Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1694-1699
(Andel, accounts of the deacons 1694-1699)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2003, p.10-22, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Rekeninge ende bewijs van den ontfanxs en uijtgeef die Johan van der Drept, als dijaecke [doorgehaald: van OpAndel] is doende van't armegelt van den jare 1694. Ontfanxs:
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 6-16-0, februari 6-3-0, maart 5-16-0, april 5-13-0, mei 21-17-0, juni 16-9-0, juli 13-16-0, augustus 13-8-0, september 10-13-0, oktober 11-16-0, november 8-19-0, december 12-11-0]
Extra ordinaren ontfanxs:
-den 24 januarij ontfangen van Tijs Jansen Naije van de erfhuissen van Antonij Arijense en Teunis van Pelt 28-1-0
-den 10 februarij ontfangen van Hubert Verhoeven een jaer intres van vijftich guld[en] cappetael, dat verscheennen is geweest het jaar 1693, den 5e meert desselven jaers 2-10-0
-den 15e februarij ontfangen van Dirck Pus, de somme van twintigh guld[en] intrest van vierhondert guldens capetael die staen tot lasten van de dorpen van Andel, wellicke verschijnnen in het jaer 1694, 20-0-0
-noch ontfangen den selfden dito [15 februari] tien gulden aen intrest van twee hondert guldens cappet[aal] tot lasten van de voornoemde dorpen, verschijnne als voren, 10-0-0
-den 23e meert ontfangen vant erfhuis van de Cock uijt hande van Tijs Jansen Naijen 1-3-4
-den 5e april ontfangen van Johannes van Drunen van verscheijde obligatie, aen intrest ter goeder rekeningh 30-0-0
-den 23e april ontfange van Jennen hoeij, in restitutie 27-0-0
-den 27e septemb[er] ontfangen van Jan Cloot, voor't gebruick van de turfton, in twee reijssen 0-18-0
-noch voor't gebruick van de turfton, ontfangen van Pieter Reijnne 0-9-0
-den 13e decemb[er] ontfangen van de weduwe van Jan Geurtse Roossa, over verscheennen intrest van verscheijde obligaties die de dijaconij van Andel heeft tot lasten van't weeskint van Cornelis Dirckse van Amersvoort 39-7-8
-noch ontfangen door Marij van As van Jan Cloot, voor twee reijsse van't gebruick van de turfton 0-18-0
-den 25e december ontfangen van Huibert Verhoeven, de intrest van vijftich guld[en] cappetael, het wellicke verscheennen is geweest in de maent meert des jaers 1694, 2-10-0
-den 1e januarij in de bus van Cornelis Hooghlant 49-3-2
-in de bus van Teunis van Pelt 2-8-0
-in de bus van Lambert Bastijaensse 1-2-0
Komt den geheelen ontfangh uit op de somma van 348-19-6

Uijtgeef jegens den voorgemelten ontfanxs des selven jaers 1694:
[de volgende personen kregen regelmatig brood voor hun onderhoud:
-Bastijaen , 1 maal 3 broden voor 0-18-12, 23 maal 4 broden voor 1-4-0, 14 maal 4 broden voor 1-5-0, 13 maal 5 broden voor 1-11-4,
-Cornelija, 24 maal 3 broden voor 0-18-0, 27 maal 3 broden voor 0-18-12,
-Geert Hermse, 25 maal 2 broden voor 0-12-0, 17 maal 2 broden voor 0-12-8, 10 maal 3 broden voor 0-18-12 ]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 98 passanten 4-9-8]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 12 niet met name genoemde arme
mannen en vrouwen 0-12-0]
-[2 januari] voor aght vellen pampier aen twee boeckjens 0-2-0
-in de grootte kou aen Geert Hermssen 0-6-0
-[17 januari] voor een in[k]t coker om in de kerck te gebruicken 0-3-8
-[21 januari] voor Corstiens een paar vriesse wantte 0-4-12
-aen Bastijaen gegeven doen hij de voorss [passant] hadt, den 3 dito [februari] 0-10-0
-den 8en [februari] aen een gequest soldaet 0-2-0
-den 13e [februari] een soldate vrouw en 3 kinderen 0-2-8
-den 4en [maart] drie vierrendeel linne en een stree garen, om Corsten broeck te verstellen 0-6-8
-den 10en [maart] een jongen 0-0-8
-den 5e [april] voor't lappen en rontsom naije van Corstiens schoen 0-7-0
-den 10e [april] aen Corstiens voor lint in sijn broeck, en olij om sijn schoen te smeren 0-1-8
-den 13 [april] aen een schoolmeest[e]r met sijn vrouw die gevlught was uijt de Pals 0-2-0
-den selfden dito [13 april] aen een vrou dit 't uterst swaar was 0-2-0
-den 23 [april] twee siecke vrouwe 0-2-0
-den 28 [april] een arme vrou die een sweerende borst hadt 0-3-0
-den 7e [mei] twee soldate vrouwe 0-1-0
-den 12e [mei] twee gecasseerde sold[aten] 0-2-0
-den 23e [mei] aen een krancke parsoon deser gemeente 1-0-0
-den 27e dito [mei] een ouderlingh van Rijnskercke tot opbo[uw] van haer kerck 1-0-0
-den 29e [mei] drie verdreve vrou[wen] 0-3-0
-[in juni gegeven aan 32 verdreven personen 1-3-8 (waarvan 18 uit de Pals)]
-den 10e [juni] twee verdreven vrouw[en] van Heijldelbergh 0-3-0
-den 24e [juni] voor't lappen van Corstiens schoen 0-6-0
-den 30e [juni] twee soldate vrou[wen] 0-2-0
-[in juli gegeven aan 6 verdreven personen 0-4-0]
-den 6e [juli] voor Corstiens 3 dalf el linne, voor een broeck, en om sijn keel te repareren en knopen en garen tot het maken van sijn hemtrock, en lint tot de broeck 1-7-0
-den 7e [juli] voor Corstiens 8 talf el linne tot drie hemden, de el à tien st., 3-15-0
-den 8e [juli] betaelt aen Govert de Snider voor't maken van Korstiens hemtrock en linne broeck 0-9-0
-den 14e [juli] voor't maecke van de 3 hemde van Corstiens 0-14-0
-den 1e [augustus] drie verdreven personen 0-4-0
-den 22e [augustus] een vrou die afgebrant was, met attestatie 0-6-0
-den 23e [augustus] voort lappen van Corstiens schoen 0-4-0
-den selfden dito [24 augustus] aen gelt gegeven aen Cornelija om drie broden te cooppen, alsoo hier geen en waren, 0-18-0
-dito [9 september] twee verdreven 0-3-0
-den 17e [september] Bastijaen aght tonn[en] turf 2-6-0, Cornelija 6 tonne turf 1-14-8, Geert Hermse 4 tonne turf 1-3-0
-den 19e [september] voor't repareren van Corstiens schoen 0-2-0
-den 28e [september] een arme vrou die haer verhoort hadt int vallen van Cornelija en hoijtas [?] 0-3-12
-den 30e [september] een soldate vrouw 0-1-0
-den 30e [september] voor Corstiens een paer klompen 0-3-8
-den 1e [oktober] noch aen de vrouw die bij Cornelija gevallen hadt 0-3-0
-den 6e [oktober] noch aen die vrouw die bij Cornelija gevallen hadt 0-3-0
-dito [8 oktober] een verdrevene uijt de Pals 0-4-0
-den 11e [oktober] een soldate vrouw 0-2-0
-den 23e [oktober] voor Corstiens een paer schoen 1-7-0
-den 24e [oktober] 3 verdreven uijt de Pals 0-6-0
-den 27e [oktober] een cartiermeester die bij de Franse gevangen was geweest 0-3-0
-den 8e [november] twee verdreven 0-4-0
-den 13e [november] een verdreven coopman uijt de Pals, met attestatie 0-8-0
-den 18e [november] voor Corstien een paer socken 0-3-8
-den 20e [november] twee verdreven 0-3-0
-den 23e [november] twee varende gesellen die bij de Franse gevangen waren geweest 0-4-0
-dito [16 december] een vrouw met een blint kint 0-4-0
-den 18e [december] een vrouw met attestatie van Helverenbeeck, datse aldaer was afgebrant 0-10-0
-decemb[er], den 20e, voor Corstijense een pijen rock, en een broeck volgens cietansij 9-8-8
-den 21e [december] een paer koussen voor Corstiene 0-17-0
-den 22e [december] voor't lossen van een predikant uijt de Pals 2-6-0
-den 24e december] drie verdreven vrouwen 0-6-0
-den 28e [december] tot lossingh van een predikant uijt de Pals 1-5-0
-den 31e [december] aen Govert de Snider voor't maken van Corst[iens] rock en broeck, en verschot van garen als anders 1-18-6
-noch een hallef el linne om Corstiene broeck te lappen 0-2-8
Extra ordineren uijtgeef januarij:
-den 24 [januari] aen Tijs Janssen Naij betaelt een voeder hoeij dat Jen Schoutten heeft gehadt 10-0-0 -aen hoeij voor Cornelijaes 5-0-0
-april: aen Arijen Cornelissen betaelt voor duissent p[ont] hoij voor Bastijaen van Mil 7-0-0
-augustus: den 6e, aen Nieskens betaelt voor den tijt die Korstijen over het jaer bij haer geweest was 2-0-0
-september, den 20e, betaelt aen Cornelis de Smit voor een iseren hoep om de turfton 0-18-0
-octob[er], den 21e, voor twee pont karssen bij 't gebet 0-12-0
-novemb[er], den 10e, een pont karssen bij 't gebet 0-6-0
-den 17e [november] een pont karssen bij 't gebet 0-6-4
-decemb[er], den 13e, betaelt aen Marij van As, over het meesteren van Geert Hermsens doghters been in den jare 1693, 15-0-0
-noch aen den selfden betaelt voor't meesteren van Corstiens duim 3-0-0
-noch betaelt aen de jonge Feijtter een hallif jaer costgelt van Corstijens, dat verscheennen is geweest den 7 januarij 1694, 22-0-0
-noch aende meester betaelt van't leeren van de arme kinderen, sonder in consequentie te trecken 10-0-0
Komt den geheelen uitgeef op de somma van 269-6-6. Soo dat den gehelen uitgeef deser rekeninge bedraaght de somma van 269-6-6, ende den ontfangh van dien 348-19-6. Het welcke tegens den anderen uitgerekent sijnde blijckt meerder ontfangen dan uitgegeven te sijn negen en seventigh guldens dertien stuivers, 79-13-0. Ende bij het slot van de laaste rekeninge was resterende het welcke in de armekist is berustende de somma van 556-17-12. Daar bij gekomen sijnde de somma van 79-13-0, blijft nogh het welcke in de armekist is berustende de somma van 636-10-12.
Aldus geteekent ende geslooten, den 7 februarius van den jare 1695.
-Petrus Roos, predikant tot Andel
-Dirck Pus, 1695
-Wouter van der Plas
-Cornelis Hooghlant
-Joost Sweeren

