Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1700-1710
(Andel, accounts of the deacons 1700-1710)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2003, p.304-307 en 2004, p.44-49 en p.95-101, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Diakonierekeningen Andel 1700-1721, archief NH kerk Andel, inv.nr. 75
----
De diakonie rekeningen over de jaren 1700-1703, en 1 bladzijde van 1704, komen voor in zowel inv. nr. 75 als nr. 76 van het archief van de NH kerk van Andel. De tekst is voor het grootste deel een letterlijke copie. Uit de weinige verschillen blijkt dat inv.nr.76 een kladversie is die later net is overgeschreven in inv.nr. 75. Wanneer de verschillen informatie toevoegen geef ik dat aan dmv [inv.76: tekst]. Dit betreft bijvoorbeeld enkele gevallen waarin in het ene boek een persoon met patroniem staat en in het andere boek met familienaam.
Verder heb ik in de (breedsprakige) optelling aan het eind van elk jaar de bedragen in woorden vervangen door getallen, wat de leesbaarheid ten goede komt, en de tekst nogal inkort.
JK
----
Rekening en bewijs van den ontf[angst] en uijtgeeff die Govert Pauwelse als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven tsedert den 1 januarie 1700 tot den laatste decemb[er] des selven jaars, als volgt:
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 16-18-0, februari 10-14-0, maart 12-19-0, april 17-7-0, mei 14-0-0, juni 9-4-0, juli 10-18-0, augustus 13-15-0, september 7-17-0, oktober 11-4-0, november 9-11-0, december 13-3-0]
-ontfanck bij 't avondm[aal] [4 maal, in april, juli, oktober, en januari 1701, in totaal 26-7-0]
den geheelen ontfanck in de kerk bedraagt ter somma van [niet ingevuld]
Extra ordinare ontfanck:
-den 9 meij ontf[angen] van 't erfhuijs van Anneke Abrahamse de Rade 1-1-0
-den 15 junij ontf[angen] alle het gelt bij erfhuijs gemaakt van Cornelia de Rade, de somma van 19-19-4 nog de schepenen haar salaris 0-5-0
-den 4 julij ontf[angen] van de verpagtinge van den Andelse waart, voor den armen bedongen 2-11-0
-den 11 julij ontf[angen] van mijnheer Pus, de regte gedeelte 't gene Cornelia de Rade quam uijt den boedel van Anneke Abrahamse de Rade, samen 18-4-0
-den selven dito [11 juli] nog ontf[angen] 't gene voor den armen was bedongen in den uijtkoo­pingen van den boedel van Anneken Abrahamse, tusschen Arien Leendertse ter eenre en Peeter Stevense en Jacob de Rade ter andere sijde 1-5-0
-den 24 octob[er] ontf[angen] van't erfhuijs van Arien Bax 3-9-0
-den 6 novemb[er] vande turfton 1-16-8
-den 28 dito [november] ontf[angen] van Jan van Asch 't gene voor den armen was bedongen over koop van seker huijs 3-15-0
-uijt de bus in de kerk geligt 1-17-0 -de bus in de Rib 15-3-0
-'t oortjes gelt [inv.76: van de tiende] 4-8-12
-ontf[angen] van Laurents Laurentse een jaar huijshuur verschenen meij 1700, ter somma van 32-0-0
-[inv.76: ontf. van Lauwerens Laurentse op minderinge van een somma van 32 gulden van sekere huijshuur, die verschenen is meij 1700, ter somma van 24-0-0]
-[inv.76:ontf. het resterende van 't voorss. huijshuur, waarmede nu betaalt is tot meij 1700, 8-0-0]
-nog geligt uijt den armenkist, hier voor ontf[angst] ter somma 36-0-0
Soo dat den geheelen ontfang, soo ordinair, als extra-ordinaar, bedraagt de somma van driehondert vijffthien gulden, elff stuijvers, agt penn., segge 315-11-8

Volgt den uijtgeeff tegens den voorss. ontfanck:
-[verspreid over het jaar gegeven aan 39 passanten 2-13-8,
-[13 april gegeven aan] een vrou 0-3-0
Vo[l]gt den extra-ordinaire uijtgeef
[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal malen geld voor hun onderhoud:
-Jaquemijn, 3 maal 2-0-0, 12 maal 3-0-0 (laatste maal 11 juli)
-Judith, 10 maal 1-10-0 (laatste maal 16 mei)
-Baat, 1 maal 1-0-0, 11 maal 3-0-0 ]
-den 9 [februari] bet[aald] aan Aart Roosa over koop van hoij voor den armen 6-0-0
-den 7 [mei] aan Aart van [de] Kolff bet[aald] over 2 jaren dijkgelt van 180 roeden landt, van de jaren 1698 en 1699, gecomen van Willem van Amerongen 1-6-0
-den 16 [juni] bet[aald] aan een dootkist voor Cornelia de Rade 4-10-0
-den 5 [juli] Stijntje Jogchemse een paar kouse 0-10-0
-den 9 [juli] bet[aald] aan Jaquemijn voor teijkengelt vande dijk 0-2-0
-[11 juli] bet[aald] aan 2 nieuwe hembde voor Adriaantje de Jongh 4-2-8
-[15 juli] bet[aald] over't maken van 't graf en te bidden van Cornelia de Rade 1-10-0
-den 15 [juli] bet[aald] aan Pieternel van Asch over verschot aan Engel Jogchemse gedaan in haar siekte 0-19-0
-den 22ste [juli] bet[aald] aan Do. Roos over verschot van een noodlijdende kerk 1-10-0
-den 25 [juli] bet[aald] aan winkelwaren gebruijkt bij Engel Jogchemse in haar siekte 1-18-0
-bet[aald] aande bakker over gehaalt brood en beschuijt bij Engel 0-18-0
-bet[aald] aan Peeter vander Plas over huijsvestinge en 't dienen aan Engel in haar siekte 3-0-0
-28 [juli] aan Jaquemijn in haar siekte 1-0-0
-den 1 [augustus] Jaquemijn 1-0-0, den 3 [augustus] Jaquemijne kinderen 1-10-0, deselve 2-0-0
-den 8 [augustus] bet[aald] voor 't uijttrekke en kisten van Jaquemijn 1-2-0
-bet[aald] in verscheijde reijse tot onderhoud van Anthonia van Strijp in haar siekte 6-0-0
-den 8 [augustus] aan de kinderen van Jaquemijn 0-10-0
-bet[aald] aan 1 schorteldoek, 1 paar kouse, 2 neusdoeke en wat linde voor 't meijsje bij Baten 1-10-0
-den 10 [augustus] bet[aald] aan Catharijn Coumans [inv.76: Catharijn Coijmans (doorgehaald en verbeterd in Roijmans)], voor 20 elle wit linde laken voor de arme kinderen 10-15-0
-den 26 [augustus] aan een deken voor Anthonia in haar siekte 0-18-0
-den 30 [augustus] een paar kouse voor Jenneke van Strijp [inv.76: Jenneke Paulse] 0-8-4
-den 5 [september] bet[aald] aan Peeter van[de] Plas van 14 dagen diensten en huijsvestinge, in de siekte van Jielis van Strijp [inv.76: Jielis Paulse] 3-0-0
-deselve aan winkelwaren in sijn siekte gebruijkt 0-16-14 -deselve aan bier 1-2-0
-den 6 [september] bet[aald] voor een rokslijff, 1 paar kouse en wat linde om een rok te verstelle voor Susanna van Strijp [inv.76: Susanna Paulse] 2-4-2
-den 7 [september] Jielis [inv.76: Jielis Paulse] 1-0-0 -den 16 [september] Jielis 0-12-0
-den 19 [september] Corn. Geeritse een linde keel 0-17-8
-den 22 [september] Anthonia van Strijp [inv.76: Anthonia Paulse] 1-0-0
-bet[aald] aan Jenneke van Dort voor diensten en 5 weken huijsvestingen in de siekte van Anthonia van Strijp[inv.76: Antonia Paulse] 6-10-0
-den 1 [oktober] Anthonia 1-0-0 -den 7 [oktober] Anthonia 1-0-0
-den 10 [oktober] bet[aald] aan Corn. Cuep voor graft graven en groeff bidden van Jaquemijn 0-15-0
-den 19 [oktober] bet[aald] aan Celiken Peeterse over 't maken van 10 hembden voor de armen kinderen 1-19-0
-den 20 [oktober] bet[aald] voor weven van 18 ellen laken 2-5-0
-voor 't bleijken van 't selve 1-1-0
-bet[aald] voor de dootkist voor Jaquemijn 4-8-0
-den 6 [november] bet[aald] voor 14 tonne turf 4-4-0
-den 18 [november] Anthonia 1-0-0
-den 25 [november] aan Jielis om een huur te gaan soeken 2-10-0
-den 27 [november] Anthonia 1-0-0
-den 28 [november] 2 paar klompen voor Stijntje Jogchemse 0-5-0
-den 9 [december] Anthonia om een huur te soeken 1-0-0
den 21 [december] bet[aald] aan tierentaeij en linde tot een mantelken voor Adriaantje de Jongh 3-14-0
-den 23 [december] bet[aald] voor 2 roklijven, een voor Adriaantje de Jongh, en een voor Stijntje Jogchemse 2-6-0
-bet[aald] voor 5 paar klompen 0-15-0
-den 25 [december] bet[aald] voor 4 paar schoen 4-15-0, nog aan schoenlappen 0-5-0
-bet[aald] aan Govert Ariense voor 't maken van 2 mantelkens en een linde keel 1-17-0
-bet[aald] aan Boudewijn voor 2 neusdoeken, een voorschoot en een stootkant onder eenen rok [inv.76: voor Susanna van Strijp] 0-17-0
-bet[aald] aan Baat Janse voor kostgelt van Caatje van Strijp tot meij 1701, ter somma 28-0-0
-bet[aald] aan Boudewijn van Besoijen voor kostgelt van Susanna van Strijp [inv.76: Susanna Paulse van Strijp], versch[enen] meij 1701, 24-0-0
-bet[aald] aan Do. Roos voor wijn gebruijkt tot het nagtmaal 0-19-0
-bet[aald] aan broot 0-8-0 -bet[aald] [inv.76: aan Do. Roos] aan wijn 1-6-0
-bet[aald] aan Corn. Hooglandt van 2 reijse wijn 3-10-0
-bet[aald] aan Corstiaan Slingerlandt voor 3 reijse broot 1-10-0
-bet[aald] aan Jan Versijl, schout van't Munkenlant, over huijshuur voor Jaquemijn van Strijp, ter somma 5-0-0
-bet[aald] aan Anthonij van Dijk een jaar kostgelt van Corn. Geeritse verschenen meij 1700, ter somma van 28-0-0
-bet[aald] aan vrou Verhoek over een jaar huijshuur voor Juditk verschenen meij 1701, ter somma 14-0-0
-bet[aald] aan meester de Ruijter voor 't leeren van de arme kinderen 10-0-0 dog niet in consequentie
-bet[aald] aan een heijden om het meijsje bij Boudewijn haar hooft te meesteren 0-12-0
Soo dat den geheelen uijtgeeff, soo ordinair als extra-ordinair, bedraagt te somma van
314-18-12, segge 314-18-12
En alsoo den voorss. ontfang bedraagt de somma van 315-11-8, soo blijkt meer ontfangen als uijtgegeven te sijn de somma van 0-12-12. Welke 0-12-12 gedaan werdende bij de 582-14-12
die bij het slot van de voorige rekeningh in het geheel, soo ten aansien van den ontfang en uijtgeeff bij het avondmaal, als allen ontfangh en uijtgeeff die wij heden hebben begonnen, sonder onderscheijd met den anderen op te trekken, in de armkist waren berustende. Soo soude tegenwoordig blijken in de armkist te berusten de somma van 583-7-8
Dog alsoo uijt de armekist is geligt de somma van 236-0-0,
soo blijkt dese voorss. pen[ningen] afgetrokken sijnde van de 583-7-8, nog in de armkist te berusten de somma van 347-7-8, segge 347-7-8

