Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1681-1686
(Andel, accounts of the deacons 1681-1686)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2002, p.120-126, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Cornelis Flooren als diacon heeft ontf[angen] 't sedert den 1 jan[uari] 1681 tot den laesten december des selven jaere.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 7-5-0, februari 5-16-0, maart 8-10-0, april 12-0-0, mei 10-16-0, juni 7-2-0, juli 8-6-0, augustus 8-14-0, september 8-2-0, oktober 8-14-0, november 10-10-0, december 11-18-0]
-uijt de bus in de Rib gelight 10-8-0
-uijt de bus dat voor de stommen gegeven was, ten behoeve van de armen 5-10-14
-ontf[angen] van Jan Ariens 0-6-0
-ontf[angen] voor de turfton in 4 rijsen 1-15-0
-uijt het erfhijs van Blommert 6-0-0
-uijt het erfhuijs van Lijntijen Goyert Joosten 2-8-0
-ontf[angen] wegens 't dorp een jaer intrest van 200 [gulden] capp[itaal], verschenen den 8 juny 1681: 10-0-0
-ontf[angen] wegens 't oortjes gelt van de thient 4-8-12
-noch ontf[angen] uijt handen van Cornelis Antonisse als waersman de som van 31-16-0 die hem, gelijck blijckt uijt de voorige rekeningh, waeren ten behoeve van 't gemeen op intrest gedaen. Voor intrest daer voor ontf[angen] 3-14-0
-ontf[angen] van Jan Dompel wegens Wolfert Theunisse 5 gl. voor 2 jaeren intrest van 50 gul[den] cap[pitaal] en dat voort jaer 1680 en 1681: 5-0-0
-ontf [angen] van Pauls Dirckse d'intreste van 112-0-0 en dat van den 22 junij 1679 tot den 22 junij 1684, daervoor gelijck de brief daer van zijnde breeder sal uijt wijsen 17-6-0
-noch 2 jaeren intrest van 200 gul[den] tot lasten van 't weeskint van Cornelis Dircksen verschenen den 24 novemb[er] 1679 en 1680: 20-0-0
-noch uijt d'arme kist ten behoeve van de diacon gelicht 65-6-0
Soo dat den geheelen ontfanc deses jaer bedraeght ter som[ma] van 291-11-10

Volght den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst]
-[de volgende persoon krijgt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn Bax, 1 maal 0-4-0, 1 maal 0-6-0, 1 maal 0-8-0, 1 maal 0-10-0, 2 maal 0-12-0, 1 maal 0-14-0, 1 maal 1-0-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 39 passanten 9-1-8]
-den 13 [januari] voor maken van 2 hemden voor Fienboij 6-12-0
-[den] 20 [januari] aen laken ende andere materialen ten behoeve van Lijn Bax 15-5-12
-[den] 26 [januari] voor maeckloon van de kleer van Lijn Bax 2-3-0
-den 7 [februari] voor 't make van een dootkistje 0-8-0
-den 28 [februari] den schoolmeester van Aelst 3-3-0
-[in april] aen linne kleer voor Fienboij 1-16-0
-den 23 [mei] aen een officier 0-18-0
-[in juli] voor huijsvestingh van een sieck vrouw aen Ariaentyen Snijers 1-4-0
-tot rijsgelt aen den selven vrouw 0-12-0
-voor eetwaere ten behoeve van de selve 0-12-4
-[in september] voor L. Bax 2 tonnen turf 0-18-0
-[in september] ten behoeve van Iienboij voor XII knoopen, garen, maeckloon, etc. 7-11-8
-[3 november aan] huijsarmen 0-12-0
-tot reparati van 't huijs ten behoeve van 't weeskint van Cornelis Dircksen, verschoote ten arbijtsloon 6-19-8
-voor 12 gesaeghde deele, 8 sparre, en vracht 8-5-0
-voor 13 ruijten 0-13-0
-voor molegelt 0-8-0. blijckt alles bij quitanti
-op intrest gedaen ten behoeve van 't selven weeskint gelijck blijckt bij de brief dar van zijnde 112-12-0
-aen de fons charitatis 1-0-0
-door de predicant aen verschijden pass[anten] in mijn absenti 3-1-0
-aen de schoolmeester voort leeren van d'arme kinderen toegestaen 10-0-0
Den uijtgeef bedraeght te samen hondert een en 't negentich gul[den] sestien stuijvers 191-16-0 ende den ontfangh hier vooren bedraegt tweehondert een en 't negentich gul[den] sestien[!] stuijvers 291-11-0 [!]
Dese tegen den anderen geliquideert blijct meerder ontfangen als uijtgegeven te sijn een somme van 99-15-0. Hierbij gereeckent vier hondert twintich gul[den] drie stuijvers die in de voorige reeckeningh waeren overgebleven bedraegt te samen 519-18-0.
Doch alsoo in dese reeckeningh uijt d'arme kist sijn gelicht vijff en 't sestich gul[den] ses st[uiver], blijft de voorss.noch vierhondert vier en vijftich gul[den] twaelff st[uiver] 454-12-0. Welcke vierhondert vier en vijftich [gulden] twaelf stuijvers in de arme kist sijn berustende.
Aldus gedaen in onse kerke vergaderingh op den 29 october 1682:
-Anthonius Scharp
-dit heeft Teunis Teunisz. + voor sijn hantmerck gestelt
-Jan Adriaenssen
-Dirck Pus, 1682

