Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1687-1693
(Andel, accounts of the deacons 1687-1693)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2002, p.259-270, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Ontf[angst] en bewijs van 't armegelt dat Cornelis Antonisse als diacon heeft ontf[angen] tsedert den 1 jan[uari] 1687 tot den laesten decemb[er] des selven jare.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 6-12-0, februari 6-3-0, maart 7-19-0, april 6-5-0, mei 7-13-0, juni 10-5-0, juli 8-5-0, augustus 8-13-0, september 7-5-0, oktober 6-16-0, november 7-8-0, december 11-7-0]
-uijt de bus in de Rib 10-0-0
-[uit de bus] bij Toni Goris 0-2-0 -[uit de bus bij de] metselaer 0-17-0
-[uit de bus bij] Bax 0-14-0 -[uit de bus bij] Lammert 2-18-0
-uijt erfhuijs van Grietijen Ariens 2-17-12
-van 't erfh[uis] van Jan Hooghlant 10-13-0
-van de turfton 0-8-0 -noch van de turfton 0-16-0
-noch voor 3 jaeren van 't ortijesgelt de an. 86, 87 en 1688 8-18-8
-noch over seker legaet van 25 gl. gelegateert bij Dirck van den Ende en daer bij schepenen van Woudrichem ons toe[?] gelijt 16-3-0
S[omm]a bedraegt den geheelen ontfangh den somme van 148-18-0

Volght den uijtgeef tegen den voorss. ontf[angst]:
[de volgende personen krijgen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Hendrick Wolfs, 1 maal 0-6-0, 1 maal 0-7-0, 1 maal 0-10-0, 2 maal 0-12-0, 1 maal 0-16-0, 1 maal 2-3-0
-den huijsarmen genaamd Bastiaentijen, etc., 1 maal 0-8-0, 7 maal 1-0-0, 8 maal 0-12-0]

-[verspreid over het jaar gegeven aan een niet genoemd aantal passanten 15-8-0]
-[in augustus] voor den selve [= de huisarmen] 8 tonnen turf 2-0-0
-den 9 [oktober] een vrou 0-3-0
-[in december] aen een vrouw die bij Pieter Pelt lagh voor cost en huijsvestingh 3-3-0
-[25 december] voor deselve huijsarmen 6 ton turf 1-16-0
-[30 december] aen den Dongen voor hoender aen Hanedoes gesonden 2-14-0
-aen de fons charitatis 1-0-0
-aen Maeyken Ariens geleent 6-0-0
-aen meester de Ruijter toegestaen voor leren van d'arme kinderen 10-0-0 doch sonder in consequenti te trecken.
Somma bedraeght den geheelen uijtgeeff 60-16-0, segge 60-16-0, ende den ontfangh bedraegt 148-18-0. Tegens den anderen verreeckent blijct meerder ontfangen als uijtgegeven te sijn een somme van acht en tachtich gul[den] 2 st.: 88-2-0.
Ende is bij de laes[t] gedane reeckeningh aen gelt bevonden geweest omme inde armekist te berusten een somme van 683-7-12.
-van welcke bij den predikant met kennisse van de kerkenraet is uijtgegeven eerst aen dit boeckje 0-14-0
-noch aen een partij duijten, bij verkoopingh verlooren 4-14-0
-noch aen Moets voor vracht betaelt 5-0-0
-aen de huijsarmen tot reijsgelt bet[aald] 4-0-0
-voor twee bussen bet[aald] 3-0-0
-op den 4 mert 1688 aen Adriaen Biesheuvel uijtgeset op interest 225-0-0,
Welcke twee hondert twee en veertich gulden acht stuijvers afgetrocken van de voorss. ses hondert drie en tachtich gul[den] seven st[uivers] 12 penn[ingen], blijft noch vierhondert veertich gul[den] 19 st. 12 pen. Welcke gelegt bij de 88-2-0 hier vooren gemelt bedraegt int geheel vijffhondert negenentwintich gul[den] eene st. 12 pen. die in de arme kist sijn berustende. Welcke arme kist bij de kerkenraet en bij dese presente ingesetene wert versocht dat den predikant, wanneer tot Woudrichem bij de diaconen sal sijn gebracht, in sijne bewaringe soude nemen, en bewaeren naer sijn vermogen. Met belofte nochthans dat, ingevalle daer aen quam eenich ongeval, 't zij door oirlog, brant, dieve, als andersints, waerdoor de verss. kist oft daer in berusten[de] goederen wierden beschadicht, dat den verss. predikant daer voor geensints sal aensprecken sijn.
Aldus gedaen, gerekent en gesloten in Andel op den 16 januarij 1689.
-Ant. Scharp -Wouter van der Plas
-P. Waghenmans [stempelt!] -Govert Adriaens
-Huij[bert] Verhoev[en], 1689. -Aerdt Adriaensse Naijen
-Anthonis Adriaenssen -Adrien Adriassen Naijen

Ontf[angst] en bewijs van 't armegelt dat Arien Bax als diacon heeft ontf[angen] tsedert den 1 jan[uari] 1688 tot den laesten dec[em]b[er] des selven jaere.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 7-5-0, februari 9-2-0, maart 4-8-0, april 8-3-0, mei 8-4-0, juni 7-12-0, juli 6-10-0, augustus 7-14-0, september 4-1-0, oktober 10-2-0, november 6-15-0, december 11-16-0]

-dito [8 februari] van een bruijt 0-6-0
-[31 oktober] van de turfton 0-12-0
-[5 december] van 't erfhuijs van Mons. Boons 2-13-0
-uijt de busse bij Arien Bax 0-1-0
-[uit de bus] bij Lambert Bastiaense 3-8-0
-[uit de bus] bij Geeriken 0-11-0
-[uit de bus] in de Rib 6-14-0
-[uit de bus] bij de metselaer 1-10-0
-ontf[angen] van Huijbert Verhoeven 20 gul[den] in betalingh van 8 jaeren intrest van 50 gul[den] cap[itaal], verschenen mert 1682, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, dus hier 20-0-0
-noch ontf[angen] van de wed. van den Donselaer 5 gul[den] in betalingh van 2 jaeren intrest van 50 gul[den] cap[itaal] verschenen feb[ruari] 1687 en 88, dus hier 5-0-0
-noch ontf[angen] van den collecteur van der Hoeven, door hande Wouter van der Plas, voor een jaer intrest van 200 gul[den] cap[itaal], verschenen julij 1687 [hierna had moeten staan 10-0-0, JK]
-noch uijt handen Dirk Pus, ten eijnde als voor, 10 gl. verschenen julij 1688, dus hier 10-0-0
Soo dat den geheelen ontfanck deses jaers bedraeght ter somma van 152-7-0.