[kantlijn: de 200 gl. geset tot laste van Govert Ariense vand[en] Andel. De 36 gl. in dese rekening voor ontf[angst] gebragt.]
Aldus geteekent en gesloten den 9 sept[ember] 1701.
-Pieter Roos, pred.
-Joost Sweren
-Jan Arisen van Andel als ouderling [tekent niet de versie in inv. 76 !]
-Anthoni van Dijck
-J. Verzijll

Rekening ende bewijs van den ontvang en uijgeeff die Anthonij van Dijk als diaken heeft ontvangen en uijtgegeven 't sedert den 1 januarie 1701 tot den laatsten decemb[er] des selven jaars als volgt:
On[t]fanck in de kerk:
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 15-16-0, februari 10-18-0, maart 10-13-0, april 10-8-0, mei 15-7-0, juni 10-10-0, juli 14-7-0, augustus 10-3-0, september 10-11-0, oktober 18-0-0, november 11-2-0, december 19-15-0]
-den ontfank in de kerk bedraagt ter somma van 157-10-0
Extra ordinaren ontfank:
-den 3 feb[ruari] van 't erfhuijs van Beliken Jans Loijen 0-5-8
-den 6 maart van de turfton 0-8-8, nog van de turfton 0-11-0
-den 22 maart van't erfhuijs van Jaquemijn van Strijp 5-0-0
-den 11 octob[er] van't erfhuijs, over verkoop van kleeren bij Corn. Anthonisse 1-5-0
-den 6 novemb[er] intrest van een ordonnantie, inhoude 51 gl. 4 st. van de dijkagie, op de lande van Altena, ter somma van 1-18-0
-den 20 dito [november] uijt de Dortse schuijt 0-17-0
-den 9 dito [december] ontfangen van't erfhuijs, van de paarde aan de Rib, de somma van 19-8-0
-den 24 dito [december] ontf[angen] van't erfhuijs van de weeskinderen van Corn. Janse van Veen, de somma van 2-18-0
-ontfangen van Johannis van Drunen, drie jaren intrest van 200 guld[en] capp[itaal] versch[enen] 1698, den 19 julij, 1699, en 1700, a 5 percent, ter somma van 30-0-0
-ontf[angen] van Johannis van Drunen, twee jaren intrest van 100 guld[en] capp[itaal] versch[enen] den 27ste januarie 1699 en 1700, ter somma van 10-0-0
-nog van de turfton van 4 schepen 1-16-0
-uijt de busse in de kerk 1-10-0 -[uit de bus] bij van Pelt 0-10-0
-[uit de bus] bij Aart van Waarthuijse 2-16-0 -[uit de bus] in de Rib 14-0-0
-ontf[angen] van Laurents Laurentse een jaar huijshuur verschenen meij 1701, ter somma van 32-0-0
-den ontf[angst] bij 't avontmaal: [in april, juli, oktober en december, samen 25-13-0]
-ontf[angen] het oortjesgelt 1701 4-0-0
-ontf[angen] van Willem de Veerman 6 jarenintrest van 50 guld[en] capp[itaal] tot lasten van 't weeskint van Willem van Donselaar versch[enen] den 2 feb[ruari] 1691, 92, 93, 94, 95 en 1696, ter somma van 15-0-0
-ontf[angen] van Dirck Janse Najen, van 14 schepen met Vriessen turff, van [de] turfton, ter somma van 3-17-0
Somma totalis van den geheelen ontfangh deser reeckeningh bedraegt te samen 331-3-0

Volgt den uijtgeef tegens den voorss. ontfanck:
-[verspreid over het jaar gegeven aan 13 passanten 1-3-0]
-den 17 dito [februari] een vrou 0-2-0
-den 8 augustus een vrou en 5 kinderen 0-4-0
-den 25 decemb[er] bet[aald] aan Corn. Hoogland [voor] den wijn die in vier reijse gebruijkt is tot het nagtmaal, samen 7-0-0, voor 't broot 2-0-0
Volgt den extra-ordinaren uijtgeeff:
-[de volgende "huijsarme" kregen een aantal maal geld voor haar onderhoud:
-Baat Janse, 12 maal 3-0-0, 1 maal 3-1-0]
-[verspreid over het jaar is 4 maal een bedrag gegeven aan de huisarmen, totaal 8-10-0 ]
-den 24 [januari] bet[aald] aan Corn. Ottervanger over koop van hoij voor Judikken 7-0-0
-den 25 [maart] Jenneke van Strijp een paar koussen en schorteld[oek], samen 0-18-0
-den 10 [april] bet[aald] het dijkgelt van het hofken van Corn. van Amersfoort 0-9-0
-den 11 [april] een paar kousse voor Adriaantje de Jong 0-7-0
-den 9 [mei] bet[aald] voor 2 1/2 elle swart linnen tot een keel voor Corn. Geeritse, beloopt 1-1-8, voor 't maken van de keel 0-6-0
-den 23 [mei] voor Adriaantje de Jong gekogt bij quit[antie]:
-5 1/4 el sergie, d'el 19 st., 4-19-12, -5 elle misilaan, d'el 10 stuij[vers], 2-10-0
-5 1/4 elle linne, d'el 3 st. 12 penn. 0-19-11, -7 1/2 el wit linne, d'el 10 st. 3-15-0
-2 1/4 el blau linne, d'el 10 st., 1-5-0, -sij, lint en garen 0-3-9
-bet[aald] aan twee boekjes om de rekeninge in te schrijven, samen 1-6-0
-bet[aald] voor 't maken van 3 hembden voor Adriaantje de Jong 0-12-0
-den 29 meij bet[aald] aan meester Jan voor meesterloon aan Corn. Geeritsen been, samen 4-5-0
-den 6 dito [juni] bet[aald] voor Adriaantje de Jongeen rijglijff 2-10-0
-deselve een muts 0-3-0, deselve maakloon voor de mantel 1-0-0
-den 13 dito [juni] Corn. Geeritse een paar koussen 0-16-0
-den 13 dito [juni] Susanna van Strijp een paar kousse 0-11-0
-bij quit[antie] den 19 augustus bet[aald] aan Geerit den Timmerman over 't maken van een dootkist voor de jonge die verdronke waar 4-0-0
-den 16 dito [augustus] [inv.76: 20 dito] Jenneken van Strijp een paar kouse 0-8-0
-den 21 dito [augustus] bet[aald] aan Arien de Schoenmaker over 't maken van 4 paar schoen voor de arme kinderen 5-2-0
-nog aan deselve bet[aald] voor 't lappen van Adriaantje de Jong schoen 0-6-0
-den 22 dito [augustus] Susanna van Strijp een muts met een sloof, samen 0-12-0
-den 6 octob[er] bet[aald] voor 15 ellen linden tot hembde voor de armen kinderen, 10st. ijder el, somma 7-10-0
-den 7 octob[er] Jenneke van Strijp een roklijff, daar voor bet[aald] 2-8-0
-den 10 dito [oktober] sergie en linne, tot 2 paar mouwen 1-12-0
-den 24 dito [oktober] bet[aald] voor 4 1/2 el karsaij voor Corn. Geeritse, ijder el eene gl. eene st. 4-14-8
-bij quit[antie] den selve 2 1/2 el grauwe pij, ijder el 17 stuij[ver], samen 2-2-8
-den selven 3 3/4 elle linne, ijder el 8 stuij[ver], beloopt 1-10-0
-den 28 dito [oktober] Caatje van Strijp een paar socken 0-2-12
-den 30 dito [oktober] bet[aald] aan IJmert Janse het molengelt van't boomgaart van Corn. van Amersfoort, van 't jaar [niet ingevuld] 0-7-0
-den 7 novemb[er] een paar kouse, een schortelkleet [inv.76: schorteldoek] voor Stijntje Jochemsen 0-19-0
-bij quit[antie] nog voor Stijntje Jogchems 9 elle tierentaij, ijder el 8 stuij[ver], s[omma] 3-12-0
-deselve 5 elle linne a 4 1/2 stuij[ver] d'el, 2 loot garen, samen 1-4-0
-aan lint, haken en oogen 0-1-8
-den 12 dito [november] Corn. Geeritse een paar klompen 0-4-0
-den 13 dito [november] bet[aald] voor 't maken van 2 broeken, een hembtrok, de knoopen, en garen, samen 2-2-0
-den 16 dito [november] voor Stijntje Jogchems gekoft een rijglijff met een paar mouwe 3-13-0
-den 24 dito [november] bet[aald] voor 't maken van 7 hembden 1-4-0
-den 26 dito [november] bet[aald] over't maken van een mantel, 1 schort en 2 paar mouwe voor Stijntje Jogchemsz. 1-6-0
-den 9 [december] bet[aald] aan mijn heer Pus de molegelde van de jare 1698 als mede de verpond[ing] van den jare: ord[inaire] verp[onding] 1699, ext[ra ordinaire] verp[onding] 9 janu[ari] 1700, ord[inaire] verp[onding] 1700, extr[a ordinaire] verp[onding] 25 febr[uari] 1701, volgens quit[antie], van het boomgaart van Corn. van Amersfoort, de somma van 4-19-8
-bij quit[antie] den 12 dito [december] 27 elle tierentaij, ijder el 8 stuij[ver], voor de arme kinderen 10-16-0, voor deselve 15 elle linne, a d'el 4 stuij[ver], 3-0-0
-voor de selve 1/4 pond garen, 6 elle lint, en haken en oogen, samen 0-10-0
-nog 1 1/2 el tierentaij die te kort quam 0-12-0
-den 20[december] bet[aald] voor 3 pond kaarse, 's avonds in de kerk gebruijkt,0-15-0
-den 26 dito [december] bet[aald] aan Pieter Groenewegen over't maken van 3 manteltjes en 3 schorten, [inv.76: voor de arme kinderen] samen 2-16-0
-den 25 dec[em]b[er] Susanna [inv.76: van Strijp] een paar klompen en sokken 0-6-8
-bet[aald] aan Baat Janse een geheel jaar kostgelt, versch[enen] meij 1702, van Caatje van Strijp, ter somma van 35-0-0
-bet[aald]aan Boudewijn van Besoijen een geheel jaar kostgelt, versch[enen] meij 1702, voor Susanna van Strijp, ter somma van 21-0-0
-den 30 dito [december] Corn. Geeritse 5 elle linne tot een keel, van knoopen, garen, en lint, en maken, samen 2-14-0
-bij quit[antie] Baat Janse 5 tonne turf 1-8-12
-bet[aald] aan vrouw Verhoek een jaar huijshuur, voor Judith Klasen, versch[enen] meij 1702, 14-0-0
-bet[aald] aan mij selven, Anthonij van Dijk, twee jaren kostgelt van Corn. Geeritse, versch[enen] meij 1701 en 1702, ter somma van 38-0-0
-13 gl. 19 st. aan duijten, daar op verloren de helft, komt 6-19-8
-betaalt aan meester de Ruijter over verschot van boeken, papier, pen[nen] en inct, ten behoeve van de arme kinderen, ter somma van 1-0-4
-bet[aald] aan meester de Ruijter voor 't leeren van de arme kinderen 10-0-0dog niet te trekken in konsequentie.
-bij quit[antie] bet[aald] aan Geerit Govertse over seven paar klompen ten behoeve van de arme kinderen 1-2-0
S[omm]a totalis van den geheelen uijtgeeff [niet ingevuld]
[doorgehaald: den 25 jan[uar]ij aan Bastiaan Janse van voor?? geleent ter somma van 135-0-0]
Dese reeckeningh bedraegt te samen int geheel 293-17-4, ende den ontfangh hier vooren bedraegt 331-3-0. Vereffent blijct dat den ontfangh meerder als den uijtgeeff bedraegt 37-5-12. Daer bij gerekent de 347-7-8, sijnde het sloth van de laest voorgaen[de] reeckeningh, blijft het geheele sloth een somme van 384-13-4, alle welckeinde arme kist sijn berustende.
Aldus gerekent en gesloten inde kerke tot OpAndel den 14 feb[ruari] 1703, ende bij ons onderteijkent:
-Joost Sweeren
-Jan Arisen van Andel
-J. Verzijll
mijn present Dirck Pus, 1703.