C[?]. Koolhaes heeft ontfangen vier gul[den] ses st[uiver] aen duijten die den selven (waert mogel[ijk]) sal uijtgeeven en 't selve in ander gelt aen Do. Anthonij Scharp sal restitueren in voldoeningh vant voorige sloth.
Dese 4-6 stuij[ver] aen mij gerestitueert. A. Scharp.

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Theunis Theunissen als diacon heeft ontf[angen] tzedert den 1 jan[uari] 1682 tot den laesten decemb[er] des selven jaers.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 7-13-0, februari 6-7-0, maart 12-10-0, april 6-0-0, mei 11-1-0, juni 10-10-0, juli 8-7-0, augustus 9-18-0, september 6-2-0, oktober 11-17-0, november 8-8-0, december 9-14-0]
-dito [8 maart] van 2 die ondert[rouwden] 0-12-0
-dito [15 maart] van een bruijt 0-10-0
-dito [12 april] uijt het erfhuijs van de heer Wevelinchoven ontf[angen] 6-0-0
-dito [16 augustus] van Jan Ariens ont[fangen] 0-10-0
-[in september] van 't erfhuijs van Gijsbert Ariens ontf[angen] 4-8-0
-[in september] voor de turfton 0-11-0
-[in oktober voor de] turfton 0-11-0
-dito [8 november] van heere schepenen ontfan[gen] 1-4-0 die sij hadden ontf[angen] voor 't overstaen van een schepenbrief tot last van 't weeskint van Cornelis Dircksen, waer nu mede gegeven aen den armen.
-[in november voor de] turfton 0-11-0
-voor 't oortijesgelt 2-16-0
-noch extra-ordinaer ontf[angen] van Jan Sijmons de Bock [moet waarschijnlijk de Kock zijn, JK] in mindering van intresten 20-0-0
-uijt de bus in de Rib 22-0-0
-[uit de bus] tot Arien Bax 5-17-0
-ontfangen van de vooght van tweede kint van Goyert Joosten van Drunen 2 jaer intrest verschenen den 19 app[ril] 1682 en 83, 20-0-0
-ontf[angen] uijt handen van de heer Wittens een jaer intrest wegens't dorp Andel verschenen den 8 juli 1682, 10-0-0
-ontf[angen] van Dirck Pus een jaer intrest wegens de kinderen van Dirck van Pelt 16-5-0
-noch ontf[angen] van Hendrick Sweeren de Cock de som[me] van 40 gl. en dat voor een jaer huijshuer van 't huijs en hof van 't weeskint van Cornelis Dircksen geexpireert kersmis 1681, 40-0-0
-uijt d'armekist gelicht met kennis van kerckenraet in twee rijsen, de somm[a] van 176-6-8
Soo dat den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraeght ter som[me] van vierhondert ses en twintigh gl. ses st[uiver].

