Samenvattingen diakonierekeningen Andel 1722-1730
(Andel, accounts of the deacons 1722-1730)

Deze transcriptie is gepubliceerd in GTMWB 2005, p.154-160, en 2006, p.105-114, en is ook beschikbaar op hogenda.nl.
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)


Diakonie rekeningen Andel 1722-1740, archief NH Kerk Andel, inv. nr. 76, door J. de Kloe
---
[dit boek begint met een lijstje obligaties tbv de diakonie, met aantekeningen over intrest betalingen van ver voor 1722]
-125 gl. capp[itaal] tot laste van Anthonij van Pelt, van dato den 3 augustus 1681 af, 5 per cent
-bet[aald] tot den 3 augustus 1698 bij Jan Coolhaas
-den intrest bet[aald] tot den jare 1717 incluijs
-den intrest betaald tot den jare 1723 incluijs
-den intrest betaalt tot den jare 17[??], den intrest betaald tot den jare 1727 incluijs
-den intrest betaalt tot den jaar 1729 incluijs
-den intrest bij afrekening voor de huijshuur van de weduw[e] van B. van Bezoijen betaalt tot de 8 maert 1735
-afgelost in het jaar1739

[hierbij behoort een los briefje, gelegen tussen f.75v en f.76 van dit boek:]
-van Geertruij van Pelt ontfangen, in den jare 1719, 10-0-0, in den jare 1720, 5-0-0, in den jare 1721, 5-0-0, in den jare 1722, 5-0-0, in den jare 1723, 5-0-0.
[einde van dit losse briefje]

-125 gulden capp[itaal] tot laste van Anthonij van Pelt, van dato den 3 aug[ustus] 1681 af, 4 per cent. Den intrest is volgens aantekening betaalt tot den 3 aug[ustus] 1729, sie aan de andere zeijde

-50 gl. capp[itaal] tot laste van Willem van Donselaar, van dato den 2 feb[ruari] 1686 af, 5 per cent
-in de rekening van 1688 bet[aald] 5-0-0, versch[enen] feb[ruari] 1687 en 1688
-in den rek[ening] 1691 bet[aald] tot feb[ruari] 1689 en 1690, 5-0-0
-den 12 feb[ruari] 1703 ontf[angen] bij Anthonij van Dijk, ses jaren intrest, versch[enen] --den 2 feb[ruari] 1691, 92, 93, 94, 95 en 1696, 15-0-0
-afgelost in den jare 1709

-[doorgehaald] 200 gl. capp[itaal] tot lasten van 't weeskint van Huijbert Blommert, van dato den 1 junius 1697 af, 4 1/2 per cent
-bet[aald] tot den 1 junij 1699
-den 1 junij 1702 100 gl.afgelost
-bet[aald] bij Jan Versijl 4 jaren, versch[enen] 1 junij 1703
-afgelost in den jare 1710

-250 gl. capitaal tot laste van Geerit Bastiaanse Hollander, van dato den 8 meert 1719, a 4 per cent
-op den 8 maart 1720 van intrest ontfangen 11-13-0
-den intrest betaald tot den 8 maart 1725 incluijs
-den intrest betaald tot den 8 maart 1726 incluijs
-den intrest betaald tot den jare 1727 incluijs
-dit capp[itaal] is overgenomen bij Anth. Corn. van den Andel in't jaar 1733, die ook op sig genomen heeft den verloopen intrest met den eersten te zullen betalen, en dus:
-den intrest betaalt tot 't jaar 1730 incluijs, 1731, 1732, 1733
-den intrest bij afrekening van 't kostgeld voor P. van der Plas betaalt tot den 8 maart 1737.
-den interest betaalt tot den 8 maart 1740

[dan volgen de jaarlijkse diakonie rekeningen]

Reekening, ontfang et reliqua van dat Jan Janss van Vueren als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven t'zederd den 1 januarij 1722, tot den laatsten december des selven jaars.
Ontfang in de kerk als volgd:
-[januari 11-14-0, februari 7-8-0, maart 12-4-0, april 18-12-0, mei 12-3-0, juni 8-11-0, juli 15-19-0, augustus 11-0-0, september 8-19-0, oktober 16-9-0, november 8-14-0, december 24-3-0]
Den geheelen ontfang in de kerk bedraagd de somme van 155-16-0

Anderen of particulieren ontfangh:
-den 24 februarij uijt de armkiste gehaald 30-0-0
-den 7 junij van de kriesen ontfangen 1-17-0
-den 2 augusti van de turfton ontfangen 0-11-0
-den 1 septemb[er] van het fruijt gewasch ontfangen 5-0-0,
en van de Dortsche schuijt ontfangen 0-10-0
-den 27 dito [september] van de turfton ontfangen 0-12-0 [en op 9oktober 0-8-0, en op 29 oktober 0-12-0, en op 11 december 0-16-0]
-den 29 decemb[er] uijt de reekening van Sweer Joosten Bouman ontfangen 39-14-8
-van wisselgeld ontfange 0-5-0
-den 4 januarij [1723?] uijt de busschen van de Rib, van de Swaan, en Eijkenboom te samen ontfangen 16-19-0
-den 4 decemb[er] van de intrest van Antoni van Pelt ontfang[en] 5-0-0
-den 10 april van de intrest van de weduwe van Govert Ariense van den Andel ontfangen 16-0-0
-den 8 julij van de intrest van Dirk van Andel 6-0-0
-den 4 decemb[er] van de intrest van Joannes van Drunen van de erfgenamen ontfangen 24-0-0
-den selfden dito [4 december] van den intrest van Jan Govertse van den Andel ontfangen 4-0-0
Soo dat den geheelen ontfang, in de kerk, en van het andere particuliere, te samen bedraagd de somme van 308-0-8

Nu volgd den uijtgifte des selven jaars, etc.
-[de volgende "huijsarme" kreeg een aantal maal geld voor haar onderhoud:
-Marij van Aalst, 1 maal 0-8-0, 26 maal 0-16-0]
-[aan niet met name genoemde "lijdende huisarmen" 1 maal 1-0-0, 1 maal 1-4-0, 3 maal 2-0-0]
-den 25 febr[uari] voor een kalfbeest tot Waalwijk gekogt voor Catharijn Lambertse gegeven 26-0-0
-den selven dito [25 februari] voor 4 ellen linnelaken gegeven 1-18-0
-den 16 april voor het rijden van een deel messie 2-10-0
-den 17 dito [april] aan arbeijdsloon gegeven 6-5-0
-den 18 dito [april] voor een deel messie gekogt, gegeven 2-12-0
-den selven dito [18 april] voor 7 pruijmboomen gekogt, gegeven 1-8-0
-den 19 dito [april] voor 10 appelboomen en 1 notenboom 5-0-0, en voor vragt van dieselve boomen gegeven 0-5-0
-den 24 dito [april] voor hij voor 't bovengen[oemd] beest 4-0-0
-den 25 dito [april] aan Anthonij van Pelt op reekening gegeven 3-0-0
-den 20 meij voor 2 paar koussen en 1 paar schoenen 1-17-0
-den selven dito [20 mei] voor 11 ellen en een half linne laken 5-4-8
-den 27 dito [mei] in de kerke visitatie, voor de noodlijdende kerken, aan de visitatores gegeven 3-0-0
-den 29 dito [mei] aan de weduwe van Govert Ariense van den Andel, op reekening gegeven 9-0-0
-den 10 junij voor 3 ellen en een half linne laken 1-18-0
-den 28 dito [juni] aan Antonij van Pelt op reekeninge 4-0-0
-den 10 julij voor het maken van 4 nieuwe hembden, en 2 oude gerepareerd, gegeven 1-2-0
-den 17 dito [juli] aan garen, lint en knoopen gegeven 0-7-0
-den 20 dito [juli] voor het maken van een linnen hembrok, en een linnebroek, gegeven 0-10-0
-den 18 augusti aan Anthonij van Pelt, op reekening 6-0-0
-den 19 dito [augustus] aan de weduwe van Govert Ariense van Andel, op reekening gegeven 4-0-0
-den 23 dito [augustus] voor 6 ellen en een half linne laken 3-0-2
-den 21 septemb[er] voor 't lappen van 2 paar schoen 0-13-0
-den 22 dito [september] voor het halen van een voeder sand 0-3-0
-den 24 dito [september] voor het maken van 2 nieuwe hembden 0-7-0
-den 5 octob[er] voor 3 ellen linne laken en een half 1-9-12 en voor het lappen van een paar schoen gegeve 0-2-0
-den 12 dito [oktober] voor 6 ellen linnen en 7 vierendeel pije, en 3 ellen sersij, en 2 seeme vellen, en voorts aan garen, knoopen en lint, tesamen gegeven 6-18-8
-den 30 dito [oktober] aan Dirk van Andel op reekening bet[aald] 9-0-0
-den 4 novemb[er] aan de weduwe van Govert Ariense van Andel op reekening gegeven 3-0-0
-den 8 dito [november] voor 2 ellen en een half pije, met 2 elle corsaij en 4 ellen dimet, en 6 ellen Vlaams linnen, en knoop en garen, gegeven 6-9-0
-den 10 dito [november] voor't lappen van een paar schoen 0-7-0
-den 12 dito [november] voor het maken van een pije rok en 2 wolle broeken, en een linne keel, met 2 linne hembrocken en 2 linne broeken, en een pije wambus, tesamen gegeven 3-0-0, en nog aan garen, lint en knoopen gegeven 0-9-14
-den 19 dito [november] voor 28 tonnen turf gegeven 11-4-0 en voor rijden van die 28 tonnen turf gegeve 1-8-0
-den 23 dito [november] voor 2 paar socken gegeven 0-6-0
-den 1 decemb[er] voor 2 paar koussen gegeven 0-15-0
-den 4 dito [december] met Anthonij van Pelt afgerekend en bij slot van reekening betaald 12-0-0
-den 21 dito [december] voor 2 ellen linne laken gegeven 0-16-0
-den 28dito [december] voor maken van een linnen hembtrock en voor garen gegeven 0-6-0
-den 29 dito [december] voor 't brood tot het H. avondmaal 3-0-0
-den 30 dito [december] aan Dirk van Andel op reekening bet[aald] 25-0-0
-en nog voor 1 paar schoen en 4 paar klompen gegeve 2-1-0
-den 1 januarij 1723 voor de geleverde wijn tot het H. avondmaal aan D. Magachen gegeven 5-0-0
-den 25 dito [januari 1723] voor het leeren van arme kinderen aan meester de Ruijter gegeven 10-0-0
-den 15 maart [1723] aan de weduwe van Govert Ariense van den Andel op reekening gegeven 6-0-0
-den 20 dito [maart 1723] aan Dirk van Andel op reekening betaald 11-0-0
-den 10 april [1723] met de weduwe van Govert Ariense van den Andel afgerekend, en bij slot van rekening betaald 25-0-0
-den 8 julij [1723] met Dirk van Andel afgereekend en bij slot van reekening betaald 14-0-0
-aan Jan Philipse voor pennen, papier en inct te koope 0-9-0
-een catechismus boek voor een arm kind gekogt, bet[aald] 0-2-0
-den 21 septemb[er] [1723] aan verponding betaald 1-14-8
-den 3 januarij [1723?] aan verponding betaald 1-14-12
-den 18 maart [1723?] aan dijkgeld betaald 0-12-0 en aan moolegeld betaald 0-7-4
-aan de passanten in't geheele jaar te samen gegeve 3-14-0
Den geheelen uijtgift bedraagd de somme van 290-13-4.
Den geheelen ontfang bedragende de somme van 308-0-8, en de geheele uijtgift bedragende de somme van 290-13-4, soo blijkt dat den diaken meerder ontfangen dan uijtgegeven heeft, namel[ijk] de somme van 17-7-4, en dit overschot zijnde overgegeven aan den diaken Jan Straver.
Blijkt nu dat er in de armenkist, soo in obligatien als in specieen, is berustende een somme van 805-8-6, zijnde hiervan 30 gl. uijt de armenkist gehaald op den 18 febr[uari] 1720, en nog daar niet weder ingeleid. Dog het voorgaande slot blijft nu met dit selve etc.
Dog dewijl in de armenkist is gekomen het geld van een schepenbrief met den intrest van dien, de somma van 153-10-0, ende nog 80 gl. in mindering van een schepenbrief tot laste van de wed. van Govert Ariense van den Andel, makende samen de somma van 1038-18-6. En also wij hebben bevonden dat in't slot van 1713 bij abuis 62-10-14 tweemaal is gerekend, en dat van die tijd tot nu toe, door verscheijde diakonen, van jaar tot jaar is uijt de kist gehaald eenige penning, soo dat het blijkt dat nu in de kist, soo in obligatien als in specieen is berustende de somme van 901-13-0.
Aldus gereekent en gesloten [te] OpAndel, d[en] 23 decemb[er] 1723.
-A. Magachen -D. Bell, 1723 -Corn. Smits
-Jan Straver -Cornelis van Gameren