Rekeninge ende bewijs van den ontfangh ende uitgeef de welcke Cornelis Hooghlandt als diaken gedaan heeft van het armegelt van de jare 1695. Ontfangh:
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 13-15-0, februari 10-4-0, maart 10-15-0, april 8-14-0, mei 14-6-0, juni 8-8-0, juli 11-14-0, augustus 12-10-0, september 13-3-0, oktober 6-18-0, november 5-19-0, december 11-8-0]
Extra ordinaire ontfangh:
-den 4 meij 1695 ontfangen van het erfhuis van Gerrit Hermse 39-3-8
-dito van Antoni van Pelt 11-15-0, wegens Geerit Herms
-[op verschillende data ontvangen van de turfton: 2 maal 0-10-0, 1 maal 0-12-0, 1 maal 0-13-0]
-den 19 october van het erfhuis 5-13-0 van paerden
-1696, ontfangen uit de erm-bossen 11-13-0
-noch van secretaris Pus over 't intrest van een obligatie van seshonderd guldens 30-0-0
[kantlijn:] nota, het zijn twee distincte obligatien staande tot lasten van het dorp.
-noch van Huibert Verhoeven een jaar intrest van 50 guldens capitaal als staande tot laste van Wolfert Anthonisse van Jaarvelt verschenen meert 1695, 2-10-0
-noch ontfangen van Gerrit van der Plas 10-11-0 wegens arbeidsloon bij Gerrit Hermse verdient.
Sulcks den geheelen ontfangh bedraaght de summa van tweehondert een en dertigh guldens, veertien stuivers ende aght penningen 231-14-8