Volght den uijtgeef tegens den voorss. ontf[angst]:

[de volgende persoon kreeg regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Bastiaentije de Vroome , 17 maal 0-12-0 (laatste maal was 25 april)]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 162 passanten 12-14-0, en nog 1 maal aan verschijdene passanten 0-11-0]
-[aan 23 niet met name genoemde (arme) vrouwen, in totaal 3-5-0]
-den 28 [maart] een vluchtelingh 0-7-0
-[28 maart] aen't verruijle van 't doopbecken 0-6-0
-den 4 [april] Hend. Wolfs 0-12-0
-[eind april] Bast[iaantije] doen vertroch een broot 0-3-0
-[in mei] comt mij voor camerhuer van Bastiaentije, dus hier voor uijtgeef, 3-10-0
-[in augustus] aen Nelle gegeven voor een arme kraemvrouw te plegen 6-12-0
-[in augustus] aen de vroomoer[?] 2-0-0
-[in augustus] noch aen wijn, etc. 0-10-0, noch aen bier en broot 1-0-0, voor het bed 1-0-0
-den 10 [augustus] aen de maijers ten behoeve van Jen Schouten 1-0-0
-[eind augustus] voor een halve mergen gras ten behoeve van Jen Schouten aen Huij[bert] Verhoeve bet[aald] 9-0-0
-den 1 [september] aen [een] man die swa[?] gebrooke was 1-10-0
-den 6 [september] voor turf ten behoeve van Jen Schouten 2-10-0
-den 20 [september] een vrou die in de kraem comen sou 1-2-0
-den 7 [oktober aan] 1 pass[ant] die gebrooken was 1-0-0
-[7 oktober] aen D. Scharp betaelt 3-3-0 die sijn E. had verstreckt aen de comissarissen in de sake van van den Heuvel. Bij mijn ter selven eijnde verschooten, 0-5-0
-[28 oktober] aen meester Roelof voor meesteren van Jenne jongen 0-18-0
-[begin december] aen Dirck Pus volgens declarati, voor lichten van een copie uijt het test[ament] van Jan Dircksen van den Ende 0-18-0
-[begin december] aen Jen gelevert een vat boonen 0-11-0, noch 2 schepel terwe 3-16-0
-aen de fons charitatis 1-0-0
-noch betaelt aen Meester de Ruijter, den som van 10 gul[den] voor leeren van d'arme kinder[en], doch sonder in consequenti te trecken.
Den ontfanck deses jaers bedroegh ter som[ma] van 152-7-0, en den uijtgeef bedraeght 79-9-0. Dit tegens den anderen geliquideert blijckt meer ontfangen als uijtgegeven ter som van 72-18-0. Welke gerekent bij den 440-19-12 maken tsamen 513-19-12, welcken in d'armenkist of onder den pred[ikan]t sijn berustende.
Aldus gedaen en geslooten in onse kercke vergaderingh den 3 sep[tember] 1689.
-Ant. Scharp
-Wouter van der Plas
-Govert Adriaens, 1689
-Huijb. Verhoeve, 1689
-B. De Ruijter
Ontf[angst] ende bewijs van 't armengelt dat Govert Ariensen als diacon heeft ontf[angen] t' sedert den 1 jan[uari] 1689 tot den laesten dec[em]b[er] des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 8-18-0, februari 7-0-0, maart 8-14-0, april 9-9-0, mei 12-1-0, juni 7-11-0, juli 6-17-0, augustus 7-1-0, september 7-2-0, oktober 8-7-0, november 7-12-0, december 9-12-0]
-dito [25 december] van schout Pus wegens 't erfhuijs van Theunis van Pelt, ontf. 7-15-0
-van een bruijt onf[angen] 1-8-0
-uijt de bus tot van Pelt 0-19-0 -[uit de bus] tot Arien Bax 0-11-0
-[uit de bus] tot Lammerde 2-17-4 -[uit de bus] tot Geert Bast[iaans] 0-6-0
-[uit de bus] in de Rib 7-9-0
-den 12 jan[uari] 1689 van Arien Biesheuvel in betalingh van een jaer intrest van 225 gul­[den] cap[itaal] verschenen den 4 maert 1689, den som. 14-1-4
-van schout Pus als collecteur over den verpondingh den so[m] 10-0-0 in betalingh van een jaer intrest van 200 [gulden] cap[itaal] tot lasten van den dorpe van Andel, en ons[?] verschenen den 8 julii 1689.
-van 't oortyesgelt 2-0-0
-van de turfton int geheel ontf[angen] 2-5-0
-van Jen. Schouten een beest vercoft en gecoft bij D. Scharp, daer voor ontf[angen] 23-10-0
-ontf[angen] van Jan Govertse Rosa de som van 42-10-0 en dat in betalingh van een jaer intrest van 200 gul[den] cap[itaal] verschenen den 24 novem[ber] 1686, met noch 2 jaeren intrest van 50 [gulden] cap[itaal] verschenen den 6 novem[ber] 1685 en 1686. Noch in betalingh van 2 jaeren intrest van 200 [gulden] cap[itaal] verschenen den 24 novem[ber] 1687 en 1688, met noch 2 jaeren intrest van 50 gul[den] cap[itaal], verschenen den 6 nov[ember] 1687 en 1688, segge dan 42-10-0
-noch ontf[angen] van Jan Geeritse van Thiel wegens 't weeskint van Govert Josten op rekeningh 40-0-0
Soo dat den geheelen ontfanck deses jaers bedraeght ter som[ma] van 255-15-8

Volght den uijtgeef tegen den voorschreven ontf[angst].