Reekening, bewijs et reliqua van dat Jan Straver als diaken ontfange en uijtgegeven heeft t'zederd den 1 januarij 1723, tot den laatsten decemb[er] des selven jaars.
Van den ontfang in de kerk als volgd:
-[januari 12-7-0, februari 8-9-0, maart 22-14-0, april 8-19-0, mei 13-3-0, juni 7-7-0, juli 16-7-0, augustus 9-5-0, september 7-10-0, oktober 25-8-0, november 7-2-0, december 22-2-0]
Den geheelen ontfang in de kerke bedraagd de somme van 158-13-0.
Anderen Ontfang:
-uijt de busse in de Rib 8-12-0
-uijt de busse in den Eijck 0-11-0
-uijt de busse in de Swaan 2-2-0
Nog anderen ontfangh:
-in september, van den boomgaard de armen toebehorende, ontfangen 6-4-0
-van de turfton ontfangen 2-4-0
-van Geertruij van Pelt een jaar intrest 5-0-0
-den 7 novemb[er] het goed van Aert Paulse verkogt, en daar van ontfangen 9-13-8
-van de weduwe van Govert Ariense van den Andel een jaar intrest ontfange 10-4-8
-den 6 novemb[er] van de schepenbrief van 120 guld[en] van deselve weduwe ontfange 20-0-0, soo dat deselve schepenbrief nu nog 100 gulden capitaal blijft.
Soo dat den geheelen ontfang, in de kerk, en van het andere particuliere, te samen bedraagd de somme van 223-4-0.

Nu volgd den uijtgift des selven jaars, etc.:
-[de volgende "huijsarme" kreeg een aantal maal geld voor haar onderhoud:
-Marij van Aalst, 31 maal 0-8-0]
-[aan niet met name genoemde "lijdende huisarmen" 3 maal 1-4-0, 1 maal 1-10-0, 1 maal 3-0-0]
-[19 januari] aan Jan Philipse voor papier en pennen 0-2-0
-den 23 dito [januari] voor Maaijken Louwen gekogt 6 ellen linnen, en voor 5 duijten garen 1-16-10
-den 2 dito [februari] voor de jonge bij Geertruij van Pelt gekogt een paar koussen, gegeve 0-6-8
-den 7 dito [februari] voor Maaijken Louwen hout gekogt 4-0-0
-den 14 dito [februari] het koebeest van den armen verkogt voor 18 gl., en den 17 dito een ander beestgekogt voor 24 gl. en 6 4/2 st., soo dat ik daar hebbe geleijd 6-5-8
-den 20 dito [februari] voor Jan Philipse 1 1/2 el linnen 0-9-0
-den 21 dito [februari] aan Marij Cornets het verschot voor Maaijken Louwen gegeven 0-8-8
-den 8 dito [maart] aan Bastiaan Crielaart, van dat voor Maaijken Louwen gehaald is, gegeve 2-9-8
-den 11 dito [maart] aan Jan Philipse gegeven 0-2-0
-den 6 april aan Marij Cornets, voor dat sij Maaijken Louwen 10 weeken de kost gegeven, en opgepast heeft, te samen gegeven 12-10-0
-[in april] voor Aart Paulse een slaapmuts gekogt 0-6-0
-den 11 meij voor de jonge bij Geertruij van Pelt gekogt 4 ellen linnen tot 2 hembden, ijder elle 8 1/2 st., te samen 1-14-0, en een paar koussen voor Jan Philipse gegeve, 0-12-0
-aan de E, visitatoren der kerken voor de noodlijdende kerken gegeven 6-0-0
-den 30 dito [mei] aan Maaijken Louwen gegeven 1-0-0
-den 3 dito [juni] voor het maken van 2 hembden, garen en knoopen, voor die jongen Dirck gegeven 0-9-0, en aan Anneken Boere, dat daar gehaald is voor Maaijken Louwen, gegeven 3-5-8
-den 13 dito [juni] gekogt 6 ellen linnen, tot een broek voor den Dubbelden, en een broek en hembrok voor den jongen Dirck, 6 st. de elle, te samen 1-16-0
-den 28 dito [juni] voor Jan Philipse gekogt 3 elle linnen tot een hembd, en voor 't maken en verstellen van een ander hembd, te samen gegeven 1-16-0
-den 4 juli aan Maaijken Louwen gegeven 1-0-0
-den 1 augusti aan Maaijken Louwen gegeven 3-0-0
-den 2 dito [augustus] gekogt 6 ellen linnen tot een wambus en broek en hembdrock voor Jan Philipse, te samen 1-16-0
-den 5 dito [augustus] aan Willem de Vroe van 't gemaal voor Peter van der Plas gegeven 4-19-0
-den 21 dito [augustus] een doodkist gemaakt voor Aart Paulse, komt mij [=Jan Straver] daarvoor 4-0-0
-den 29 dito [augustus] voor die jonge Dirck een paar kouse gegeve 0-14-0
-den 5 septemb[er] aan Gijsbertje Goverse, voor 5 maanden kostgeld van Aart Paulse, gegeven 19-5-0, en aan Bastiaan Crielaart voor knoope en garen gegeve 0-3-8
-den selfden dito [5 september] aan Joost Sterkenburg gegeven voor Aart Paulse uijt te trecken, en het graft te maken, te samen 2-10-0
-den 18 dito [september] aan een huijs arme gegeven 1-8-0
-voor Jan Philipse 2 paar koussen gekogt, te samen 0-18-8
-den 26 dito [september] aan Geertruij van Pelt, van een jaar kostgeld voor die jongen Dirck gegeven 24-0-0
-den 7 octob[er] gekogt voor Jan Philipse 2 1/2 elle wolle laken, tot een wambus en broek, te samen 5-17-0, voor het roeijer in 't wambus, voor knoopen en kemels, en twee vellen om de broek te roeijeren, en sacken, te samen 3-12-0
-den selven dito [7 oktober] een hoed gekogt voor den jongen Dirk 0-13-0
-den 11 dito [oktober] gekogt 6 1/2 elle linnen voor Marij van Aalst hare kinderen, tot hembden, de elle 10 st., te samen 3-5-0, nog aan garen voor deselve gegeven 0-2-0
-[13 oktober] aan meester de Roij voor Maaijken te cureeren, volgens quitantie gegeven 36-0-0
-den 20 dito [november] voor 32 tonnen turf voor de armen gegeven 11-4-0
-den 30 dito [november] voor de jongen Dirk gekogt 4 ellen carsaij tot een broek en hembrok, en 2 ellen linnen, te samen 3-9-0
-den 13 dito [december] gekogt voor de jongen Dirk 3 1/2 elle pije 2-5-8, nog 2 ellen linnen om te roeijeren, en aan knoopen 0-15-0
-den 25 dito [december] aan Jan Harwijnen voor 2 dage hoij gehaald 1-4-0, en aan Stevens Jan en Jacob Lievaards jonge gegeven 1-1-0, en aan Cornelis van Besoijen van 2 vragten hoij 3-0-0
-den 26 dito [december] aan de kleermaker gegeven 5-2-0
-den 27 dito [december] gekogt 2 1/2 elle sergie voor Jan Philipse tot een hembdrok, de el 16 st., te samen 2-0-0
-den 28 dito[december] aan Bastiaan Crielaart voor 5 ellen diemet, knoopen en garen gegeven 1-10-0
-den 30 dito [december] aan den backer Slingeland voor het brood gebruijckt tot het H. avondmaal gegeven 3-0-0
-den 31 dito [december] aan klompen betaald 1-2-8
-in't geheel jaar aan passanten en afgebranden gegeven 7-7-8
In den jare 1724 uijtgegeven:
-den 3 januarij [1724] aan Do. Magachen, het verschot voor de geleverde wijn tot gebruijck van het H. avondmaal, gegeven 5-8-0
-den 8 dito [janari 1724] aan den kleermaker gegeven 0-10-0
-den 11 dito [januari 1724] aan Geurt Rosa voor turf en hoij rijden gegeven 3-8-0, en aan meester de Ruijter voor 't leeren van arme kinderen 10-0-0
-den 12 dito [januari 1724] aan Jeronimus Borgh voor schoenen maken en lappen 5-17-0
-den 27 maart [1724] voor 't hoij van Jan de Kok gegeven 12-10-8
-aan den Hr. secretaris Pus, van den opdragtbrief van Peter van der Plas gegeven 9-0-0
-den 26 octob[er 1724] aan Ariaantje Flore,het kostgeld van Jan Philipse gegeven 12-0-0
Den geheelen uijtgift bedraagd de somme van 280-15-2.
Den geheelen ontfang bedraagd de somme van 223-4-0, en den geheelen uijtgift daartegen bedraagd de somme van 280-15-0. Blijkt dat den uijtgift meerder is, namelijk de somme van 57-11-0. En uijt de armenkist gehaald 40 gulden, en daarenboven van den voorgaanden diaken ontfangen de somme van 17-7-4, zijnde maar meer uijtgegeven 0-4-0.
Blijft nu in de armen kist berustende de somme van 861-13-0.
Aldus gereekend en geslooten in de kerk van OpAndel, den 26 decemb[er] 1724.
-Corn. Smith -A. Magachen
-J. M. Najen -Cornelis van Gammeren
-dit is het merk | | van Jan Harwijnen, diaken