Rekening en bewijs van den ontfang en uijtgeeff die Johan[nes] Verzijl als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven, tsedert den 1 januarie 1702, tot den laatste decemb[er] des selven jaars, als volgt. Ontf[angst] in de kerk:
-[de wekelijkse ontvangsten uit de collecte in de kerk: januari 8-18-0, februari 13-9-0, maart 7-15-0, april 14-16-0, mei 12-17-0, juni 10-6-0, juli 31-17-0, augustus 11-17-0, september 17-3-0, oktober 18-16-0, november 13-4-0, december 16-4-0]
Den geheelen ontfang in de kerk bedraagt ter somma van 177-2-0
Den ontfank bij 't avontmaal[16 april, 23 juli, 24 sept., 31 dec.] somma 25-2-0
-den 7 novemb[er] van verscheijden schepen van de turffton 1-16-0
-van de turffton 0-8-0
-van 't oortjesgelt 4-9-8
-ontf[angen] van 2 ordonnantien op dijkkagie van de lande van Altena, inhoudende capp[itaal] 84 guld[en], daar van geproffiteert 2-2-0
-ontfangen van Govert Ariense wegens het weeskint van zal[ige]r Huijb[ert] Blommert, intrest van 200 guld[en] capp[itaal], versche[nen] den 1 junij 1700, 1701 en 1703, sijnde 3 jaren samen 27-0-0
-nog een jaar intrest van 100 guld[en] capp[itaal] alsoo de ander 100 gl. [inv.76: hieronder] is afgelost, versch[enen] als vooren 1703, 4-10-0
-ontf[angen] van de voorn[oemde] Govert Ariense, op minderinge van een somma van 200 gl. capp[itaal], ter somma van 100-0-0
Soo dat den geheelen ontfan, soo ordinaar als extra-ordinaar, deser rekeningh bedraagt ter somma van 342-9-8

Volgt den uijtgeeff tegens den voorss. ontfang:
-aan verscheijde passanten, soo int geheel 1-14-0
-den 6 janua[ri] aan den barbier, om die 2 kinderen van Paulus van Strijp haar hoofden kael te maken, door ordre van de k[er]kenraad 3-3-0
-[de volgende "huijsarme" kregen een aantal maal geld voor haar onderhoud:
-Baat Janse, 13 maal 3-0-0]
-den 21 dito [februari] bet[aald] aan dijkgelden van 1 h[on]t 80 roeden van 't boomgaardje van Cornelis van Amersfoort, van 't jaar 1701 0-10-0
-den 6 meij, Jenneken van Strijp een paar koussen 0-12-8
-den 1 junij, bet[aald] aan Joost Sweeren over tien ellen linde laken tot 10 st[uiver] d'el, ten behoeve van de arme kinderen 5-0-0
-den 5 dito [juni] bet[aald] aan Maaijken Bastiaanse 0-5-8
-den 12 dito [juni] bet[aald] aan een man die afgebrant was bij Nimwegen 1-0-0
-den 18 dito [juni] bet[aald] aan Baat Janse voor agt dagen kostgelt van Caatje van Strijp 0-13-0
-nog [inv.76: voor gehaalde waren] extr[a] int kint sijn siekte gebruijkt, samen 1-0-0
-den 19 dito [juni] bet[aald] aan Teuntje Smits, over 't maken van 2 hembden voor 't selve [inv.76: kint] 0-7-0
-den 17 [julij] Jenneken van Strijp, 2 schorteldoeken 0-19-8
-den 8 [augustus] Susanna van Strijp 2 schorteldoeken 0-13-0
-[2 september] stoff om een rok te verstellen voor Susanna van Strijp 0-5-8
-den 5 [september] aan 2 arme manne 0-7-0
-den 17 [september] aan Judith Klase 2-0-0
-[3 oktober] Susanna van Strijp een paar kousse 0-11-0
-bij q[ui]t[antie] Susanna een rokslijff 3-5-0
-bij q[ui]t[antie] de voorn. Susanna een paar kouse, in meert gekoft 0-11-0
-den 7 octob[er] bet[aald] aan Thomas Segerse voor 5ellen linde tot 2 hembden voor Susanna 2-13-0 - 't maakloon van de selve 0-7-0
-bij q[ui]t[antie] bet[aald] aan linde tot een kovelmutse voor Susanna 0-14-0
-bij q[ui]t[antie] 6 dito [november] bet[aald voor] pij tot een rok voor Jacob de Wever 3-16-8
-bij q[ui]t[antie] dito [6 november] tot een rok voor Stijntje Jochemse 3-4-0
-den 7 dito [november] 17 tonnen turf voor de armen 4-17-8
-aan deselve [Baten] om linde te koopen in haar mans rok 1-5-0
-bij q[ui]t[antie] bet[aald] aan Willemke Chielen aan verschot aan Caatje van Strijp, ter somma van 0-18-8
-bij q[ui]t[antie] bet[aald] aan Geerit Govertse aan verscheijde klompen voor d'arme kinderen 0-18-0
-bet[aald] aan Geerit Govertse over 't maken van een dootkist voor Klaas van Milt 5-10-0
-den 13 decemb[er] Stijntje Jogchemse een muts en sokken, samen 0-6-0
-den 29 [december] Susanna van Strijp een schort 2-4-0
-bij q[ui]t[antie] bet[aald] aan Pieter Groenewegen, kleermaker, over 's maken [inv.76: en verstellen] van kleeren voor de arme kinderen 3-18-0
-Corn. Geeritse een paar kousse, bet[aald] 1-0-0
-bet[aald] aan't gemaal, en onkosten van de executie, van de jonge bij Anthonij van Dijk, wegens de diakonie 3-6-0
-bij q[ui]t[antie] bet[aald] aan Meester Jan, voor 't genesen van 't been van Peeter van der Plas, dat gebroken was, ter somma van 20-12-0
-bij q[ui]t[antie] bet[aald] aan Arien de Schoenmaker [inv.76: over 't maken van verscheijde schoenen] van schoenen voor de arme kinderen 10-5-0
-bet[aald] aan Geerit Bastiaanse over gehaalde waren, ten behoeve van de arme kinderen 1-15-0
-bet[aald] aan Anthonij van Dijk over een jaar kostgelt van Corn. Geerits, verschenen meij 1703, ter somma 10-0-0
-bet[aald] aan Michiel van Besoijen, agt maanden kostgelt van Caatje van Strijp, verschenen den 1 maart 1703, ter somma van 23-16-0
-bet[aald] aan Boudewijn van Besoijen een geheel jaar kostgelt van 't arm kint Susanna van Strijp, verschenen meij 1703, ter somma 21-0-0
-bet[aald] aan Meester de Ruijter, voor 't leeren van de arme kinderen, dog niet in consequentie 10-0-0
-Cornelis Geeritse, linde tot een keel,samen 1-17-0
Alsoo den diaken de duijten sijn aangetelt tegens twee voor een, en bevindende bij hem nog te hebben voor de somma van 18 guld[en] 6 stuij[vers], daarom brengen deselve hier voor uijtgeeff 18-6-0. Maar sal sijn devoir doen om te verkoopen, en inde naast volgende rekening 't gene daar af wort geproffiteert voor ontfank te brengen.
-bet[aald] aan Govert Ariense over maken en verstellen van kleeren voor Susanna van Strijk
[inv.76: Strijp] 1-2-0
Bedraagt den geheelen uijtgeef van dese rekeninge, de somma van 215-7-8 ende den geheelen ontfang 342-9-8. Vereffent blijkt dat den ontfang meerder als den uijtgeef bedraagt 127-2-0, daar bij gerekent 384-13-4, zijnde het slot van de laatste voorgaande rekeninge, blijft het geheele slot een somma van 511-15-4, alle welke in de armenkist zijn berustende.
Aldus gerekent en geslooten in de kerk van OpAndel den 13 junij 1703, en bij ons als kerkenrade ondertekent:
-A. Magachen
-Jan Arissen van Andel
-Cor. de Smith, 1703
-Geerit Govertse van Andel