[de volgende persoon kreeg regelmatig geld voor haar onderhoud:
-Jen[neke] Schouten , 1 maal 0-5-0, 1 maal 0-5-4, 2 maal 0-10-8, 3 maal 0-12-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 58 passanten 4-16-0,
en nog 1 maal aan verschijdene passanten 1-1-0]
-[aan 36 niet met name genoemde (arme) mannen en vrouwen, in totaal 2-18-0]
-[23 januari] van diaconieen kist tot Worc[um] te brengen 0-13-0
-[16 februari] een schepel terwe ten behoeve van Jen. Schouten 1-17-0
-[in april] voor Jen Schouten een koij gecoft, cost 29-6-0 en de costen van veet etc. sijn 1-16-0, tsamen 31-2-0
-[1 mei] aen Dirck Moeten van een vrou tot Gorcum te brengen 1-5-0
-aen die selven vrou 1-8-0, noch 0-5-0
-[1 mei] noch aen Geereken over gehaelde waren en Gerit Hermens voor huijsvesting 0-9-0
-[15 juni] aen een schepel terwe ten behoeve van Jen. Schouten 1-18-0
-[in juli] aen Korst voor klompen en lint 0-4-0
-[in juli] aen gras maijen voor Jen 0-15-0
-[in augustus] voor Korst een pack kleeren met een paer kousen 8-13-0
-voor Korst een hoet 0-13-0 -voor lappen van Korsten schoenen 0-2-0
-voor deselven 2 hemden en 2 paer mouwen 2-10-0
-voor maken van Korsten hemden 0-8-0 -Corst een boek 0-1-0
-[in september] aen maeke van een borsrock voor Jen en een keel voor Tonen 0-18-0
-[in oktober] voor Jen een schep[el] terwe met de vracht 2-0-0, malen 0-3-14
-voor Korst een broeck en keel, lint, maken, en lappen van schoen 1-10-0
-voor 8 tonnen turf voor Jen 2-8-0
-Corst 1 paer clomp[en] 0-3-0
-voor een die van den Turck gevangen was 2-10-0
-2 vluchtelingen 0-5-0
-[in november] voor Corst een paer cousen 0-7-0 -voor Corst maten[?] en socken 0-5-8
-Jen een schepel t[erwe] 2-2-0
-[in december] een man met kind 0-6-0
-voor 2 velle tot Korsten broeck 1-1-0
-[28 december] voor Jen een schepel terwe en een schepel rogh, en malen 3-17-0
-Corst 2 broecken 0-2-0
-com[t] mij Govert Ariens, voor costgelt van Korst etc. dat voor een jaer verschijnt den 1 juli 1690, 40-0-0
-aen D. Scharp gegeven over verlies van duijten 0-14-0
-bij D. Scharp aen Bastiaen van Mil met kennis gegeven 6-6-0
-bij D. Scharp den wagenman van der Plas verschoten 2-5-0
-aen 1 armen vrouw met kinderen 1-16-0
-aen den fons charitatis 1-0-0
-aen de meester voor leeren van d'arme kinderen,doch sonder in consequenti te trecken 10-0-0
Den uijtgeef deses jaers bedraegh[t] 144-7-10, en den ontf[angst] int geheel bedroegh ter som[me] van 255-15-8. Dit tegen den anderen geliquideert blijckt meer ontf[angen] als uijtge[ge]ven ter som[me] van 111-7-14. Welcke gerekent bij den 513-17-12, welcken in d'armekist waren berustende, maken tsamen ter somma van 625-5-10.
Aldus gedaen en geslooten in onsen kerckelijcke vergaderingh, Andel den 13 junij 1690.
-Ant. Scharp -Dirck Pus, 1690
-Wouter van der Plas -Huijb. Verhoeve
-Adriaen Adriaenssen Naijen

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Huijbert Verhoeven als diacon heeft ontfangen tsedert den 1 jan[uari] 1690 tot den laesten decemb[er] des selven jaers.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 8-1-0, februari 8-7-0, maart 8-16-0, april 7-19-0, mei 8-3-0, juni 7-14-0, juli 11-10-0, augustus 4-16-0, september 4-15-0, oktober 9-1-0, november 7-14-0, december 12-7-0]
Soo dat den ontf[angst] in de kerck bedraeght 99-3-0.
Extraordinaren ontf[angst]:
-den 19 mert 1690 ontfangen van Jan Sijmonse de Kock 50 gul[den] cappitael, met 35-6-0 verloopen intrest, waermede den brief is gequeten, dus hier voor ontfanck 85-6-0.
-den 30 app[ril] ontfangen van Arien Biesheuvel een jaer intrest van 225 [gulden] capp[itaal] verschenen den 4 maert 1690, 11-5-0
-den 26 juli ontf[angen] van Dirck Pus wegens de verpachtingh van de Poederoijense wert
1-16-0. Noch van deselve ontf[angen] 0-5-0
-noch van deselve ontfangen over coop van een hoorenbeest van de diaconie, en gebruijckt bij Jen Schouten 25-0-0
-noch door deselven wegens Jan van As 6-6-0
-noch van deselve wegens 't er[f]huijs van zal. Henderickx[ke] Hooghlant 9-17-0
-van de turfton 2-10-0
-uijt de bus in de Rib 3-10-8 -[uit de bus] bij Gerrit Hollander niet
-[uit de bus] bij Theunis van Pelt 0-6-2 -[uit de bus] bij Arien Bax 0-8-0
-[uit de bus] bij Lamber[t] Bastiaens 1-17-10 -in de bus in de kerk 2-3-2
-van 't oortyes gelt 3-9-12
-noch van den rendant ontf[angen] 2 jaeren intrest van 50 gul[den] cap[itaal] staende tot laste van Wolfert Theunisse verschenen merti 1690 en 91, 5-0-0
-noch ontf[angen] door Jan van As, als collecteur van de verpondingen, over intrest van 200 gul[den] cap[itaal], een jaar intrest verschenen den 10 meij 1690, 10-0-0
Soo dat den geheelen ontfangh deses jaers, soo ordinaer, als extraordinaer, bedraegt een somme van twee hondert acht en 't sestich gul[den] drie stuijvers, twee p[e]n[ningen] 268-3-2.