Volght den uijtgeeff tegens den voorschreven ontfangh:
[de volgende "huijsarme" kreeg een aantal malen geld voor zijn onderhoud:
-Jan van Besooje , 1 maal 0-10-0, 1 maal 0-15-0, 6 maal 1-10-0, 1 maal 1-12-0, 2 maal 2-10-0, 1 maal 3-0-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 82 passanten 4-16-0]
-den 1 [januari] 1695 betaelt aen papier en i[n]ct 0-2-0
-den 24 [februari] aen Geerit den Hollander voor klompen en socken voor Korsten 0-8-0
-den 27 [maart] aen Govaert Ariens betaelt voor't sackjen in de kerck 0-13-4
-den 13 [mei] aen een die quam bidden voor een persoon van de turck gevangen 0-6-0
-den 16 [mei] aen een paer klompen voor het jonghske van Geerit Herms 0-2-8
-den 3 [juni] aen schoenlappen voor Korsten 0-8-0
-den 27 [juni] aen een vrouw die handen noch voeten hadde 0-6-0
-den 21 [juli] aen 2 persoonen die quame met attestatie tot opbouw van een vervalle kerck 1-10-0
-den 1 [augustus] aen schoenlappe voor Korst 0-8-0
-den 1e [september] aende kuijper over kuijpen van de turffton 0-4-0
-den 2 [september] aen 2 pont keerssen in de kerck gebruijct 0-11-0
-den 16 [september] betaelt tot opbouw van een kerck in de pals 3-0-0
-dito [16 september] schoen te lappe voor Korst 0-9-0
-den 17 dito [september] voor de kerck boecken tot Workom te haelen, betaelt 0-5-8
-den 19 [september] een paer kouse voor de jonge van Geerit Herms 0-18-0
-den 25 [september] tot opbouw van een vervallen kerck 1-0-0
-den 19 [oktober] aen Marie haer schoen te lappen 0-9-0 dito een paer klompen voor Korsten 0-4-0
-den 29 [november] voor ses tonne torff voor Cornelia 3-0-0
-den 8 [december] aen de kraemvrouw 0-6-0
-den 19 [december] aen klompen voor de jongen bij Geerit van de Plas 0-2-8
-den 29 [december] voor Jan van Besooje betaelt voor oude kees 1-5-0
Extra ordinaren uijtgeeff:
-den 31 [januari] aen Jan van Duren tot Gorkom betaelt voor pij, etc. tot een rock voor Jan van Besooje 3-13-10
-dito aen Govaert Ariens betaelt voor't maecken van dese en noch een andere rock, met knoopen, garen, etc., samen 1-13-2
-meij, den 4, betaelt aen Cornelis Lourens over verschenen lantpacht bij Geerit Herms gebruijct 3-4-8
-dito aen Jan van As, als voogt van de kinderen van Jan Sijmonsz. de Kock, over verschene huijshuer van Geerit Herms betaelt 12-0-0
-den 17 meij betaelt aen Do. Peetrus Hammius over de quota en fons caritatus, verschenen d'a[nnae] 1692, 93 en 1694 12-0-0
-augustij, den 18, betaelt aen Folpart, van hoeij op pij, tot een cent[uur?] voor Korst en corseij voor het meijsje van Geerit Herms, met eenich linden en toebereijsel, samen 10-12-8
-septemb[er], den 21, aen Govaert Ariens betaelt voor 't maecken van kleeren voor de kinderen van Geerit Hermsz. met eenich verschot van toebereijsel tot deselve 2-17-4
-den 26 [september] aen meester Roeloff betaelt voor linden tot hemden voor het soontje van Geerit Hermsz. ende het dochterken, samen 4-16-0
-voor maecke van deselve betaelt 0-18-0
-octob[er], den 28, betaelt aen mr. Roeloff, over linden tot hemden voor Corsten 3-0-0
-voor 't maecken van deselve betaelt 0-13-0
decemb[er], den 15, aen mr. Roeloff betaelt voor swart linde tot een rock voor Corsten 1-12-0 -noch aen lindt en knoopen tot den selven betaelt 0-4-0
-den 28 [december] aen Govert Ariens betaelt voor maeckgelt van een keel voor Korst met verschot tot een halff el linden, samen 0-14-0
-betaelt aen Hendrick Feijter over een jaer kostgelt van Korstjens 44-0-0
-betaelt aen Geerit van de Plas over drie vierendeel jaers kostgelt van het zoontje van Geerit Hermsz. verschenen den 4 feb. 1696, 21-0-0
-betaelt aen de backer Corstiaen van Slingelandt over gelevert broot ten behoeve van de armen inden jaere 1695 gedaen, tesamen een somme van 105-3-0
-Bastiaen de Ruijter kompt voor het leeren van de arme kinderen, sonder te trecken in consequentie 10-0-0
Soodat den geheelen uijtgeef bedraaght de somma van tweehondert aght en seventigh guldens elf stuivers en twalef penningen, summa f. 278-11-12. Ende den bovenstaande ontfangh bedraaght de summa van tweehondert een en dertigh guldens veertien stuivers aght penningen, summa f. 231-14-8, het welcke met den anderen gecollationeert sijnde, blijckt meerder uitgegeven als ontfangen te sijn de summa van ses en veertigh guldens seventien stuivers, vier penningen, summa 46-17-4. Ende bij het slot van de laaste rekeninge was resterende, het welcke in de armkiste in berustende, de summa van seshondert sesendertigh guldens, tien stuivers, twalef penningen, summa 636-10-12, daar afgetrocken sijnde de summa van sesenveertigh guldens, seventien stuivers en 4 penningen, sijnde het slot van dese rekeninghe, blijkt nogh het welcke in de armkiste is berustende de summa van vijfhondert negen en taghtigh guldens, dertien stuivers en aght penningen, summa 589-13-8.
Aldus gesloten en geteekent in de kercke van OpAndel den 4 julius, van den jare 1696.
-Pieter Roos -Dirck Pus, 1696
-Arijen Cornelisse Naije, 1696 -Joost Sweeren
-Anthoni van den Andel

Rekeningh en bewijs van den ontfangh en uitgeef, die Joost Sweren als diacon [doorgehaald: van Opandel] is doende van het armegeldt van den jare 1696. Ontfangh:
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 12-0-0, februari 7-0-0, maart 8-4-0, april 28-18-0, mei 14-11-0, juni 9-7-0, juli 13-3-0, augustus 11-8-0, september 9-13-0, oktober 11-17-0, november 18-4-0, december 17-15-0]

Extra-ordinaire ontfangh:
-den 6 octob[er] van drie turftonne 1-9-0
-ontf[angen] van Govert Janse over koop van het fruijt in het boomgaartje van Corn. van Ameronge ter somma van 18-0-0
-den 24 novemb[er] ontf[angen] van Anthoni Ariense, van het erfhuijs, van paarden, ter somma van 12-11-0
-ontf[angen] van Dirck Pus over verschenen intreste van obligatien tot laste van den voorss. dorpen ter somma van 50-0-0
-den 27 december ontf[angen] van Juffr. van de Graaf van oortjesgelt van 't jaar 1693, 94, 95 en 1696, samen 14-15-0
-noch ontf[angen] van 3 turftonnen 1-7-0
-1 dito [mei 1697] uijt de busse bij Lamb. 1-3-0 -[uit de busse] bij van Pelt 1-19-0
-[uit de busse] in de kerck 4-18-0 -[uit de busse] bij Geerit Bastiaanse 1-3-0
-[uit de busse] in de Rib 12-19-0
Sulcks dat bij dese rekeninge blijckt dat desen geheelen ontfangh, soo ordinair als extra ordinair, uitmaackt de summa van twee hondert en twee en taghtigh guldens en vier stuivers 282-4-0

1696: volght den uijtgeef tegens den voorss. ontfangh
[de volgende "huijsarme" kreeg een aantal malen geld voor zijn onderhoud:
-Jan van Besoijen, 26 maal 1-10-0]
-[verspreid over het jaar gegeven aan 58 passanten 3-14-0]
-[9 januari] Jan van Besoijen een hemtrock en knoopen 3-0-0
-den 11 [februari] die jongen bij Geerit van der Plas een paar klompen 0-3-0
-den 4 [maart] bet[aald] aan Tielman Donckers over koop van hoij 10-10-0
-den 26 [maart] een hembtrock voor Korsten 2-18-0
-den 3 dito [juni] aan een man die voor een predicant omging 1-8-0