Volcht nu den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst]:
-[de volgende persoon krijgt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn Bax, 1 maal 0-12-0, 1 maal 0-13-0, 1 maal 0-16-0, 1 maal 1-2-0, 1 maal 1-8-0, 1 maal 1-14-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 6 passanten 1-18-8
en nog 4 maal aan een niet vermeld aantal passanten 9-15-0]
-[in februari] aen siecke en passante tsamen 1-13-0
-[in maart] een arm huijsgesin met onser aller kennis 5-0-0
-[in maart] aen Arien Bax voor een sieck soldaet die oock hier gesturven is 3-4-8
-[in maart] aen Lijn Bax voor de selve 1-2-0
-[in april of mei] de timmerman voor een dootkist 5-0-0
-[in april of mei] aen de barbier voor de selven 5-5-0
-[in april of mei] een verdreve pred[ikant] 0-12-0
-[in september of oktober] aen meester Castel voor extra ordinaeren diensten aen een gesturven man waer van hier vooren 4-0-0
-[in november] gegeven 1-10-0 [aan wie ? mogelijk Lijn Bax? JK]
-[in december] uijtgegeven 1-10-0 [aan wie ? mogelijk Lijn Bax? JK]
-[in december] aen Adam Hermans betaelt voor gehaelde waeren ten behoeve van Lijn Bax 7-16-10
-[in december] aen de waersman Eijmert Pus betaelt 7-4-0 over molengelt van 't jaer 1680 ten behoeve van 't weeskint van Cornelis Dircksen.
-[in december] aen de fons charitatis 1-0-0

-Overgenomen een schepenbrief van de heer Ten Hagen tot laste van 't weeskint van Cornelis Dircksen, 't cappit[aal] is 50-0-0
-aen sijn noch betael 't verloop van 7 jaeren intrest tegens 6-5 ten hondert, maeck tsamen 21-17-8 noch aen costen van t[k]open, etc. 4-9-0
-noch op intrest gedaen aen de vooght van 't weeskint van Goyert Joosten van Drunen ten behoeve van 't selve kint 100-0-0
Den uijtgeef deses jaers bedraeght 232-4-0 en de ontf[angst] was 426-6-0. Dit tegens de andere geliquideert en afgetrocken blijckt meer ontf[angen] als uijtgegeven 194-2-0 welcken gelijt sijnde bij de 454-12-0 maken tsamen 648-14-0.
Maer alsoo in dese rekeningh van de diaconie waeren gelicht 176-6-0 welcke getrocken sijnde van den 648-14-0 blijft nu maar in [de] kist berusten 472-8-0.
Aldus gedaen in onsen kerckelijcke vergaderingh op den 4 may 1683, ter presenti van ons ondergess.
-Antonius Scharp
Nota, met onser aller kennis noch van dese somma van 472-8-0 gegeven aen de meester 10 gul[den], soo dat hier noch in cassa is 462-8-0.
-Ant. Scharp
-Corn. Koolhaes, 1683
-Pieter Bacx
-Jan Adriaenssen
-Wouter van der Plas