Reekening, bewijs et reliqua, van dat Cornelis van Gameren als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven, t'zedert den 1 januarij 1724 tot den laatsten december des selven jaars.
Ontfang in de kerk als volgd:
-[januari 13-1-0, februari 9-12-0, maart 8-15-0, april 29-10-0, mei 9-13-0, juni 18-8-0, juli 21-1-0, augustus 7-13-0, september 10-0-0, oktober 19-19-0, november 7-17-0, december 22-12-0]
Den geheelen ontfang in de kerk bedraagd de somma van 178-1-0.
Nog anderen ontfangh:
-den 22 januarij uijt de armenkist ontfangen 20-0-0
-den 27 dito [januari] nog uijt de armenkist ontfangen 11-0-0
-den 14 julij van de kriesen uijt den armen sijn hof ontfang 4-0-0
-den 14 dito [julij] van de turfton ontfangen 0-11-0 [nogmaals 0-11-0 op 20 september, en 0-10-0 op 20 en 28 september en op 8 november]
-den 17 dito [november] van 't fruijt van de armen sijn hof ontfangen 4-6-0
-den 25 decemb[er] van Jan Straver van't overgeschoten geld 20-4-4
-van het erfhuijs van Jacob Lievaart ontfangen 3-0-4
-uijt de bussen in de Rib, en in de Swaan etc. ontfangen 22-5-14
-van 't erfhuijs van Maria van Aalst ontfangen 18-1-8
-van de wed. van Govert Ariense van de intrest ontfange 4-0-0
-van Willem van Tiel, wegens de erfgenamen van Johannes van Drunen, van de intrest ontfangen 12-0-0
Soo dat den geheelen ontfang, in de kerk, en van het andere particuliere, te samen bedraagd de somma van 299-10-14.

Nu volgd de uijtgave des selven jaars etc.:
-den selven dito [4 januari] aan de weduwe van Arijen Goverse voor 't houden en oppassen van een sieke, gegeven 1-5-0
-den 13 dito [januari] voor pen, inkt en papier, aan Jan Philipse 0-4-0
-den 19 dito [januari] aan Theunis van Besoijen voor het wijen van den armen sijnen hof gegeven 1-0-0
-den 22 dito [januari] aan hoij en wagenvragt voor Kaat Lambertse en Anneken, de weduwe, etc. gegeven 18-15-0
-den selven dito [22 januari] aan deselve Kaat voor haar huijshuur 11-0-0
-den selven dito [8 februari] voor 2 hembden voor Jan Philipse gegeven 2-17-12
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Marij van Aalst, 42 maal 0-8-0 (laatste maal op 17 oktober)
-Maaijken Louwen, 1 maal 1-3-0, 3 maal 1-5-0, 1 maal 1-10-0, 2 maal 2-0-0
-de weduwe van Arijen Govertse, 2 maal 1-5-0, 1 maal 1-10-0, 6 maal 2-0-0, 2 maal 2-10-0, 1 maal 3-0-0, 1 maal 3-4-0, 1 maal 3-10-0, 1 maal 6-0-0]
-den 4 [maart] aan een paar klompen voor de jongen bij van Pelt 0-2-8
-den 8 dito [maart] aan hooij en wagenvragt voor de wed. van Arijen Govertse gegeven 4-9-0
-den 22 dito [maart] aan een paar koussen voor Jan Philipse 0-13-0
-den 26 dito [april] voor elfhonderd pond hooij voor Kaat Lambertse 4-19-0
-den 27 dito [april] voor een hembrock, knoopen, garen voor Peter Janse gegeven 3-15-12
-den 7 dito [mei] een paar schoenen voor Jan Philipse 1-13-0
-den 26 dito[mei] aan 2 hembden voor de jonge bij van Pelt 2-5-0
-den 5 junij voor de noodlijdende kerken aan de visitatores van de ringh van Altena gegeven 3-0-0
-den selven dito [6 juni] een paar schoen voor de jonge bij van Pelt 1-4-0
-den selven dito [18 juli] aan Gerrit den Hollander, voor Peter Janse, op reekening gegeven 12-0-0
-[25 juli] nog van moolegeld van de armen sijn hof, blijkt bij quitantie, van 't jaar 1721 en 1722 gegeven 0-16-4
-den 3 septemb[er] aan linnen laken tot een keel voor Peter Janse 1-14-0
-den 4 dito [september] aan Geertruij van Peld voor de jonge, op rekening 12-0-0
-den 22 dito [september] aan een voeder zand voor den armen sijn hof 0-4-0
-den selven dito [7 oktober] voor turf voor den armen gegeven 7-10-0
-den selven dito [7 oktober] aan hooij en wagenvragt voor de wed. Anneken, en Kaat Lambertse, gegeven 23-18-0
-den 15 dito [oktober] voor een passant die hier siek gelegen heeft, gegev[en] 0-18-0
-[tussen 23 oktober en 2 november] blijkt bij quitantie: van een kerkerente staande op het goed daar Pieternel Klaase woond, aan Cornelis Smit, 4 jare betaald 2-0-0
-[tussen 23 oktober en 2 november] aan Jan Aartse Najen voor hout en turf rijden gegeven 1-17-0
-[tussen 2 en 14 november] voor 't graft maken voor Maria van Aalst aan Anthonij van Vueren gegeven 1-6-0
-den 14 dito [november] aan Geertruij van Pelt voor den armen jongen, op reekening gegeven 5-0-0
-den 19 dito [november] voor het maken van de doodkist voor Maria van Aalst, aan Jan Bouman gegeven 4-0-0
-nog voor het houden van haar meijsken, en voor het uijttrecken van 't lijck gegeven 2-10-0
-den selven dito [19 november] voor de waaren die in haar siekte gehaald zijn bij den backer Crielaart gegeven 0-14-10
-voor 't brood van 't H. avondmaal gegeven 3-0-0
-voor een paar socken voor het meijsken Geerken 0-2-8
-voor een arme sieke vrouw met haar kind gegeven 0-16-0
-voor een mijt hout voor de wed. van Arijen Govertsse aan Theunis van Besoijen gegeven 6-0-0
-nog van bier en jenever gehaald in de siekte van Maria van Aalst gegeven 0-4-0
-aan een huijsarme gegeven 3-3-0
-den 28 dito [november] aan een paar koussen voor Peter Janse 0-8-0
-voor het naaijen van 6 hembden, knoopen en garen voor den armen, aan Ariaantje Smits gegeven 1-8-0
-den 17 dito [december] voor het maken van een hembt en broeck voor een van arme jongens gegeven 0-8-0
-voor een partij rijs voor de wed. van Arijen Govertse 1-5-0
-den 23 dito [december] aan de veerman van Poederoijen, van hooij over te brengen voor den armen, gegeven 1-13-0
-den 24 dito [december] voor schoenen te lappen gegeven 0-8-0
-aan meester de Ruijter voor 't leeren van arme kinderen 10-0-0
-den 30 meij 1725 aan Geertruij van Pelt gegeven 6-3-0
-aan een huijsarme, voor een schepel koorn te koopen, gegeven 2-0-0
-aan Do.Magachen voor de geleverde wijn tot 't H. avondmaal 5-8-0
-blijkt bij quitantie: aan Jan Verseijl van de verponding van de armen sijn hof gegeven 2-17-8
-voor het maken van alderhande goed voor den armen, aan van Dam 2-3-8
-blijkt bij quitantie: voor 40 bossen sluijk, en band en arbeijd, voor den armen, aan Gerrit van Tiel gegeven 1-16-0
-aan Arien van de Hoef voor het houden van de arme jongen 6-0-0
-nog voor dieselfde jongen voor een paar koussen 0-7-0
-voor klompen voor den armen, aan Sweer Bouman gegeven 0-14-0
-aan passanten in't geheele jaar, gegeven 1-5-0
Den geheelen uijtgave bedraagd de somma van 254-18-6
Den geheelen ontfang bedraagd de somma van 299-10-14, en den geheelen uijtgave daartegen bedraagd de somma van 254-18-6. Blijkt dat den ontfang meerder dan den uijtgave is, namelijk de somme van 44-12-8, ende zijnde uijt de armenkist gehaald 31 guld[en], blijft daar nog in 830-13-0. En het slot deser reekeninge daar zijnde bijgeleijd, blijkt dat er nu in de armen­kist is berustende de somma van 875-5-8.
Aldus gereekend en geslooten in de kerke van OpAndel, den 12 decemb[er] 1725.
-dit bovenstaande merk | | is het merk van Jan Harwijnen
-A.Magachen
-Jeronimus Borgh
-A. Pus