Extra-ordinaire uijtgeef:
-[in april] Cornelis [doorgehaald: Hermse] Geritse schoenen en kouse, samen 1-7-0, noch aan lint en gespen 0-3-0
-den 25 dito [mei] Maria [doorgehaald: Hermse] Geeritse een schort en Jan van Besoijen een broeck, samen 3-10-0
-dito [25 mei] betaalt aan Jan Ariense over kostgelt van Maria [doorgehaald: Hermse] Geeritse verschenen meij 1696 ter somma van 9-0-0
-dito [25 mei] betaalt aan Geerit van der Plas, over resterende kostgelt verschenen m[e]ij 1696, ter somma van 7-0-0
-den 11 [juni] bet[aald] aan Arien de Schoenmaker over 't maken van een paar schoen voor Korsten 1-12-0
-dito [11 juni] betaalt aan den selven, over 't maken van een paar schoen voor Maria [doorgehaald: Hermse] Geeritse 1-6-0
-noch betaalt aan 6 ellen linden laken, om Maria [doorgehaald: Hermse] Geeritse hemden af te maken, samen 3-3-0
-den 19 dito [juli] betaalt aan Hendrick de Feijter over kostgelt van Korsten 22-0-0
-den 9 dito [september] eenigh goet voor Corn. Geeritse laten koopen, beloopt 1-2-0
-noch bet[aald] aan Hendrick de Feijter over kostgelt van Korst dat hij over de tijt was geweest, verschenen den 10 septemb[er] 1696, ter somma van 7-3-0
-den 15 dito [september] betaalt aan Govert Ariense over 't maken van kleeren tot behoef van de arme kinderen, soo als blijkt bij sijne declaratie, ter somma van 6-5-0
-dito betaalt aan linnen koussen en klompen voor Korsten en Corn. Geeritse samen 2-7-0
-den 4 dito [oktober] aan kaarsse 0-6-0
-den 6 dito [oktober] bet[aald] aan klompen voor Cornelis Geeritse 0-3-0
-den 15 dito [oktober] bet[aald] aan J. v. Willist voor een sticklijf voor Maria Geeritse 4-16-0 -noch voor de selven een paar klompen 0-4-0
-den 1 dito [november] bet[aald] aan 6 pond vlas voor Jan van Besoijen, dat sijn dochter voor hem soude spinnen, daar voor 1-16-0
-noch een paar kouse voor den selve bet[aald] 0-10-0
-den 13 dito [november] aan een huijsarmen, sijnde Anneken 0-5-0 [en op 20 en 27 november, en 4, 11, 18, 25 en 31 december nog 7 maal 0-5-0]
-den 21 dito [november] bet[aald] aan Do. Roos dat hij hadde gegeven voor de kercke van Heijdelbergh ende van Gulick, ter somma van 1-11-0
-den 23 dito [november] bet[aald] aan 25 tonnen turf 10-6-0
-den 29 dito [november] betaalt aan Anneken Penders een vierendeel jaars kostgelt 11-0-0
-den 10 dito [december] betaalt aan een broeck voor Jan van Besoijen ende pijen laken voor Korste ende Corn. Geeritse, ijder een rock ende broeck, tsamen 9-17-0
-dito een muts voor Jan van Besoijen 0-6-0
-den 15 dito [december] voor Korsten een paar wanten, socken en klompen, samen 0-12-0
-den 16 dito [december] aan een huijsarmen 3-0-0
-den 29 dito [december] aan een huijsarmen 3-0-0
-den 29 dito [december] bet[aald] aan Arien de Schoenmaker van twee paar schoen, een voor Maria Geeritse, en een paar voor Corn. Geeritse t'samen 2-8-0
-dito [29 december] betaalt aan Geerit van der Plas, over kostgelt van Corn. Geeritse 17-0-0
-den 31 dito [december] Corn. Geeritse een paar klompen 0-2-0
-dito [31 december] betaalt aan Corstiaan Slingerlant over gehaalt broot bij de arme lieden, ter somma van drie en 't seventigh guld[en] veerthien stuij[vers], hier bij gerekent 2 gl. 10 stuij[vers] aan witte broot tot het avontmaal, soo dat bij den huijsarmen is gehaalt in dese rekeningh ter somma van 71-4-0
-betaalt aan D. Roos voor twee jaren quoten van de kerke van Andel, voor de quoten en fons charitatis van 1695 en 1696, de summa van 18-0-0
-betaalt aan Bastiaan de Ruiter voor het leeren van arme kinderen, edoch sonder sulcks in consequentie te trecken, de summa van 10-0-0

Soo dat bij slot van dese rekeninghe blijckt dat den geheelen uitgeef tegens den voorss. ontfangh bedraaght de summa van 282 guldens en 12 stuivers, en derhalven oock meer uitgegeven als ontfangen te sijn de summa van 2 guldens en aght stuivers. Welcke twee guldens en aght stuivers afgetrocken sijnde van de 589 guldens 13 stuivers aght penningen, die bij het slot van de voorgaande rekeningh in de armkiste waren blijven leggen, soo souden nogh in de armkiste sijn berustende 587 guldens en 5 stuivers en aght penningen.
Dogh alsoo een obligatie ten laste van den dorpe van Andel bedragende de summa van 600 guldens is afgeleit, soo blijckt dat dese voorss. 600 gerekent sijnde bij de 587 guldens en 5 stuivers en aght penningen die in de armkiste waren berustende, nogh blijft de summa van 1187 guldens 5 stuivers aght penningen, welcke penningen in de armkiste sijn berustende.
Aldus gesloten en geteekent, desen 27 meij 1697, en was geteekent:
-Pieter Roos, pred. And.
-Arijen Cornelisse Naije, 1697
-Aerdt Adriaensse Naijen
-Anthoni Adriaenssen van den Andel
-Cornelis de Smith, 1697

Rekeningh ende bewijs van den ontfangh ende uijtgeeff, die Anthoni Ariense van den Andel als diaken [doorgehaald: van NeerAndel] is doende, van het armengelt van den jare 1697. Ontfanck:
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 11-9-0, februari 11-12-0, maart 11-7-0, april 25-10-0, mei 11-14-0, juni 15-19-0, juli 11-2-0, augustus 8-17-0, september 21-3-0, oktober 16-17-0, november 10-19-0, december 15-7-0]
Extra ordinairen ontfanck:
-den 28 maart ontf[angen] van de koe van Judicken de somma van 14-0-0
-den 3 [april] ontf[angen] van Jaquemijn van Strijp 2-10-0
-ontf[angen] van Joost Sweeren, dat bij slot van sijn rekeningh overschoot 4-6-0
-ontf[angen] 0-10-0, noch ontf[angen] 0-6-0
-ontf[angen] van 3 turftonnen 1-10-0, ontf[angen] van een turfton 0-10-0
-ontf[angen] van Cornelia 0-11-0
-ontfangen van Johannis van Druenen, op minderinge van intresten van 2 distinckte obligaties, ter somma van 50-0-0
-den 14 octob[er] ontf[angen] van Cornelia 2-2-0, noch van deselve 12-0-0
-den 18 dito [oktober] van de heer van Leeuwen, over 't verkoopen van boonen, ter somma van 4-9-10
-den 8 novemb[er] ontf[angen] van drie ordinantie intresten 9-0-4
-ontf[angen] van intrest van een obligatie van Jan Loeyen 3-1-4
-ontfangen van Leendert Klasen 0-14-0
-ontfangen van intrest van een ordonnantie 1-1-0
-ontf[angen] van intrest van een ordonnantie 1-2-0
-ontf[angen] het oortjesgelt van de tienden ontf[angen] ter somma van 5-1-12
-ontf[angen] van Corn. Hooghlant over koop van hoij van Jaquemijn van Strijp 22-9-0
-den 5 april geligt uijt de arme kist om de koebeest te betalen voor Judith, ter somma van 47-16-0
-den 12 dito [april] uijt de armen kist ontf[angen] om een koe te koopen voor Jaquemijn van Strijp, ter somma van 35-6-0
-noch ontf[angen] uijt deselve kist ter somma van 25-0-0
-den 27 [april] ontfangen uijte armenkist ter somma van 300-0-0
-den 8 novemb[er] ontfangen uijt de armenkist ter somma van 290-0-0
-den 12 dito [november] uijt de voorn. kist ontf[angen] 98-0-0
-den 30 dito [november] ontf[angen] uijt de voorss. kist 69-0-0
-ontfanck uijt de bussen:
-tot Lamb. Bastiaanse 0-5-0 -[tot] Geert Bastiaase 0-15-0
-tot Teunis van Pelt 0-10-0 -[tot] Cornelis Hoogl[and] 9-7-0
Soo dat den ontfangh soo ordinair als extra-ordinair bedraaght de summa 1182-18-14
Noch ontfangen en uit de armekist gelicht 42 guldens, soo dat met dese voorss. penningen den geheelen ontfangh bedraaght de summa van f. 1224-18-14

Volght den uijtgeeff tegens den voorss. ontfank:
-[verspreid over het jaar gegeven aan 86 passanten 5-16-0]
-den 4 [januari] aan een huijsarmen 0-6-0