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Jan Ariensse als diacon heeft ontfangen tseedert den 1 jan[uari] 1683 tot den laeste decemb[er] des selven jaere.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 12-16-0, februari 7-2-0, maart 5-13-0, april 8-14-0, mei 10-4-0, juni 10-19-0, juli 6-11-0, augustus 10-12-0, september 7-13-0, oktober 8-19-0, november 7-6-0, december 8-15-0]
-[tussen 14 en 21 maart] van Leendert Claesse 0-1-0
-[28 maart] van 't erfhuijs van de kinderen van Jan Rutten 0-13-0
-den 17 [juni] van Lijn Bax 4-0-0
-dito [11 juli] door D. Scharp 0-8-0
-[in oktober] voor 2 schepen voor de turfton 0-18-0
-noch ontf[angen] van 't oortyes gelt 2-14-0
-uijt de bus in de kerck 1-0-0
-[uit de bus] in de Rib 14-10-0
-[uit de bus] bij Arien Bax 0-13-0
-ontfange van Aert Pauels wegens 't weeskint van Goyert Joosten 14-5-0
-noch ontf[angen] uijt hande D. Scharp wegens Ariaentije Geurts som van 100 gulden, waer mede sijn afgelijt die 100 gul[den] die Ariaentyen Geurts was schuldigh aen de diaconie, en in een hypotecuati brief bij de voormelde weduwe ten behoeve van Gerit Biebe, gepasseert in dato den 1 novem[ber] 1666 was gecomprehendeert. 100-0-0
-met noch 45-16-8 over seven jaeren 4 maenden intrest 45-16-8
En alsoo D. Scharp van sijn op rekeningh ontfangene penningen, de diaconie de intreste haeren tweegen hadde betaelt, tsedert 't jaer 1670 tot 1675 incluijs, tegen 5 van 't hondert en zijn E[erwaarde] uijt 't verbael heeft genooten tegens 6-5-0. Soo hij heeft die 5 jaeren intrest vergroot met 5 halve rixdaelders, maeckt tsamen 6-5-0.
En alsoo D. Scharp haer uijt d'ontfangen pen[ningen] hadde belooft 100 gul[den] te vereeren, soo beloove wij in onse qualitijt daer toe te geven 't rechte sevende part.

Soo dat den geheelen ontfanck deses jaers bedraeght 296-5-0

Volght den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst]:
-[de volgende persoon krijgt regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Lijn Bax, 1 maal 0-3-0, 6 maal 0-4-0, 3 maal 0-5-0, 5 maal 0-6-0, 2 maal 0-8-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 116 passanten 11-8-0
en nog 3 maal aan een niet vermeld aantal passanten 0-19-0]
-[aan 7 niet met name genoemde vrouwen 0-17-0]
-den 19 [januari aan] een vrouw en 2 kinderen 0-4-0
-[in mei] aen Adam Hermans ten behoeve van Lijn Bax 6-3-0
-den 9 [mei] aen Beeltjen ten behoeve van Lijn Bax 0-8-0
-den 11 [mei aan] een vrou en kinderen 0-3-0
-den 13 [mei] voor maken van 2 hemden ten behoeve van Lijn Bax 0-11-0
-den 21 [mei] aen een afgebranden 1-10-0
-dito [23 mei] aen Jufferou van der Meulen tot Gorcum, over gehaelde sers[?], laecken, etc. ten behoeve van Lijn Bax 12-18-0
-[in juni] aen Govert Ariens voor maken van Lijn Baxe kleeren 1-13-4
-den 27 [juli] ten behoeve van L. Bax aen Beeltyen betaelt 0-6-8
-den 28 [september aan] een afgebrande 0-15-0
-dito [5 december] aen Meester Castel voor costgelt en leere van Jan Govertse van Drunen 4-10-0
-den 13 [december] ten behoeve van Lijn Bax gecoft een hemtrock 3-16-8
-den 31 [december aan] huijsarmen 0-10-0
-den 23 [januari 1684] aen Lauwerens 0-11-0, den 26 deselven 1-4-0, den 30 deselve 0-18-0, den 31 deselve 2-0-0, noch met kennis 4-0-0, noch met kennis 2-10-0.
-den 22 [februari 1684] aen Govert Ariens over makegelt voor Lijn Bax 16-8-0
-den 26 [februari 1684] betaelt aen Beeltije Willems over een jaer huijshuer voor Lijn Lijn Bax 15-12-0
-aen Adam Hermans voor deselven betaelt over gehaelde waeren 12-5-14
-aen Mons. Koolhaes betaelt 4 gl. die hij verschooten had aen en ten behoeve van Laurens
4-0-0
-aen Antoni Ariens wegens deselve betaelt 1-10-0
-aen Pauls Jilisse voor deselve van vracht van 1/2 aem[?] bier 0-3-0
-aen de chirurchijn van [het] sticht tot Workum voor cureeren van Laurenssen been betaelt 40-0-0
-ten behoeve van deselve aen vlijs en wittebroot 0-18-0
-aen deselve 1-5-0, noch 1-4-0, noch 1-4-0
-aen vijff tonnen turf voor Lijn Bax 2-5-0
-aen D. Scharp 3 gl. die hij bij de laeste rekeningh te cort quam 3-0-0
-gegeven aen een verdreven persoon 1-5-0
-noch door D. Scharp verlooren aen 5 5 of 36 gul[den] soo quade als goede duijten 10 gul[den]. Hier voor uijtgeef 10-0-0
-met kennis van Antoni Ariens door D. Scharp gegeven aen een vrouw wiens dochter van de kancker sou gesneeden worden 1-5-0
-aen de fons charitatis 1-0-0
-aen Meester Castel voor leeren van d'arme kinderen 10-0-0
Soo dat den geheele uijtgeef bedraeght 169-17-10. En den ontf[angst] was 296-5-0. Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontf[angen] als uijtgegeven 126-7-0. Dese gelijt bij den 462-8-0 die bij den laesten rekeninghwaeren overgeschooten, maken samen 588-15-0 die in de kist sijn berustende.
Aldus gedaen in onsen kercke tot Andel den 1 jan[uari] 1685.
-Ant. Scharp
-Corn. Koolhaes, 1685
-Matthijs Janssen Naijen, 1685
-Wouter van der Plass
-Anthonis Adriaenssen