[los briefje tussen de rekeningen van 1704 en 1705:
op den 22 jan. 1724 uijt de armkist gehaalt 20 gl. tot vermindering van 't slot van de reekeninge]

Reekening, bewijs et reliqua van dat Jan Harwijnen als diaken heeft ontfangen en uijtgegeve,t'zedert den 1 januarij 1725 tot den laatsten decemb[er] des selven jaars.
Ontfang in de kerk als volgd:
-[januari 10-8-0, februari 9-14-0, maart 13-3-0, april 18-14-0, mei 11-15-0, juni 8-16-0, juli 26-2-0, augustus 8-18-0, september 10-2-0, oktober 18-13-0, november 7-13-0, december 29-1-0] soo dat den geheelen ontfang in de kerk bedraagd 172-19-0
Anderen ontfangh:
-den 19 maart van Gerrit den Hollander van intrest ontfangen 25-7-0
-den 28 maart van de koeij van Klaas Confurius ontfangen 17-0-0
-van de turfton te samen ontfange 1-16-8
-uijt de bussen ontfangen 23-14-8
Soo dat den geheelen ontfang in de kerk, met den anderen ontfang te samen, bedraagd de somme van 247-10-0

Nu volgd den uijtgift deses selven jaars, etc.
-aan de weduwe van Arijen Govertse in verscheijden reijsen, te samen gegeven 36-0-0
-aan linnen, 2 elle, voor Peter Janse 0-16-0
-aan Maaijken Louwen in verscheijden reijsen, te samen gegeven 13-2-0
-bij quitantie, aan meester de Ruijter voor het leeren van de arme kinderen, en voor verschot van boeken 11-6-0
-bij quitantie, voor het maken van schoenen voor de arme kinderen aan Jeronimus gegeven 2-17-0
-aan Leenderd Aartse Rosa, van een geheel jaar kostgeld voor Geerken gegeven 20-0-0
-voor 't verschot van de wijn tot het H. avondmaal aan Do. Magachen gegeven 5-7-0
-bij quitantie met de aangehaalde posten [de volgende 6 posten zijn aangehaald]
-voor 't brood tot het H. avondmaal aan Bastiaan Crielaart gegeven 3-0-0
-voor linden voor de arme kinderen aan Jasper Uijthoven gegeven 4-4-0
-aan Bastiaan Cuijp, een jaar huijshuijr, verschenen den 1 meij 1725, voor de wed. Anneken 10-0-0
-aan Agatha de Waal voor karsaaij en dimet kousen en voor maken gegeven 3-13-0
-aan Lambert Tonissen over koop van hooij en voor rijden, te samen gegeven 27-18-0
-aan Cornelis Bijl het moolegeld van 1723 en dijkgeld van 't jaar 1723 en 1724 gegeven 1-16-12
-aan passanten in't geheel jaar, te samen gegeve 4-9-0
-aan den huijsarmen in verscheijde reijsen gegeve 7-0-0
-voor een broek, een paar wanten, en linnen, en het maken tot hembden voor de arme jongens, gegeve 6-14-0
-voor de noodlijdende kerken, aan de heeren visitatoren gegeven 3-0-0
-nog voor linnen en kousen voor de arme kinderen gegeve 3-1-0
-nog voor een hembrok en een hoed en paar kousen 3-2-0
-nog voor 2 hembden, linnen, en 't maken, gegeve 1-14-0
-den 8 april voor een kraamvrouw gegeve 2-11-0
-voor de arme jongen een hoed en paar kousen, gegeven 1-4-0
-aan Jan de Rade voor 't stallen van koeij, gegeven 1-16-0
-aan Jan Vroom voor sand rijden gegeven 0-4-0
-van lappen voor de arme jongen Arijen gegeven 2-10-0
-aan Geertruijd van Pelt voor 't kostgeld gegeven 4-0-0
-voor een elle linnen, om te lappen, gegeven 0-8-0
-aan Geertruijd van Pelt den 11 febr[uari] 1726 voor het kostgeld gegeve 10-0-0
-voor den turf opgedaan voor den armen gegeve 11-14-0
-aan Maaij van Milt gegeven 3-11-0
-aan Klaas Confurius voor huijshuijr gegeven 1-4-0
-voor klompen aan Sweer Bouman gegeven 1-9-0
-den 29 maart een koebeestje gekogt van de vrouw van Govert Roosa, daar voor gegeven 15-0-0
Den geheelen uijtgift bedraagd de somme van 224-10-12, en den geheelen ontfang bedraagd de somme van 247-10-0. Blijkt dat den ontfangh meerder dan den uijtgift is, namelijk 22-19-4. En zijnde in de armenkiste 875-5-8, en het slot van dese reekeininge daar bij zijnde geleijd, soo blijkt datter nu in de armenkiste is berustende de somme van 898-4-12.
Dog alsoo uijt de armenkist is geligt door Jan Tijssen Najen de somme van 11 gl. op den 10 jan[uari] 1725, en op den 20 novemb[er] 1725 nog 23 gl., voor Jenneken Swart, tot betalinge van 't kostgeld voor Peter Janse, tot den 20 novemb[er] deses jaars.
Dit nu zijnde afgetrocken van het slot van de reekeninge, soo blijft nog in de armenkist berustende 854-4-8.
[marge:] zijnde dit voor geen ontfang, nog uijtgave gebragt in dese reekeninge.
Aldus gereekend en geslooten in de kerk van OpAndel den 15 meij 1726.
-A. Magachen -A. Pus
-Jeronimus Borgh -Evert Melaers
-Joost van Trist

Reekening, bewijs et reliqua van dat Anthonij Pus als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven, t'zedert den 1 januarij 1726, tot den laatsten december des selven jaars.
Ontfang in de kerk als volgd:
-[januari 11-1-0, februari 9-14-0, maart 15-3-0, april 22-3-0, mei 12-9-0, juni 12-17-0, juli 18-13-0, augustus 8-5-0, september 13-0-0, oktober 18-5-0, november 10-12-0, december 37-14-0]
Soo dat den geheelen ontfang in de kerk bedraagd de somme van 189-16-0
Nog anderen ontfangh:
-23 meij voor de kriesen van Dirk Philipse ontfangen 6-12-0
-6 junij van Gerrit Bastiaanse Hollander een jaar intrest, verscheenen den 8 maart 1726 van 250 guld[en] capitaal, ontfangen 10-0-0
-23 julij van de vrugten in den armenhof, van Jan de Rade ontfangen 8-0-0
-van de turfton in gebruijck ontfangen 0-12-0 [en nogmaals 18 september en 12 december]
-van Maria Cornets op reekening van de huijshuijr verscheenen den 1 meij 1727, vooraf ontfangen den 2 august[us] 4-0-0
-van 't erfhuijs van Corst van Waarthuijsen ontfangen 11-8-0
-nog van Maria Cornets het restant van de voorss. huijshuijr ontfang[en] 2-0-0
-20 decemb[er] van Gijsbertje Goverse van 2 jaren intrest, verscheenen den 5 meij 1725 en 1726, ontfangen 8-0-0
-23 dito [december] van Anthonij van Dijck 6 jaren intrest van 300 gl., verscheenen den 28 feb[ruari] 1720, 21, 22, 23, 24 en 25, ontfangen 72-0-0
-26 dito [december] van Pieternel Rosa een jaar huijshuur, sullende verschijnen den 1 meij 1727, ontfangen 1-0-0
-uijt de busse in de Rib 7-15-2
-[uit de bus] in de Swaan 7-12-12
-en [uit de bus] in de Swaantjes 3-17-0, te samen ontfangen [van de bussen] 19-4-14
-den 8 januarij 1727 van Geertruij van Pelt 2 jaren intrest 10-0-0
-dito [8 januari 1727] en van Willem van Tiel wegen van Drunen sijn erfgenamen, 2 jaren intrest van 300 gl. cap[itaal], verscheenen 1725 en 1726, namelijk tot den verschijndag des briefs, ontfangen 24-0-0
-20 dito [januari 1727] van Corst de Groot van 5 jaren intrest van een obligatie van 40 gl. verscheenen den 3 junij 1722, 23, 24, 25 en 26, ontfange 8-0-0
Soo dat den geheelen ontfang, in de kerk en van de andere ontfang, bedraagd de somme van 375-16-14