Rekening en bewijs van den ontfang en uijtgeeff die Johan[nes] Verzijl als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven, tzedert den 1 januarie 1703 tot den laatsten decemb[er] des selven jaars, als volcht. Eerstelijk ontfank in de kerk:
[januari 11-9-0, februari 6-5-0, maart 9-8-0, april 10-16-0, mei 25-0-0, juni 11-2-0, juli 18-16-0, augustus 13-17-0, september 15-3-0, oktober 13-6-0, november 10-8-0, december 24-0-0]
[hiertussen stond:] -den 13 [juli] proefpredikatie
Den geheelen ontfang in de kerk bedraagt ter somma van 169-10-0
Extra-ordinaren ontfang:
-den 14 feb[ruari] ontf[angen] van Govert Ariense een jaar intrest van 200 guld[en] capp[itaal] versch[enen] den 5 meij 1702, samen 10-0-0
-den 14 april van 't erfhuijs van Corn. Coolhaas 2-18-0
-van [de] turfton 0-17-0, ontf[angen] uijt de Dortse schuijt 0-10-0, van [de] turfton 1-7-0
-'t erfhuijs van juffr. Boons 3-4-0
-ontf[angen] van Johannis van Drunen een jaar intrest van 200 gl. capp[itaal] versch[enen] den 19 julius 1701, 10-0-0
-van [de] turfton 0-8-0
-nog van [de] voorn. van Drunen 2 jaren intrest van 100 gl. capp[itaal] versch[enen] den 27 januarie 1701 en 1702, samen 10-0-0
-ontfank in de busse: in de Rib 24-0-0, in de kerk 4-13-0, in de Swaan 5-11-0
-ontfank bij avontmaal [in april, juli, oktober en december, totaal] 23-13-0
Den ordinaren en extra-ordinaren ontfang bedraagt 266-11-0

Volgt den uijtgeef van den voorss. ontfang:
-in't geheele jaar aan verscheijde passanten gegeven 4-0-0
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Peeter van de Plas, 14 maal 1-4-0 [laatste maal op 15 april]
-Baat Janse, 13 maal 4-0-0]
-den 16 [februari] Jenneken van Strijp een linde mantel 1-7-8
-[12 maart] bet[aald] aan dijkgelden van 1 h[on]t 80 roeden, d'a[nn]o 1702, 0-10-8
-bij q[ui]t[antie], 20 [maart] bet[aald] aan Do. Lullius voor de fons charitatis 1701, 1-0-0
-nog aan deselve volgens ordre van de classis 0-10-0
-den 23 [maart] P. van der Plas een schepel terw 2-0-0, nog aan gelt 0-17-8
-dito [4 april] een sch[epel] terw [aan] deselve [P. van der Plas] 2-0-0
-dito [20 april] een paar kousse voor Kaatje van Strijp 0-11-0
-den 29 [april] voor deselve [Kaatje van Strijp] een paar schoen 1-6-0
-aan 2 afgebrande met attestatie gegeven 0-16-8
-den 23 [mei] een paar kousse voor Stijntje Jogchemse 0-11-8
-den 3 [juni] Corn. Geeritse een linde keel 1-17-0
-den 4 [juni] tem behoeve van de arme kinderen laten koopen 13 ellen linde, à 9 stuij[ver] d'el, en 3 stuij[ver] garen, samen 6-0-0
-den 15 [juni] Susanna van Strijp een paar mouwe in't rijglijff 0-11-0
-bij q[ui]t[antie] [20] juni aan Do. Magachen voor verschot 1-15-8
-[13 juli] aan een hempt te maken voor Kaatje van Strijp 0-3-0
-bij q[ui]t[antie] 17 [juli] bet[aald] aan Corn. van de Waal voor eenig goed voor twee kinderen 10-14-0, aan 2 hembden te maken 0-6-0
-14 [augustus] Susanna van Strijp om ijwes [inv.76: ijtwes] te koopen 0-5-8
-bij q[ui]t[antie] 20 [september] aan Do. Magachen bet[aald] volgens verschot 3-3-0
-25 [september] aan Jan Marcelisse van Drongelen, afgebrant, gegeven 0-15-0
-bij q[ui]t[antie] den 8 [oktober] bet[aald]aan Pieter Groenewegen over 't maken van eenige kleeren voor de arme kinderen 3-0-4
-bij q[ui]t[antie] bet[aald] [8 december] aan Arien den Turfboer, turf voor de arme 8-5-8
-bij q[ui]t[antie] den 22 decemb[er] bet[aald] aan schout Pus, over verpond[ing] van 't hofken van Corn. van Amersfoort 6-1-2
-den 23 [december] aan Baten gegeven om houd te koopen 2-10-0
-Corn. Geeritse een linne keel 1-18-0
-bij q[ui]t[antie] bet[aald] aan Geerit Govertse over gehaalde [waar] van [inv.76: over klompen voor] de arme kinderen 1-3-0
-bet[aald] aan Arien Ariense Najen over schoenen voor de arme kinderen 4-9-0
-bet[aald] aan Corn. Hoogland van twee jaren gehaalde wijn, gebruijckt bij 't nagtm[aal] 16-16-0
-nog aan Slingeland voor gehaalt brood in de 2 jaren 4-0-0
-bet[aald] aan meester de Ruijter voor 't leeren van de arme kinderen, dog niet in consequentie te trekken, 10-0-0
-bet[aald]aan Peeter den Dubbelde over kostgeld van Caatje van Strijp, ingegaan den 1 maart 1703, en versch[enen] meij 1704, de somma van 28-0-0
-bet[aald] aan Boudewijn van Besoijen over een jaar kostgeld van Susanna van Strijp, versch[enen] meij1704, 20-0-0
Den geheelen uijtgeeff bedraagtde somma van 215-19-6, segge 215-19-6.
Vereffent blijkt als dat den ontfangh meerder als den uijtgeef bedraagt de somma van 50-11-10. Daar bij gerekent 511-15-4, zijnde het slot van de voorgaande rekeninge, blijft het geheele slot van de rekening een somma van 562-6-14, welke in de armekist berustende zijn.
Aldus gedaan en gesloten in de kerk van OpAndel den 12 meij 1704.
-Adam Magachen
-Corn. de Smith, 1704
-D. J. Naijen
-Gerrit Govertsen van Andel
-Corn. Cuep

Rekening, bewijs en reliqua, die Gerrit Govertse van den Andel, als diaken heeft ontfangen, en uijtgegeven 't zedert den 1 januarie 1704 tot den laatstendecemb[er] des selven jaars, als volght. Eerstelijk den ontfank in de kerk:
[januari 12-2-0, februari 10-13-0, maart 16-13-0, april 13-10-0, mei 15-10-0, juni 14-13-0, juli 12-8-0, augustus 13-9-0, september 11-13-0, oktober 12-9-0, november 13-10-0, december 13-13-0]
Den geheelen ontfank in de kerk bedraagt een somma van 160-3-0
Anderen ontfank:
-ontf[angen]voor de penn[ingen] die afgeset waren 11-6-8
-ontf[angen] van de turfton in 3 verscheijde reijse, de somma van 1-7-0
-van eenige ordonnantie geproffiteert een somma van 3-6-8
-ontfangen dat uijt de armenkist is geligt een somma van 40-13-8
-ontf[angen] van Laurents Laurentse een jaar huijshuur, verschenen meij 1702, een somma van 30-0-0
-ontf[angen] van Willem de Veerman op rekening van de verlopen intrest van 50 gl. capp[itaal] tot laste van 't weeskint can Willem van Donselaar, een somma van 6-0-0
-ontf[angen] van Johannis van Drunen op rekeningh van sijnnen intrest een somma van 20-0-0
-ontfangen van Govert Ariense over twee jaren intrest van 200 gl. capp[itaal] verschenen den 5 meij 1703 en 1704, een somma van 20-0-0
-Den ontfank uijt de bussen: in de Rib 8-10-0, in de kerk 1-16-0, bij van Pelt 0-18-0, in de Swaan 5-14-0
Bedraagt de somma van 149-11-8
Ontfankt bij 't nagtmaal [in maart, juli, oktober en december] bedraagt de somma van 28-5-0
De geheele somma van den geheele gerekenden ontfang bedraagt 337-19-8