Extra-ordinairen uijtgeef:
[de volgende "huijsarme" kreeg een aantal malen geld voor zijn onderhoud:
-Jan van Besoijen, 1 maal 0-9-0, 1 maal 0-10-0, 7 maal 1-10-0, 1 maal 1-14-0, 1 maal 1-18-0]
-den 29 [januari] voor Judith gecoft stof tot een mantel voor de somma van 5-0-0
-dito [29 januari] Corn. Hermse klompen en socken 0-6-4
-den 3 [februari] aan Jaquemijn van Strijp gegeven 2-10-0
-den 10 [februari] aan de kleermaker voor makenloon van een mantel, ende gelevert lint en linde en garen tot de voorss. mantel, samen 1-2-4
-bij quit[antie] den 2 dito [maart] van hoij gegeven voor Judith 1-10-0
-bij quit[antie] den 18 dito [maart] bet[aald] aan Teunis Klasen 3 ellen linden voor Corn. Hermse den somma van 2-2-0
-bij quit[antie] [3 april] Corn. Hermse een nieuwen hoet 0-14-0
-bij quit[antie] den 29 dito [april] Jaquemijn van Strijp stof tot een mantel gecoft, s[omm]a 5-14-8
-bij quit[antie] den 1 [mei] betaalt aan Ida voor kostgelt van Corn. Hermse 17-0-0
-[1 mei] bet[aald] aan een koebeest voor Judith, ter somma van 47-16-0
-den 16 [mei] bet[aald] aan een koebeest voor Jaquemijn van Strijp ter somma 35-6-0
-den 18 [mei] bet[aald] het scheeprijden van't hoij van Jaquemijne 0-12-0
-bij quit[antie] den 18 dito [mei] bet[aald] het linde tot 3 hembden voor Corst Geeritse 4-3-0
-bij quit[antie] den 31 dito [mei] bet[aald] aan Willemken van Dam wegens verdient loon dat haar soon voor Pauls van Strijp in't leger had gedient, ter somma van 13-0-0
-bij quit[antie] [31 mei] bet[aald] een vierendeel jaars kostgelt van Korsten 11-12-12
-den 1 [juni] aan Govert Ariense, vooght wegens 't weeskint van zal[ige]r Huijb[ert] Blommert, op onder hipotheecq op intrest geset ter somma 300-0-0
-den 20 dito [juni] een kruijk gekoft om wijn in te halen tot het gebruijck van 't avontmaal, ter somma van 0-15-0
-den 13 [september] aan 5 onvermogene gegeven 0-10-0
-den 22 [september] Corn. Hermse een nieuwe hoet 1-0-0
-bij quit[antie] [22 juni] bet[aald] aan veerthien tonnen turf voor de huijsarmen, ter somma van 4-14-8
-den 21 [oktober] gekoft voor Korsten en Corn. Hermse ider een paar klompen voor 0-6-8
-den 12 [november] bij quit[antie] bet[aald] aan peij en roeder tot een rock voor Corn. Hermse 2-8-0
-den 13 [november] aan Anna van der Plas gegeven 3-0-0
-bij quit[antie] den 14 dito [november] bet[aald] aan 12 tonnen turf voor de huijsarmen ter somma van 4-13-0
-bij quit[antie] den 18 dito [november] bet[aald] aan een rock, en mantel, en een paar kouse voor het meijsje [dat] bij de schoot woont, samen int geheel 8-7-8
-[in december] bij quit[antie] bet[aald] aan een hemtrock voor Korsten 2-16-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Govert Ariense over't maken van verscheijde kleeren voor de armen, ter somma van 3-19-10
-bij quit[antie] bet[aald voor] linde tot 2 hemden, met maken, voor het weeskint van Geerit Dirckse, dat bij de schout woont 2-18-0
-den 16 dito [december] gegeven aan Jaquemijn van Strijp 0-6-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan tierentaeij voor Jaquemijn van Strijp, ter somma van 3-2-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Jacob Vijversen, tot Veen, over gehaal[d] wit linde voor Jaquemijn van Strijp, ter somma van 11-10-0
-bet[aald] aan Belikens voor maken van thien hemden 1-14-8
-bij quit[antie] bet[aald] aan mijnheer Do. Roos, dat hij hadde verschoten aan de verdrevenen in de Palts en Gulick 2-0-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Sijmen van Veen, dat Korstje daar hadde gehaalt, volgens de rekeningh 1-16-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Corstiaan Slingerlant van gelevert broodt aan de armen luijden in den jaren 1697, volgens sijnen rekeningh, ter somma van 151-8-8
-den 8 [december] gegeven op ordonnantie aan Lambert Bastiaanse de somma van 110-0-0
-den 8 [december] gegeven op een ordonnantie aan Tomas Janse van Heuckelom, ter somma van 180-0-0
-den 12 [december] gegeven aan Jan Janse van Vuuren op een ordonnantie, ter somma 98-0-0
-aan Jan Govertse op een ordonnantie, ter somma van 34-0-0
-bij quit[antie] beta[ald] aan Jan Ariense over 2 schepel tarw, gehaalt bij de huijsarmen 6-18-0
-bij quit[antie] bet[aald] een halfjaar kostgelt van Korsten ter somma van 14-0-0
-bet[aald] een paar socken 0-3-0
-bet[aald] 3 paar klompen aan Geerit Goverse, gehaalt bij Adriaantje Dirckse 0-7-8
-bij quit[antie] den 15 april bet[aald] aan den houtkooper tot Gorcom over hout, gebruijckt aan het huijs van't weeskint van Corn. van Amerongen, ter somma van 4-18-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan mijnheer Pus over verloopen verpond[ing] van't voorss. huijs en boomgaartje, ter somma 5-15-10
-bij quit[antie] bet[aald] aan Jan den Decker over decken van't voorm. huijs, ter somma van 7-0-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Leendert Klasen aan latten, staken, en vier slieten,samen sluijk 2-16-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan de glasemaker, van't maken van de glasen in't voorss. huijs 3-15-0, bet[aald] aan de deckbant 1-4-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Geerit den Timmerman van timmeren en reparerern aan't voorss. huijs 8-0-0, als mede het maken van de kist voor Bastiaan van Milt, samen 4-0-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Corn. van Veen, de rijs daar 't voorss. huijs mede geschragelt is, samen 3-0-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Govert Paulse vier vummen 3/4 sluijk 11-17-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan spreij riet tot het voorss. huijs 0-13-0
-den 19 octob[er] bet[aald] tot Dordrecht aan plancken tot de solder 8-18-0
-den 12 decemb[er] bet[aald] aan Corn. Heuvelcamp de molengelden van't voorn. boomgaartje 0-4-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Geerit den Timmerman van 't maken van de solder ende een bedstede in voorn. huijs 4-2-8
-bij quit[antie] bet[aald] aan Corn. de Smit over 't maken van ijserwerk nodigh tot het voorss. huijs 6-4-0
-bet[aald] aan den schoolm[eeste]r van't leeren van de arme kinderen ter somma van 10-0-0 dogh dit zonder in consequentie te trecken.
-nogh uijtgegeven aan hoij 42-0-0
Soo dat den geheelen uijtgeef tegens den voorss. ontfangh bedraaght de somma van twaalfhondert een en vijftigh guldens en vijf stuivers, summa f. 1251-5-0
Soo dat bij slot van dese rekeninge blijck meer uitgegeven als ontfangen te sijn ses en twintigh guldens en ses stuivers en twee penningen. Welcke voorschr. penningen afgetrocken sijnde van de elfhondert seven en taghtigh guldens, vijf stuivers en aght penninge, die bij slot van de voorgaande rekeninge in de armkist waren blijven leggen, blijckt dat nu in de armkist souden sijn berustende elfhondert sestigh gulden negentien stuivers en ses penningen.
Dogh alsoo uijt de armkiste is gelight voor een obligatie van driehondert guldens aan Govert Ariense en voor andere noodtwendigheden, de summa van vierhonderttaghtigh guldens en drie stuivers, blijckt bij slodt van dese rekeninge dat nogh in de armkist sijn berustende ses hondert taghtigh guldens, sestien stuivers, en ses penningen, summa 680-16-6.
Aldus geteekent en geslooten desen 13 meij 1698, en was geteekent:
-P. Roos, predicant tot Andel
-Aerdt Adriaensse Naijen
-Huijb[ert] Verhoeve, 1698
-Cornelis de Smith, 1698
-Johan[nes] Koolhaes, 1698