Nu volgd den uijtgift:
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Anneken, de wed. van Arijen Govertse, 34 maal 1-0-0, 1 maal 2-0-0
-Maaijken Louwen, 4 maal 0-10-0, 8 maal 1-0-0, 1 maal 1-3-8, 1 maal 2-0-0
-Maaij[ken] van Milt, 1 maal 0-4-0, 1 maal 0-5-0, 32 maal 0-6-0, 4 maal 0-10-0, 1 maal 0-11-0, 1 maal 0-15-0,
-Teunis van Besoijen, 1 maal 1-5-0, 11 maal 1-10-0, 1 maal 2-10-0]
-[verspreid over het jaar aan 4 niet met name genoemde passanten in totaal 0-14-8]
-den 21 dito [januari] aan Catrijn Lambertse van 3 weeken huijshuijr voor Maaij van Milt gegeven 0-18-0 [11 februari, 4 en 26 maart, 17 april, 3 en 29 mei nogmaals, steeds voor 3 weken]
-den 24 dito [januari] aan Teunis van Besoijen voor een mijtje hout voor Maaij van Milt gegeven 4-10-0, nog aan den selven gegeven tot koope van een borstrok 3-0-0
-voor 10 pond vlas, van 6 st[uivers] het pond, gegeven 3-0-0
-den 15 dito [februari] aan Laurens de Waal voor 2 elle carsaij, en 4 elle dinirt, tot een broek voor Arijen den Engelsman gegeven 2-6-0
-den 17 dito [februari] aan Corn. van Dam voor 't maken van de broek gegeven 0-8-0
-en [17 februari] aan Jenneken Rosa op reekening van 't kostgeld voor Peter Janse gegeven 6-0-0
-den 5 [maart] aan Cornelia Wildemans, voor 1 elle linde voor Peter Janse gegeven 0-6-4
-dito [10 maart] voor Arijen den Engelsman gekogt 1 1/2 el vries van 18 st[uiver] de el, nog 2 1/2 [el] linde van 8 1/2 [stuiver] de el, nog een paar koussen van 18 st[uiver], nog 6 ellen wit linnen tot 2 hembden, van 10 st[uiver] de el, de samen 6-6-8
-den 23 [maart] aan Teunis van Besoijen voor 't aft leggen en schoonmaken van de kriesen in den armenhof gegeven 1-10-0
-dito [23 maart] aan Corn[elia] Wildemans voor 4 pond vlas gegeven 1-4-0
-den 5 [april] aan Maria Keijsers voor dienst aan Maaij van Milt 1-0-0
-[7 april] voor 't spinnen van 7 pond vlas, aan Maaij van Milt gegeven 1-17-8
-[18 april] aan de wed. van Arijen Govertse voor spinnen van 7 pond vlas 1-16-0
-[18 april] aan Jan van Vuren voor 5 3/4 dag te arbeijden in den armenhof 2-11-0
-den 19 [april] aan dijkgeld van den armenhof gegeven 0-11-0
-den 29 [april] aan Do. Magachen het verschot voor den vlasboer van Almkerk gegeven 1-10-0
-den 3 [mei] aan Jenneken Rosa, voor 2 elle linne tot een broek voor Peter Janse 0-18-0
-aan meester de Ruijter voor tuijnrijs en staken voor den armenhof 1-0-0
-aan Teunis van Besoijen voor 't maken van die tuijn 0-12-0
-aan Jan Looije voor een notenboom 1-0-0
-aan Weijntje van Veen, wed[uwe], voor gekogte messie 6-0-0
-den 24 [mei] aan Anneken van Aste voor weven van 23 ellen linnen 2-12-0
-den 28 [mei] voor den armen jongen Dirk 4 ellen linnen tot een hembrok en broek, aan Corn. van Dam gegeven 1-12-0
-den 28 [mei] voor de noodlijdende kerken aan de gedeputeerden gegeven 3-0-0
-den 6 [juni] aan Jenneken Rosa betaald het restand van een jaar kostgeld voor Peter Janse, verscheenen den 20 meij 1726, 17-0-0
-[9 juni] den rendant heeft laten rijden 9 voeder en een kar sant, voor santpat en weg tegen den armenhof, voor laden en sligte van 't sant en setten der palen 0-14-0
-[26 juli] aan Jenneken Rosa op reekening van 't kostgeld van Peter Janse, sullende verschijnen den 20 meij 1727, gegeven 10-0-0
-[2 augustus] voor 2 slooven voor 't meijsje van Maria van Aalst 0-9-0
-[4 augustus] gekogt voor 't kind van Maria van Aalst 7 el sergie en 3 elle linnen, tot een mantel en schort en neusdoekje, 5-11-0
-den 11 [augustus] voor 't kind van Maria van Aalst gekogt een roklijk en half el sergie, te samen 2-6-8
-den 26 [augustus] aan de secretaris van Aalst voor een mijt hooij voor de wed. Anneken, en Claas Confurius gegeven 30-0-0
-aan Sweer Bouman en Gijsbert Polderman voor het voeren van 't selve hooij 3-1-8
-aan Dirk van Vuren en Dirk van Andel voor 't laden en schoten van 't selve hooij gegeven 0-10-0
-aan Dirk van Vuren voor hooij geleverd in maart 1726 aan de wed. van Arijen Govertse 0-15-0
-den 18 [september] voor 27 tonnen turf voor den armen 10-16-0
-[21 september] voor het rijden van de turf voor den armen 1-7-0
-den 20 [oktober] aan Maaijken Smits voor linne tot een keel voor Theunis van Besoijen 1-4-0
-[10 november] aan Jenneken Rosa het restant van een half jaar kostgeld, verschijnd den 20 novemb[er] 1726, gegeven 13-0-0
-voor 't soontje van de wed. Arijen Govertse, gekogt sergie en diemit voor broek en hembrok, en linne tot voering, en een manteltje voor de suster, en een paar kousen 5-9-0, en nog voor pije voor 't selve soontje aan Corn. van Dam.
-den 16 [december] aan Ariaantje Smits voor koopen van sergie en linnen tot broek en hembrok voor Theunis van Besoijen 2-18-0
-den 19 [december] aan Jan de Rade voor 't stallen van de koeij van Anneken [wed. van Arijen] Govertse, 1-16-0, nog voor messie te kruijen 0-8-0
-den 20 [december] aan Corn[elia] Wildemans voor 20 pond vlas voor Anneken [wed. van Arijen] Govertse, 6-10-0
-den 23 [december] aan Anthonij van Dijk voor een jaar kostgeld voor Peter Janse, etc., 46-0-0
-den 26 [december] aan Pieternel Rosa een jaar kostgeld voor het armekind Geertje gegeven 20-0-0
-den 29 [december] aan Jeronimus voor schoenen, gemaakt voor den armen 3-6-0
-den 30 [december] voor 't brood tot 't H. avondmaal 3-0-0
-voor pij, linne, en arbeijtsloon aan Corn. van Dam 14-0-0
-aan meester de Ruijter voor 't leeren van de armen kinderen, voor papier, penne en inct gegeven 11-4-0
-2 jan[uari] 1727 aan Ariaantje Smits voor 't maken van hembden, en voor vijf vierendeel linne en knoopen, te samen 2-10-0
-den 7 januarij [1727] voor klompen voor den armen 1-16-0
-aan Do. Magachen voor de geleverde wijn tot 't H. avondmaal, en 3 gl. voor den brand tot Hartigsveld verschoten, gegeven 9-10-0
-den 8 [januari 1727] aan Geertruij van Pelt voor een jaar kostgeld voor Dirk, verschijnd den 1 febr[uari] 1727, 20-0-0
-den 11 [januari 1727] aan Jan Verzeijl betaald de ordinare verponding 1724 en 1725, en de halve extr[a ordinaire] verponding 1725 en 1726, van 't armenhofke 3-9-0
Den geheelen uijtgift bedraagd de somme van 393-2-4, en den voorigen ontfang bedraagd de somme van 375-16-14. Soo dat boven den ontfang is uijtgegeven de somme van 17-5-6.
Bij het slot van de voorgaande reekeninge blijkt dat in de armenkist is berustende 854-4-8, daar van nu zijnde afgetrocken de meerdere uijtgift van 17-5-6, blijft nog in de armenkist berustende de somme van 836-19-2.
Aldus gereekend en geslooten in de kerk tot OpAndel, den 29 april 1727.
-A. Magachen -Evert Melaers
-Joost van Trist -Willem Stam
-Jan Straver

Reekening, bewijs et reliqua van dat Everd Mellaars als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven t'zederd den 1 januarij 1727, tot den laatsten december des selven jaars.
Ontfang in de kerk als volgd:
-[januari 12-8-0, februari 10-8-0, maart 16-0-0, april 23-4-0, mei 12-5-0, juni 12-9-0, juli 19-19-0, augustus 11-5-0, september 12-2-0, oktober 19-16-0, november 11-13-0, december 23-0-0] te samen 184-9-0
Soo dat den geheelen ontfang in de kerk bedraagd de somma van 184-9-0
Anderen ontfang:
-uijt de busse in de Rib 9-9-0
-uijt de busse in de Swaan 5-0-8
-uijt de busse in de Swaantjes 3-2-0
Nog anderen ontfang:
-den 29 maart van de diaconije een koeij en hooij verkogt, en daar van ontfangen 21-6-0
-van het erfhuijs van juffr. Noording ontfangen 1-19-0
-de kriesen van den armen verkogt, ontfangen 5-18-0
-van de turfton eens ontfangen 10 stuijvers, nog eens 13 st., nog eens 11 st., zijnde tesamen 1-14-0
-van den overleden Teunis van Besoijen ontfangen 15-1-8
-van Gerrit Bastiaanse den Hollander van intrest ontfange 10-0-0
-van Maria Cornelisse van [den] Andel van huijr ontfangen 5-15-0
-van Gijsbertje Govertse van [den] Andel van een jaar intrest van den jaare 1727 ontfangen 4-0-0
-van Willem van Thiel wegens het capitaal van Johannes van Drunen, intrest ontfangen 12-0-0
-van Geertruij van Pelt van intrest van 't jaar1727, 5-0-0
-in meij 1728 ontf[angen] van Korst de Groot tot afflossingh van een obligatie cap[itaa]l 40 gulde, met twee jaare intrest, te same 43-4-0
Soo dat de geheelen ontfang te samen bedraagd de somma van 327-18-0