Volght den uijtgeef tegen den voorss. ontfangh:
-[verspreid over het jaar gegeven aan 19 passanten 2-2-0
en nog 2 maal aan verschijdene passanten 0-12-0]
-[aan 27 niet met name genoemde (arme) mannen en vrouwen, in totaal 3-6-8,
en nog 3 maal aan een vrouw met kinderen, in totaal 1-7-0]
-den 22 [januari] aen Jen Schout[en] 0-10-0
-dito [22 januari] 2 jongens 0-1-0
-den 5 [februari] aen de Smit over reparere van den bus in de kerck 0-6-0
-aen een diacon die omgingh voor afgebrande protestante 1-0-0
-tot een paer clompe voor Korst 0-3-8
-11 [maart] voor Corst XX 1/2 ell linnen laken 2-4-0
-12 [maart] ten behoeve van Jen Schouten aen Arien Ariensse Nayen 2-6-0
-15 [maart] aen een diaken van Elpenheijm 2-10-0
-aen Otto van Rijswijk over koop van een koij ten behoeve van Jen Schouten 38-6-0
-4 [juni] aen een paer schoenen voor Korst 0-18-0
-13 [juni] een paer clompe voor Korst en 1/2 [el] linnen 0-4-12
-nota: meij te vooren vergeten, dus hier voor:
-dus hier voor een man tot Dalem 0-10-0
-2 [juli] twee pass[anten] die drie beennen voor bon[?] verlooren hadden 0-12-0
-6 [juli] een gequetst man 0-12-0
-4 [augustus] voor 2 plancken 0-18-0
-28 [augustus] ten behoeve van Korst aen de Dubbelens vrouw 0-8-0
-27 [september] voor Korst 1 paer klompen 0-2-8
-28 [september] aen Arien den Timmerman over repareeren van diaconie bussen 1-6-0
-3 [oktober] aen Govert Ariens ten behoeve van Korst bij quitanti 3-3-0
-4 [oktober] voor Jen Schoute een schepel terwe 1-16-0
-8 [oktober] aen Rebecca Dircks en Geertruij Jans, beijde woonende tot Brakel 0-12-0
-19 [oktober] aen den Dubbeldens wijff ten behoeven van Korst, soo aen pij en knoopen
3-9-8
-[in december] aen den Dubbelden van vracht aen 2 plancken vooren gemelt 0-2-0
-18 [december] voor Korst een paer hosen en klompen 0-17-4
-21 [december] aen Govert Ariens voor maken van Korsten rock en broeck, t' samen 0-18-0
-voor kuijpe van de turfton 0-1-8
-aen Hendrick Wolfs 0-6-0
-aen Jen Schouten 2-0-0
-noch betaelt op 4 disti[n]ckte rijsen aen den Dubbelden en sijn wijff, voor een jaer costgelt voor Korst, aenvanck nemende den 16 julij 1690, 30-0-0
[nog eens dezelfde regel, maar nu doorgehaald]
-aen een man uijt de Mijerij met kennis 2-0-0
-aen 8 tonnen turf voor Jen 3-4-0
-aen 2 jaeren quota voor Op- en Neer-Andel 8-0-0
-1 jaer fons charitatis 1-0-0
-noch aen de Dubbelde betaelt een jaer costgelt voor Corst aenvanck genomen den 16 julij 1691, 31-10-0
-aen Meester de Ruijter voor't leeren van d' arme kinderen, doch sonder in consequenti te trecken 10-0-0
S[omm]a bedraegt den geheelen uijtgeef deser reeckening ter somme van een hondert ses en vijftich gul[den], vijftien stuijvers, twaelf pen[ningen], 156-15-12. Ende den ontfangh hier vooren bedraegt 268-3-2. Tegens den anderen verreeckent blijct meerder ontfangen als uijtgegeven te sijn een somme van een hondert elff gul[den] seve stuijvers, ses pen[ningen] 111-7-6. Welcke gereeckent bij de ses hondert vijff en twintich gulden vijff stuijvers tien pen[ningen], welcke in d'armekist waeren berustende, maecken samen een somme van seven hondert ses en dertich gulden dertien st[uivers] 736-13-0
Aldus gedaen gereeckent en geslooten in onse kerkelijcke vergaderingh.
Andel, den 13 december 1691.
-Antoni Scharp
-Dirck Pus, 1691
-Adriaen Adriansse Naijen
-Arijen Cornelisse Naijen, 1691
-B. De Ruijter, schoolmr.

Rekeningh en bewijs van 't armegelt dat Arien Ariensen Naije als diacon heeft ontf[angen] t'sedert den 1 jan[uari] 1691 tot den laesten decemb[er] des selven jaers.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 7-0-0, februari 6-9-0, maart 5-7-0, april 21-15-0, mei 12-8-0, juni 9-0-0, juli 11-7-0, augustus 5-7-0, september 7-8-0, oktober 5-4-0, november 4-12-0, december 12-16-0]
-[8 maal voor het gebruik van de turfton, in totaal 3-3-0]
-den 4 [maart] [doorgehaald: aen Gerit Hermense met kennis] 1-5-0
-dito [11 maart] van 't erfhuijs van Joncker Wageman 2-15-0
-den 3 [april] van den Donselaers wed. 2 jaer intrest van 50 gul[den] cap[itaal] verschenen feb[ruari] 1689 en 90 5-0-0
-dito [8 april] van Theunis van Pelt twee jaren intrest van 125 [gulden] cap[itaal] verschenen aug[ustus] 1683 en 84, nota resten 10 st[uivers]. Dese voldaen met de 10 die onder te sien [zijn] 12-0-0 [en] 0-10-0
-[6 mei] van Arien Biesheu[vel] voor een jaar int[rest] verschenen den 4 mer[t] 1691 11-0-0
-[in november] wegens solderhuer van Jen Schouten van Leendert Claessen ontf[angen] 0-4-0
-[18 november] van Arien Biesheuvels erfhuijs 2-11-0
-[23 december] van 't erfhuijs van Gerrit Dircksen 2-5-0
-uijt de busse gelicht in de Rib 8-3-0 -[uit de bus bij] Gerrit Bast[iaans] 0-4-0
-[uit de bus] bij van Pelt 0-19-0 -[uijt de bus] bij Lambert 1-3-0
-[uit de bus] in de kerck 2-14-0
-uijt handen van den collecteur Pus ontf[angen] een jaer intrest van 200 gul[den] capp[itaal] staende tot laste van [het dorp van] Andel, en verschenen den 10 mert 1691, 10-0-0
-van 't oortijesgelt 1-16-8
Soo dat den geheelen ontfanck deses jaers bedraeght ter som[me] van 178-1-8