Volgt den uijtgeef van den voorss. ontfank:
-int geheele jaar aan de passanten gegeven een somma van 9-16-0
-nog aan een man die voor een afgebrande kerk quam 1-0-0
-nog bet[aald] voor een predicant die bij de Franse gevangen was 1-2-0
-bet[aald] aan Do. Magagchen over verschot van passanten met attest 2-19-0
-bet[aald] aan Do. Magachen over verschot van het gegeven voor den noodlijdende predicanten en schoolmeesters van de Palts en andere plaatsen 3-0-0
[marge:] de oude rekeningen na te sien, wanneer dit verschot sijn begin genomen heeft, op begeerte van schout Pus, daar het klaarblijkel[ijk] is dat het een wet is van de classis en sijnode, van over lange jaren.
-aan de huijsarmens bet[aald] als volgt:
[-Judith Klasen, 20 maal 0-16-0 (laatste maal 19 mei),
-Baat Janse, 2 maal 4-0-0 en 11 maal 4-12-0,
-Jan van Dort, 1 maal 0-14-0, 1 maal 0-16-0, 9 maal 1-0-0, 2 maal 1-1-0]
Somma 87 gulden 6 stuijvers
Uijgeef sonder quitantien, extra-or[dinair]:
-Stijntje Jogchemse een voorschoot 0-10-8
-bet[aald] voor 3 paar klompen voor de arme kinderen 0-10-8
-Kaatje van Strijp een paar kouse, bet[aald] 0-7-8
-bet[aald] het dijkgelt van 1 h[on]t 80 roeden d'a[nn]o 1703, 0-11-0
-bet[aald] voor eenig linden voor Susanna van Strijk tot gebruick van haar hooft 0-12-0
-Susanna van Strijk, veergelt om tot Gorcum te komen 0-2-0
-deselve een paar kouse 0-14-0, deselve voor schoenlappen 0-4-0, deselve voor slaapgelt 0-2-0
-deselve voor een paar kouse met een muts, samen 1-0-0
-Caatje van Strijp een paar kouse, met een paar klompen en socken, samen 0-7-0
-bet[aald] voor't maken van 5 hembden voor Susanna van Strijp 0-15-0
-3 [hemden] voor Kaatje van Strijp 0-9-0, 2 [hemden] voor Stijntje Jogchemse 0-6-0
-bet[aald] voor 6 mutse voor Susanna van Strijp 0-6-0
-bet[aald] voor 't maken van 5 schorteldoeken, 3 neusdoeken, samen 0-6-0
-2 wolle neerstjes voor [niet ingevuld] 0-3-0
-bet[aald] voor 't najen van 2 slaaplakens voor Jan van Dort 0-4-0
-bet[aald] aan Jenneken voor garen, lindt, sijet voor Caatje van Strijp, de somma van 0-15-0
-bet[aald] voor een paar kouse voor Susanna van Strijp 0-10-0
-bet[aald] aan A. Slingsbij voor 1 1/4 [el] blaauw katoen voor Susanna 0-10-0
-bet[aald] voor een roklijf met de mouwe, voor Stijntje Jogchemse, de somma van 3-16-0
-bet[aald] aan karsaaij en linde voor de arme kinderen, samen 5-11-0
-bet[aald] voor 3 1/8 el wit lindelaken en een paar halve kouse voor Neeltje Jogchemse 2-0-4
-bet[aald] aan de heer Dirk Pus over een jaar huijshuur, versch[enen] meij 1704, de somma van 14-0-0
-bet[aald] voor een paar kouse en klompen voor Caatje van Strijp, de somma van 0-14-0
-bet[aald] voor linde en slooven voor de arme kindere 1-11-0
-bet[aald] voor sersie en volder tot drie mantels voor de armen, samen 21-7-0
-bet[aald] aan linde tot hembden voor de arme kinderen, samen 7-18-0
-bet[aald] voor't weven van het laken van Judith Klasen een somma van 2-14-0
-bet[aald] voor een paar schoen voor Stijntje Jogchemse en een paar muijle voor Susanna van Strijp, samen 2-9-0
-bet[aald] voor drie paar schoen, voor Susanna en Caatje van Strijp en Stijntje Jogchemse, samen 4-1-0
-bet[aald] aan linde in verscheijde reijsevoor de arme kinderen, volgens declaratie, de somma van 14-9-0
-bet[aald] voor 21 weken kostgelt van Susanna van Strijp, doen sij tot Gorcum met haar hooft te meesteren lagh, samen 21-0-0
-bet[aald] voor 4 ellen roijen baaij voor den armen, samen 3-0-0
-bet[aald] voor een paar kouse, de somma van 0-15-0
-bet[aald] voor 32 tonne turf voor de armen, de somma van 8-16-0
-bet[aald] voor 15 ellen mesijlaan, samen 5-12-8
-bet[aald] voor 3 3/4 elle rooijen baaij, voor de armen 2-16-0
-bet[aald] aan Jan Versijl over koop van een mijt hout voor Baat Janse, samen 5-0-0
-not[a]: bet[aald] aan schout Pus, over een jaar huijshuur,verschenen meij 1705, de somma 14-0-0
-bet[aald] aan de heer Pus de molengelden a[nn]o 1702, de ord[inaire] verpond[ing] a[nn]o 1703, de dobbelde ext[ra-ordinaire] verpond[ing] 18 janua[ri] 1704, samen 3-17-8
-bet[aald] voor sersie, linde, nog aan meselaan, samen een somma van 11-1-0
-bet[aald] voor't lappen van Caatje van Strijp schoen 0-9-0
-bet[aald] aan Jenneke Geeritse van Andel, over gehaalde ware, ten behoeve van de armen, volgens declaratie, een somma van 8-16-12
-bet[aald] voor eenig laken voor Susanna van Strijp 1-10-0
-bet[aald] Hans Willem Muller, over het gemaal van Stijntje Jogchemse en Susanna van Strijp, mitsgaders insinuatie kosten, samen 5-12-0
-bet[aald] aan Jenneken van Andel over gehaalde waren bij de armen, samen 0-15-0
-bet[aald]aan kantlint aan de mutsen voor Susanna van Strijp 1-0-0
-bet[aald] voor 20 tonnen turf voor armen, samen 6-5-0
-bet[aald] aan Govert Ariense, kleermaker tot Andel, over het maken en verstellen van kleeren voor de armen, volgens declaratie, een somma van 11-15-0
-bet[aald]aan Jan den Dekker over het dekken van Baaten huijsken, samen 2-0-0
-bet[aald] aan meester de Ruijter, voor 't leeren van de arme kinderen, een somma van 10-0-0,dog niet in consequentie te trekken.
-bet[aald]aan Corn. Hooglant voor de wijn gebruijkt in't nagtmaal, een somma van 8-8-0
-bet[aald] aan Corstiaan Slingerlandt over gehaalt witte broot, gebruijkt bij 't nagtm[aal], de somma 2-0-0
[doorgehaald: den geheelen uijtgeef bedraagt de somma van 215-19-6, segge 215-19-6]
Den geheelen uijtgeef bedraagt de somma van 328-3-8, en den ontfang 337-19-8. Vereffent blijkt als dat den ontfang meerder als den uijtgeef is en bedraagt 9-16-0. Blijkt bij slot van de voorg[aande] rekening, dat in de armekist was berustende 562-6-14, waarbij nu komt het overschot van dese rekening, zijnde tesamen 572-2-14 [doorgehaald: in deselve kiste].
Waar uijt gehaalt is, na de voorgaande gesloten rekeninge, 40-13-8, die al hier voor ontfang gebragt is, blijkt nog in de armenkist te berusten 531-9-6.
Aldus gedaan en gesloten in de kerk van OpAndel den 22 octob[er] 1705.
-A. Magachen
-Huijb. Verhoeve, 1705
-Corn. Cuep
-Govert Jansen van Andel
Reekening, bewijs en reliqua die Cornelis Cuijp als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven, 't sedert den 1 jan[uari] 1705 tot den laatsten december des selven jaars, als volgt.
Eerstelijk den ontfang in de kerk:
-[januari 13-3-0, februari 8-18-0, maart 12-6-0, april 19-17-0, mei 11-9-0, juni 10-19-0, juli 18-6-0, augustus 9-8-0, september 7-2-0, oktober 16-6-0, november 7-15-0, december 21-17-0]
Den geheelen ontfang in de kerk bedraagt een somma van een hondert en seven en vijftig gulden en 6 stuijvers.
Anderen ontfang als volgt:
-den 1 januarius uijt de bussen:uijt de busse in de Rib 10-13-0, uijt de busse bij van Pelt 0-12-0, uijt de busse in de Swaan 1-19-0, uijt de busse in de kerk 1-1 8-0
-ontfangen van Laurens Laurentze een jaar huijshuur, de somma van 30-0-0
-ontfangen van Marij van As wegens de turftonnen 1-18-0
-ontfangen van Willem de Veerman, over den intrest van sijn suster Neeltje 10-0-0
-ontfangen van Corst van Waarthuijsen 0-11-0
-den 17 maart 1706 ontfangen van Johannes van Druijnen, over verloopen intrest, de somma van 20-0-0
-nog ontfangen van Johannes van Druijnen over intrest van 100 gulden capitaal 9-0-0
-nog ontfangen van Govert Ariense van Andel van verloopen intrest van 200 gulden, de somma van 10 gulden.
De geheele somma van den geheelen ontfang gerekent, bedraagt 253-17-0.

