jan Pelt 10-0-0
-den 26 [mei] een verdreven 0-10-0
-den 24 [juni] 0-2-0
-[in september] op verschijde tijden met kennis vande pred[ikan]t 8-8-0
-den 23 [november] aen roijer en knoop voor Wolf kinderen 2-1-0
-den 25 [november] aen linnen tot hemden voor Wolfs kinderen 5-0-0
-den 29 [november] aen een vrou wiens soon tot Mastricht gevangen was 3-3-0
-[29 november] noch een el linnen 0-10-0
-den 13 [december] aen Theun Smits voor maken van 6 hemden voor de kinderen van Theunis Wolf 0-18-0
-den 30 [december] aen Theunis Wolfs [kinderen?] tot lijnnen bant 2-0-0
-noch [30 december] aen Goijert Ariensen voor maeckgelt 2-12-0
-aen de fons char[itatis] 1-0-0

Den geheelen uijtgeef deses jaers bedraeght ter somma van 77-15-0. Ende den ontfanck deses jaers bedroegh ter somma van 174-12-0. Dit tegens den anderen geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven ter som[ma] van 96 gl. 17 st.
Voorlede jaer waeren bij slot van rekeningh overgebleven 129-10-14 pen. Waer van sijn genomen 24-2-0 gelijck blijckt uijt dese rekeningh bij de post in maent van feb[ruari]. Soodat die som doen bleef ter som van 105-8-14. Dese nu gerekent bij de [96-17 doorgehaald] 72-17 st. die in dese rekeningh meer ontf. was als uijtgegeven monteren samen 177 gl. 12 st. 14 penn. die in d'armen kist zijn berustende.
Aldus gedaen en geslooten in onse kerckelijcke vergaderingh op den 9 feb[ruari] 1677.
-Ant. Scharp
-Corn. Koolhaes, 1677
-Cornelis Cornelisse Smit
-Aert Adriaensse Naijen
-Matthijs Jansse Naijen, 1677.

Rekeningh en bewijs vant armegelt dat Aert Adriaense Naije als armmeester heeft ontf. tsedert den 1 jan[uari] 1677 tot den laesten decemb[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 11-6-0, februari 8-10-0, maart 8-5-0, april 10-10-0, mei 14-10-0, juni 22-14-0, juli 9-7-0, augustus 12-11-0, september 6-4-0, oktober 8-15-0, november 7-18-0, december 10-8-0
-[8 maal van de turfton, in totaal 2-14-0]
-dito [1 januari] van de schout 1-10-0
-den 31 [maart] vant erfhuijs van Aert Mertense 1-15-6
-den 13 [mei] van Cornelis Theunisse 0-4-0
-uijt de bus in de Rib 8-11-0
-[uit de bus] tot Adammen 1-18-0
-[uit de bus] tot Bax 2-1-0
-van de thiende 5-15-12
-ontfange van schout en gerechten 21-10-0 en dat wegens een half jaer tractement die de diaconie aen meester Folpert had verschooten int jaer [niet ingevuld] met noch voor intrest daer van 4-4-0.
-Noch ontf. van deselve 25-0-0 die de diaconie op haer E.L. versoeck had gegeven aen meester Chevalier doen nae duijtslant troc in den jaeren [niet ingevuld] met noch aen intrest daer voor 10-0-0
Den geheelen ontfanck deses jaers bedraeght ter somma van 216-0-12