Volght den uijtgeef tegen den voorss. ontfangh:
-[de volgende persoon kreeg regelmatig geld voor zijn onderhoud:
-Gerrit Hermensz. 1 maal 0-12-0, 1 maal 0-13-0, 1 maal 0-15-0, 1 maal 1-0-0, 3 maal 2-0-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 69 passanten 7-2-0]
-[aan 14 niet met name genoemde (arme) mannen en vrouwen, in totaal 1-1-0]
-[in januari] aen een kraemv[rouw] die bij Anne van de Plas lagh, aen broot, boter, suijker, etc. 1-3-6. -nog aen den selven 0-17-4 -noch aen een kistijen voor 't kraemkint 0-17-0
-noch van 't graft te graven 0-12-0 -noch aen de selven tot rijsgelt 1-8-0
-noch aen Anne van der Plas voor huijsvestingh van de selve, kost, etc. 5-8-0
-den 2 [februari een] paer clompen voor Corst 0-3-0
-[in februari] van een bus te maken 0-2-0
-den 12 [februari aan] Hend. Wolfs 0-7-0
-[in februari] 1 paer clomp[en voor] Korst 0-3-4
-den 7 [maart] aen een half el linnen lake en gare voor Korst 4-6-0
-den 28 [maart] aen Gerrit Dirckse voor kostgelt van [doorgehaald: Gerrit] Ko[r]st 4-10-0
-op den 12 [maart] ten behoeve van Korst tot 3 hemden 7 1/2 el linde 't el 8 stuij[vers] 9 pen[ningen], t' samen 3-3-12
-den 22 [maart] van Korsten hemden te naijen 0-12-0
-den 30 [maart] aen een verdreve pred[ikant] met kennis 2-10-0
-den 2 [april] aen vlees voor Gerit Hermens vrou 0-7-0
-dito [12 april] aen kersse in den kerck 0-6-12
-dito [20 april] een vluchteling 0-12-0
-dito [20 april] een kan wijn ten behoev[e] [van] Gerit Herm[ensz] 0-12-0
-dito [20 april] aen meester Roelen op rekening van G[errit] Her[mensz] vroue been te meesteren 16-0-0
-dito [28 april] aen Hooghlant voor dat Hanedoes verteert had doen den recht dagh tegens van Pelt, waervan 1-13-0
-den 30 [april] een kan wijn ten behoeven van G[errit] Hermens 0-12-0
-den 5 [mei] aen kerssen in de kerck 0-1-4
-den 5 [mei] aen vlees voor Ger[rit] Herm[ensz] 0-7-0
-den 14 [mei] 1 schepel terf voor G[errit] Hermens 1-16-8
-aen de selven voor een kijnenke bier 1-1-12
-den 29 [mei] een verdrevenen 0-3-0
-den 4 [juni] Wolfs 0-6-0
-den 5 [juni] aen Ariaentije Snijers voor dienen van de vorige kraemvrou 1-4-0
-[in juni] aen vis voor G[errit] Hermens 0-1-8
-den 2 [juli] ten behoeve van G[errit] Hermens voor 3 brooden 0-15-0
-dito [2 juli] aen Korst voor een linnen broeck maken etc. 0-14-0
-dito [7 juli] Rebecca Dirks 0-5-0
-den 16 [juli] aen Gerrit Bastiaense over gehaelde bieren ten behoeve van G[errit] Her­[mansz] 1-10-8
-den 20 [juli] voor Korsten [voor] schoenlapp[en] 0-6-0
-den 2 [augustus] ten behoeve van G[errit] Her[mansz] aen vlijs en wittenbroot 0-9-0
-door den pred[ikant] in dit jaer aen verschijde pass[anten] gegeven, 2-6-0
-dito [2 september] aen meester Roelof van G[errit] Hermens vrouwen been te meest[eren] 40-10-0
-den 23 [september] Cornelia Bastiaens 0-15-0
-den 7 [oktober] Ho[o]glant van wijn en bier ten behoeve van Ger[rit] Hermens 2-6-0
-den 15 [oktober] ten behoeve van Korst een paer kouse 0-15-0
-den 28 [oktober] aen 8 tonnen turf voor Jen Schouten 2-0-0
-dito [28 oktober] voor Corneli[a] Bastiaense 10 tonnen turf 2-10-0
-dito [28 oktober] voor Korst een paer schoen 0-18-0
-den 4 [november] aen Arien Cornelisse over huijsh[uur] van Jen Schouten 4-0-0
-op den 22 [november] aen hoij voor Cornelia Bastiaens 17-12-0
-op den selven dito aen de selven voor terw 2-2-0
-[1 december] aen clompen en socken voor Corst 0-7-8
-den 13 [december] met kennis 0-6-0
-den 21 [december] Cornelia Bast[iaans] tot een vat terf 1-1-0
-den 24 [december] een schepel terw voor Jen 2-1-0
-den 24 [december] voor 2 schepel terw aen van Mil 4-2-0
-voor vracht van een roijer hoij v[oor] Cor[nelia?] 0-5-0
-aen Arien de Timmerman voor luchters in de kerck 0-10-0, noch 0-2-0
-aen G[errit] Herm[ens] voor een schepel terw 2-1-0
-noch voor Jen een schep[el] terw[e] 2-2-0
-noch voor Bastiaen een schepel 2-2-0
-noch voor de fons charitatis 1-0-0
-noch aen den meester voor leeren van d'arme kinderen, doch sonder in consequenti te trecken 10-0-0
Den ontf[ang] deses jaers bedroegh 178-1-8. Den uijtgeef daer en tegens bedraeght ter somma van 180-9-12. Dit tegens den anderen geliquideert blijckt meer uijtgegeven als ontf[angen] ter som[me] van 2-8-4. Dese afgetrocken van de 736-13-0 die in de kist waren berustende, blijckt daerin noch te blijven ter som[me] van 734-4-12.
Aldus gedaen en geslooten in onse kerckelijcken vergaderingh op den 19 feb[ruari] 1692.
-Ant. Scharp
-Huijb. Verhoeve, 1692
-Matthijs Janssen Naijen, 1692
-Arije Cornelisse Naije, 1692
-Jan Roosa
-B. de Ruijter, schoolm[eeste]r

Reeckeningh ende bewijs van't armegelt dat Arien Cornelisse Najen als diaken van Andel heeft ontfangen t'sedert den 1e januarij 1692 tot den laesten december des selven jaers.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 8-16-0, februari 5-18-0, maart 6-12-0, april 7-6-0, mei 11-15-0, juni 5-8-0, juli 7-10-0, augustus 5-2-0, september 5-15-0, oktober 6-9-0, november 8-17-0, december 12-14-0]
Extra-ordinaren ontfangh:
-den 19 feb[ruari] 1692 ontfangen van Jan Goverts Roosa wegens het weeskint van Cornelis Dircks van Amersvoort over verschene intrest 26-5-0
-den 14 mert van den turffton ontfangen 0-4-0
-den 8 april van de erffgen[amen] van Adriaen Biesheuvel ontfangen tot voldoeninge van het cappitael en verloope intrest van een hipothecatiebrieff inhoudende cap[i]t[aal] 225 gul[den], den somme van 237-8-0
-den 8 april van Johannes van Drunen in minderingh van intrest ontfangen 40-0-0
-uijt de armekist gelicht, om een obligatie te beleggen ten laste van den dorpe van Andel, een somme van 400-0-0
-den 4 novemb[er] van de torfton ontf[angen] 0-11-8
-noch van twee torff schepen ontfangen 1-4-0 -noch van een torff schip 0-11-8
-uijt de bus bij Lambert gelicht 0-17-8 -uijt de bus bij Bacx 0-11-0
-uijt de bus bij Anthonij van Pelt 0-13-0 -uijt de bus van de Rib 8-4-0
-uijt de bus van Gerit Bastiaensz. 0-7-0 -uijt de bus in de kerk 2-0-0
-noch ontfangen van Huijbert Verhoeve over een jaer intrest van 50 gul[den] cap[i]t[aal] staende tot laste van Wolfert Teunis verschenen martij 1692, 2-10-0
-noch ontfangen van Lambert Bastiaens over koop van hooij dat van Cornelie overgeschote was 3-0-0
-van de h[ee]r van de Graeff over 't oortjensgelt ontfangen 3-16-0
-ontfangen van Dirck Pus, collecteur van de verpondingen over Andel, over een jaer intrest van 200 gul[den] cap[itaal] verschenen den 10 meij 1692, 10-0-0
-noch voor 's moeders goet van Corst uijt den boedel van Geerit de Jongh ontfangen 25-0-0
Soo dat den geheelen ontfangh bedraeght 855-4-8