Met kennis van ons dese voorige uijtgeef vergroot met 5-17-0 welcken moet afgetrocke worden van den 462-8-0 soo dat maer bij cas blijven 456-11-0
-Antonius Scharp
-Matthijs Janssen Naijen
-Corn. Koolhaes, 1685

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Wouter van der Plas als diacon heeft ontf[angen] tsedert den 1 jan[uari] 1684 tot den laesten december des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 9-16-0, februari 7-12-0, maart 7-16-0, april 9-5-0, mei 12-11-0, juni 7-15-0, juli 10-5-0, augustus 6-1-0, september 7-6-0, oktober 10-14-0, november 6-18-0, december 11-1-0]
-noch ontf[angen] uijt den bus tot Arien Bax 5-9-0
-[uit de bus] in de Rib 14-10-0
-'t weeskint van Cornelis Dircksen was schuldigh wegens verschot tot reparati van dessels huijs: aen arbeijtsloon 6-19-8, voor twaelf gesaeghde deelen, 8 sparren en vracht 8-5-0, 13 ruijten 13-0-0, molengelt 8-0-0, noch 7-4-0.
-noch ten behoeve van 't selven aen mijnheer ten Hagen betaelt 7 jaeren intrest van 50 gl. cap. 21-17-8
-noch aen costen van transport van dien brief 4-9-0
-comt de diaconie vant voornoemde kint vier jaeren intrest verschenen novem[ber] 1681, 82, 83, 84 van 200 capp. 40-0-0
-hier op was ontf[angen] van Theunis Theunisse 40-0-0 en bij van der Plas 49-4-4, soo dat de voorige verschooten pen[ningen] en verder verschot uiten 4 jaeren intrest van 200 capp. sijn betaelt tot 1684 incluijs. Dus hier met noch 2 jaer van 50 gl. voor ontf. 49-4-4
-noch ontfangen van Aert Pauls wegens den weeskinderen van Goijert Joosten van Drunen de som van 14-15-0
-ontf[angen] wegens 't oortyesgelt 3-7-0
-noch gelicht uijt d'armekist de som 45-0-0 noch uijt de selve gelicht de som van 25-0-0
-wegens de turfton ontf[angen] 3-0-8
-noch ontf[angen] van Jan Dompel wegens een jaer intrest vant doorp 10-0-0 verschenen julij 1683
Soo dat den geheelen ontf[angst] bedraeght 277-5-4