Rekeningh en bewijs van den ontfang ende uijt[geef] die Cornelis de Smith als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven t'sedert den 1 januarie 1698 tot den laasten decemb[er] des selven jaars.
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari januari 11-4-0, februari 6-4-0, maart 14-0-0, april 11-0-0, mei 14-4-0, juni 11-10-0, juli 33-19-0, augustus 12-17-0, september 11-19-0, oktober 10-15-0, november 9-4-0, december 19-6-0]
Somma den geheelen ontf[angst] in de kerck bedraagt ter som[m]a van 166-2-0
Volgt den extra-ordinaren ontf[angst]:
-[6 maal van de turfton, in totaal 3-6-8]
-den 18 august[us] van Leender Klasen 0-1-0
-den 20 dito [augustus van] 't erfhuijs van Peter van Pelt 0-9-0
-den 13 dito [september] van Anthonij Ariense 0-6-12
-den 24 dito [oktober] van Anthonij van Besoye 0-1-0
-den 29 dito [november] van Huijb[ert] Verhoeven seven guld[en] thien stuij[vers] [en] dat van drie jaren intrest van vijftigh guld[en] capp[i]t[aal] verschenen de jaren 1698, 7-10-0
-uijt alle de busse 14-8-8
-ontf[angen] een jaar huijshuur van Laurents Laurense, verschenen meij 1698, ter som[m]a van 32-0-0
-oortjesgelt van den jare 1698, ter som[ma] van 3-10-12
-noch van Johan Coolhaas dat geligt is uijt d'armekist, ter som[m]a van 200-0-0
Den extra-ordinaren ontfanck bedraagt ter som[m]a van 261-13-8, den ontfanck in de kerck 166-2-0 daarbij, is samen 427-15-8.

Volght den uijtgeeff tegens den voorss. ontfanck:
-[verspreid over het jaar gegeven aan 7 passanten 0-8-0, en nog 7 maal aan verscheidene passanten in totaal 1-14-0]
Volght den extra-ordinaren uijtgeeff:
[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal malen geld voor hun onderhoud:
-Anna van der Plas, 1 maal 1-10-0, 1 maal 3-10-0, 1 maal 4-0-0,
-Jaquemijn [van Strijp], 1 maal 0-2-0, 2 maal 0-6-0, 2 maal 0-7-0, 2 maal 0-10-0,
-Peter van Pelt, 2 maal 4-0-0, 4 maal 5-0-0, 1 maal 10-0-0, (laatste maal was 23 juli)
-Baten, 1 maal 0-15-0, 1 maal 1-0-0, 1 maal 2-0-0, 2 maal 3-0-0]
-[in januari] Korst een paar klompen 0-3-8, Korst een hoed 1-4-0
-den 21 [maart] Cornelis Geeritse een paar kouse 0-9-0
-den 24 [maart] 2 ellen swart linde tot een broek voor Korsten 0-16-0
-bij quit[antie] den 28 dito [maart] betaalt aan Dirck Pus, over verponding van het huijsken, ter som[ma] van 5-15-10
-den 7 dito [mei] betaalt aan Arien Bacx over huijshuur voor Jaquemijn van Strijp, ter som[m]a van 14-0-0
-den 11 [mei] aan een predikant uijt 't lant van Kleeff die voor sijn kerck omgingh 1-8-0
-bij quit[antie] den 12 dito [mei] een nieu rijglijff voor Adriaantje de Jongh 2-3-0
-bij quit[antie] noch voor deselve 2 schorteldoeken, kouse, sersie, garen, samen 2-6-0
-[voor] deselve 5 ellen linde laken tot hembden, ider 10 stuij[ver], 2-10-0
-[in juni aan] Corn. Geeritse tot het kopen van een hoet 0-11-0
-den 10 [juni] bet[aald] aan Jannigje Robben over maken van 2 hembde voor Adriaantje de Jongh, 0-7-0
-den 6 dito [juli] 9 ellen wit laken laten koopen door Jenneken Paulse, ider el 10 stuij[vers], voor Korsten, samen 4-10-0. Aan deselve van maken 0-16-0
-bij quit[antie] den 12 [augusten] bet[aald] aan Arien den Schoenmaker over 't maken van drie paar schoen voor d'armen, ter som[m]a van 3-14-0
-bij quit[antie] den 19 augustus bet[aald] aan Maijken Penders een half jaar kostgelt van Korsten, en noch eenigen tijt over 't halfjaer, en lappen ende stellen, samen 15-10-0
-bij quit[antie] den 18 [augustus] bet[aald] aan van Dalen voor broek en hembtrok voor Corn. Geeritse 4-17-0
-den 2 [september] bet[aald] 19 tonne turf ten behoeve van de armen, ider ton 6 stuijv[ers] 5-14-0
-den 9 [september] bet[aald] aan Adriaantje Smits, van een kenckt[?] aan [het] huijsken daar Laurents woont 0-4-0
-aan schoenlappe voor [het] meijsje bij de schout 0-5-0
-[in oktober] bet[aald] aan Corn, Heuvelcamp als waarsman van den Rombert, over 180 roeden lants wegens den armen 0-5-4
-bet[aald] aan Anthonij van Dijk ende Hendrick Nieuwenhuijse, over halen van 2 voeder hoij tot Giessen voor den armen 1-4-0
-bij quit[antie] den 7 [oktober] bet[aald] aan van Dalen tot Gorcom over koop van 5 1/2 el karsoeij, ider el 21 1/2 stuij[ver] voor [het] meijsje dat bij den schout woont, komt samen 5-18-0
-den 10 [oktober] bet[aald] voor drie tonne turf voor de armen 1-7-12
-een paar klompen 0-3-0
-den 20 dito [oktober aan] Jaquemijn een paar schoen, en reijsgelt om haar kint wegh te brenge, samen 2-0-0
-den 17 [november] bet[aald] aan Jan van Beeck, over koop van 3 1/4 elle swart linde, knoopen en garen, tot een rock voor Korsten, samen 1-10-6
-den 2 [december] bet[aald] aan een boek voor Corn. Geeritse, om in te leessen 0-3-0
-den 14 [december] bet[aald] aan Jan van Aalst over koop van hoij, ten behoeve van Judick en Cornelia, gecogt voor de som[m]a van 30-0-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Anneken Penders een jaar gemaal van Korsten 1697, 3-2-0
-bij declaratie en quit[antie] bet[aald] aan Govert Ariens, kleermaker, over maken en verstellen van d'arme kinderen[s] kleederen, ter som[m]a van 5-15-0
-bij declaratie en quit[antie] bet[aald] aan Corstiaan Slingerland, backer, over gehaalt broot bij de arme van den 1 januari 1698 tot den laatsten decemb[er] des selven jaars, ter som[m]a van 175-1-12
-bet[aald] aan Anthonij van Dijk, over 4 nieuwe hembden voor Corn. Geeritse, ter som­[m]a van 3-12-0
-noch aan den voorss. van Dijk bet[aald] twee jaaren kostgelt, verschenen meij 1699, van den voorss. Corn. Geeritse, ter som[m]a van 56-0-0
-bet[aald] aan Anthonij van Dijk, over 't maken van 4 hembden 0-12-0
-bet[aald] aan Meester de Ruijter over leeren van de armen kinderen, ter som[m]a van 10-0-0 doch niet in consequentie
Soo dat den geheelen uijtgeef bedraaght de summa van 425-2-4
En bij slot van dese rekeningh blijckt, alsoo den geheelen ontfangh bedraaght de summa van 427-15-8, meerder ontfangen als uijtgegeven te sijn 2-13-4, welcke voorss. 2-13-4 gedaan werdende bij de 680-16-6 welcke in de armkist sijn berustende, te samen souden uitmaken 683-9-10. Doch alsoo uit de armkist is gelight ten behoeve van de diaconije armen, de summa van 200 guldens, blijckt bij slot van dese rekeningh de voorss. 200 guldens afgetrocken sijnde van 683-9-10 die in de armkist anders soude sijn berustende, als boven te sien is, dat nogh in de armkist is berustende de summa van 483-9-10