Uijtgeef tegens den voorss. ontfangh:
-[verspreid over het jaar gegeven aan 81 passanten 5-19-8]
-den 16 dito [januari] aen Geerit Hermsz. gegeven om een vat koren te koopen 1-0-0
-dito [17 januari] aen Cornelia om een schepel tarwe te koopen 2-0-0
-den 19 dito [januari] voor Korst late maecken een hemptrock, kost met maecken en knoopen samen 2-11-8
-den 5 dito [februari] aen Cornelia gegeven 0-12-0
-den 6 dito [februari] aen Bastiaen van Mill om een schepel coorn te koopen 2-2-0
-den 20 dito [februari] aen Cornelia om een schepel coorn te koopen 2-5-0
-den 26 dito [februari] voor acht schepel tarwe betaelt, waer van het broot aen Cornelia, Geerit Herms, en Bastiaen van Mill is uijtgedeelt, ider ontrent voor een derde part, een somme van 16-0-0
-den 28 dito [februari] aen onkosten van de ronde maet en van dragen op de moolen, te samen betaelt 0-11-0
-den 29 dito [februari] aen [doorgehaald: Jen] Geerit Hermsz. gegeven om een vat rogge te koopen 0-18-0
-den 3 [maart] voor het malen van acht schepel tarwe betaelt 0-16-0
-dito voor wagevracht van het meel tot Workom te haelen betaelt 0-14-0
-den 7 dito [maart] aen Bastiaen van Mill betaelt 1-4-0
-den 17 dito [maart] voor een paer klompen voor Corsten bet[aald] 0-3-8
-den 23 dito [maart] aen Corst Ariensz. voor 2 1/2 vum[?] mutsert (waer van een voor Jen en 1 1/2 voor Cornelie is verstrect) betaelt 5-0-0
-den 29 dito [maart] aen een arme vrouw met twee kinderen die wij met een schuijt lieten weghbrengen, beth[aald] 1-10-0
-n[ot]a: de 8 schepel tarwe in sel.[?] gebracht bedraegt met alle onkosten 19-11-0, sulcx Cornelia, Geerit Hermensz., en Bastiaen [van Mill] ider haer gedeelte in gelt bedraegt
6-10-5, 't welck dient voor memorie.
-den 6 [april] aen Cornelia om een stuck laecken van de wever te halen 2-10-0
-dito [6 april] aen Govert Cornelis betaelt voor dat hij naer Bommel gingh om de vrinden van de arme vrouw te halen 0-18-0
-dito [6 april] aen Cornelis van Veen voor vracht van de verss. vrouw wegh te brengen betaelt 1-12-0
-den 21 dito [april] aen Peeterken voor dat zij twee nachten bij deselve vrouw hadde geweest beth[aald] 0-8-0
-dito [27 april] aen Cornelia gegeven daer zij sieck was 1-0-0
-den 5 [mei] voor een paer koussen voor Hendrick Jansz. betaelt 0-12-0 [marge: in 't rekenen niet meer te valideren]
-dito [7 mei] aen Corstiaen Slingelant voor het backen van acht schepel meel betaelt 1-10-0
-den 9 dito [mei] aen Peeter Jans van de Ameijden op intrest gedaen 36-0-0
-den 9 dito [juni] aen Geerit Bastiaensz. betaelt over gehaelde waeren bij Cornelia gehaelt doen zij sieck was 1-0-0
-den 29 dito [juni] aen Geerit Hermsz. om een schepel koorn te koopen gegeven 2-5-0
-den 3 [augustus] aen Geerit Hermsz. om een schepel koren te koopen beth[aald] 2-0-0
-den 16 dito [september] aen Geerit Hermsz. om een schepel kooren te koopen 2-0-0
-den 20 dito [september] voor kousen voor Korsten 0-15-0 -dito noch voor linden tot een broeck voor Korsten 0-14-12 -noch voor pij om Korsten rock te lappen 0-6-0
-den 20 dito [september] aen Bastiaentje voor linden en maecken van hemden voor Korsten betaelt 4-11-8
-den 28 dito [september] aen Bastiaen van Mill om kooren te koopen betaelt 2-0-0
-dito [12 oktober] aen Geerit Herms gegeven 2-10-0
-den 13 dito [oktober] aen een kindeke bier voor Jen bet[aald] 1-1-8
-den 14 dito [oktober] aen vlijs voor deselve betaelt 0-8-12
-noch [20 oktober] aen linden en gaeren om Korsten rock te lappen beth[aald] 0-4-12
-den 28 dito [oktober] aen Jenne gegeven 1-16-0
-den 9 [november] aen Geerit Hermsz. gegeven 1-16-0
-den 16 dito [november] aen Jenne gegeven 0-18-0
-den 18 dito [november] aen Bastiaen van Mill gegeven 1-10-0
-dito [18 november] aen klompe, socken en wanten voor Korst bet[aald] 0-10-0
-den 29 dito [november] aen lake, knoopen en garen voor een keel voor Korsten betaelt 1-6-0
-den 27 dito [november] aen Govaert Ariensz. voor 't maken van een keel en broeck, verschot van garen en lint voor Korsten beth[aald] 0-11-0
-den 2 [december] aen Govaert Groenevelt voor twee voeder hoeij, waer van Cornelia 3/4 en Bastiaan 1/4 heeft gehadt, betaelt 18-0-0
-dito [2 december] aen [het?] vee[r?] tot Poederoojen betaelt van 't selve hoeij 0-12-0
-aen Jan Geeritsz. van Tiel voor wagevracht van hetselve betaelt 1-4-0
-den 2 dito [december] aen Cornelia gegeven 0-6-0
-dito [2 december] aen Jenne uts. 0-12-0
dito [4 december] aen Jacob Engelen betaelt tien tonnen turff ten behoeve van Jen, Cornelie en Geerit Hermsz., betaelt 4-5-0
-den 8 dito [december] aan pij, knoopen en linden betaelt waer van ses cent[uren?] gemaect sijn, drie voor Bastiaen en sijn soonen, en 3 voor Geerit Hermsz. en sijn soonen,
samen 16-4-0 ende voor een half pont gaeren tot deselve 0-9-0
-den 10 dito [december] aen Bastiaen van Mill om een schepel rogh te koopen, betaelt 2-8-0
-den 14 dito [december] aen Govaert Ariens voor't maecken van de bovenstaende
cent[uren?] bet[aald] 3-15-0
-den 29 [december] dito aen Bastiaen van Mill gegeven 2-6-0
-den 29 dito [december] aen Corstiaen Slingelant betaelt betaelt voor broot dat Cornelia aldaer hadde gehaelt 20-16-0
-noch betaelt aen de pachter van't gemael 't rec[ht] over den impost van Corsten 3-0-0
Extra ordinaren uijtgeef:
-betaelt aen schout en gerechten van Andel den somme van vier hondert gul[den] waer van een obligatie tot laste van den selve dorpe is gepasseert loopende interest tegen den pen[ning] twintich, sijnde van date den 2 april 1692, dus alhier 400-0-0
-noch aen Do. Scharp betaelt over een jaer quota gelt 5-0-0
-aen Adriaen Bacx betaelt voor een jaer huijshuer voor Cornelia, verschijnt meij 1693 9-0-0
-noch aen de meester voor't leeren van d'arme kinderen betaelt, sonder in consequentie te trecken 10-0-0
Soo dat den geheelen uijtgeeff bedraegt 613-17-12. Ende den ontfangh bedraegt 855-4-8.
Tegens den anderen verreeckent blijct meerder ontfangen als uijtgegeven te sijn een somme van 241-6-12, segge 241-6-12.
Ende bij sloth van de laest gedane reeckeningh was te bove gekomen die inde armekist was berustende 734-4-12, doch alsoo daer uijt is gelicht tot een obligatie te beleggen tot laste van den dorpe van Andel een somme van 400 gul[den], als uijt dese reeckeningh te sien is, blijft het sloth van de voorige reeckeningh noch 334-4-12. Daer bij gereeckent 't gunt bij sloth van dese reeckeningh te bove is gekomen tot 241-6-12. Bedraegt te samen vijff hondert ses en tseventich gul[den] elff st[uivers] acht pen[ningen] die in de arme kist sijn berustende, neffens alle brieven en obligaties de diaconije competeerende. En alsoo Do. Scharp mits sijne indispositie versoect van het bewaren van 't armegelt en desselffs brieven te sijn ontslagen, soo its dat wij dese onderteeckent hebbende, sulcx aenmerckende aen hem het selve seer gaerne hebben toegestaen, te meer alsoo allen de brieven de diaconije raeckende, neffens de gereede pen[ningen] die onder den selven sijn berustende geweest ten vollen sijn overgelevert. Bedancken dienvolge sijn E. voor sijne goede sorge en administratie, ende is geresolveert dat op het spoedichste een nieuwe armekist sal werden gemaect, daer aen te maecken drie sufficante slooten, waer van altoos den eene sleutel sal blijven onder den predikant, de tweede onder den jongst aenkomende ouderlingh, ende de derde onder de regeerende oft outste diaken, die dan telckens bij veranderingh deselve sleutels sullen gehouden sijn aenstonts over te leveren. Ende sal de armekist waer inne dan alle gereede pen[ningen] als oock brieven sullen werden geleijt, niet in absentie van een der drie leden, wie de sleutels sijn vertrout, mogen werden geopent. 't Welck alhier wert gestelt om voor een eewigdurende resolutie tot welstant en cecuriteijt van de armen te werden onderhouden.
Aldus gereeckent en gesloten ten huijse van de pred[ikan]t op den 4 meert 1693:
-Matthijs Janssen Naijen, 1693 -Wouter van der Plas
-Adriaen Jacobsen Vermeer -Dirck Pus, 1693
-J. v[an] Drept