Volcht den uijtgeef tegens den voorss. ontfanc.
-[De volgende persoon ontvangt regelmatig geld:
-Theun Wolf, 2 maal 0-12-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 69 passanten 8-2-0]
-[aan 1 niet met name genoemde arme vrouw 1-0-0]
-den 8 [februari] het stom meske besteet aen Anneke Abraham 's weeck voor 1-4-0
en voor 3 weecken betaelt 3-12-0 noch voor 2 weecken 1-10-0.
-Aen montcoste voor deselve 0-13-0
-dito [9 februari] aen Jan Bijl voor 6 elle linnen lake 4-10-0
-den 23 [juni] aen Jan Bijl voor huijsvestingh van Jan Pelt 10-0-0
-[19 augustus] ten behoeve van een arme vrouw die hier gesturven was, soo voor kist, graft, montcost als wagenvracht voor haer 3 naegelaten kinderen ten Bos te brengen 13-5-0
-den 5 [september] 1 vrouw met een sieck kint 1-0-0
-den 26 [september] voor maken van een rock, lijf en stof voor Jen Pel[t] 2-8-0
-[in november] aan den armen 2-13-0
-aen de fons charitatis 1-0-0
-aen 12 elle en 1/2 linnen tot hemden voor Wolfs kinderen, 't el tegen 13 st[uivers],
somma 8-0-8
Den uijtgeef deses jaers bedraeght ter somma van 58-14-8 ende den ontfanck was 216-0-12. Dit tegens den anderen geliquideert blijckt meerontf[angen] als uijtgegeven ter somma van 157-6-4. En in de voorige rekening waeren overgebleven de somma van 177-12-0. Desen gerekent bij de 157-6-4 monteeren te samen 334-18-4, welcke somma in d'arme kist zijn berustende. Aldus gedaen en geslooten in onse kercke vergadering ter presenti van ons ondergess. op den 24 jan[uari] 1678.
-Antonius Scharp
-Jan van As
-Dirck Pus. 1678.

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Jan van As als aremmeester heeft ontf[angen] tsedert den 1 jan[uari] 1678 tot den laesten decemb[er] 1678 incluijs.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 9-6-0, februari 7-19-0, maart 7-13-0, april 11-19-0, mei 10-12-0, juni 5-14-0, juli 27-6-0, augustus 8-1-0, september 6-2-0, oktober 11-15-0, november 7-3-0, december 11-4-0]
-[6 maal van de turfton, in totaal 2-8-0]
-den 24 [januari] uijt de rekeningh van Aert Naije 0-19-6, noch van deselve 0-4-8
-dito [6 juli] van Blommert 1-0-0
-dito [28 augustus] uijt de Dortse schuijt 0-5-8
-den 16 [september] van van der Plas een jaar intrest van 136 gl. cap[itaal] 6-17-0
-den 24 [december] van Grietijen Ariens 1-11-8
-ontf. den 18 [december] van van der Plas 136-16-0 met noch van intrest 6-5-8 waermede de obl[igatie] die de diaconie tot sijnen lasten had is gedoijt.
-uijt d'arme kist gelicht de somma van 168-0-0
-uijt de busse gelicht in de Rib 7-13-0
-[uit de bus] bij Baxen 2-19-0
-ontf. uijt handen van de wed. van Folper van Asperen de som[ma] van 25-0-0 en dat wegens 't weesk[int] van Cornelis van Amersfoort, waer van de diac[onie] 20 gl. hadde verschooten in betalingh van 2 jaer intrest aen Mathijs Hom, en nog 5 gl. die de diaconie aen verder intrest waren competeerende.
Soo dat den geheelen ontfanc deses jaers bedraeght ter som[ma] van vierhondert vierentachentigh gl. 13 stuij[vers]: 484-13-0