Aldus gesloten en geteekent desen 22 meij 1699.
-P. Roos, pred.
-Huijb. Verhoeve
-Matthijs Janssen Naijen, 1699
-Johan Koolhaas, 1699
-Govaert Pouwelssen

Rekeningh en bewijs van den ontfangh en uijtgeeff die Johan Coolhaas, als diaken, heeft ontf[angen] en uijtgegeven t' sedert den 1 januarie tot den laatsten decemb[er] 1699, als volgt.
Ontfanck in de kerck:
januari 16-17-0, februari 17-19-0, maart 11-3-0, april 14-17-0, mei 14-8-0, juni 11-6-0, juli 12-4-0, augustus 13-15-0, september 11-14-0, oktober 16-2-0, november 13-13-0, december 17-6-0
den geheelen ordinaren ontfanck in de kerk bedraagt ter somma van 171-4-0
Extra ordinaren ontfanck:
-den 3 april ontf[angen] van Jan de Smith 0-9-0
-den 13 meij uijt de armekist geligt 55-0-0, den 22 dito [mei] uijt deselve kist geligt 18-3-4
-den 23 [mei] ontf[angen] van Johan[nes] van Druenen van verloop van intrest 16-5-0
-[kantlijn:] den brief van de 200 gl. capp[itaal] bet[aald] tot den 19 julij 1697
-den brief van de 100 gl. capp[itaal] bet[aald] tot den 27 januarie 1698
-den 27 junij ontf[angen] van Govert Ariense een jaar intrest wegens het weeskint van Huij[ber]t Blommert van 300 guld[en] capp[itaal] versch[enen] den 1 junij 1698 ter somma 13-10-0
-noch van den selven Govert Ariense ontf[angen] 100 guld[en] in minderinge van den voorss. 300 gl. cap[itaal] ter somma 100-0-0
-in 4 reijssen van de turffton 2-0-0, noch in 4 reijse van de turffton 2-1-8
-ontf[angen] van de Ruijter 1-12-0
-den 8 decemb[er] ontf[angen] van Govert Ariense een jaar intrest verschenen 1 junij 1699 13-10-0
-den 18 decemb[er] ontf[angen] van Huijb[ert] Verhoeve een jaar intrest van vijftig gul­d[en] cap[itaal] verschenen 1699, 2-10-0
-den 19 dito [december] intrest van een ordinantie 2-12-0
-[uit] de bus in de kerck 2-1-0, -[uit de bus] bij van Pelt 0-3-0
-[uit de bus] bij Geerit Hollander 1-11-0, -[uit de bus] in de Rib 15-19-5
-van 't oortjesgelt 3-18-0
-ontf[angen] van Laurents Laurentse een jaar huijshuur versch[enen] meij 1699, ter somma van 32-0-0
-ontf[angen] van Anthonij van Pelt, vijff jaren intrest van 125 gl. capp[itaa]l sijnde van den 3 augustus 1693 tot den derden augus[tus] 1698 toe, te samen 31-5-0
Den ordinaren ontfangh is 171-4-0, en den extra ordinare 314-19-12, soo dat den geheelen ontfanck deses jaers bedraagt ter somma van 486-3-12

Volgt den uijtgeef tegens den voorss. ontfanck:
-[verspreid over het jaar gegeven aan 38 passanten 3-7-0]
-[aan] 1 Franse vluchteling 0-6-0
Den uijtgeef aan de passanten bedraagt 3-13-0

Extra-ordinaren uijtgeeff:
[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal malen geld voor hun onderhoud:
-Judik/Judith, 16 maal 1-10-0, 9 maal 2-10-0, 1 maal 3-0-0,
-Jaquemijn [van Strijp], 27 maal 3-0-0, 1 maal 3-10-0,
-Baat, 4 maal 2-10-0, 9 maal 3-0-0,
-Cornelia, 2 maal 2-10-0, 2 maal 3-0-0]
-[verspreid over het jaar 7 maal aan een huijsarme gegeven, in totaal 17-5-0]
-den 2 [maart] aan 2 schorteldoeken voor 't meijsje bij de schout 0-13-0
-den 3 [maart] voor hetselve een paar kouse en een muts, samen 0-11-8
-den 30 [maart] aan Corstiaan van Waarthuijse over verschot voor Corstje, samen 1-16-8
-den 31 [maart] aan Corn[elis] de Smith over 200 lb[=pond] hoij voor Judik 1-10-0
-bij quit[antie], den 1 [april] aan Geerit Govertse over 't maken van Corstje kist 4-10-0
-[1 april] aan een arme kraamvrouw 0-11-0, den 3 [april] aan deselve kraamvrou 1-2-0
-den 6 [april] aan de kraamvrou 1-2-0, den 10 [april] de kraamvrou 0-11-0
-den 12 [april] de kraamvrou 0-16-8, den 14 [april] de kraamvrou 0-11-0
-den 21 [april] bet[aald] aan Corn[elis] de Smith over 200 lb[=pond] hoij voor Cornelia 1-10-0
-bij quit[antie]: den 25 [mei] bet[aald] aan Corstiaan van Waarthuijse een jaar kostgelt van Corstje, met noch drie gl. 16 stuij[vers] verschot tot 2 broeken, 33-16-0
-den 7 [september] voor die van de turk gevange waren 1-10-0
-bij quit[antie] den 26 [september] bet[aald] aan d'heer Pus over molegelde en verpondinge 3-19-4
-den 26 [september] aan Judik gegeven om vlas te koopen 1-16-0
-bij quit[antie] den 27 bet[aald] 36 tonne turf voor de armen 12-1-0
-den 6 [oktober] aan een collecte 2-0-0
-bij quit[antie] den 18 [november] bet[aald] 19 ellen wit linde laken voor Jaquemijn 9-9-8
-bij quit[antie] noch aan 6 tonne turff voor de armen bet[aald] 2-1-8
-bij quit[antie] den 5 [december] bet[aald] aan Aart Corn[elisz] 32 hondert lb[=pond] hoij voor de armen 17-4-0
-bij quit[antie] den 8 [december] bet[aald] aan Govert Ariense over 't maken van kleeren voor de armen 5-8-0
-bet[aald] aan Steven van Asperen, vragt van een voeder hoij 0-10-0
-den 15 [december] aan Nellen van maken van hembde 1-12-0
-bij quit[antie] den 21 [december] bet[aald] aan van Hoeij voor 16 ellen karsaij 16-0-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Arien Naijen twee paar schoen 2-6-0
-bet[aald] 2 paar klompen voor het meijste bij de schout 0-6-0
-voor Corn. Hermse een paar kousse 0-17-0
-bet[aald] aan Govert Ariense voor maken van een mantel voor Jaquemijn 0-14-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Leendert Verhoek de huijshuur voor Judik, versch[enen] meij 1700, 14-0-0
-bet[aald] aan Jan Versijl, schout in't Munkeland, een jaar huijshuur voor Jaquemijn, versch[enen] meij 1700, 10-0-0
-bij quit[antie] bet[aald] aan Do. Roos, verschot ten behoeve van de armen in de Palts 3-0-0
-bij declaratie en quitantie bet[aald] aan Anthonij van Pelt, dat hij heeft verdient met metselen aan het huijs van den armen 11-17-8
-bet[aald] aan den selven van Pelt een jaar huijshuur voor Jaquemijn betaalt, somma 19-0-0
-bij declaratie en quit[antie] bet[aald] aan schout Pus over verschot ten behoeve van't meijsje dat bij hem woont, ter somma van 9-5-8
-betaalt aan Meester de Ruijter voor 't leeren van de arme kinderen 10-0-0, dog niet in consequentie.