Reeckeningh ende bewijs vant armegelt dat Arien Jacobsz. Vermeer als diaken van Andel heeft ontfangen tsedert den 1e januarij 1693 tot den laesten december des selven jaers.

-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 5-6-0, februari 8-8-0, maart 8-4-0, april 10-16-0, mei 8-13-0, juni 10-2-0, juli 7-7-0, augustus 8-17-0, september 7-8-8, oktober 3-14-0, november 4-15-0, december 8-16-0]
Extraordinaren ontfangh:
-den 21 feb[ruari] ontfangen van intrest van Anthonij van Pelt 56-5-0
-den 8 april van het erfhuijs van Anneken Abrams ontfangen 1-18-8
-uijt de armekist gelicht 35-0-0
-ontfangen van Dirk Pus wegens den dorpe van Andel over interest van 400 gl. cap[itaa]l verschenen den 2 april 1693 20-0-0
-noch over interest van 200 gul[den] verschenenden 10 meij 1693 10-0-0
-den 20 augustij van de torffton 0-9-0
-den 29 octob[er] uts. 0-19-0
-uijt de bus bij Geerit Bastiaens gelicht 0-6-0 -[uit de bus] in de Rib uts. 5-13-0
-[uit de bus] bij van Pelt 1-1-0 -[uit de bus bij] Lambert Bastiaens 1-8-8
Soo dat den geheelen ontfangh bedraeght 225-6-8