Volgt den uijtgift van den voorsz. ontfang, van den 1 jan[uari] 1705 tot den laatsten december 1705:
-int geheele jaar aan passanten gegeven, zijnde tesamen een gerekende somma van 3-7-0
-den 23 octob[er] aan een man gegeven tot lossing van een gevangen predicant, de somma 2-0-0
-uijtgift aangaande het broot en wijn in het H. avondmaal, aan Corstiaan Slingerland voor het brood 2-0-0, aan Cornelis Hoogland voor den wijn 7-14-0
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Jan Kosters, 7 maal 1-0-0, 1 maal 1-4-0 (laatste maal op 18 februari)
-Baat Jans, 13 maal 4-12-0]
-den 28 dito [januari] aan deselve [Jan Kosters] voor een hembt 1-14-0
-den 10 maart betaalt aan Catharijna van Strijp, voor 3 ellen linde voor een hembt en voor maken van't selve 1-16-0
-den 14 dito [april] aan Janneken van Strijp over meesterloon en kostgeld te samen, bij quitantie 16-0-0
-den 4 meij betaalt voor Catharijna van Strijp 3 ellen linde tot een hembt, en voor maken van 't selve 1-17-0
-den 6 dito [mei] aan Dirck van Wijck over kostgeld van Catharijna van Strijp 11-0-0 en voor haar [het] gemaal 2-10-0
-den 12 dito [mei] door Geurt Janse, 2 paar kousen voor Caat van Strijp 1-4-0
-den 24 dito [juni] betaalt voor 't wegbrengen van Caat van Strijp 5-0-0 en aan reijsgeld 0-3-0
-den 8 dito [juli] aan Caat van Strijp voor galon en een sloof, te samen 1-4-0
-dito [27 oktober] aan den huijsarmen 3-0-0
-dito [26 november] betaalt voor een pije rok en broek, voor Jacob haar [=Baat Janse] man, 5-4-0
-den 1 decemb[er] betaalt aan Gerrit van Andel, soo van 't maken van een doodkist, als van een paar klompen, te samen bijn quitantie 4-13-0. Komt voor 't graven behoorlijk 0-15-0
-den 9 dito [december] betaalt 11 tonne turf, 8 stuijv[er] de ton, voor 4-8-0
-nog betaalt aan Jan Versteeg van een mijt hout voor Baat Jans 4-10-0
-nog aan Philip de Snijder voor 't maken van [de] rok van Jacob de Wever 1-6-0
-nog aan Do. Magachen van verschot aan passanten met attestatien 1-10-0
-nog voor de noodlijdende kerken, soo voor predicanten als schoolmeesters, door hem gegeven in de classis tot Gorinchem, en betaalt bij quitantie 3-0-0
not[a]-nog aan den h[ee]r schout Pus van verpond[ing] en huijshuur t'samen 17-6-6
-nog aan Eijmert Pus van molegelt 0-6-4
-nog aan 2 jaar dijckgelt, a[nn]o 1704 en 5, 1-2-0
-nog aan Huijbert Verhoeve, gegeven voor een sieke 2-0-0
-nog aan meester de Ruijter voor 't leeren van armen kinderen 10-0-0
Den geheelen uijtgift bedraagt 184-9-10, en den ontfang 253-17-0. Vereffent blijkt als dat den ontfang meerder als den uijtgeef is, en bedraagt 69-7-6.
Dit overschot daar bij ingelegd blijft in de armekist berustende 600-16-12.
Aldus gedaan en gesloten in de kerk van OpAndel den 1 decemb[er] 1706.
-A. Magachen, pred.
-Huijb. Verhoeve, 1706
-Anthoni van Andel
-Govert Jansen van Andel
-Jan van Tiel

[Vet onderstreept:] Op den selven dag [1 december 1706] in de k[er]k[en]raad besloten dat die 3 guld[en] sou gegeven worden op de classis voor de noodlijdende kerken, etc.

Reekening, bewijs et reliqua die Geurt Janse van Andel als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven t'sedert den 1 jan[uari] 1706 tot den laatsten december des selven jaars als volgt:
[collecte in de kerk: januari 12-6-0, februari 9-6-0, maart 7-17-0, april 18-12-0, mei 13-14-0, juni 10-16-0, juli 15-9-0, augustus 10-10-0, september 8-1-0, oktober 18-3-0, november 8-0-0, december 16-18-0]. Den geheelen ontfang in de kerk bedraagt de somma van 149-11-0
Anderen Ontfangh:
-uijt de busse bij van Pelt 0-14-0 -uijt de busse in de Swaan 3-9-0
-uijt de busse bij den doctor 6-18-0 -uijt de busse in de Rib 4-2-0
-uijt de busse in de kerk 3-16-0
-den 1 april van't erfhuijs van Anthonij Ariense ontfangen 7-10-0
-van Joost Cornelisse ontfangen 0-5-0
-den 15 august[us] van de turfton 0-11-0, den 29dito [augustus[ van de turfton 0-10-0
-den 20 novemb[er] van de turfton 0-10-0
-den 19 decemb[er] van Arien Anthonisse 3-10-0
-den 25 decemb[er] van de turfton 0-9-0
-den 30 jan[uari] 1707 ontfange van Laurens Laurensse van huijshuur van de jaren 1703 en 1704, 60-0-0
Den geheelen ontfang bedraagt 241-16-0

Volgt den uijtgeef van den voorsz. ontfang, t'sedert den 1jan[uari] 1706:
-aan de passanten gegeven in't geheel, de somma van 10-6-0
-nog aan de domine gegeven het verschot voor de nootlijdende kerken, met quitantie 3-0-0
Uijtgeef bij quitantie:
-voor Judik aan den doctor 0-16-0
-een rock voor Mechel 3-4-0
-aan Jenneken Gerrits betaalt voor linnen 4-3-0
-aan Arien de Turfboer betaalt 10-16-0
not[a]-aan schout Pus betaalt 16-6-0
-aan Cornelis Emersen betaalt van moolegelt 0-7-2
-aan Willem de Veerman betaalt 2-10-0
-nog aan decken betaalt 2-17-0
-nog aan Louwerens self 3-5-0
-aan van der Kolf betaalt van dijckgeld 0-11-0
-nog aan Jan van Thiel gegeven de somma van 50-0-0
-[de volgende "huijsarme" kreeg een aantal maal geld voor haar onderhoud:
-Baat Jans, 1 maal 4-12-0 en 12 maal 5-0-0]
-nog aan Huijbert Blommerts voor hout betaalt 5-0-0
-nog aan Govert Ariense voor het maken van een rok betaalt 0-6-0
-aan Marij de Naaijster 0-12-0, nog aan deselve gegeven 0-12-0, [nog] voor 't maken van 2 hembden 0-8-0, nog aan Marij gegeven 3-10-0
-aan Cornelis Hoogland voor wijn in de kerk gebruijkt 7-14-0
-aan Corstiaan Slingeland voor brood in de kerk 2-0-0
-nog voor brood van een kind gehaalt bij Slingelant 2-15-0
-nog aan meester de Ruijter gegeven 10 gulden
Den geheelen uijtgeef bedraagt de somma van 205-10-0, en den ontfang 241-16-0. Vereffent blijkt als dat den ontfang meerder als den uijtgeef is, en bedraagt 36-5-8. Dit overschot in de armenkist geleijd wordende, blijft in deselve kiste 600-16-12 en dese 36-5-8.
Aldus gedaan en geslooten in de kerk van OpAndel den 29 novemb[er] 1707.
-A. Magachen
-Anthoni van Andel
-J. Verzijll
-Jan van Tiel
-Arien Jansz. van Andel

Reekening, bewijs et reliqua, die Jan van Thiel als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven tsedert 1 jan[uari] 1707 tot den laatsten decemb[er] des selven jaars, als volgt:
[collecte in de kerk: januari 10-10-0, februari 7-16-0, maart 16-13-0, april 17-6-0, mei 16-12-0, juni 13-5-0, juli 18-10-0, augustus 9-1-0, september 8-6-0, oktober 17-0-0, november 9-10-0, december 15-5-0] De somma van den geheelen ontfang in de kerk 149-14-0.
Ontfang uijt de bussen:
-uijt de bus in de Rib 8-14-0 -uijt de bus in de Swaan 2-19-0
-uijt de bus bij van Pelt 0-2-0 -uijt de bus bij den doctor 3-11-0
-uijt de bus in de kerk 2-11-0 -uijt de bus in de groote schuijt 4-6-0
Ontfangh van verscheijde dingen:
-den 22 febr[uari] ontfangen van Willem de Veerman 0-5-8
-den 11 maart ontfangen van Geurt van Andel het overschot van het armengelt 50-0-0
-den 21 sept[ember] ontfange van een ton turf 0-8-4
-den 7 octob[er] van 't erfhuijs van Theunis Bastiaanse 1-1-0
-den 12 octob[er] ontfange van een ton turf 0-9-0
-den 24 novemb[er] ontfange van de wed. van Arijen de Turfboer van 3 scheepen 1-7-0
-den 27novemb[er] van een ton turf 0-8-0
-ontfange van een erfhuijs van Cornelis van Andel van peerden 6-16-0
-den 29 febr[uari] ontfange van Lauwerents Laurentse de huijshuijr van 't jaar 1705, 30-0-0
-ontfange van een ton turf 0-9-0
-den 3 april ontfange den intrest van het geld op ordonnantien uijtgeschoten 6-15-0
-nog ontfange van Johannes van Druenen, van den intrest van 300 gl. capitaal, op reekeninge 31-0-0
-nog ontfange van Jeronimus Borgh den intrest van 100 gl. capitaal, twee jaar van den jare 1704 en 1705, 9-0-0
Den geheelen ontfang, soo in de kerk, uijt de bussen, als van andere dingen, bedraagt de somma van 309-15-12