Nu volgd den uijtgift deses jaars:
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Maaij van Milt, 35 maal 0-6-0, 13 maal 0-12-0,
-Anneken Arijense, 31 maal 1-0-0, 1 maal 2-0-0,
-Maaijken Louwen, 24 maal 1-0-0,
-Theunis van Besoijen, 21 maal 1-10-0 (laatste maal in december)]
-van een sieke passant te laten brengen na Gorkom 0-11-0
-[verspreid over het jaar aan 24 niet met name genoemde passanten in totaal 3-4-8]
-[in maart] van hout gekogt voor de armen 0-16-0
-[in april] voor het weven van 't linnen van Anneken Arijense 4-5-8
-[in mei] dijkgeld van 't huijs en hof van de armen 0-12-0
-[in juni] van dat Jan Gijsen de heer Anthonij Pus na Gorkom heeft gebragt om te adviseeren met een regtsgeleerde, over een beest den armen toebehoorende, zijnde door order van de H[eilig] Geest M[eeste]rs van Workom weggehaald, gegeven 0-12-0
-[in juli] een paar koussen voor Geertje gekogt 0-15-0 [en nogmaals 0-15-0 voor koussen]
-[in augustus] voor 't land en den weg van het armenhuijs gegeven 0-5-0
-[in oktober] voor den armen jonge Dirk, linnen en pije tot een wambus gekogt 2-4-0
-voor een arme vrouw die hier kraamende 1-8-8
-[in november] voor 't arme Geertje een rode baaije rok gekogt 3-10-0
-[in november] van turf en het brengen voor den armen 10-16-0
-aan Truij de Naaijster voor het maken van kleederen voor de armen 1-2-0
-[in december] linnen voor hembden voor Maaij van Milt en Geertje gekogt 1-8-0
-voor 't stallen van de koeij van Anneken Arijense aan de wed. van Jan de Rade 1-16-0
-voor 't naijen van hembden voor den armen 0-19-0, voor knoopen en gaaren 0-5-0
-voor 't rijden van hout voor den armen 0-6-0
-voor Maaij van Milt linnen tot een bed gekogt 1-2-0
-voor een paar koussen voor Dirk 0-9-0
-voor het leggen van een plaat in 't armenhuijsje 0-13-0
-voor 13 1/2 el linnen aan Broekhoven gegeven 6-10-8
-voor leverantie en arbijtsloon aan Corn[eli]s van Dam 5-17-8
-aan Gerrit den Hollander voor 't kostgeld van Peter 23-0-0
-voor 't kostgeld van Dirk aan Geertruij van Pelt 5-0-0
-voor een half jaar kostgeld voor Geertje aan de wed. van Aart Rosa gegeven 10-0-0
-voor een paar koussen voor den jongen Dirk 0-7-0
-voor de begrafenis van Teunis van Besoijen gegeven 9-13-4
-aan Corn. Cuijp voor 't oppassen van Teunis van Besoijen 1-7-8
-voor den armen 10 pond vlas gekogt 3-0-0
-voor den armen hooij gekogt 12-6-0
-dijkgeld van den jare 1727 gegeven 0-11-0
-voor het geneesen van Geertje gegeven 0-6-0
-van de messie door den armenhof te doen, gegeven 0-12-0
-aan Do. Magachen voor de leverantie van de wijn tot het H. avondmaal gegeven 7-0-0
-voor het maken van 2 nieuwe weegten aan het armenhuijs gegeven 1-15-0
-voor klompen voor den armen aan Jan Goverse gegeven 1-11-0
-aan kostgeld voor Geertje aan Joost Sterkenburg gegeven 8-10-0
-voor het brood tot het H. avondmaal gegeven 3-0-0
-[doorgehaald:] aan Corst de Groot, wegens de obligatie,het restant 4-4-0
-aan Jeronimus Borg voor 't maken van schoenen voor den armen 2-18-0
-aan mr de Ruijter voor het leeren van de armen kinderen, voor pen, inkt en papier, 10-12-8
De meeste posten hier van zijn met quitantien.
-aan de visitatores voor den noodlijdende kerken gegeven 3-0-0
-aan Corst Jacobse de Groot voor een jaar kostgeld voor Peter, verscheenen in meij 1728, 46-0-0
Den geheelen uijtgift bedraagd de somme van 308-11-12
Den geheelen ontfangh hier voore bedr[aagt] een somme van 327-18-0. Vereffent den ontfangh jegens den uijtgaeff blijkt dat de diaconij te bove komp 19-6-4.
Bij het sloth der laest gedane reeck[ening] blijckt dat in de armekist is berustende een somma van 836-19-2. Daarbij gerekent 19-6-4 die den rendant meerder heeft ontfange als uijtgegeve, mitsgaders nogh 32-4-10 wegens ontfange intresse van 't omsette van verscheijde ordonnantien ten laste van de dijckagie, blijkt dat jegenwoordigh in de armekist is berustende een somme van 888-10-0.
Aldus gereeckent en geslote in de kercke tot OpAndel, den 8[st]en decemb[er] 1728.
-A. Magachen -A. Pus
-Jan Straver -Willem Stam
-dit merck + is gestelt met de hant van Willem van Brakel

Reekening, bewijs et reliqua, van dat Willem Stam als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven, t'zedert den 1 januarij 1728, tot den laatsten december des selven jaars.
Ontfang in de kerk als volgd:
-[januari 12-2-0, februari 15-14-0, maart 21-17-0, april 10-11-0, mei 14-15-0, juni 9-2-0, juli 19-9-0, augustus 10-12-0, september 7-17-0, oktober 20-11-0, november 8-6-0, december 19-6-0]
Den geheelen ontfang in de kerk bedraagd de somme van 170-12-0
Anderen ontfangh:
-uijt de busse in de Rib 5-6-0
-uijt de busse in de Swaan 5-10-0
-uijt de busse in de Swaantjes 3-18-0
-van de kriesen uijt den hof van den armen, van Marie Sterkenbergh ontfangen 14-0-0
-noch van 't fruijt, van Anthonij van den Andel ontfangen 6-6-0
-van de turfton, eenmaal ontfangen 0-11-0, nogmaal van de turfton ontfangen 0-12-0
-van Pieternel Rosa, de huijshuur van den jare 1728 en 1729, tesamen, ontfangen 2-0-0
-van 't capitaal van 100 gl., een jaar intrest verscheenen den 5 meij 1728, van de wed. van Govert Arijense van den Andel, ontfangen 4-0-0
-van Anthonij van Dijck 2 jaar intrest van de jare 1726 en 1727, van 300 gl. capitaal, verscheenen den 28 februarij, ontfangen de somma van 24-0-0
-van de huijshuijr verscheenen op meij 1729, van de wed. Cornelis van Andel ontfangen 6-0-0
Den geheelen ontfang, soo in de kerk, als daarbuijten, bedraagd tesamen de somma van 242-15-0