Volght den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst]
[de volgende personen krijgen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Lijn Bax, 1 maal 0-4-0, 4 maal 0-5-0, 2 maal 0-6-0, 1 maal 0-9-0,
-den huijsarme genaamd Laurens Laurensen, 15 maal 1-0-0, 1 maal 1-4-0, 1 maal 2-2-0, 1 maal 2-5-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 28 passanten 2-18-8
en nog 2 maal aan een niet vermeld aantal passanten 1-10-0]
-[aan 2 niet met name genoemde vrouwen 1-2-0]
-den 4 [juli] tot lossingh van een slaef 0-12-0
-aen Beeltije Willems voor huijshuer van Lijn Bax 7-16-0
-aen hout ten behoeve van Laurens Laurens aen Jenneke Rosa 5-10-0
-een koij gecoft ten behoeve van Beelije Willems 40-0-0
-aen Govert Ariens voor make van kleeren voor Ienboy etc. 1-17-8
-aen peij ten behoeve van Ienboy 6-16-8
-aen Jan van Thiel voor een dootkist 1-16-0
-aen Adam Hermans over gehaelde waren bij Lijn Bax 14-4-0
-aen Anneke Dirxs Loijen tot lossingh van haer man 25-0-0, blijkt alles bij quitanti.
-met kennis van kerckenraet aen een geweesen predicant Steenus 5-0-0
-aen Piter Bax ten behoeve van Laurens betaelt voor 3 schepel rogh 4-18-0
-aen D. Scharp voor vracht, passasi gelt, verschot, verteringh, etc., soo in Den Haege,
Wer­ckendam, Workum, Giessen, Andel, over de sake van de boetens tegen Worcen[?] en Crielaert de pachter 13-13-0
-aen de fons charitatis 1-0-0

Den uijtgeef bedraeght 156-9-8 ende den ontfanck bedroegh 277-5-4. Dit tegens den andere geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven de som[me] van 120-15-12. Ende bij de voorige reeckeningh was overgeschooten 456-11-0. Dit bij den anderen gereeckent bedraeght te samen vijff hondert seven en 't seventich gul[den] ses stuijvers twaelff pen[ninge].
Doch alsoo geduerende den tijt deser reeckeningh uijt de armekist sijn gelicht de somme van 't seventich gul[den], welcke afgetrocken van de voorss. 577-6-12, blijft noch vijff hondert seve gul[den] ses stuijvers twaelff pen[ningen], welcke in de arme kist sijn berustende.
Aldaer gedaen in onse kerke tot OpAndel den 8 januarij 1686.
-Antonius Scharp
-Mathijs Jansse Naijen
-Anthonis Adriaenssen van den Andel

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Antoni Ariensen als diacon heeft ontf[angen] tsedert den 1 jan[uari] 1685, tot den laesten dece[m]b[er] des selven jaere.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 8-9-0, februari 6-14-0, maart 7-9-0, april 9-6-0, mei 8-12-0, juni 9-2-0, juli 10-18-0, augustus 6-9-0, september 7-15-0, oktober 7-14-0, november 9-5-0, december 15-5-0]
-[8 juli] van de turfton 0-6-0
-[8 juli] van Antoni Ariens 0-7-0
-[4 november] van de turfton 0-16-0 nota, hier moet bij comen 17 stuij[vers] van de turfton
-[in december van de] turfton 0-8-0
-uijt de bus in de Rib gelicht 19-16-0
-van 't oortijes gelt 6-13-0
-noch ontfangen wegens 't weeskint van Goyert Joosten van Drunen 14-5-0
-noch een jaer intrest van 200 gl. cap[itaal] ons competeerende op [het] dorp Andel, verschenen 1684, 10-0-0
-noch door handen van Jan Geurts ontf[angen] een jaer intrest van 200 gul[den] cap[itaal] verschenen den 24 nov[ember] 1685 10-0-0
S[omm]a bedraegt den geheelen ontfangh van desen jaere te samen een somme van een hond[er]t seventich gul[den] ses st. 170-6-0