Volgt den uijtgift van de voorsz. ontfang, t'sedert den 1 jan[uari] 1707:
-aan al de passanten in't geheele jaar 13-0-4
-aan den huijsarmen:
[ -Baat Jans, 13 maal 5-0-0,
-Peter van der Plas, 1 maal 0-12-0, 1 maal 1-5-0, 1maal 1-10-0,
-Maaijken Snijders, 3 maal 1-2-0, 2 maal 1-4-0, 1 maal 1-5-0, 15 maal 1-10-0]
-voor de kinderen van Peter van der Plas aan kleederen gekogt tot Gorkum, volgens quitantie 3-6-12
-den 7 maart gekogt voor de kinderen eene schieterken, daar voor gegeven 2-10-0
-de 14 dito [maart] aan blaau en wit linde aan het huijs van Jan van Beek 1-11-0
-den 18 dito [april] tot Gorkum gekogt voor de kinders van Peter van der Plas eenen baaij, daar voor gegeven 1-4-8, volgens quitantie
-den 9 dito [mei] tot Gorkom gekogt een paar schoen en paar koussen voor dat kind dat bij Heindrik Sweere woont, voor gegeven 1-1-8
-den 16 dito [mei] gekogt tot Gorkum, een paar schoen voor dat meijsken dat bij Gerrit van der Plas woont, voor gegeven 0-12-0
-not[a]-den selven dito [2 juli] aan de heer advocaat Scherp betaalt de huijshuijr van't jaar 1707, volgens quitantie 14-0-0
-den 15 dito [september] tot Gorkom gekogt een borstrock voor de kinders van Peter van der Plas, voor betaalt 0-16-0. Nog voor deselve kinderen gekogt lind en nestelingen, daar voor gegeven 0-4-0
-nog betaalt aan Govert Ariens, voor het maken van 2 schieters en 2 rocken en eene borstrock, volgens quitantie 1-14-0
-den 15 dito [november] gekogt een paar hoosen voor dat meijske bij Heindrik Sweere woonende, daarvoor gegeven 0-8-0
-den 21 dito [november] voor het selve kind gekogt een neusdoek, voor gegeven 0-5-0
-den selve dito [24 november] aan Peter van der Plas gegeven om met sijn jonge na Haarlem te gaan, om genesen te worden 3-10-0
-[1 december] aan den huijsarmen gegeven 0-13-0
-den 29 dito [december] gekogt een mijt hout, daar voor betaalt volgens quitantie 5-5-0
-den 30 dito [december] aan Corstiaan Slinegland voor gelevert brood voor den huijsarmen gegeven, bij quitantie 8-13-0
-nog betaalt aan Lijsbeth Bouman voor't maken van hembden voor de kinderen 0-10-0
-nog betaalt aan Aart van der Kolf het dijkgeld van 't armenhuijsken van 't jaar 1707, 0-12-0
-nog betaalt aan Gerrit de Timmerman 3 doodkisten, een voor de vrouw van Peter van der Plas, een voor sijn soon, en een voor Lijntje Peters, voor ijdere doodkist 4 gulden 10st., bij quitantie, zijnde tesamen 13-10-0
-nog gekogt een paar klompen voor dat kind bij Heindrik Sweeren 0-2-0
-den 8 jan[uari 1708] betaalt aan Gerrit van der Plas, voor een jaar kostgeld van 't kind van Peter van der Plas, volgens quitantie 38-0-0
-nog betaalt aan Theunis Bouman over een jaar kostgeld van 't kind van Peter van der Plas, volgens quitantie 30-0-0
-nog betaalt aan Jan van Andel voor 3 half pintjes brandewijn voor Peter van der Plas, in sijn siekte gebruijkt, volgens quit[antie] 0-12-0
-nog aan de schout Pus betaalt de verpondinge en moolegelde van het huijsken, volgens quit[antie] 4-8-4
-Nog aan Corstiaan Slingeland betaalt voor het brood gebruijkt in 't H. Avondmaal 2-0-0
-nog aan Cornelis Hoogland betaalt voor de wijn in 't H. Avondm[aal] gebruijkt 7-0-0
-nog aan Do. Magachen gegeven voor de noodlijdende kerken volgens quitantie van de classis 3-0-0
-nog aan meester de Ruijter voor 't leeren etc. 10-0-0
Den geheelen uijtgift bedraagt de somme van 266-4-4 en den ontfang 309-15-12. Vereffent blijkt als dat den ontfang meerder is als den uijtgift, en bedraagt 43-11-8. Dit overschot in de armenkiste gelegt zijnde, blijft in deselve 600-16-12 en 43-11-8.
Aldus gedaan engeslooten in de kerk van OpAndel den 13 decemb[er] 1708.
-A. Magachen
-Arien Jansz. van Andel
-J. Verzijll
-Corst van Werthuis[en]
-Cornelis Hooghlant

Reeckeninge, bewijs et reliqua, die Arijen Janse van den Andel als diaken heeft ontvangen en uijtgegeven t'zedert den 1 jan[uari] 1708 tot den laatsten december des selven jaars, als volgt:
[collecte in de kerk: januari 9-0-0, februari 7-5-0, maart 8-15-0, april 19-3-0, mei 11-18-0, juni 9-4-0, juli 18-10-0, augustus 7-15-0, september 10-12-0, oktober 14-7-0, november 6-4-0, december 25-4-0].
Ontfang:
-uijt de busse bij den doctoor 6-0-0 -uijt de busse in de kerk 2-2-0
-uijt de busse in de Swaan 4-3-0 -uijt de busse bij van Pelt 0-4-0
-uijt de busse in de Rib 6-7-0 -uijt de busse in de schuijt 2-6-0
Anderen ontfangh:
-den 31 jan[uari] ontfangen van 't erfhuijs van Jacob van Brugge 30-0-0
-ontfangen van Huijbert Donselaar het capitaal van 50-0-0
-nog van't verloop van den intrest van den jare 1701, en 2,3,4,5,6,7,8 waar op ontfangen was 6 gulden bij Gerrit van den Andel 15-5-0
-den 15 novemb[er] 1708 ontfange van 't erfhuijs van Laurens van der Pijl voor 3 jaar huijshuijr verscheenen 1706 en 7 en 8, 94-0-0, -nog van 't selve erfhuijs ontfangen 2-2-0
-ontfangen van Jan van Thiel 0-16-0
-van de turftonne in't geheel ontfangen 2-6-8
-van den intrest van verscheijde ordonnantien de somma 12-9-4
Soo dat den geheelen ontfang in de kerk uijt de bussen, en van andere dingen, bedraagt de somma van 375-17-12

Volgt den uijtgift van den voorsz. ontfang t'zedert den 1 januarij 1708:
-aan de passanten in't geheele jaar 3-9-0
-[25 maal "aan den huijsarmen", in totaal 40-14-0]
-aan den diender van Worckom betaalt 2-8-0
-aan Boudewijn van Besooijen betaalt voor een vierendeel jaars kostgeld voor Jacob 11-10-0
-den 4 junij voor de kinderen van Peter van der Plas, gekogt linden tot hembden en sergie 5-5-0
-aan Boudewijn Besoijen betaalt voor kostgeld voor Jacob, een halfjaar 19-10-0
-den 5 novemb[er] voor de kinderen van Peter van der Plas gekogt, sergie, als anders nodig, 5-5-0
-aan Cornelis Hoogland betaalt voor de wijn in't H. Avondmaal 7-0-0
-aan Corstiaan Slingeland betaalt voor het brood in 't H. Avondmaal 2-0-0
-aan van der Kolf betaalt voor dijckgeld 0-11-0
-aan Jeronimus Borg betaalt voor schoenen voor de arme kinderen 1-19-0
-aan Gerrit van der Plas betaalt voor 't kostgeld van't arme kind van Peter van der Plas 37-0-0
-aan Philip Pieterse van [den] Berg betaalt voor het maaken van kleederen voor de voorn. arme kinderen 1-0-0
-aan Claas Gouwetak betaalt voor turf voor den huijsarmen 4-14-8
-aan Anthonij Sweere Bouman betaalt voor het kostgeld van 't arme kind van Peter van der Plas 30-0-0
-aan Gerrit van den Andel betaalt voor het maken van twee doodkisten 9-0-0
-voor het maken van twee doodgraven aan Cornelis Cuijp 1-0-0
-aan den heer schout Pus betaalt voor moolegeld en verpondinge 1-17-2
-aan meester de Ruijter betaalt voor het leeren van arme kinderen 10-0-0
-aan Do. Magachen betaalt het verschot voor de noodlijdende kerken, van de Palts, etc., op de classis gegeven 3-0-0
-nog gegeven aan Jan Willemse Decker voor het decken van het huijsje daar Aart Roosa in woont, de somma van 4-0-0
Den geheelen uijtgift bedraagt de summa van 201-2-10, en den geheelen ontfanh 375-17-12. Dit vereffent blijkt als dat den ontfang meerder is als den uijtgift, en bedraagt 174-15-2. Dit overschot in de armen kiste geleft zijnde blijft in deselve 819-3-6.
Aldus gedaan en geslooten in de kerk van OpAndel den 12 decemb[er] 1709.
-A. Magachen, predic.
-Corst van Werthuijsen
-Cornelis Hooghlant
-Huijb. Verhoeve, 1709
-Willem de Veerman

Reekening, bewijs et reliqua, die Corstiaan van Waarthuijsen als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven, t'zedert den 1 jan[uari] 1709 tot den laatsten december des selven jaars, als volgt:
[collecte in de kerk: januari 8-9-0, februari 7-18-0, maart 19-16-0, april 7-18-0, mei 8-16-0, juni 15-6-0, juli 20-11-0, augustus 7-18-0, september 10-19-0, oktober 17-7-0, november 9-8-0, december 21-13-0]
Ontfang uijt de bussen:
-uijt de busse in de Rib 8-9-17 -uijt de busse bij den doctor 2-3-5
-uijt de busse in de kerk 3-2-0 -uijt de busse bij van Pelt 0-7-2
-uijt de busse in de Swaan 4-16-0
Nog anderen ontfang:
-den 9 junij van een turfton 0-11-0
-den 5 decemb[er] van een turfton 0-12-0
-den selve dito [5 december] van Arijen Janse van den Andel, bij sijn rekening 2-14-0
-van juffer van der Graaf het oortjesgelt 24-1-4
-nog van een turfton 0-13-0
Soo dat den geheelen ontfang in de kerk, uijt de bussen, en van andere dingen, bedraagt de somme van 203-9-12