Nu volgd de uijtgave van den selven jare, etc.
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Maaij van Milt, 31 maal 0-6-0, 3 maal 0-10-0, 18 maal 0-12-0,
-Maaijken Louwen, 17 maal 1-0-0,
-Anneken Arijense, 4 maal 1-0-0, 1 maal 1-10-0 (laatste maal op 4 april)]
-[27 februari] voor koop van hooij voor den armen aan Dirk van Andel betaald 5-10-0
-[12 maart] voor 4 ellen laken, de el 8 stuij[vers], en garen voor den jongen Dirk gekogt 1-13-4
-[12 maart] voor het afleggen en messie kruijen om de kriesen in den armenhof, aan de soon van Anneken Arijense 1-0-0
-[30 april] voor decken, en leverantie van bant en legeerde en stroo, aan Gerrit van Tiel betaald 0-12-0
-[24 mei] voor den jongen Dirk een paar koussen 0-8-0
-[24 mei] voor Peter Janse een paar koussen 0-8-0
-[24 mei] voor Geertjen een paar koussen 0-10-8, en eenen hoed voor Geertjen 0-6-8
-den 12 [juni] voor 23 ellen laken, de el 8 stuijvers, aan Aart Herwijnen betaald 9-4-0
-[26 juni] voor Peter Janse gekogt 4 ellen laken, tot broek en borstrok, de el 8 stuijvers, te samen 1-12-0
-[in juni] voor het bleijken van 23 ellen laken aan Arijaantie van Vueren gegeven 1-14-8
-[in juni] voor het rijden van 2 voer sand op den armens sandpad, aan Jan de Vrome gegeven 0-8-0
-voor hooij betaald, op den 17 [juli] 18-16-8
-[31 juli] voor 27 tonnen turf, voor den armen 9-7-0
-den 4 [augustus] voor leverantie van goed voor den armen, aan juffer 's Gravenweerd betaald, bij quitantie 5-13-4
-nog voor een elle linnen voor den armen 0-5-0
-[28 augustus] voor het kostgeld van Geertjen, verscheenen den 1 meij 1728, aan Joost Sterkenburgh betaald 8-10-0
-nog voor agt dagen kostgeld aan hem gegeven 0-10-0
-[18 september] voor gekogt goed voor den armen aan juffr. 's Gravenweerd betaald, bij quitantie 6-12-4
-[9 oktober] van de dijkgelden van den armenshof voor den jare 1728, 0-11-0
-den 8 [november] een halfjaar kostgeld van Geertjen, verscheenen den 8 november 1728, aan Geertruij van Pelt gegeven 10-0-0
-den 2 [december] voor 't maken van het wiel van Maaij van Milt 0-10-0
-[4 december] voor Geertjen gekogt, 2 voorschoote, 2 neusdoeken, 2 neersels, en een paar koussen, tesamen 2-0-0
-voor stalling van de koeij van Anneken Arijense aan Anneken de Rade gegeven 1-16-0
-den 28 [december] voor 10 pond vlas voor Anneken Arijense, tesamen gegeven 3-5-0
-[30 december] voor den jongen Dirk een sersie broek gemaakt, voor voering, knoopen en gaaren tesamen 3-7-0
-den 3 jan[uari 1729] voor de geleverden wijn tot het H. avondm[aal] aan Do. Magachen 6-6-0
-den 4 [januari 1729] voor 't brood tot het H. avondmaal, aan Bastiaan Crielaart 3-0-0
-den 7 [januari 1729] voor de klompen voor den armen, aan Sweer Bouman 1-7-0
-dito [7 januari 1729] voor 't lappen van de schoenen voor den armen, aan Jeronimus Borg 1-0-0
-den 14 [januari 1729] voor 't maken van kleederen van de armen, aan Geertruij Wouterse 4-4-0
-den 16 [januari 1729] voor 't maken van hembden voor den armen, aan Maaijken Smits 1-12-0
-den 18 [januari 1729] voor 3 vierendeel-jaars kostgeld van Peter Janse ingegaan den 4 meij 1728, en verscheenen den 4 febr[uari] 1729 aan Corst de Groot 34-10-0
-nog voor 't rijden van 6 tonnen turf voor den armen, aan Corst de Groot 0-3-0
-nog voor 't rijden van 21 tonnen turf, aan Jan Aartse Naijen 1-1-0
-den 25 april [1729] van de molengelden van den jare 1725 van den armenshof, aan de Hr. Dirk Pus gegeven 0-11-4
-den 17 julij [1729] van de molengelden van den jare 1726 aan de Hr. Dirk Pus gegeven 0-12-0
-voor het leeren van de armen kinderen, aan meester de Ruijter 10-0-0
-voor de ordinare verponding van 1727 van den armenshof 1-3-2
-voor 't repareeren aan den armenshuijs aan Jan Straver 0-10-0
-aan passanten in 't geheele jaar gegeven, tesamen 3-19-8
-voor de noodlijdende kerken, aan de visitatores gegeven 3-0-0
Den geheelen uijtgave bedraagd de somme van 211-10-10. Den geheelen ontfang bedragende 242-15-0. Blijkt dat den ontfang meer is dan den uijtgave, namelijk de somma van 31-4-6. Ende also blijkt bij slot van de voorgaande rekeningh in de armekist is berustende een somma van 888-10-0, en dit slot van 31-4-6 hier bij geleght, blijkt dat in de armekist is berustende een somma van 919-14-6.
Aldus gerekent en gesloten in de kerck van OpAndel, den 2 aug[ustu]s 1729:
-A. Magachen
-Jeronimus Borgh
-dit is het gewoone + handmerk van Willem van Brakel
-Anthonij van Vueren

Reekening, bewijs et reliqua van dat Willem van Brakel als diaken heeft ontfangen en uijtgegeven t'zederd den 1 january 1729, tot den laatsten december des selven jaars.
Ontfang in de kerk als volgd:
-[januari 10-16-0, februari 8-9-0, maart 21-13-0, april 20-9-0, mei 12-15-0, juni 9-9-0, juli 19-6-0, augustus 5-18-0, september 6-16-0, oktober 19-7-0, november 12-13-0, december 18-16-0]
Nog anderen ontfangh:
-uijt de busse in de Swaan 8-14-12
-uijt de busse in de Rib 9-6-4
-armengeld van beesten 1-10-0
-[van de turfton, 1 maal 0-8-0, 1 maal 0-11-0, 1 maal 0-12-0]
-van de kriesen uijt den armenhof 9-5-0, van fruijt uijt dien hof 3-13-0
-boven de kosten van de begravenis van Maaijken Louwen van 't erfhuijs ontfangen 7-18-0
-van Willem van Tiel voor de erfgenamen van Johannes van Drunen een jaar intrest van 300 gulden capitaal ontfangen 12-0-0
Den geheelen ontfang in de kerk, met desen anderen ontfang, bedraagd te samen de somme van 220-5-0

Nu volgd den uijtgave van den selven jaare, etc.
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Maaij [van Milt], 43 maal 0-6-0, 1 maal 1-10-0, 1 maal 0-18-0,
-Maaijken Louwen, 20 maal 1-0-0,
-Jan van Nieuwenhuijse, 14 maal 0-15-0, 4 maal 1-0-0, 1 maal 1-6-0, 1 maal 2-0-0, 1 maal 2-4-0,
-Peter van der Plas, 2 maal 0-9-0, 3 maal 0-10-0, 22 maal 0-11-0, 3 maal 0-12-0,
-Anneken Goijers [of Govers], 1 maal 0-8-0, 3 maal 0-10-0]
-[10 maal aan niet met name genoemde "huisarmen", in totaal 4-9-0]
-[aan 14 niet met name genoemde passanten, in totaal 0-16-8]
-[aan klompen 0-2-8, nog 2 paar 0-6-0, nog 1 paar 0-2-8, nog 1 paar 0-2-12]
-aan dit schrijfboekje 0-0-12
-aan Maaij en anders 0-12-0
-aan brandthout voor Maaij van Milt 1-1-0
-voor 2 weeken kostgeld voor Judick 1-10-0
-aan hooij voor de wed. van Arijen Goijers 21-5-8
-aan schoenen en hoosen voor den jongen Dirk 1-12-0
-voor dubbelde soolen 0-12-0
-aan linnen voor een wambes en broek 1-10-0, voor 1 elle linnen 0-6-0
-aan Geertruij voor het maken van de jongen Dirks goed 0-15-0
-aan reparatie 0-8-8
-aan de visitatores, voor de noodlijdende kerken 6-0-0
-aan Cornelis van Gameren voor een vierendeel jaars kostgeld voor Judick 11-10-0
-aan schoen voor Geerken 0-16-0
-voor maken van de straat 0-4-0
-aan Corst de Groot voor een vierendeel jaars kostgeld voor Peter Janse 11-10-0
-aan hoosen voor Geerken 0-8-0
-voor wagenvragt van een arm man weg te brengen 1-0-0
-voor dat die man had verteerd bij Hoogland 0-11-0, aan die man gegeven 0-3-0
-aan een roklijf voor Geertje 1-18-0
-aan Jan de Kennipboer op reekening voor kostgeld van Peter Janse 7-0-0
-aan brood voor 't H. avondm[aal] 0-18-0
-aan Geertruij voor een half jaar kostgeld voor Geertje, verscheenen den 23 october 6-0-0
-voor 't vermaaken van kleederen voor Geertjen 1-12-0
-aan 10 tonnen turf voor den armen 4-0-0, voor wagenvragt 0-10-0
-aan de wed. van Jan de Raden, voor 't stallen van de koe van Anneken 1-15-0
-aan Cornelis van Gameren een half jaar kostgeld voor Judick 23-0-0
-aan brood, 2 maal, voor 't H. avondm[aal] 1-10-0
-aan Jan Verseijl voor ordinare verpond[ing] 1726 en extra 1727 van den armen 1 hond 80 roeij onder Andel 1-14-8
-aan Do. Magachen voor de wijn geleverd tot gebruijck van het H. avondmaal 6-0-0
-aan Jan de Kennipboer op reekening van kostgeld voor Peter Janse 8-0-0
-nog van deselven op reekening als voren 8-0-0
-aan brood voor het H. avondmaal 0-18-0
-aan Govert Rosa voor het rijden van hooij voor Anneken Goijerse 0-18-0
-aan Willem Stam voor meester de Ruijter voor het leeren van arme kinderen 10-0-0
-aan Jeronimus Borg voor het lappen van schoenen 0-12-0, aan denselven over gekogt hooij voor het beest van Anneken Goijerse betaald 16-0-0
Den geheelen uijtgave tesamen bedraagd de somma 243-2-8. En den geheelen ontfang tesamen bedraagd de somm[a] 220-5-0. Soo dat den uijtgaaf meer dan den ontfang is, namel[ijk] de somma van 22-17-8. En alsoo blijkt bij het slot van de voorgaande rekening in de armenkist is berustende een somma van 919-14-6, en dewijl aan dese reekening tekort komt 22-17-8, en dat geld uijt de armenkist gehaald moet worden, soo blijkt dat in de armenkist nog berustende is de somme van 896-16-14.
Aldus gereekend en geslooten in de kerk van OpAndel, den 24 meij 1730.
-A. Magachen
-Antonij van Vueren -Jeronimus Borgh
Geerit Corn. van Andel -W. Stam