Volcht den uijtgeef tegen den voorss. ontf. des selven jaere.
-[verspreid over het jaar gegeven aan 75 passanten 6-4-0]
-[aan 19 niet met name genoemde arme vrouwen 2-18-0]
-den 30 [januari] voor maken van 4 hemden [niet afgemaakt]
-den 31 [januari] een schort voor Wolfen meijsje 1-10-0
-den 11 feb[ruari] op intrest gedaen aen Aert Ariense Naijen als waersman van de opperste polder 148-0-0, die hem hebbe verstreckt tot betaling van Andries Driessen Timmerman.
-dito [28 maart gegeven] met kennis 3-3-0
-dito [29 april] gecoft 25 pont vlas, 't pont 7 st., som[ma] 8-15-0
-den 8 [mei] aen den armen 0-2-0
-den 11 [mei] aen een afgebran[de] 0-3-0
-den 9 [juni] aen [een] verdreve[ne] 0-2-0
-den 24 [juni] aen Jan Bijl voor huijsvestingh van Jan Pelt 10-0-0
-den 14, 3 afgebra[nden] 0-4-0
-den 19, 2 soldaten 0-3-0
-den 24, 8 hoijderen[?] nae Den Haege gesonden voor de advocaet en procureur, 't stuck 8 st., som[ma] 3-4-0
-den 25 [augustus] aen een siecke, met kennis van [de] pred[ikan]t 2-0-0
-den 1 [september] aen een predicants wed. 1-0-0
-[30 september] met kennis 3-3-0
-[28 oktober] aen Anneke Dircken voor spinnen van 25 pond vlas, 't pont 8 st., 10-0-0
-den 17 [november] aen een arme man 0-10-0
-den 23 [november] 0-2-0
-den 1 [december] op intrest gegeven ten behoeve van 't weeskint van Cornelis Dircksse, nae uijtwijsingh van de schepenbrief daervan zijnde 200-0-0
-noch bij provisi verschooten aen verloopene intreste 20-0-0
-noch uijtgegeven, voor de kinderen van Wolf, gecoft 3 elle pij en seven vierendeel laken met voijeringh en toebehoren 12-7-0
-voor maeckloon van 2 packen kleer 2-7-0
-voor materialen 0-15-0
-noch aen pij en laken voor Ienboij 4-14-8
-aen de fons charitat 1-0-0
Soo dat den geheelen uijtgeef deses jaers bedraeght ter somma van vierhondert drie en veertigh gl. ses st.: 443-6-0 Ende den ontfanck deses jaers bedroegh ter somma van 484-13-0.
Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontf[angen] als uijtgegeven te hebben ter somma van een en veertigh gl., seven stuij[vers], welcke som[ma] gerekent bij de 334-18-0 maken tsamen 376-5-0, welcken nu mosten in de kist gevonden worden, maer alsoo in dit jaer, gelijck blijckt uijt dese rekeningh, daer van gelicht sijn 168 gl., soo blijft nu int geheel overigh 208-5-0, die in de kist sijn berustende.
Aldus gedaen in onse kerckelijcke vergaderingh binnen Andel, desen 30 meert 1679.
-Anthonius Scharp
-Aerdt Adriaenssen Naijen
-Dirck Pus, 1679
-Geerit Peeterse Bacx

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Dirck Pus als diacon heeft ontf[angen] tsedert den 1 jan[uari] 1679 tot den laesten dec[em]b[er] des selven jaers incluijs.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 9-16-0, februari 4-11-0, maart 8-17-0, april 11-0-0, mei 10-12-0, juni 9-2-0, juli 12-1-0, augustus 8-5-0, september 5-17-0, oktober 14-9-0, november 8-6-8, december 13-10-0]
-[4 maal van de turfton, in totaal 1-12-8]
-den 6 [februari] van Peterke Rutte 0-3-0
-den 21 [maart] van 't erfhuijs van Neel Abra[ms] 3-0-0
-den 14 [april] van koop van 2 1/2 mergen lants van de kinderen van zal. Ja[n] Pus 1-5-0
-den 13 [mei] van Griet Ja[n] Sijmons over een accoort 0-6-0
-dito [13 augustus] van Aert Ariens 0-4-4
-den 12 [november] over intrest van 32 [gulden] cap[itaal] tot last van [de] Romboutspolder geschooten aen Ariaen Jansen, de ontf. 1-12-0
-ontf[angen] uijt de busse bij Arien Bax 0-16-0
-[uit de bus] in de Rib 8-5-0
-ontf[angen] wegens Ariaentijen Geurts een jaer intrest verschenen december 1675, 5-0-0
-noch ontf[angen] de som 148-0-0 dien in feb[ruari] 1678 op intrest waeren gedaen aen Aert Ariensse Naijen ten behoeve van de oppersten polder, met noch 12 gl. aen intrest, som[ma] 160-0-0
-'t oortijesgelt van de tienden voor [16]78 en [16]79 9-2-0
-uijt d'arme kist gelicht de som[me] van 200-0-0
-ontf[angen] van d'erfgenamen van zal. Jan Pus 3 jaeren intresten op minderingh 45-0-0
-noch ontf[angen] uijt handen van [niet ingevuld] ... Janse Dompel wegens Wolf Theunisse, de som[ma] 10-0-0 voor 4 jaeren intrest verschenen 1676, 77, 78 en 1679.