Nu volgt den uijtgift van den voorsz. ontfang, t'zedert den 1 januarij 1709:
-aan de passanten in't geheele jaar 4-5-8
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Maaijke Mulders, 19 maal 1-10-0, 5 maal 2-0-0, 1 maal 3-0-0,
-Anneken Dircks, 1 maal 0-10-0, 1 maal 0-13-0, 12 maal 0-15-0]
-den 25 dito [maart] aan Corst de Groot voor 3-10-0
-den 7 dito [april] aan Aart Roosa 5-0-0
-den 23 dito [november] aan Susanna van Strijp 1-2-0
-den 27 dito [november] aan Geertruij van Pelt betaalt, van kostgeld voor Susanna van Strijp 8-16-0
-den 3 decemb[er] betaalt aan meester de Roij, voor het genesen van het been van Susanna van Strijp 7-0-0
-den 25 dito [december] aan den huijsarmen 2-0-0
-den 30 dito [december] aan de huijsarmen 3-10-0
Nog anderen uijtgift:
-den 10 april betaalt een paar koussen en voorschoot voor 0-11-8
-den 15 meij gekogt 12 ellen linnen laaken, de el 10 stuijvers, 6-0-0
-den 11 dito [mei] betaalt voor tirentaij 1-7-2, den selve dito aan linde 0-3-10
-den selve dito [11 mei], voor een paar schoen 0-9-0
-den 17 dito [mei] aan luerbaaij 0-15-12
-den 3 junij betaalt voor een roklijf 0-16-0
-den 5 dito [junij] betaalt aan luerbaij 0-17-4
-den 16 dito [juni] betaalt aan Philip de Snijder, 0-12-0
-den 17 dito [juni] betaalt voor het maken van hembden voor de arme, etc., 0-16-0
-den 14 octob[er] betaalt voor twaalf tonnen turf voor den armen 4-19-0
-den 21 dito [oktober] voor de kinderen van Peter van der Plas gekogt 2 schorteldoeken, 1 paar koussen, 1 paar socken en 1 paar klompen, somma 1-1-0
-den 3 decemb[er] voor deselve kinderen gekogt een rock en 2 schorteldoeken 1-10-4
-den 5 dito [december] betaalt voor turf 4-0-0
-den 28 januarij [1710] betaalt aan Gerrit van der Plas van kostgeld voor het kind 37-0-0
-den selfden dito [28 januari 1710] aan Anthonij Bouman van kostgeld voor het kind 30-0-0
-betaalt voor het brood tot het H. Avondmaal 4-17-0
-betaalt voor de wijn aan Jan Roos 8-8-0
-betaalt voor de wijn aan Corn. Hoogland 2-2-0
-betaalt aan van der Kolf voor 0-11-0
-betaalt aan de heer schout Pus 2-6-4
nota -betaalt aan Jan Verseijl over verpondinge etc., 1707 en 1708, 3-9-0
-betaalt aan meester de Ruijter voor het leeren van de arme kinderen 10-0-0
-betaalt aan Do. Magachen voor de noodlijdende kerke in de Palts etc. 3-0-0
Den geheelen uijtgift bedraagt de somma van 212-8-4, en den geheelen ontfang de somma van 203-9-12. Vereffent blijkt als dat den ontfang minder is als den uijtgift, en bedraagt 8-18-8. Welke te kort komende somma is aan den diaken Corst van Waarthuijsen betaalt door den diaken Willem de Veerman.
Aldus gedaan en geslooten in de kerk van OpAndel, den 11 decemb[er] 1710:
-A. Magachen
-Willem de Veerman
-Corst Jacopse de Groot
-Huijb. Verhoeve
-Arien Naijen

Reekening, bewijs et reliqua, die Willem de Veerman als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven t'zedert den 1 januarij 1710, tot den laatsten decemb[er] des selven jaars, als volgt:
-[collecte in de kerk: januari 7-4-0, februari 7-15-0, maart 8-16-0, april 15-10-0, mei 11-2-0, juni 9-18-0, juli 16-9-0, augustus 9-0-0, september 7-19-0, oktober 14-5-0, november 9-8-0, december 20-14-0]
Ontfang in de bussen:
-uijt de busse in de Swaan 2-8-0 -uijt de busse bij Michiel 3-4-0
-uijt de busse in de Rib 3-14-0 -uijt de busse in de kerk 2-8-0
Anderen ontfangh:
-den 11 decemb[er] ontfangen van Corst van Waarthuijsen de winst van de duijten 4-7-8
-den 14 dito [december] ontfangen uijt de busse in de schuijt 6-6-2
-den 16 dito [december] van de verkooping van het goed van Lijsbeth van der Plas 0-12-0
-den selfden dito [16 december] van Jeronimus van de verloopen intrest etc. 24-15-0, mitsgaders het capitaal 100-0-0
-den 27 [december] ontfangen van Aart Harwijnen van de huijshuijr 4-0-0
-den 30 [december] ontfangen van Jan van Thiel aangaande de verloopen intrest van het capitaal ten laste van Johannis van Druenen 30-0-0
-nog ontfangen van Govert van den Andel van de verloopen intrest 40-0-0
-nog van juffer van der Graaf van oortjesgeld 3-16-12
-nog ontfangen den intrest van twee jaren van't capitaal van 240[?] gl. ten laste van Huijbert Verhoeven 24-0-0
-nog tot vermindering van dit bovenstaande capitaal afgedaan door Huijbert Verhoeven 40-0-0
Soo dat den geheelen ontfang in de kerk, uijt de bussen en van andere dingen, bedraagt de somme van 327-11-6

Nu volgt den uijtgift van den voorsz. ontfang t'zeddert den 1 januarij 1710:
-aan de passanten in 't geheele jaar 10-2-0
-[in januari] voor een kraamvrouw aan bier 0-7-8
-[in januari] aan Judick gegeven voor hout, melk en stroop 1-15-4
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Maaijken Snijders, 23 maal 2-0-0,
-Roele, 1 maal 1-0-0, 1 maal 6-0-0,
-Jacob de Wever, 18 maal 1-10-0]
-den 4 dito [februari] aan Anneken Dircks 0-12-0
-[in februari] voor een paar klompen voor het kind bij Lijsbeth Sweeren 0-2-0
-3 [maart] voor hetzelfde kind [bij Lijsbeth Sweeren] gekogt vier mutsen 0-6-0
-3 [maart] voor het kind bij Gerrit gekogt een borstrok, twee schorteldoeken en een paar hoosen 1-10-6
-17 [april] aan Gerrit van der Plas op reekening van het kind gegeven 9-0-0
-18 [mei] voor Anneken Dirks een hembt gekogt 2-0-0
-26 [mei] voor het kind bij Lijsbeth gekogt een paar hoosen en een schorteldoek 0-14-8
-26 [mei] voor het kind bij Gerrit gekogt een paar schoenen 0-14-0
-13 [juli] voor een paar klompen gekogt voor Wouterkes 0-2-0
-30 [augustus] voor Anneken Dirks gekogt een hembt 1-14-0
-17 [september] voor de voorsz. kinderen [?] 0-4-8
-5 [oktober] voor 20 tonnen turf voor den armen 6-3-0
-30 [oktober] voor een paar klompen gekogt voor Wouterkes 0-2-0
-11 [december] aan Corst van Waerthuijsen betaalt tot slot dat in sijn reekening te kort quam 8-18-8
-3 [januari 1711] aan Gerrit van der Plas voor het kostgeld van het armkind gegeven met quitantie 28-0-0
-5 [januari 1711] voor het brood tot het H. Avondm[aal] 3-10-0
-9 [januari 1711] voor wijn tot het H. Avondmaal 9-0-0
-aan dijckgeld gegeven 0-15-0
-aan moolegeld van't jaar 17-9 en 1710 met quitantie 0-13-12
-den 4 meij aan verponding betaalt met quitantie 3-9-0
-aan Jacob van Helden het kostgeld van 't armkind betaalt met quitantie 30-0-0
-voor een sticklijff voor Wouterke vande Plas, met quitantie 2-0-0
-voor Anneken Dirks 4 ellen wit linnen gekogt met quitantie 1-16-0
-voor een arme kraamvrouw aan brood en winkelwaar bij Crielaart gehaalt, met quitantie 3-1-0
-voor nieuwe schoenen en het lappen voor de arme kinderen betaalt aan Jeronimus Borgh, met quitantie 4-11-0
-nog voor de arme kinderen gekogt linden, neusdoek, kousen, garen en lind en baaij, met quitantie 4-0-0
-aan de kleermaker gegeven voor 't maken van de mantel en borstrok 0-14-0
-aan Gerrit van der Plas betaalt het jaar kostgeld van 't armkind, met quitantie 37-0-0
-aan Do. Magachen gegeven het verschot voor de noodlijdende kerken, en die op de galeyen sitten 4-0-0
-nog voor 2 passanten 0-11-0
-nog voor wijn tot 't H. Avondm[aal] 3-0-0
-aan meester de Ruijter voor het leeren van de arme kinderen 10-0-0
Den uijtgaaff deser rek[ening] bedraagt ter somma van 270-8-14. Ende den ontfank ter somma van 327-11-6. Blijkt datter meer is ontf[angen] als uijtgegeven de somma van 57-2-8
Ende alsoo in de diakonie rek[ening] d'a[nn]o 1708 in de armekist is berustende geweest een somma van 819-3-6. Daar afgeligt op een obligatie de somma van 240-0-0 blijkt datter doe niet meer in de armekist is gebleven als de somma van 579-3-6.
Dit verschot van dese rek[ening] gelegt bij de 579-3-6 blijkt datter nu in de armekist is berustende een somme van 636-5-14.
Aldus gerekent en gesloten in de kerk van OpAndel den 25 9ber [november] 1711:
-Arien Naijen -A. Magachen, pred.
-Joost Sweeren -Coorst Jacopse de Groodt

-Joost Cornelissen


( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1711-1721
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)