Rekening, bewijs en reliqua van 't geen Anthonij van Vuuren als diaken heeft ontvangen en uijtgegeven 't zedert den 1 januwarie 1730 tot den laatsten decemb[er] des zelven jaars.
Den ontvang in de kerk is dit naastvolgende:
-[januari 11-6-0, februari 12-11-0, maart 12-13-0, april 22-13-0, mei 10-5-0, juni 19-9-0, juli 10-7-0, augustus 8-1-0, september 7-7-0, oktober 19-15-0, november 7-15-0, december 25-16-0]
Zodat den geheelen ontvang tesamen bedraagt de somma van 167-18-0
Nog anderen ontvang:
-uijt de bus in de Rib 12-6-4, uijt de bus in de Swaen 3-2-10
-den 1 [juli 1730] ontvangen van de wed[u]w[e] Govert Ariense van Andel den intrest van 100 guld[en] cappitael, verschenen den 5 meij 1729, een somme van 4-0-0
-van Pieternel Roose ontvangen de huur van het huijsje, verschenen meij 1730, een somme van 1-0-0
-ontvangen van Maria Cornelise van Andel op rekening van de huijshuur verscheenen meij 1730, een somme van 3-0-0
-den 10 [juli?] ontvangen van Anthonij Schouten over koop van kriesen in den armenhoff, een somme van 8-14-0
-den 25 [juli?] ontvangen van Maria Cornelise van Andel een somme van drie gl. over huijshuur, verscheenen den 1 meij 1730, dus 3-0-0
-ontvangen van Anthonij van Vuuren over koop van het fruijt van den armenshoff voor 't jaar 1730, een somme van 0-18-0
-ontvangen voor den armen van den turfboer 0-12-0
-ontvangen van Piternella Roose de huur van het huijs verschenen meij 1731, een somme van 1-0-0
-ontvangen van Maria Cornelisse op rekening van de huur van 't huijs, verscheenen meij 1731, 3-0-0
-2 [oktober 1732] ontvangen van W. van Tiel wegens de erfgenamen van van Dreunen den intrest van 300 gl. cappitael, verscheenen den 19 julij 1729, een somme van 12-0-0
-12 [oktober 1732] ontvangen van de wed[u]w[e] Govert Ariense van den Andel den intrest van 100 gl. cappitael, verscheenen den 5 meij 1730, een somme van 4-0-0
-21 [oktober 1732] ontvangen van Geertruij van Pelt twee jaaren intrest van 125 gl. cappitael, verscheenen den 3 aug[ustus] 1728, 1729, een somme van 10-0-0
-den 29 octob[er] 1732 ontvangen van Maria Cornelise een somme van 2 gl. 15 st. op de heur van het huijs, verscheenen meij 1731, dus 2-15-0
Zodat deze ontvang met die in de kerk tesamen gerekend bedraagt tesamen een somme van 237-5-14.
-nog ontvangen 31-4-6, de heele ontvang is 268-10-4

Nu volt den uijtgaav van het zelvde jaar 1730:
-aan passanten gegeven in het geheele jaar 0-15-8
-maart 26, aan een man van den Nieuwendijk die zijn huijs was afgebrand, gegeven 1-2-0
-[de volgende "huijsarmen" kregen een aantal maal geld voor hun onderhoud:
-Peeter [of Pieter] van der Plas, 51 maal 0-12-0,
-Maajken van Milt, 10 maal 0-6-0, 1 maal 0-9-0, 40 maal 0-12-0]
-[11 februari] aaan Corn. van Gammeren 11-10-0
-[20 februari] betaalt de kraemvrouw een somme van 5-6-0
-[20 februari] 4 1/2 elle linden voor hemdrok en broek, voor Pieter den Dubbelde 1-17-2, aan gaarn en knoopen 0-3-6, aan 't maken gegeven 0-9-0
-24 [februari] aan Jan Vermeulen een vierendeel jaars kostgelt van Pieter den Dubbelden, verschenen den 22 febr[uari] 1730, een somme van 11-10-0
-26 [februari] gekogt voor Geereke een paar kouse en gespen, een somme van 0-14-0
-maart 14 en 15, 1730, Jan van Vuuren in de armenshof gewer[k]t, 2 dagen, komt 1-4-0
-in den armenshof een jongen appelboom geplant, daarvoor betaalt 0-5-0
-[17 april] een paar kousen voor Dirke 0-8-4
-26 [april] betaalt aan W. van Tiel, voor 3 vimmen sluijk gebruijkt tot het armenshuijs, tesamen een somme van 6-7-0
-[26 april] aan Gerrit van Tiel en J. Goverse van Andel voor het dekken van 't armenshuijs, een somme van 3-17-0, nog aan band en leegeerde, en voor het setten van een entje tuijn, tesame een somme van 2-2-8, nog voor twee dagen euperen, een somme van 1-8-0
-[8 mei] betaalt voor 5 elle linnen,daar af gemaakt voor Geerike twee hemden, een somme van 3-0-0, voor 't maken, gaarn en lind, tesame 0-7-0
-nog betaalt voor het verstellen van het goet van Geerike 0-8-8
-betaalt voor Maajken van Milt voor medicijnen, een somme van 1-8-0
-[22 mei] betaalt aan Jan Vermeulen 1/4 jaars kostgelt van Peeter den Dubbelde, verscheenen den 22 meij 1730, een somme van 11-10-0
-24 [mei] betaalt voor 7 elle linnen tot 2 hemden voor Peeter den Dubbelden, een somme van 3-7-6, voor maken en knoopen, tesamen 0-12-0
-[24 mei] betaalt aan Geertruij van Pelt een halv [jaar] kostgelt voor Geeriken, verscheenen den 22 meij 1730, een somme van 6-0-0
-[12 juni] gegeven voor tijkengelt van den dijk van Peeter van der Plas 0-1-0
-19 [juni] betaalt aan Corn. van Gammeren een vierendeel jaars kostgelt van Judik Janse verscheenen den 1 meij 1730, een somma van 11-10-0
-dito [19 juni] betaalt aan Jan de Vroome voor het halen van een voer sant op den armenspad 0-4-0
-[19 juni] betaalt voor Maajken van Milt voor een pint jenever 0-5-0
-20 [juli] aan Anneken Ariens 0-10-0
-[24 juli] voor een pint jenever voor Maajken 0-4-0
-17 [augustus] betaalt aan een hemdrok en broek voor Peter van der Plas 1-12-0, voor 't maken en gaaren, 0-10-4
-[17 augustus] voor Geerike gekogt 2 mutse, kost te same 0-6-0
-betaalt aan Corn. van Gammeren een vierendeel jaars kostgeld voor Judik, den 31 augusty 11-10-0
-[9 oktober] betaalt aan Jan Vermeulen een vierendeel jaars kostgelt voor Peeter van Dubbelde, verscheenen den 22 aug[ustus] 11-10-0
-[9 oktober] gekogt voor Geereke een sloof 0-7-10
-12 [december] betaalt aan de wed. van Jan de Rade over het stalle van 't beest van Anneke Arise, voor 't jaar 1731, 1-15-0
-[25 december] betaalt voor 1 1/2 elle linden tot een borstrok voor Judik Janse 0-12-0, voor gaaren, lind en maakgeld, tesamen 0-6-0
-betaalt voor tien tonne turf, de somme van 4-5-0
-januari 1731, [den] 3, betaalt aan Jan Vermeulen een vierendeel jaar kostgelt voor Peeter van Dubbelde, verscheenen den 22 9ber[=november] 1730, 11-10-0
-betaalt aan Corn. van Gammeren een vierendeel jaars kostgelt voor Judik Janse, verscheenen den 31 8b.[=oktober] 1730, 11-10-0
-betaalt aan Bastiaen Crielaart over leverantie van broot tot het H. avondmaal voor het jaar 1730, een somme van 3-0-0
-betaalt aan de H[ee]r Ad[am] Machachen over leverantie van wijn gebruijkt tot het H. avondmaal, voor het jaar 1730, 6-0-0
-betaalt aan Jan Goverse van den Andel over leverantie van klompen, een somme van 0-6-8
-betaelt aan Corn. Smitz voor het leggen van een hoep om den armenston, een somme van 1-4-0
-febr[uari] 16, [1731], betaelt aan den armenshov, en dijkgelden 1730, een somme van 0-16-0
-maart 3, [1731] betaelt aan W. Stam de ordinaire verponding 1728 van den armenshof, een somme van 1-3-2
-betaalt aan Arien Kamp over verschot van schoenlappen, klompe en een paar kousen 1-2-4
-1732, octob[er] 4, betaalt aan Jeronimus Borg, een somme van 6-5-4
-12 [oktober 1732] betaalt aan meester P. Pols over 't leeren van de arme kinderen, verscheenen den 1 janua[ri] 1731, een somme van 10-0-0
-21 [oktober 1732] betaelt aan Geertruij van Pelt voor een halv jaar kostgelt, verscheene den 8 meij 1729, dus een somme van 10-0-0
-aan den glasemaker Jacobus Schruder verdient aan glaase stoppen van het armehuijs 0-5-0
-aan Piter van Drongelen voor de turfton betaelt, volgens qq[=quitantie] een somme van 3-3-0
-aan Jan Najen betaalt volgens qq 1-4-0
-aan Hend. [doorgehaald: Kamp, vervangen door] Smitz aan molegelt volgens qq 0-19-4, nog volgens qq 0-8-0, nog volgens qq betaelt 1-2-4
Somma totalis van den geheelen uijtgaev bedraegt tesamen de somme van 248-18-14
Den geheelen ontvang bedragende de somme van 268-10-4, en den geheelen uitgaav daarentegen de somme van 248-18-14, zo blijkt dat den ontvang meerder bedraagt als den uijtgaav, de somme 19-11-6. Bij het slot van de laatste rekeninge blijkt dat in de armekist is berustende een somme van 896-16-14. Daarbij gerekent 19-11-6 die den rendant meer ontvangen heeft als uijtgegeven, zo blijkt dat jegenwoordig in de armekist is berustende een somme van 916-8-4.
Aldus gedaen, gerekent en geslooten, in de kerke van OpAndel den 12 novemb[er] 1732.
-Leon. Joh. Beverlo, V:D:M:
-W. Stam -G. Andel
-Steven van Vuren -Jan Janz. van den Andel

( Transcriptie door: Jos de Kloe. )
ga naar/go to 1731-1740
(terug naar mijn bronnen pagina/back to my sources page)