Soo dat den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraeght ter somma van vijffhondert vier en sestigh gl. vier stuij[vers], segge 564-4-0

Volcht nu den uijtgeef tegen de voorss. ontf[angst] des selven jaers.
-[verspreid over het jaar gegeven aan 43 passanten 3-7-0]
-[aan 20 niet met name genoemde arme vrouwen en mannen 1-19-0]
-den 4 [maart] aen een vrou met attest[atie] tot lossen van een slaef 1-11-8
-den 7 [maart] voor costen van een siecke pass[ant] gelogieert tot Maij Ariens 1-2-0
-den 10 [maart] aen Gerrit Bax voor den dubbeld dien hij in mijn absenti had verstreckt
4-10-0
-den 26 [maart] een gequetste 0-4-0
-den 9 [april] een sold[aten] vrouw 0-2-0
-den 23 [april] aen Maeij Ariens voor een arme jongen die een seer hooft had en die zij den tijd van 5 weecken heeft in huijs gehad en gecureert 5-0-0
-den 7 [mei] aen Grietijen Ariens voor hemptlaken gecoft voor een schamele jongen genaemt Fieboij 2-0-0
-dito [7 mei] een kraemvrouw 0-3-0
-den 8 dito [mei] een soldate wed[uwe] 0-2-0
-dito [8 mei] een ser...ven[?] wed. 0-2-0
-den 11 [mei] aen Grietijen Cornelis Rover eenigh laken ten behoeve van Fieboij 1-3-8
-betaelt aen Maij Ariens voor slaepgelt voor Fieboij 1-10-0
-den 21 [mei] een siecke vrou 0-6-0
-den 1en [juni] aen Bastiaentje de Vroevrouw met kennis van de kerckenraet 10-0-0
-dito [1 juni] 2 jongens 0-2-0
-den 24 [juli] een schoolm[eesters] wed[uwe] commende met attest uijt lant van Kleef 0-18-0
-den 17 [september] een siecke jon[gen] 0-2-0
-den 28 [september] een gereformeert officier 0-8-0
-den [niet ingevuld, tussen 7 en 29 oktober] een sollicitant uijt het landt van Casant 1-5-0
-den 12 [november] 2 soldaten 0-2-0
-den 12 [november] uijtgeset tot last van S[int] Romboutspolder 32-0-0
-aen Grietije Cornelis aen linne tot een kleet voor Iienboij 2-4-0
-aen Goijert de Snijer voor maken van 't selve kleet 0-12-0
Dit most bij den ontf[angst] nog:
-[doorgehaald:] ont[angen] van Ariaentije Geurts 't jaer intrest verschenen dec[em]b[er] 1675 5-0-0
-ten behoeve van 't dorp Andel op intrest gedaen 200-0-0
-12 pont asse tot coocken van 25 po[nt] gerst 0-15-0
-de schoolmeester voor desen rijs voor 't leeren van d' arme kinderen toegestaen 10-0-0
Den geheelen uijtgeef deses jaer bedraecht twee hondert een en tachentigh gul[den] thien stuij[vers], segge 281-10-0. En den ontfanck was 564-4-0. Dit tegen den andere geliquideert blijckt meer ontf[angen] als uijtgegeven de som[ma] van twee hondert twee en tachentigh en veertien stuij[vers], 282-14-0, welcke gerekent bij de 208-5-0 die in d' arme kist voolgens de voorgaende rekeningh waeren berustende, maken t' samen de som 490-19-0 die nu in d' armen kist mosten berusten, maer alsoo daer in de voorige rekeninghvan de 208-5-0 waeren gelicht 200, gelijck uijt desen rekenningh blijckt, soo blijven daer nu maer int geheel overigh de som[ma] van twee hondert tnegentigh gl. 19 stuij[vers], seg[ge] 290-19-0.
Aldus gedaen in onsen kercken vergaderingh op den 15 mert 1680, ter presenti van ons ondergeschreven:
-Anthonius Scharp
-Jan van As
-Cornelis Floren
-Aert Adriaensz. Naijen
-Matthijs Janssen Naijen, 1680
-Jan Janssen

[hierna volgt een losliggend briefje in dit boek:]
-ontf[angen] bij mijn onderges[chreven] uijt handen D. Scharp, wegens de diaconie van Andel, de som[ma] van 5 gul[den] in betalingh van vracht, dat Bastiaentijen Moyier in Den Briel heb gebracht.
Andel den 16 may 1688. [getekend:] Dierck Melissen van den Dam