Volcht den uijtgeef tegen den voorss. ontfangh.
-[verspreid over het jaar gegeven aan 98 passanten 9-5-0]
-den 4 [februari] tot Giessen 0-5-0
-[9 februari] aen de meester voor 2 boeckjes 0-4-0
-[13 februari] aen een sieck vrou 0-6-0
-[30 maart] door D. Scharp om een arm mens tot Gorcum in de class. 0-6-0
-den 12 [april] aen 2 brieven ons uijt Wijck [of: Uijtwijck] ende Alemkerck 0-6-0
-den 24 [mei] 2 siecken 0-12-0
-[24 mei] aen een brief nae Den Hage over 't oortijesgelt 0-4-0
-[in juni] aen een broeck en hant voor Laurens 6-16-0 een paer coussen voor deselven 1-2-0
-den 19 [juni] een ziecke vrou 0-3-0
-den 27 [juni] zieck 0-6-0
-den 30 [juni] op intrest gedaen aen Jan van Besoij[en] 25-0-0
-den 7 [juli] een vrouw 0-6-0
-dito [10 juli, voor] 3 slaven 0-16-0
-den 4 [oktober] aen een school[mr.] 0-6-0
-den 17 [december] een brief over 't oortjesgelt 0-4-0
-den 2 feb[ruari] 1686 aen Willem den Donser op intrest gedaen 50-0-0
-aen de fons charitatis 1-0-0
-tot solesitati van 't oortyesgelt, neffens alle kerck. Daer die sollicitati annex 5-0-0
Den geheelen uijtgeef desen jaere bedraegt 102-10-0. Dit geliquideert tegens den voorss. ontfangh blijct meer ontfangen als uijtgegeven een somme van 67-16-0. Daer bij geereeckent 507-6-12 welcke in de arme kist waeren berustende, kompt te samen te bove een somme van vijffhondert vijff en 't seventich gul. twee stuijvers twaelff penn. welcke in de armekist sijn berustende. Aldus gedaen in onse kerke tot OpAndel op den 21 januarij 1687.
-Antonius Scharp -Matthijs Janssen Naijen, 1687
-Dirck Pus, 1687 -Adriaen Bacx
-Wouter van der Plas -Jan Roosa

Rekeningh en bewijs van 't armengelt dat Wouter van der Plas als diacon heeft ontf[angen] tsedert den 1 jan[uari] 1686 tot den laesten decemb[er] des selven jaere.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 10-15-0, februari 9-16-0, maart 9-19-0, april 6-19-0, mei 6-14-0, juni 9-12-0, juli 6-10-0, augustus 7-13-0, september 7-4-0, oktober 7-3-0, november 7-11-0, december 11-1-0]
-[3 maart] van D. Scharp van een bruij[loft?] 0-12-0
[tussen posten van maart en april:] nota, den ontf[angst] wort hier bij maende geset uijt vreese van te wijnigh papier.
-uijt de bus bij Arien Bax 2-12-0
-[uit de bus] in de Rib 7-10-0
-voor 2 jaeren intrest verschenen julij 1685 en 1686 wegens 't dorp Andel 20-0-0
-ontf[angen] van 't erfhuijs van Pieter Bax 11-16-0
-[van het erfhuis?] van Adam Hermens 8-14-0
-van de turfton 1-13-0
Soo dat den geheelen ontf[angst] deses jaers bedraeght hondert drie en vijftigh gul[den] veertien stuij[vers], seg 153-14-0

Volght den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst].
-[verspreid over het jaar gegeven aan een niet genoemd aantal passanten 17-0-0]
-de diacon van der Plas had in sijn voorige rekeningh vergeten in te brengen een half vat bier met den accijns en vracht 2-5-0 en dat ten behoeve van Laurens
-noch aen een pass[ant] door Meester Castel die tot sijnen huijse was 1-16-0
-[in juni] noch aen een propo[nent] 1-5-0
-aen een craemvrouw soo voor huijsvestingh, cost, etc. en de vroe-vrouw 7-16-4 deses was gelegen tot Jan van Herrewijnen
-aen de proponent van den Oever 0-12-0
-aen een student 0-6-0
-aen de turfton of een nieuwe turfton 3-3-0
-aen de smit voor hoepe om te leggen 0-6-0
-aan de fons charitat[is] 1-0-0
-aen Meester de Ruijter voor 't leeren van d'arme kinderen doch sonder nu consequentie te trekken 10-0-0
Den geheelen uijtgeef deses jaers bedraeght 45-9-0 en den ontfanck was 153-14-0, dit tegens den anderen geliquideert blijckt meer ontf[angen] als uijtgegeven ter som[me] van 108-5 stuij[vers]. En dese 108 gelijt bij den 575-2-12 maken te samen de som 683-7-12, welcken in de armenkist sijn berustende.
Aldus gedaen in onsen kercke tot OpAndel den 27 jan[uari] 1688.
-Anto[nij] Scharp
-Govert Adriaensz.
-Jan van As
-Jan Adriaenssen
-Anthonie Adriaenssen