Den geheelen ontfangh is 486-3-12. Den uitgeef tegens voorz. ontvangh, soo ordinaar als extra-ordinaar, bedraaght in het geheel de sum[ma] 400-16-6, soo dat bij slod van de voorz. rekeningh blijckt meerder ontfangen als uitgegeven te sijn de summa 85-7-6.
Welcke voorss. 85-7-6 gedaan sijnde bij de 483-9-10, welcke bij het slot van de voorgaande reken[ing] waren gebleken in de diakonijs armkist te berusten, soo souden de penningen die althans in de armkist souden berusten bedragen de summa 568-17-0.
Dogh alsoo uit de voorz. armkist is gelight drie en seventigh guldens drie stuivers en vier penningen, soo blijkt dese voorz. 73-3-4 afgetrocken werdende van de 568-17-0 die anders in de armkist souden berusten, tegenwoordigh in de armkist te berusten 495-13-12.

Aldus gesloten en getekent desen 14 julius 1700.
-P. Roos
-Matthijs Janssen Naijen, 1700
-Joost Sweren
-Govaert Pouwelssen
-Anthoni van Dijck

[dan volgt achterin het boek een lijst met inkomsten (collecten) en uitgaven van het avondmaal. Van 1687-1693 wordt per avondmaal 2-10-0 uitgegeven aan Spaanse Wijn en brood, 4 maal per jaar dus 10 gulden per jaar. Deze 10 gulden worden betaald aan Do. S­charp (1687-1692), en daarna aan zijn weduwe (1693). In latere jaren staat het verder gespecificeerd, en heb ik de details overgenomen. De jaarlijkse collecte inkomsten heb ik verder niet overgenomen, enkel het totaal. De bijzondere posten die soms vermeld staan volgen hieronder]
-[collecte: in 1687: 13-6-14, in 1688: 15-11-0, in 1689: 15-0-0, in 1690: 13-4-0, in 1691: 12-14-0, in 1692: 13-16-0, in 1693: 12-4-0, in 1694: 9-18-0, in 1695: 21-17-0, in 1696: 35-14-0, in 1697: 31-5-0, in 1698: 30-9-0, in 1699: 28-15-0]
-[de diaken Huijbert Verhoeven wordt in 1690 in de notities mbt het avondmaal diaken van der Hoeven genoemd]
-[in 1690] noch aen 2 doosjes tot gebruijck van 't avontmael 3-0-0
-[in 1691] noch aen 2 ell en 1/2 kerseij, tot bek[l]eeden van de preeckstoel, 't el 18 stuij. 2-5-0, seven ellen lint 0-7-0, spijkers 0-4-0, noch voor maken aen den snijer 0-6-0
-[in 1693, doorgehaald:] noch aen Matthijs Naje en van Drep, als wanneer den baljuw tot Breda ginge spreecken, betaelt 9-8-8
-[in 1693] Doch daer van [van de netto inkomsten van dit jaar] aen Matthijs Janss Najen en J. van[de] Drep, als wanneer dhr. Baljuw tot Breda over saecke van de predikant hadde weesen spreecken, tot reijsgelt gegeven 9-18-8.
-den 15 april [1694] aen juffr. Scherp betaelt een vierendeel jaers, van leveransij van brood en wijn, tot het avontmael 2-9-8
-den 11 julij [1694] twee kannen en een half pinttie wijn 1-7-0, twee witte brooden 0-8-0
-betaelt aen diegene die de witte broden tot Veen ging laetten backen, en haelde, 0-2-0
-den 16 octob[er] [1694] aen twee witte broden 0-8-0, den selfden dito aen wijn 1-7-0
-[in rekening 1694] den 3 januarij 1695 een witte broot 0-6-0, dito aen wijn 1-7-0
-[in rekening 1695] den 2 januarij [1695] is bij van den Drep bet[aald] en in de voorige reeckeningh gebracht
-den 3 april [1695] aen wijn 1-13-0, broot 0-10-0
-den 10 julij [1695] aen wijn 1-13-0, broot 0-12-0
-den 16 octob[er] [1695] aen wijn 1-3-0, broot 0-10-0
-[in 1695] betaelt voor vier boecken voor de kerkeraet in de kerck te gebruijcken, voor ider 10 gul[den] 7 1/2 st., te samen 41-10-0
-den 8 dito [januari 1696] aan wijn 1-13-0, broot 0-10-0
-den 22 dito [april 1696] aan wijn 1-13-0, broot 0-10-0
-den 15 dito [juli] aan wijn 1-12-0, broot 0-10-0
-den 7 dito [oktober] aan wijn 1-16-0, broot 0-10-0
-den 21 novemb[er 1696] aan Domenie Roos van het boek op de predickstoel betaelt 18-0-0
-30 dito [december 1696] aan wijn 1-16-0, broot 0-10-0
-[in 1697] bet[aald] aan Corn[elis] Hooglant over gehaalde wijn, gebruijckt in de vier voorss. reijse, t'samen 7-10-0
-[in 1697] beta[ald] aan Corstiaan Slingerlant van 't wittebroot dat gebruijckt is tot het nachtmaal in de voorss. 4 reijse, samen 2-0-0
-[in 1698] bet[aald] aan Corn[elis] Hoogland over gehaalde wijn, gebruijckt in de voorss. vier reijse, samen 8-8-0
-[in 1698] bet[aald] aan Corstiaan Slingerland over gehaalt witte broot, gebruijckt tot den voorss. dienst, ter somma van 2-0-0
-[in 1699] bet[aald] aan Corn[elis] Hoogland over gehaalde wijn, die 't heele jaar is gebruijckt tot het nagtmaal, samen 8-8-0
-[in 1699] bet[aald] aan Corstiaan Slingerland, over gehaald brood in de voorss. vier reijse, gebruijckt tot het nagtmaal, samen 2-0-0
-[de personen die deze rekeningen ondertekenen zijn over het algemeen dezelfde als die de diakonierekeningen ondertekenen over hetzelfde jaar (al ontbreekt er soms een). Deze heb ik niet over genomen. De enige uitzondering is:
-Huijb[ert] Verhoeve, tekent op 4-2-1694 over het jaar 1693]

[Tot slot volgt een lijstje obligaties in het bezit van de diakonie op 1687, bij ingebruikname van dit boek, uitgezonderd de laatste]
-Schepen brieven en obl[igaties] de diaconie concerneerend:
-1e-somme tot laste van 't weeskint van Cornelis Dirckse van Amersfort, in dato den 24 nov[em]b[er] 1678
-noch een als boven, in dato den 14 feb[ruari] 1681
-noch een door mijn Heer Ten Hage op ons getranspoorten, dato den 6 nove[m]b[er] 1682
-[t.l.v.] Wolf Antonisse in dato den 15 mert 1672
-[t.l.v.] Willem van Donselaer, 2 feb[ruari] 1686
-[t.l.v.] 't weeskint van Govert Joosten van Drunen, in dato 19 junij 1681
-[t.l.v.] het selve [kind] in dato den 27 jan[uari] 1683
-[t.l.v.] de weeskinderen van Dirck van Pelt, in dato den 3 au[gustus] 1681
-een obligatie van 200 [gulden] op het dorp alhier in dato den 8 junij [16]79
-[t.l.v.] Arien Biesheuvel, 225 [gulden] in dato den 4 mert 1688

[einde van dit boek, JK]

( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1700-1710
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)