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Gerrit Bax als diac[on] heeft ontf[angen] tsedert den 1 jan[uari] 1680, tot den laesten decemb[er] des selven jaers.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 15-5-0, februari 8-2-0, maart 11-7-0, april 10-11-0, mei 8-13-0, juni 12-5-0, juli 7-4-0, augustus 10-15-0, september 10-5-0, oktober 10-8-0, november 6-13-0, december 9-2-0]
-dito [31 maart] van Juffr. Scriba 0-17-0
-noch ontf[angen] den 3 mert van Aert Ariens 0-12-0
-julij, in de Dortse schuijt 0-3-0
-septem[ber] van de turfton in verschijde rijse 2-17-0
-het oortyesgelt voor 't jaer tachentigh 3-13-0
-ontf[angen] een jaer intrest wegens 't dorp Andel van 200 gul[den] cap[itaal] verschenen den 8 juli 1680 10-0-0
-noch ontf[angen] uijt handen Dirck Pus, schout alhier, een cappitael van 300,- en sestigh guld[en] van intrest, som[ma] 360-0-0, waermede d'obligati die de diaconie tot lasten van d'erfgenamen van zal. Jan Pus was competeerende, is ten vollen afgedaen. Met die conditie nochtans, dat of de diaconie wan[neer] Giessen hier over, alsoo daer dese obligati is questi geweest, eenige moijte quam te moveren, dat de diaconie alhier de voorss. erfgenamen daer van costeloos en schadeloos sal houden. Nota dese bovengemeldenobligati is de diaconie aengecomen van Herbert van Werthuijsen.
-noch ontf[angen] de som[ma] van 32 gul[den] die op den 12 novem[ber] 1679 tot laste vande Romboutspolder waer uijtgeset. Noch voor intrest 1-12-0
-noch gelicht uijt d'armenkist ten behoeve van de wed. van Goijert Joosten 150-0-0
-noch ten behoeve van de hooge waersman op intrest gedaen 31-16-0 en die oock uijt d'armenkist gelicht, soo dat daer uijt gelicht is 181-16-0

Soo dat den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraeght ter somma van 714-0-0

Volcht den uijtgeef tegen den voorss. ontf[angst] des selven jaers.

-[verspreid over het jaar gegeven aan 55 passanten 10-4-0, en nog aan "verschijdene passanten" 2-2-0]
-[7 maal aan niet met name genoemde arme mannen en vrouwen in totaal 1-15-0]
-den 28 [januari] voor koocken van 't gaeren 1-10-0
-den 12 [mei] voor weeven van linden 5-13-0
-den selfden [12 mei] aen een afgebrande vrou 2-0-0
-[9 juni] Geereken 0-4-10
-den 30 [juni] van blijcken van linnen 3-6-0
-dito [8 september] in de kerck [gegeven] 0-4-0
-den 18 [november] aen Ieenboijen kleeren 5-11-0
-voor 2 jaeren aen de fons charitatis 2-0-0
-noch op den 1 jan[uari] 1681 aen de meester toegestaen voor leeren van de arme kinderen 10-0-0
-den 3 augusti 1681 ten behoeve van de kinderen van Dirck van Pelt op intrest gedaen
125-0-0
-noch ten behoeve van de wed. van Goijert Josten gedaen 200-0-0 volgens de brieven daer van zijnde.
-noch uijtgeset ten behoeve van de hooge waersman volgens obligati daervan zijnde 31-16-0

S[omm]a bedraegt de geheelen ontfangh deses jaers te samen een somme van 714-0-0
De uijtgeeff daer en tegen bedraegt 402-14-0. Dit tegens den anderen geliquideert blijct meerder ontfangen als uijtgegeven te hebben de somme van driehondert elff gul[den].
Hier bij gereeckent tweehondert 't negentich gul[den] negentien st[uivers] die in de voorige reeckeningh waeren overgebleven, bedraegt te samen ses hondert eene gul[den] negentien stuijvers 601-19-0
Doch alsoo in dese reeckening uijt d'armekist sijn gelicht hondert een en tachtich gul[den] sestien stuijvers, blijft de voorss. somme maer vier hondert twintich gul[den] drie st[uivers] 420-3-0. Welcke vier hondert twintich gul[den] drie stuijvers in de armekist sijn berustende.
Aldus gedaen in onsen kerkenvergaderingh op de 15 augustij 1681, ter presentie van mijn onderges[chreven]:
-Antonius Scharp
-Dirck Pus, 1681
-Cornelis Floren

( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1681-1686
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)