[dan volgt achterin het boek een lijst met inkomsten (collecten) en uitgaven van het avondmaal. Per avondmaal wordt 2-10-0 uitgegeven aan Spaanse Wijn en brood, 4 maal per jaar dus 10 gulden per jaar.Deze inkomsten en uitgaven worden jaarlijks herhaald en heb ik verder niet overgenomen, enkel het totaal. De bijzondere posten die soms vermeld staan volgen hieronder]
-[collecte: kerst 1673 t/m kerst 1676 50-11-0, in 1677: 21-0-0, in 1678: 17-18-0, in 1679: 18-14-8, in 1680: 16-4-0, in 1681: 13-15-4, in 1682: 13-4-0, in 1683: 12-6-0, in 1684: 16-3-0, in 1685: 14-18-0, in 1686: 14-3-10]
-[uitgaven 1675 t/m 1686 elk jaar 10-0-0]
-[voor de periode kerst 1674 t/m kerst 1676] nog 6 stuij[vers] voor een aerde stoopen[?]
-[in 1679] voor een psalmboeck ten dienste van de meest[er] 2-5-0
-Wij ondergess. schout, gerechten en kerckmrs. van Op- en Neerandel, verklaeren met onse kennisse, uijt dese bovenstaende 53-1-4 pen. te sijn gelicht een somme van ses en twintich gul[den] veertien st. Welcke vermits den onmachticheijt der kerken sijn geemployeert tot reparatie van het predikants en schoolhuys. Soo sulx nog blijft 26-7-4.
Oirconde geteeckent op den 19 april 1683:
-Dirck Pus, 1683
-Matthijs Janssen Nayen, 1683
-Pieter Bacx
-Wouter van der Plas
-Cornelis Cornelisse Smit
-Corn. Koolhaes, 1683
-[in 1684] met kennis en goetvinden van kerkeraet en toehoorders van de reeckeningh aen Meester Castel bet[aald] een somme van tien gul[den].

-[de personen die deze rekeningen ondertekenen zijn over het algemeen dezelfde als die de diakonierekeningen ondertekenen over hetzelfde jaar. Deze heb ik niet over genomen, enkel de uitzonderingen]
-Bastiaen Abrham de Raad [tekent op 9-2-1677 voor de jaren 1674 t/m 1676]
-Corn. Koolhaes [tekent 29-10-1682 voor het jaar 1681]
-Dirck Pus [tekent 8-1-1686 voor het jaar 1684]
-Jan Adriaenssen [tekent 8-1-1686 voor het jaar 1684]

[Tot slot volgt een lijstje obligaties in het bezit van de diakonie op 1675, bij ingebruikname van dit boek, uitgezonderd de laatste 2]
-de diaconie heeft op Ariaentije Geurts 100 gl. die in mijn schepenbrief begrepen sijn, en die ic magh afleggen of overnemen als sal geraden[?] vinden 100-0-0
-een schepenbrief op Sijmen Janssen de Kock 50-0-0
-een op Wolf Antonis 50-0-0
-een obl[igatie] tot laste van d'erfgenamen van zal. Jan Pus 300-0-0
-een obl[igatie] tot laste van de oppersten polder 148-0-0 [doorgehaald] [deze schuld is in 1678 aangegaan, zie de diak. rek. van dat jaar]
-noch een schepenbrief op 't weeskint van Cornelis Dircksen 200-0-0 [deze schuld is in 1678 aangegaan, zie de diak. rek. van dat jaar]

[einde van dit boek, JK]

( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1687-1693
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)