Uijtgeef tegens den voorss. ontfangh:
[de volgende personen kregen regelmatig geld voor hun onderhoud:
-Cornelie , 1 maal 0-9-0, 1 maal 1-0-0, en 2 maal 1-4-0,
-Bastiaen van Mill, 1 maal 1-4-0, en aan zijn vrouw 2 maal 1-4-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 131 passanten 5-4-8,
en nog 58 maal aan verschijdene passanten 7-11-8]
-den 31 [januari] aen Geerit Herms 1-4-0
-den 22 [februari] aen Do. Scharp gegeven van 't geene hij verschoten hadde 10-13-0
-den 24 [februari] aen Corstiaen Slingelant betaelt 13 brooden 4-6-0
[en nog eens op 7, 14 en 19 maart,
en 12 broden voor 3-19-8 op 28 maart, 1, 7, 15 en 27 april, 1 en 9 mei,
en 9 broden voor 3-0-4 op 17, 29 en 30 mei, 7, 14 en 21 juni,
en 5 broden voor 1-12-8 op 28 juni,
en 4 broden voor 1-6-8 op 6 juli,
en 3 broden voor 0-19-8 op 13, 21 en 30 juli,
en 9 broden voor 3-3-0 op 6 augustus,
en 3 broden voor 1-1-0 op 20 en 25 augustus en 10, 17 en 24 september en 8 oktober,
en 4 broden voor 1-8-0 op 4 september, en voor 1-9-0 op 1 oktober,
en 3 broden voor 1-1-12 op 15 en 22 oktober,
en 2 broden voor 0-12-0 op 7 november,
en 5 broden voor 1-10-0 en een terwe[brood] voor 0-7-8 op 13 november,
en 6 brooden voor 1-17-8 op 20 en 27 november, en 4 december,
en 8 broden voor 2-10-0 op 11 december,
en 9 broden voor 2-16-4 op 18 december, en voor 2-16-8 op 27 december,
en 10 broden voor 3-2-8 op 3 januari 1694]
-den 17 [maart] aen Tielman Donckers betaelt voor eenich hoeij voor Bastiaen en Cornelie 5-8-0 -den selven van rijden gegeven 0-6-0
-den 20 [maart] aen Hendrick Jans 0-6-0
-dito [29 maart] aen Arien den Schoenmaeker betaelt een paer schoen voor Bastiaen van Mill 1-18-0
-den 22 [april] betaelt aen Geerit Bastiaens voor een paer klompen, socken, gespen en een halff loot garen 0-9-8
-den 27 [april] een stuck kaes voor Jenne 0-18-0
-dito [27 april] een wiel gekocht voor de vrouw van Bastiaen, daer voor betaelt 2-5-0, voor vracht bet[aald] 0-1-0, voor 2 pont vlas voor de selve bet[aald] 0-12-0
-den 28 [april] een gebreckelijck passant 0-2-0
-den 28 [juni] aen de vrouw van Bastiaen van Mill 2 pont vlas 0-12-0
-den 1e [juli] aen 10 vluchtelingen 0-8-0
-den 3 [juli] weder aen 3 vluchtelingen 0-3-0
-den 7 [juli] aen verscheijde vluchtelinge 10-5-0
-dito [6 juli] aen de smit bet[aald] voor het maecken van d'armkist 2-0-0
-van het maecken van de bodem 0-16-0
-den 8 [juli] een stuck kees voor Jen 1-0-0
-den 9 [juli] aen 6 vluchtelingen 0-3-0
-den 11 [juli] een arm bekent passant 0-6-0
-den 13 [juli] een schepel teruw voor Bastiaan van Mill 3-7-0
-den 20 [juli] aen Peeter Jans betaelt voor het houden van Corst 15-0-0
-den 29 [juli] aen verscheijde vluchtelingen 0-3-0
-den 1en [augustus] een paer schoen voor Corsten 1-6-0
-den 16 [augustus] aen 6 vluchtelingen 0-6-0
-den 27 [augustus] aen verscheijde vluchtelingen 0-6-0
-den 30 [augustus] een paer kousen voor Corsten 0-17-0
-den 31 [augustus] een kaes voor Jen Schoute 0-12-0
-den 7 [september] linde voor Corst voor een broeck 0-12-0
-2 maal aan verscheijde vluchtelingen 4 stuivers
-den 19 [september] van het maecken van een broeck voor Corst en lint en garen,samen 0-4-0
-dito [26 september] aen Jen Schouten aen bier en gelt gegeven 0-9-0
-den 28 [september] aen Jenne gegeven tot een kinneke bier 1-2-0
-dito [2 oktober] aen suijker voor Jenne 0-5-0
-den 18 [oktober] aen bier, beschuijt en gelt voor Jenne, samen 1-0-0
-dito [21 oktober] aen Jenne gegeven 0-11-0
-den 23 [oktober] aen van de Drep gegeven van meel en melck dat Cornelie daer gehaelt hadde voor die vodde[?] die kramen woude 0-6-0
-den 23 [oktober] voor gemael van Corst 2-2-0
-den 27 [oktober] aen Cornelie gegeven voor een vat teruw 1-16-0
-dito [27 oktober] een kees voor Bastiaen van Mill gekocht 2-0-8
-den 29 [oktober] betaelt 14 tonnen turff, ider ton 6 1/2 st, samen 4-11-0
-dito [13 november] een paer klompen voor Corsten 0-3-8
-dito [12 december] aen gaeren voor Corsten 0-1-4
-den 16 [december] een pont vlas voor de vrouw van Bastiaen van Mill 0-6-0
-den 21 [december] een stuck kees voor Bastiaen van Mill 1-4-0
-den 28 [december] een hoet voor Corsten 1-3-0, dito den selven een paer socken en een loot garen 0-4-4, dito een paer kousen voor Corsten 0-17-0
-den 29 [december] linde tot een keel voor Korsten 1-0-0
-den 30 [december] aen Govaert Ariens betaelt voor garen, knoop en maecken van de keel
0-8-0
-dito [30 december] een pont vlas voor de vrouw van Bastiaen van Mill 0-6-0
-den 31 [december] een paer schoen voor Bastiaen van Mill 1-18-0
Extra-ordinaren uijtgeeff:
-den 27 feb[ruari] betaelt aen Peeter Jansz. van de Ameijden over het kostgelt van Korst van 't jaer ingegaen St. Jan 1692, een somme van 25-0-0
-noch aen de meester betaelt voort leeren van d'arme kinderen sonder in consequentie te trecken 10-0-0
-bij 't reduceeren van de schellingen verlooren 3-0-0
Soo dat den geheelen uijtgeeff dese reeckeningh bedraegt 235-0-4. Ende den ontfangh hier vooren bedraegt 225-6-8. Tegens den anderen verreeckent blijct meerder uijtgegeven als ontfangen te sijn nege gulden dertien stuijvers, 12 p[e]n[ningen], 9-13-12.
Ende bij 't sloth van de laest voorgaende reeckeningh was overgeschoten dat inde armkist is berustende 576-11-8. Daer van affgetrocken de verss. 9-13-12 blijft noch suijver in de kist berustende vijff hondert ses en 't sestich gulden seventich stuijvers twaelff pen[ningen],
566-17-12

Aldus gereeckent en gesloten in de kerke tot OpAndel, den 4 feb[ruari] 1694.
-Matthijs Janssen Naije, 1694
-Wouter van der Plas
-J. v. Drept
-Dirck Pus, 1694
-Arije Cornelisse Naijen, 1694


( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1694-1699
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)